Alternativet: Et ja sikrer dansk indflydelse i EU

DEBAT: Et ja ved folkeafstemningen giver ikke en ureflekteret centralisering af magt i Bruxelles. Det sikrer derimod dansk medbestemmelse der, hvor EU-samarbejde giver bedst mening, skriver Rasmus Nordqvist (ALT).

Af Rasmus Nordqvist (ALT)
EU-ordfører 

For Alternativet giver det mening at sikre deltagelse der, hvor vi kan få indflydelse og sikre fornuftige og bæredygtige løsninger. Vi kan og skal arbejde sammen på mange niveauer samtidigt for at løse både lokale og globale udfordringer.

I Alternativet får vi ofte stillet spørgsmålet: Hvordan stemmer partiets anbefaling af et ja overens med Alternativets fokus på borgerinddragelse, deltagelse og nærdemokrati? Et helt fair, vigtigt og ikke mindst svært spørgsmål. For det er rigtigt, at EU på mange måder er en stor og både bureaukratisk og ugennemsigtig institution.

For os er det frem til 3. december vigtigt, at vi først og fremmest gør et stort arbejde ud af at oplyse vælgerne om grundlaget for afstemningen, og om hvad konsekvenserne af et nej og et ja vil være. Det er afgørende for os, at vi tør gøre opmærksom på de fordele og ulemper, der er forbundet med de to positioner.

Indflydelse, hvor det giver mening
Vores ja til tilvalgsordningen sker ikke på bekostning af demokratiet på lokalt og nationalt plan. Alternativets ja til tilvalgsordningen handler ikke om at erstatte arbejdet for demokrati nedefra og netværksudvikling med EU-samarbejde. Vi ønsker at sprede vores arbejde for demokrati og bæredygtighed ud på de platforme og beslutningsfora, hvor det giver mening.

Helt konkret giver det jo ikke mening, at vi sætter byrådene til at finde fælles svar og løsninger på flygtningekrisen. Det er naturligvis lidt karikeret formuleret, men ikke desto mindre er det en vigtig logik at følge. Deltagelse og demokrati er ikke entydige størrelser. Demokratiske processer bør udspille sig på mange forskellige niveauer samtidigt, alt efter hvilke spørgsmål vi prøver at løse.

Det er faktisk nødvendigt, at vi både kan tænke globalt og handle lokalt. For at vi kan det, er det naturligvis afgørende, at vi deltager der, hvor det giver mening.

Ikke et blindt ja til mere EU-magt
Et helt centralt spørgsmål i forhold til afstemningen om retsforbeholdet 3. december er spørgsmålet om dansk suverænitetsafgivelse til EU. Vi synes, at det er en god ide at afgive suverænitet, hvis det betyder, at vi sikrer bedre deltagelse i det europæiske fællesskab, baseret på gensidige forpligtelser og medbestemmelse.

Ikke mindst når det kommer til at sikre fælleseuropæiske løsninger på grænseoverskridende udfordringer. Vi mener, at det skal være helt åbent, at et ja 3. december vil indebære suverænitetsafgivelse på området for retlige og indre anliggender. For os er suverænitetsafgivelse ikke et blindt ja til en ureflekteret centralisering af magt i Bruxelles. Det er et spørgsmål om at sikre medbestemmelse og indflydelse der, hvor samarbejde giver bedst mening. At styrke den danske indflydelse i EU er faktisk et led i at demokratisere EU-samarbejdet.

Det er desuden vigtigt, at vi husker, at der er mange andre progressive kræfter i hele EU, som vi kan støtte og samarbejde med. Det europæiske samarbejde er ikke et værdineutralt fællesskab, men et samarbejde, der bygger på normer og rettighedsstandarder, som vi fuldt ud kan stå inde for. Vi giver altså ikke beslutningskompetencer ud i den blå luft, men til et fællesskab baseret på samarbejde og beskyttelse af menneskerettighederne.

Et mere demokratisk EU
Naturligvis skal vi samtidig arbejde på at gøre EU’s struktur mere demokratisk. Det skal vi gøre indefra. Vi har allerede understreget, at vi vil arbejde for, at Europa-Parlamentet får mere magt. Vi synes, at initiativretten til at fremsætte lovforslag bør flyttes fra Kommissionen over til Parlamentet. Det er oplagt for at sikre forbindelsen mellem de folkevalgte og beslutningsmagten. Særligt i en tid, hvor mere af EU-samarbejdet overgår fra at være mellemstatsligt til at være overstatsligt, er det ekstra vigtigt, at de folkevalgte kommer tættere på beslutningsprocesserne i EU.

Samtidig skal vi huske, at EU er mere end retsakter og forordninger. EU er også en central global aktør, der kan gøre en forskel i verden. I starten af november i år stemte Europa-Parlamentet for at give Edward Snowden ophold i Europa. Det er et eksempel på, at EU’s demokratisk valgte repræsentanter er villige til at gå længere end det danske folketing for at sikre fundamentale frihedsrettigheder og komme overvågningsproblemer til livs.

EU er det bedste bud på en institution, der kan tøjle medlemslandene i brede forhandlinger, der samler områder som udviklingssamarbejde, miljø og klima. EU er en meget progressiv aktør blandt de internationale forhandlingsparter i FN-baserede klimaforhandlinger (sammenlignet med for eksempel USA og Kina). Danmark kan bedst realisere ambitionen om grøn omstilling gennem EU’s globale indsats og deltagelse i forhandlinger. Derfor er det vigtigt, at vi sikrer de bedst mulige rammer for deltagelse i EU-samarbejdet.

Det er svært at finde alternativer til EU, der bygger på samme forpligtende tilgang til samarbejde om grænseoverskridende udfordringer.

Forrige artikel Folkekirkens Nødhjælp: Nærområdeindsatsen er slået fejl Folkekirkens Nødhjælp: Nærområdeindsatsen er slået fejl Næste artikel Rohde: Stem ja til tryghed Rohde: Stem ja til tryghed
 • Anmeld

  Karl Vogt-Nielsen

  Alternativet svigter demokratiet

  Rasmus Nordqvist forholder sig ikke til det helt afgørende problem ved et JA, nemlig at fremtidig overgivelse af suverænitet flyttes fra befolkningen til et (tilfældigt) flertal i Folketinget og hvor det svarer til at spille poker med dansk lovgivning.
  Den indflydelse som ”Danmark” vil få i EU ved et JA er i bund og grund alene en forhandlingsret. Når Rasmus Nordqvist taler om indflydelse handler det ”om at sidde med ved bordet” da man jo ellers ikke har indflydelse.
  Men det du siger JA til er, at hvis Danmark på denne måde vil have indflydelse på kommende EU-lovgivning, skal Folketinget hver gang forinden tage stilling til, om vi vil være med til at forhandle en ny EU-lov, som betyder yderligere suverænitetsafgivelse eller om vi vil afvente resultatet og så tage stilling til, om vi vil implementere det i dansk lovgivning.
  Hvis Folketingets flertal vælger det første, hvilket jo er det Rasmus Nordqvist ønsker, så fanger bordet. Siger Folketinget ja til at indgå i en kommende forhandling om en EU-lov, så SKAL dette flertal efterfølgende implementere resultatet i dansk lov – UANSET om Folketinget eller for så vidt befolkningen synes, resultatet er det rigtige. Bordet fanger. Vi kan derfor blive tvunget til at indføre lovgivning i Danmark, som både befolkningen og et folketingsflertal er imod.
  Befolkningen kan ikke efterfølgende vælge et nyt Folketing som efterfølgende ændrer denne lov igen – nej hvis retsforbeholdet afskaffes, så er Danmark bundet til at implementere al den lovgivning, som vi har valgt at deltage i forhandling om. Det kan et nyt Folketing ikke ændre.
  Derfor har et JA den 3. december en massiv indflydelse på demokratiet – i den forkerte retning. Det er totalt uforståeligt, at Alternativet udlægger dette skridt som mere demokrati, når det er det modsatte. Det er i hvert fald en underlig definition af, hvad demokrati er for noget.

 • Anmeld

  Birger Sørensen

  Asyl politikken ændres ikke af et ja!

  Men det giver da god mening, at alternativet bare er et baby-radikale.
  De rigtige radikales ungdom, kan jo heller ikke finde ud af tingene, og har tabt sutten..

  Det handler ikke om hvor og hvordan Alternativet tror det kan få indflydelse.

  Og hvis man i øvrigt tror, at man får indflydelse fordi de 13 danske af Europaparlamentets 751 medlemmer, selv må bestemme om de vil stemme ja eller nej til, om de love der udarbejdes i Bruxelles af EU embedsmænd, - udpegede, ikke valgte der altså ikke repræsenterer andre end sig selv og deres egne muligheder for vinding - skal gælde i Danmark, er man da godt nok lidt mere blåøjet end almindelige danskere nogensinde bliver.

  Og bare sådan i parantes bemærket, så er asyl og udlændinge politikken, holdt helt udenfor afstemningen - i hvert fald i første omgang.
  http://stm.dk/_p_14101.html#tilvalgsordning
  Og det er ikke danskerne der gives muligheden for at vælge suveræniteten på givne områder fra i fremtiden - det er folketinget, uden om folket, uden om grundlovens §20. Faktisk vil det over tid overflødiggøre sig selv. Hvorfor det faktisk er en afvikling af den sidste ret af folkestyre/demokrati i Danmark.
  Så tilsyneladende ved selv Alternativet ikke hvad afstemningen handler om..

  Det handler om Danmarks og danskernes forsatte ret til at være herre i eget hus.
  Hverken mere eller mindre.

  Og det ville være rart, hvis det danske folk op til en folkeafstemning, fik at vide hvad det faktisk handler om, og ikke hvordan politikerne får våde drømme over et givet udfald.
  Politikerne har ikke ret til at fylde folket med løgn og bedrag, og forsøge på at manipulere det til at gøre noget, politikerne godt ved det ikke vil, og ikke vil være det bedste for hverken dem eller Danmark.

  Spørgsmålet er: Vil du være slave i fremtidens EU - JA eller NEJ?

 • Anmeld

  Claus Jansson

  Manglende folkelig forankring og udemokratisk institution

  Jeg kunne godt vælge at skrive en masse om det fornuftige i tankerne bag udtalelserne i debatoplægget.

  Dog vælger jeg at holde det kort for at præcisere, at EU ikke er folkeligt forankret - det er en udemokratisk institution. Denne institution vil man overdrage mere af folkets suverænitet - bemærk det er IKKE og skal IKKE være Folketinget der har ejerskab af suverænitet, men befolkningen.

  Alternativet vil arbejde for at gøre EU mere demokratisk. Fint - gør det og kom så tilbage og bed om at EU bliver belønnet med mere af min suverænitet. Imens sætter jeg et stort FEDT kryds ud for: nej tak til mere EU. For et JA til EU er et NEJ til Danmark.

  Se bare på hele problematikken med "Finanspagten" der blev tilsluttet udenom det danske folk - så vi er underlagt budgetrammer, som meget belejligt er blevet misbrugt til at ramme de allermest udsatte borgere i landet. På økonomi, rettigheder, retssikkerhed, helbred, familie- og selvværd.

  Det samme mønster som vi ser i alle andre EU lande - stop den udvikling, gør EU til et folkelig projekt forankret i demokratiet, så vil jeg genoverveje mit NEJ ved en evt. afstemning i fremtiden. Indtil da: NEJ til EU og fri mig fra det onde :)

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen.

  Rets forbehold.

  Hvordan tør alternativet overdrage alle beslutninger til det nuværende folketing, som består af næsten udelukkende EU begejstrede partier uden at befolkningen nogensinde mere vil kunne få mulighed for at få bare en lille smule indflydelse på egen situation?.
  Jeg ville ikke turde tage det ansvar.

 • Anmeld

  Jens Peter Kronborg Aadum

  Nej

  Nej til alt der bare ligner Schengen-aftaler - d.v.s. hvad andre bare løber fra. Jeg siger ikke tøsedrenge - jeg siger duksedrenge!!!!!!!

 • Anmeld

  Palle Andersen

  Et ja sikrer dansk indflydelse i EU ...

  ... og mere EU indflydelse i Danmark.

  Et nej sikrer mere dansk og mindre EU indflydelse i Danmark.