Overblik: Det sker på beskæftigelsesområdet i 2018

HUSKESEDDEL: En længe ventet arbejdsskadereform kan blive virkelighed, der skal stilles skrappere krav til flygtningekvinder på kontanthjælp, og kommuner skal benchmarkes. Altinget gennemgår den beskæftigelsespolitiske forårssæson.

2018 bliver året, hvor der blandt andet skal banes vej for flere handicappede på arbejdsmarkedet, hvor der skal sættes en effektiv stopper for bedrageri med overførselsindkomster, og hvor den længe ventede reform af arbejdsskadesystemet omsider kan blive en realitet.

Altinget gennemgår herunder de vigtigste politiske udspil og begivenheder, som ventes på Beskæftigelsesministeriets område i den politiske forårssæson.

Benchmarking af kommunernes beskæftigelsesindsats (primo 2018)
I november præsenterede beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og innovationsminister Sophie Løhde i fællesskab regeringens udspil til en gennemgribende forenkling af beskæftigelsessystemet.

Læs mere: Løhde og Lund i fælles opgør med bøvl og bureaukrati

Som led i reformen vil regeringen også indføre et benchmarking-system, hvor kommunerne løbende vurderes på deres indsats og resultater – og risikerer sanktioner, hvis ikke de lever op til forventningerne.

Præcis hvordan sanktionerne skal skrues sammen, følger i et udspil, som regeringen forventer at præsentere i starten af 2018.

Evaluering af reformen af førtidspension og fleksjob
2018 bliver også året, hvor vi bliver klogere på, hvordan det er gået med reformen af førtidspension og fleksjob, som blev vedtaget af et bredt politisk forlig (S, SF, R, V, K, LA) i 2012.

I starten af året offentliggøres en del-evaluering, som fokuserer på de store kommunale forskelle i tildeling af førtidspension.

Senere i år følger en overordnet evaluering af hele reformen. Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som står for evalueringen

Udspil om sanktioner og socialt bedrageri (primo 2018)
Alt for mange kvindelige flygtninge fra ikke-vestlige lande strander på kontanthjælp. Men nu skal det være slut med at pakke dem ind i vat og acceptere dårlige undskyldninger, mener Troels Lund Poulsen, som varsler et politisk udspil om sanktioner og socialt bedrageri i starten af 2018.

Handicappolitisk udspil (forår 2018)
Det går godt på arbejdsmarkedet, men på trods af høj beskæftigelse og lav ledighed har personer med handicap fortsat en markant lavere beskæftigelsesprocent end resten af befolkningen.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og børne- og socialminister Mai Mercado (K) vil til foråret lancere et udspil, som skal bane vej for flere handicappede på arbejdsmarkedet.

Arbejdet kickstartes med en konference 12. januar, som afholdes i fællesskab mellem de to ministerier og Danske Handicaporganisationer.

Effektanalyse af 225-timers-reglen og kontanthjælpsloftet (januar)
Kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen har været genstand for ophedet politisk debat, siden det blev vedtaget af den tidligere Venstre-regering med støtte fra LA, K og DF i marts 2016.

I løbet af januar ventes regeringen at offentliggøre en effektanalyse, som kan kvalificere diskussionen om fordele og ulemper.

Effektanalysen var oprindeligt varslet til juni 2017, men har ladet vente på sig.

Rapport om fremtidens udligningssystem (primo 18)
I forbindelse med aftalen om refusionsreformen, som Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale og Konservative indgik i februar 2015, blev partierne enige om at justere udligningsordningen, så de nye regler for refusion ikke skaber utilsigtede forskydninger i økonomien for de enkelte kommuner.

Til det formål nedsatte man det såkaldte Finansieringsudvalg, som har til opgave at udarbejde en model for en permanent tilpasning af udligningssystemet.

Egentlig havde udvalget fået frist til udgangen af 2016, så de nye regler kunne træde i kraft fra 1. januar 2018, men blandt andet på grund af konsekvenserne af et nyt ejendomsvurderingssystem er arbejdet blevet forsinket.

Rapporten ventes offentliggjort i starten af 2018.

Nedsættelse af seniortænketank
I juni 2017 indgik regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om flere år på arbejdsmarkedet og aftalte i den forbindelse at nedsætte en seniortænketank, som kan understøtte ambitionen om at skabe nye tilbud og muligheder for arbejdsmarkedets grå guld. 

Læs mere: Regeringen lander pensionsaftale med Dansk Folkeparti

Seniortænketanken ventes nedsat i løbet af foråret 2018.

Der fandtes allerede en seniorpolitisk tænketank nedsat af SR-regeringen, men den blev afskaffet, da Venstre dannede regering i 2015.

Strategi for international rekruttering
Som opfølgning på beskæftigelsesreformen indgik regeringen i november en aftale med forligspartierne om målrettet opkvalificering af ledige med kort eller ingen uddannelse for at modvirke mangel på arbejdskraft.

Anden etape af regeringens indsats mod flaskehalse på arbejdsmarkedet ventes i løbet af 2018, hvor beskæftigelsesministeren vil lancere en strategi for international rekruttering.

Strategien skal både lette adgangen til det danske arbejdsmarked for borgere fra lande uden for EU og tiltrække arbejdstagere fra EU.

Det bliver dog næppe helt let for Troels Lund Poulsen at finde politisk opbakning til sin strategi, da Dansk Folkeparti og socialdemokraterne på forhånd har erklæret sig stærkt skeptiske over for at lette adgangen for udenlandsk arbejdskraft til det danske arbejdsmarked. 

Arbejdsskadereform (sommer 2018)
Politikere og arbejdsmarkedets parter har længe været enige om, at arbejdsskadesystemet trænger til en gennemgribende modernisering, der gør det hurtigere og mere smidigt.

I 2014 rullede en omfattende skandalesag om vilkårlig og fejlbehæftet sagsbehandling. Ifølge en undersøgelse fra Kammeradvokaten var der fejl i hver fjerde afgørelse, mens der forelå utilstrækkelige begrundelser i hver femte.

Trods skærpede krav og ekstra ressourcer er der siden sket en eksplosion i sagsbehandlingstiden.

Reformplanerne var allerede at finde på Henrik Damm Kristensens (S) bord i hans tid som beskæftigelsesminister og indgik også i Venstre-regeringens lovkatalog for 2015/16.

Reformen indgår også i VLAK-regeringsgrundlaget, men har været forhindret af først private overenskomstforhandlinger (OK17) og nu de igangværende offentlige overenskomstforhandlinger (OK18).

Beskæftigelsesministeren har planer om at inddrage arbejdsmarkedets parter i arbejdet, så snart de offentlige overenskomster er i hus – og satser på at lande en politisk aftale om en nyt arbejdsskadesystem før sommerferien.

Arbejdsmiljøudvalget afrapporterer (sommer 2018)
Stadig flere mennesker i Danmark overbelastes fysisk og psykisk af deres arbejde. I marts sidste år nedsatte regeringen derfor et ekspertudvalg, der under ledelse af tidligere finansminister og erhvervsminister Pia Gjellerup skal gentænke arbejdsmiljøindsatsen – og bane vej for en arbejdsmiljøreform.

Arbejdsmiljøudvalget er halvvejs og skal efter planen være færdig før sommerferien.

Forrige artikel Altingets stifter får journalistpris for substans og mangel på clickbait Altingets stifter får journalistpris for substans og mangel på clickbait Næste artikel Østrig udfordrer EU: Vil indeksere børnepenge Østrig udfordrer EU: Vil indeksere børnepenge