Aaja Chemnitz Driefer
 svarer 
Søren Pape Poulsen

IA: Giver grønlandsk jurauddannelse adgang til kandidatuddannelse på et dansk universitet?

Grønlandsudvalget, Spørgsmål 19

Kan ministeren af- eller bekræfte, at jurauddannelse i formueret ved Ilisimatusarfik giver adgang til kandidatuddannelse på et dansk universitet og samtidig bedes ministeren forholde sig til, om det giver adgang til at blive beskikket som advokat? Som baggrund for spørgsmålet kan nævnes, at advokater i Grønland beskikkes i henhold til paragraf 72 i den grønlandske retsplejelov, som henviser til paragraf 119, stk. 2, nr. 3 i den danske retsplejelov. Her står således, at en advokat kan beskikkes såfremt den pågældende person har opnået en dansk bachelorgrad og en dansk kandidatgrad. Der kan dog opnås dispensation herfor i paragraf 135a. Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, har igangsat en jurauddannelse, med bl.a. uddannelsesretningen formueret, som, efter universitetets oplysninger, giver adgang til kandidatuddannelse indenfor jura på danske og udenlandske universiteter. Det fremgår dog ikke klart i studieordningen, at jura uddannelsen i formueret i Grønland afsluttes med en bachelor opgave

Svar fra onsdag den 12. december 2018
Pape: For tidligt at sige om grønlandsk jurauddannelse er adgangsgivende til dansk universitet

1. Reglerne om adgang til danske videregående uddannelser – herunder universitetsuddannelser – henhører under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Til brug for besvarelsen af spørgsmålet har Justitsministeriet derfor indhentet bidrag fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, der har oplyst følgende:

”Adgang til en dansk kandidatuddannelse forudsætter en relevant bacheloruddannelse eller anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau. Det pågældende universitet træffer afgørelse om optagelse af den enkelte ansøger.

Personer, der har gennemført en bacheloruddannelse i jura ved et dansk universitet, vil have direkte adgang til at søge om optagelse på kandidatuddannelsen i jura ved det samme eller et andet dansk universitet. For øvrige ansøgere vil det bero på universitetets konkrete vurdering, om en gennemført bacheloruddannelse kan være adgangsgivende.

IIisimatusarfik har oplyst, at universitetet er begyndt at udbyde bacheloruddannelsen i jura, offentlig ret pr. 1. september 2018.

Det fremgår af uddannelsens studieordning, at der på uddannelsens sidste studieår (5. og 6. semester) er mulighed for at vælge en særlig formueretslinje. Det er anført i studieordningen, at formueretslinjen sigter mod at give adgang til en udenlandsk overbygningsuddannelse til erhvervelse af enten en kandidat- eller mastergrad.

Da IIisimatusarfik først er begyndt at udbyde en bacheloruddannelse i jura pr. 1. september 2018, er det for tidligt at sige, om uddannelsen kan være adgangsgivende til en kandidatuddannelse ved et dansk universitet.”

2. Efter § 72 i retsplejelov for Grønland, beskikkes advokater af justitsministeren efter reglerne i den danske retsplejelovs § 119, jf. § 121. Efter den danske retsplejelovs § 119, stk. 2, nr. 3, er det en forudsætning for beskikkelse som advokat, at man har bestået dansk juridisk bachelor- og kandidateksamen, jf. dog § 135 a om EU-advokater mv.

Allerede fordi det endnu er for tidligt at udtale sig om, hvorvidt jurauddannelsen på Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet) kan være adgangsgivende til en dansk kandidatuddannelse, finder Justitsministeriet ikke grundlag for at udtale sig om, hvorvidt man på baggrund af en bacheloruddannelse i jura fra Ilisimatusarfik – eventuelt efter hel eller delvis meritoverførsel af denne til en dansk bacheloruddannelse i jura – og en efterfølgende dansk kandidateksamen i jura kan beskikkes som advokat.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion