Afholdt Kursus: Kunstig intelligens i sundhed og velfærd


Ifølge den seneste rapport fra McKinsey, der er udarbejdet i samarbejde med Disruptionrådet og Beskæftigelsesministeriet, vurderes det, at den eksisterende teknologi allerede kan automatisere cirka 40 procent af danskernes arbejdstimer.

På trods af den dystopiske overskrift findes der store potentialer i kunstig intelligens og den robotstyrede automatisering. På kursusforløbet vil vi arbejde med at forstå teknologien og med at se nye jobmuligheder, der opstår indenfor sundhed- og velfærdsområdet. Kunstig intelligens har nemlig potentiale til at frigøre flere ressourcer til andre ting, og det er her, at fordelene ligger både for medarbejdere og borgere.

På forløbet vil vi se på, hvordan vores rammer forandres, når kunstig intelligens anvendes til at løse opgaver i sundhedssektoren. Og hvordan kan kunstig intelligens bringes i spil til at løse flere opgaver bedre for de samme ressourcer?

Program

Undervisningsforløbet består af tre moduler, der hver især belyser, hvad kunstig intelligens i øjeblikket anvendes – og hvad mulighederne er på længere sigt. Hvert modul varer seks timer fra kl. 10.00 til 16.00. På kurset vil du møde en gennemgående kursusleder og en række gæsteundervisere. 


Modul 1- Ledelse i brugen af kunstig intelligens og automatiseringsprocesser

Fredag d. 13 september 2019

Hvad er kunstig intelligens? Vi indleder første kursusgang med en indføring i, hvad konceptet egentligt dækker over. Der gives et overblik over i hvor høj grad, vi allerede anvender kunstig intelligens i en lang række funktioner i opgaveløsningen i sundhedssektoren. Desuden belyser vi hvor potentialet ligger for yderligere anvendelse af kunstig intelligens. Med udgangspunkt i en række cases arbejdes der med nogle af de dilemmaer, der knytter sig til anvendelsen af kunstig intelligens – både ud fra et teknisk- og et etisk synspunkt.

 

Christian Bang, information engineer fra Enversion A/S.

Christian brænder for sundhedsdata, og hvordan de sammen med kunstig intelligens kan skabe et proaktivt sundhedsvæsen, hvor sygdom kan forebygges på forkant. Christian har i de sidste fire år arbejdet med at forudsige sygdom på baggrund af sundhedsdata, og vil i sit oplæg fortælle om to digitale løsninger udviklet af Enversion, der allerede i dag adresserer nogle af de store udfordringer i det danske sundhedsvæsen. Christian vil stille skarpt på de nuværende udfordringer, der fortsat begrænser teknologiens implementering, og hvordan han tror, det danske sundhedsvæsen kommer til at se ud, når man har løst disse udfordringer.
Ivan Brandslund, professor og forskningschef, SDU, Sygehus Lillebælt

Blox, Bryghuspladsen, 1473 København K


Modul 2
Tirsdag d. 17. september 2019

Der bliver indsamlet et stigende antal data om borgernes sundhed, men hvordan får vi bragt dataen i spil på en hensigtsmæssig måde?

Tendensen er, at borgerne selv vil indtage en langt mere central rolle i deres egen behandling. Man er allerede nået langt, men hvordan ser brugen af data ud for fremtiden på sundhedsområdet?

Kunstig intelligens har et enormt potentiale på sundhedsområdet til at overvåge og analysere store mængder rådata, som kan være vanskelige at overskue for den enkelte sundhedsfaglige person eller forsker. Men hvordan sikrer vi patienterne mod fejl forårsaget af analyser og konklusioner, som der ikke har været mennesker ind over? En stuegang på sundhedsområdet, hvor både den aktuelle status på anvendelse af kunstig intelligens i sundhedssektoren, udenlandske erfaringer og potentialet belyses og illustreres via cases.

Anvendelse og potentialet for Big Data  

Anders Perner, professor og overlæge, Rigshospitalets Intensivafdeling

Anders arbejder med Det Lærende Sundhedsvæsen, som skal samle data-drevne algoritmer og kliniske forsøg, så nye modeller og behandlinger kan testes og implementeres i meget mere effektivt, end det foregår i dag til direkte gavn for patienter og samfund. Dette skal vi høre nærmere om, når Anders gæster kurset 17. september.

Almen praksis og kunstig intelligens


Christian Freitag, formand, PLO og speciallæge i almen medicin

Hvad er egentlig de praktiserende lægers roller og opgaver i brugen af kunstig intelligens i forhold til patienterne? Hvordan håndterer denne faggruppe håndtere de udfordringer, de potentielt set vil komme til at stå overfor? Christian Freitag, der er formand i PLO, vil give sine bud på, hvad kunstig intelligens kommer til at betyde for almen praksis.

 
Etiske dilemmaer og overvejelser

Peter Hesseldahl, redaktør: digital omstilling, Mandag Morgen

Hvilke etiske dilemmaer opstår med brugen af kunstig intelligens i sundhedssystemet?

hvilke dilemmaer bliver vi som samfund og individer stillet overfor, når samkøring af data, sortering, diagnosticering og analyser bliver mere omfattende? Disse overvejelser vil Peter Hesseldahl introducere som afslutning på dagen. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K


Modul 3 -Kunstig intelligens - fremtidens medarbejder i sundhedsvæsnet

Ny teknologi er allerede i fuld gang med at forandre arbejdsmarkedet. Mange jobs er ikke længere knyttet til en fysisk arbejdsplads. Hvor opstår de nye job i den nærmere fremtid, og hvilke job forsvinder? I sundhedssektoren ligger der et stort potentiale for anvendelse af kunstig intelligens, som vil kunne medføre en bedre anvendelse af ressourcerne hos de sundhedsfaglige medarbejdere. Hvordan ser mulighederne ud for at anvende kunstig intelligens til at optimere behandling og arbejdsgange? Hvad er faldgruberne, og hvordan håndteres de?

Kunstig intelligens i praksis

 

Kasper Marstal, CEO, Bytes & Brains

Hvordan virker AI i sundhedsvæsenet egentlig i praksis? Hvordan implementeres det - og hvilke udfordringer kan man støde på, når man forsøger at implementere kunstig intelligens i sit arbejde? Kasper Marstal vil bringe eksempler på anvendelse af kunstig intelligens i sundhedsvæsenet og komme med nogle mulige løsninger på implementeringsproblemer. Han vil også kort fortælle om sit eget i Bytes & Brains, som har god erfaring med at løse denne slags udfordringer. 

Standardisering og beslutningsstøtte til sagsbehandling

Thomas Hildebrandt, forsker, IT-Universitetet

Kunstig intelligens benyttes allerede i dag til beslutningsstøtte i sundhedsvæsenet f.eks. til at identificere kræft og afgøre, hvilken behandling der er den rigtige. Men AI benyttes endnu ikke til at forbedre arbejdsgange. Meget arbejde med at forbedre arbejdsgange har bygget på en 50 år gammel metode baseret på identifikation af “Best-practice” og derefter prøve at standardisere og tvinge processerne til at følge disse. Denne fremgangsmåde virker desværre meget dårligt for vidensbaserede arbejdsgange der indeholder mange uforudsigelige elementer. Oplægget vil beskrive hvordan AI kan benyttes til forbedre arbejdsgange på hospitaler uden at indføre rigide procedurer - og give eksempler på hvordan dette afprøves i kommunal sagsbehandling i forskningsprojektet EcoKnow.org støttet af innovationsfonden.

Politisk analyse

Ole Toft, sundhedsredaktør, Altinget

 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K

 

Flere oplægsholdere offentliggøres løbende

Med forbehold for ændringer


Kursus: Kunstig intelligens i sundhed og velfærd

Skræddersyet undervisningsforløb i kunstig intelligens i samarbejde med Altinget og Copenhagen Healthtech Cluster

Tid: Opstart - fredag d. 13. september 2019

Sted: Copenhagen Healthtech Cluster, Nørregade 7 B, 1165 København K

Pris: 11.995 ex moms.

Prisen dækker hele forløbet inklusiv kursusmateriale og forplejning.

Fast underviser: Henning Langberg

Har du spørgsmål til kurset, kan du kontakte Afdelingsleder Magnus Vind Lorenz, magnus@altinget.dk eller 60407682.