ALT: Vil ministeren genberegne de offentliggjorte tabeller og tilbagebetalingsscenarier ift. Parisaftalen?