Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Annoncekodex

Indrykkede annoncer må ikke stride mod gældende markedsføringslov eller det internationale annoncekodex. Annoncøren har ansvaret herfor. I øvrigt forbeholder Altinget ApS sig ret til at afvise annoncer, som ikke ønskes optaget. Altinget ApS forbeholder sig retten til at afvise annoncetillæg, der indeholder annoncer fra tredjepart annoncører.

 

Force majeure

Altinget ApS er ikke ansvarlige overfor kunden når omstændigheder indtræffer, som Altinget ApS ikke er direkte herre over, såsom naturkatastrofer, strejker, forsinkelser fra underleverandører o.lign. I dette tilfælde er Altinget ApS berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt erstatningsfrit annullere aftalen helt eller delvis.

 

Forbud mod brug af cookies og dataindsamling uden forudgående aftale

Placering af cookies eller indsamling af data om brugere er ikke tilladt på virksomhedens websites uden forudgående aftale med Altinget ApS. Uberettiget placering af cookies og/eller indsamling af data kan være ansvarspådragende i henhold til lovgivningen. Trafikken monitoreres på virksomhedens websites, og Altinget ApS kontrollerer at ingen uberettiget brug af cookies eller dataindsamling finder sted.


Priser

Angivne priser er eksklusive moms. Alle angivne priser på annoncering er eksklusive administrationsgebyr, som ved faktureringen tillægges de angivne priser. Altinget ApS har til enhver tid ret til at ændre sine priser/prislister.

 

Betaling

Betaling skal ske indenfor den på fakturaen angivne betalingsfrist. Såfremt en sådan dato ikke er angivet, er betalingsbetingelserne 8 dage netto. Sker betaling ikke i rette tid, er Altinget ApS berettiget til at fordre renter af det skyldige beløb med 2 % pr. måned af den til enhver tid værende saldo fra tiden fra levering og til betaling sker. Altinget ApS opkræver et rykkergebyr på DKK 100,00 for hver udsendt betalingspåmindelse. Manglende betaling vil efter den fastsatte forfaldsdag kunne medføre overgivelse til retslig inkasso uden yderligere varsel, og Altinget ApS vil kunne opkræve inkassoomkostninger udover, hvad der er fastsat i bekendtgørelse nr. 601 af den 12. juli 2002. Kunden er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen til sikkerhed for opfyldelse af Altinget ApS forpligtelser, ligesom en forsinkelse med en uvæsentlig del af leverancen heller ikke berettiger kunden til udeladelse af at erlægge den fulde betaling i henhold til de trufne aftaler.

 

Annullering efter deadlines

Annulleringer af ordre efter Altinget ApS fastsatte ordredeadlines vil blive faktureret i forhold til tabt annonceplads, som ikke sælges til anden annoncør.

 

Fejl og Reklamationer

Ved fejl, som annoncøren ikke bærer ansvaret for, giver Altinget ApS reduktion efter vores skøn af budskabets forringelse, men højst prisen for publiceringen. Fejl og reklamationer skal være os i hænde senest 5 dage efter publiceringen. Erstatningskrav for fejlagtig publicering, forsinkelse, manglende publicering, standsning af bestilte annoncer, eller evt. følger af sådanne fejl kan ikke gøres gældende. Altinget ApS forbeholder sig ret til at afvise enhver reklamation, hvis materialet IKKE overholder branchestandarden. Se materiale specifikationer.


Såfremt annoncen ikke overholder branchestandarden og Altinget ApS retter og laver korrektion af materialet til branchestandarden, kan der ikke forventes nogen dekort på publiceringen i de tilfælde rettelsen resulterer i et andet resultat på vores platform end ønsket.

 

Lovvalg og tvister

Enhver tvist mellem annoncører og Altinget ApS er underlagt dansk ret og skal således afgøres ved de danske domstole.

 

Fortrolighed

Der påhviler parterne pligt til at hemmeligholde enhver oplysning om den anden part, der er modtaget som led i eller som konsekvens af samarbejdet, og som har karakter af at være fortrolige oplysninger. Sådanne oplysninger må alene anvendes som led i opfyldelse af samarbejdet.

 

Virksomhedsinformationer

Altinget ApS

Ny Kongensgade 10

1472 København K

Tlf.nr. : 3334 3540

CVR nr.:  29624453