Gå til
tilmelding

Masterclass i systemisk forandring - Efterår 2022

Operate, Altinget og Mandag Morgen

Skab varig social impact med systemiske forandringsmetoder og partnerskaber

En stor gruppe unge trives og lærer ikke nok i skolen. Den grønne omstilling kræver ny livsstil og teknologi. Børn kæmper i stigende grad med overvægt. En gruppe af danskere står permanent uden for arbejdsmarkedet. Den mentale sundhed er udfordret. 

Læs kronik om behovet for forandringsledere her.

Vi står over for flere systemiske problemer, som ikke kan løses af én aktør med et enkelt greb, og flere og flere fonde, organisationer, kommuner og styrelser får øjnene op for potentialet. Men hvordan lykkes vi med det i praksis? Det er problemer, der kalder på systemiske forandringer. Derfor lancerer Altinget, Mandag Morgen og forandringsbureauet Operate en ny masterclass i systemisk forandring.

Uddannelsen ledes af Anders Dybdal, adm. direktør i forandringsbureauet Operate, og gæstes af internationale og lokale frontløbere indenfor systemisk forandring.

 

Vi tilbyder en uddannelse, der gør dig i stand til:

  • At omsætte en vision til et ambitiøst program/indsats, der adresserer et systemisk problem
  • At drive og lede et visionært program/indsats, der bygger på en stærk forandringsteori og involverer flere aktører på tværs af sektorer
  • At arbejde strategisk med greb, der understøtter systemisk forandring og sikre fremdrift i programmet/indsatsen
  • Du har mulighed for at arbejde med det problem der fylder hos jeg og i samarbejde med vores kompetente undervisere lægge en komplet eksekverbar plan som du kan tage med hjem til din organisation.

Uddannelsen er for dig, der ønsker at blive godt klædt på til at udvikle lede og planlægge indsatser med varig forandring som mål. Det kan være du er program- eller projektchef i en fond, eller ansvarlig for konkrete borgerrettede mål eller for at løse komplekse udfordringer fx i en virksomhed, kommune, virksomhed eller styrelse? Din titel er ikke afgørende, men det er din ambition om at lære at løse komplekse vilde problemer med nye virkningsfulde greb. 

 

6 moduler

Opstart 8. september 2022 kl. 10:00

Operate, Jesper Brochmands Gade 10, 2200 København N

Vil du høre mere?

Lad os tage en uforpligtende snak

Lea Kærsgaard

Chef for Altinget og Mandag Morgen Kurser og Uddannelser, Arena

Kontakt Lea Kærsgaard

+4530737447

Jeg kontakter dig på hverdage mellem 9-16

Undervisning

Med forløbet, der tager afsæt i nedenstående model, får du både masser af indsigter fra forskning i systemisk forandring og metoder til at skabe varig, social forandring gennem partnerskaber. Du stifter bekendtskab med mange aktuelle og konkrete eksempler fra ind- og udland og du bliver en del af et fagligt netværk med de mest ambitiøse aktører på området i Danmark.
Alle deltagere skal medbringe en problemstilling (evt. et eksisterende program eller indsats), som de vil arbejde med i forløbet. Den vil også være case for en mindre eksamensopgave, der skal afleveres og præsenteres mundtligt.

Vi stiller skarpt på en lang række indsatser indenfor en områder, hvor det er lykkedes at skabe langvarig impact, fx en case om den skotske politichef, Karyn McCluskey, der bekæmpede vold i nattelivet og bandekriminalitet ved at se og håndtere problemet systemisk.


Program

Uddannelsen består af seks moduler. Hvert modul varer seks timer fra kl. 10 til 16.

Forløbet startes op med to sammenhængende moduler (torsdag-fredag) med socialt aftenprogram om torsdagen. Deltagerne skal selv stå for overnatning den dag, men vi kan være behjælpelige med at finde et sted tæt på. Det sjette modul afsluttes ligeledes med en dimissionsmiddag og -fest.

På kurset vil du møde en gennemgående underviser samt en lang række gæsteundervisere fra både praktiker- og forskningsverdenen.

Moduler

Nogle problemer føles næsten umulige at få gjort noget ved. Man kan blive ved med at poste penge efter det eller sætte dygtige folk på opgaven, men det nytter ikke rigtig. Problemet er fastlåst. Der er tale om et ”systemisk problem”.

Børns overvægt, diskrimination, vold i hjemmet, ensomhed, hjemløshed og de mange unge der aldrig får en uddannelse. Det er alle velkendte eksempler på systemiske udfordringer herhjemme.

Heldigvis er der noget at gøre. Det kan lykkes at bryde de uhensigtsmæssige mønstre og skabe sociale forandringer. Systemiske udfordringer kræver, at man går fra symbolske handlinger og symptombehandling til at betragte og angribe problemet mere systemisk. Det vil oftest kræve, at mere end én aktør gør, tænker og handler anderledes. Det vil kræve partnerskaber.

Dette første modul giver en grundig indføring i systemisk forandring, der bygger på indsigter fra en række forskellige videnskaber fra sociologi over statskundskab til psykologi og ledelse:

  • Hvordan kan vi forstå systemisk forandring
  • Hvad er med til at holde et problem i skak?
  • Hvad skal der overordnet til for at forløse udfordringerne?

    I løbet af det første modul vil vi arbejde med at forstå det systemiske i de problemstillinger, som holdet arbejder med til hverdag, herunder hvordan der kan arbejdes med at skabe forandringer både transformativt, relativt og strukturelt. Modulet sluttes af med en fælles middag samt et socialt program.

I arbejdet med systemiske udfordringer, erfarer man ofte, at selve problemet er mere komplekst end som så. Der vil tit være et stærkt netværk af årsager, der har slået rødder flere steder i vores samfund, som er skjult under den overflade, som man umiddelbart kan se som problemet. Det er netop derfor, at de er systemiske!

Hvis man vil lykkes med at skabe forandringer, er det helt afgørende, at man har en solid forståelse af, hvad problemet egentlig er – og ikke mindst, at alle aktører omkring problemstillingen har en fælles forståelse. Alligevel ser man ofte i partnerskaber og programmer, der arbejder med systemiske forandringer, at der ikke eksisterer en fælles forståelse af, hvad problemet er og hvordan det skal løses. Nogle gange sker det, at man kommer til at skøjte let hen over problemforståelsen i takt med, at de gode ideer og intentioner pibler frem.

Med andre ord, er risikoen for at ramme ved siden af stor, hvis man ikke forstår problemet ordentlig og i fællesskab. Risikoen for at komme til at lave symptombehandling bliver stor. Og over tid kan en manglende fælles forståelse af problemet også medføre misforståelser og konflikter blandt aktører i partnerskabet, idet der ikke er enighed om, hvilke initiativer, der skal prioriteres og hvilke greb, som skal anvendes.

I andet modul går vi i dybden med, hvordan man analyserer og får en fælles problemforståelse blandt de parter, der ønsker at gøre noget ved problemet. Vi ser derfor nærmere på, hvordan man går fra en fælles problemforståelse til at skabe en fælles dagsorden og forandringsstrategi, der kan realiseres.

Vi ser også nærmere på, hvilke forudsætninger der skal være til stede for, at det overhovedet giver mening at forsøge at skabe forandringen. Hvis der ikke er den fornødne opbakning fra de centrale beslutningstagere, en tilstrækkelig tidshorisont eller den nødvendige finansiering af initiativet, kan det være, at man bør angribe problemstillingen anderledes.

Et partnerskab må ikke blive et netværk eller en studiekreds og derfor er det essentielt, at vi sikrer, at partnerskabet bliver tilstrækkelig målrettet og handlingsorienteret.

Vi ser nærmere på forskellige samarbejdsformer fra Collective Impact til Alligned Action og stiller skarpt på, hvordan vi får sat fælles agenda, definerer fælles mål og anvender data til at understøtte vores forandring og den fælles rejse mod målet.

Vi stiller bl.a. følgende spørgsmål: Hvilke mål skal vi lede efter og måles på? Hvad er vores fælles dagsorden? Hvilke metoder og greb kan drive forandringen? Hvem skal rykkes, påvirkes eller bevæges? Hvordan skal vi organisere os for at skabe størst mulig impact?

Det er de spørgsmål, som en forandringsstrategi forsøger at besvare. Med udgangspunkt i, hvad der skaber problemer og hvilken forandring det kalder på. Dette gælder desuden uanset om det er en strukturel, relationel eller transformativ forandring, så er det centralt at rammerne for den indsats tilpasses herefter.

På det tredje modul ser vi på vores, hvad der udgør en god forandringsstrategi. Vi dykker ned i, hvordan man definerer mål på flere niveauer og skaber strukturer for anvendelse af data med henblik på at blive sammen at blive klogere undervejs. Vi zoomer ind på, hvad der skal til for at bygge en eksekverbar forandringsstrategi, der forhåbentlig kan skabe varige forandringer.

Den traditionelle ledelsesopfattelse er, at man skal få forandring til at ske. Ledere med blik for systemisk forandring udvikler betingelser for, at forandringen kan ske. Det handler i højere grad om at lede en sag end at lede en organisation. Det handler om at opnå fælles lederskab ved at forløse handling i samarbejdet med mange aktører, der samtidig skal sikre, at alle parter føler, at de leder sagen.

Unge hjemløse. Overvægt blandt børn. Rygning og alkoholisme. Stress på arbejdsmarkedet. Alle de problematikker kan ikke løses af en enkelt organisation med et enkelt greb. Den type systemiske forandringer kræver fælles lederskab med en bevidsthed om, hvilke greb der skal til for skabe forandring.

En kampagne, et produkt eller et netværk gør det ikke alene, selvom det kan være relevante greb i en systemisk tilgang. Der findes et utal af kendte og ukendte tilgange, som kan være relevante i et systemisk perspektiv og disse kan være vigtige værktøjer til at sætte tingene i bevægelse.

I det fjerde modul er fokus på det fælles lederskab og de greb der skal til for at skabe forandringen. Vi starter med at have fokus på dig og din rolle ift. at lede sagen, og dernæst taler vi om, hvilke greb man kan bruge for at skabe den ønskede forandring fra et systemisk perspektiv.

Vi giver et overblik over de mange forskellige greb og virkemidler, der kan være med til skabe systemisk forandring, og vi ser på koblingen mellem forandringsteori og virkemidler.

Konkret vil du blive præsenteret for et virkemiddelskatalog med forslag heriblandt interessentmobilisering og -dialog, læringsnetværk, datadrevet forbedringsarbejde, kampagner, puljer, digital infrastruktur, adfærds- og produktdesign, kapacitetsopbygning, uddannelse, interventioner, mm.

Særligt vil vi dykke ned i to forskellige virkemidler, nemlig Public Affairs og Community Organising for at se nærmere på, hvordan de kan bidrage til at skabe forandring i konkrete cases.

Som med alle andre ambitiøse projekter, er der også med systemiske forandringsprojekter en risiko for, at der ikke bygges bro mellem teori og praksis. Det er dog helt afgørende, at teoretiske tanker om mål og strategi omsættes til den konkrete situation og til konkrete handlinger, der kan gøre en forskel i forhold til netop den problemstilling, der ønskes en forløsning på.

Det femte modul har fokus på netop den case, som du arbejder med. Om formiddagen har vi et fælles digitalt modul med eksternt oplæg og sparring på din opgave, og eftermiddagen har du til at arbejde (videre) med din opgave og den korte mundtlige præsentation, du skal levere på modul 6.

I den forbindelse berører vi også spørgsmålet om impact, og ser på hvad de praktiske muligheder er for at måle effekt på kort og langt sigt samt at fremvise denne forandring overfor interessenter og omverdenen.

I det afsluttende modul fokuserer vi på dit eget konkrete projekt. Forud for modulet har alle afleveret en kort skriftlig opgave, der viser, hvordan de vil eller er i gang med at adressere et systemisk problem og skabe forandring.

Du bruger alt, hvad du har lært i de foregående fem moduler, og sammen med de andre deltagere får du mulighed for at sparre og lære af deres idéer og konkrete elementer i deres projekter. Du gennemgår dit eget projekt, får konstruktiv kritik og gode idéer med på vejen, og du giver feedback på de andres gode projekter.

Praktisk information

Kurset indledes med et virtuelt introduktionsmøde fredag d. 19/8 fra kl. 9-10 og afholdes efterfølgende på nedenstående datoer:

 

-          Torsdag d. 8/9 fra kl. 9-22

-          Fredag d. 9/9 fra kl. 9-17

-          Torsdag d. 22/9 fra kl. 9-11 på Teams

-          Torsdag d. 13/10 fra kl. 9-21

-          Fredag d. 14/10 fra kl. 9-17

-          Torsdag d. 27/10 fra kl. 9-11 på Teams

-          Fredag d. 11/11 fra kl. 9-22

København

6 moduler

29995 kr., ekskl. moms

Opstart 8. september 2022 kl. 10:00

Operate, Jesper Brochmands Gade 10, 2200 København N

For spørgsmål vedrørende kurset eller personlig vejledning, kontakt mig.

Lea Kærsgaard, chef for altinget og mandag morgen kurser og uddannelser, arena, Arena

lea@altinget.dk


+4530737447

Udfyld kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder for deltagelse
Accepter betingelser