Dansk Erhverv: Genanvendelse af elektronik kræver bedre indsamling

DEBAT: Vi har brug for en ny organisering af elektronikaffald, som skaber konkurrence og åbenhed mellem aktørerne, så håndteringen bliver økonomisk og miljømæssigt effektiv, mener Anders Rune Bjerrum, Dansk Erhverv.

Af Anders Rune Bjerrum
Chefkonsulent i Dansk Erhverv

Vores brugte elektronik er en guldgrube – bogstaveligt talt. Telefoner, tablets, bærbare computere og andre former for elektronik indeholder nemlig guld, sølv, kobber samt mindre værdifulde ressourcer som jern og plast, der alle kan genanvendes. Samtidig indeholder elektronikken stoffer, som kan være til fare for mennesker og miljø.

Derfor har vi brug for at styrke indsatsen for at indsamle og genanvende brugt elektronik. Skal ressourcerne genanvendes, og farlige stoffer håndteres, kræver det korrekt indsamling og affaldsbehandling, som også beskytter mod illegal og lavteknologisk affaldshåndtering.

Det globale forbrug af elektronik vil ifølge FN ramme 65 mio. tons næste år, og den danske ressourcestrategi rummer et mål om, at 65 pct. af de markedsførte mængder elektronikaffald, herunder 75 pct. fra husholdningerne, skal indsamles i 2018. Men det mål er vi langt fra at nå.

 

Meget elektronikaffald forsvinder i skyggestrømme

Tværtimod har vi i dag ikke overblik over, hvor omkring 54.000 tons elektronikaffald i Danmark befinder sig. Det forsvinder i såkaldte skyggestrømme, hvor det ikke registreres, fordi det enten bliver stjålet fra genbrugspladser, solgt til ikke-godkendte indsamlere på det grå marked eller simpelthen ligger og samler støv i forbrugernes gemmer.

Det problem er baggrunden for, at vi i Dansk Erhverv – sammen med Genvindingsindustrien, KL og DI – denne mandag afleverer en række anbefalinger til bedre indsamling af elektronikaffald til miljø- og fødevareministeren.

Det er helt afgørende, at vi får en organisering af elektronikaffaldsområdet med udgangspunkt i markedet, som både fremmer økonomi, miljø og genanvendelse og dermed understøtter en cirkulær økonomi. Markedet for elektronikaffald har alene i Danmark en estimeret værdi af 180 millioner kroner.

Derfor er vi i Dansk Erhverv særligt glade for anbefalingerne om at forenkle indberetningen af data og harmonisere EU-standarder og ikke mindst anbefalingen til en revision af producentansvaret, så vi kan eksempelvis imødegå freeriders og skabe et mere transparent marked. Vi foreslår følgende tre tiltag i lyset af anbefalingerne som grundlag for en ny politik på området.

 

Øget kontrol skal bremse freeriders
Hvis den kollektive ordning i producentansvarssystemet skal fungere, kræver det et opgør med virksomheder, der ikke tilslutter sig og derfor ikke tager deres del af ansvaret for elektronikaffald. Når disse såkaldte freeriders ikke bidrager med betaling til producentansvaret, skal andre virksomheder betale mere. Det skaber uhensigtsmæssig konkurrenceforvridning og underminerer tilliden til ordningen.

Derfor er det en vigtig myndighedsopgave at sikre, at alle betaler til ordningen, og i Dansk Erhverv mener vi, at Miljøstyrelsen og Dansk ProducentAnsvarssystem (DPA) bør øge indsatsen for at få alle virksomheder til at registrere sig. En mere effektiv og målrettet kontrol og tilsyn bliver kun vigtigere, i takt med at værdierne i elektronikaffaldet og e-handlen vokser. 

Bedre datagrundlag og færre byrder
I dag består monitoreringssystemet af både affaldsdatasystemet og producentregistret hos DPA, som hver især benytter forskellige affaldskoder og definitioner. Der er administrativt tungt og fører til fejlindberetninger.

Systemerne skal fremover sammenkøres til et system. Samtidig skal der på europæisk plan ske en harmonisering af affaldskoderne og registreringskrav, så vi også undgår et fragmenteret indre marked for elektronik, fordi virksomhederne bliver mødt med forskellige systemer og forskellige datakrav.

Styrk indsamlingen fra private husholdninger
I dag sker der en omfangsrig indsamling af elektronikaffald fra private forbrugere uden om producentansvarssystemet på det såkaldte grå marked. Det skyldes bl.a., at det i dag kun er tilladt for affaldsbehandlere, der er en del af en såkaldt kollektive ordninger, at indsamle elektronikaffald fra husholdninger. Det bør vi ændre på.

Private forbrugere skal have mulighed for at aflevere deres elektronikaffald i enhver virksomhed, der er registreret i affaldsregisteret, og som er godkendt til at modtage den pågældende type affald. Dansk Erhverv foreslår derfor en tilpasning i reglerne, så det fremgår klart, at privatpersoner lovligt kan sælge eller aflevere elektronikskrot til en godkendt genvindingsvirksomhed.


På den måde sikrer vi både et velfungerende marked for elektronik og en bedre miljøbeskyttelse. Vi ser frem til at videreudvikle anbefalingerne og producentansvaret sammen med de relevante aktører.

Forrige artikel Dansk miljøteknologi: Ny regering signalerer en grøn kursændring Dansk miljøteknologi: Ny regering signalerer en grøn kursændring Næste artikel Disruption-ekspert: Sådan skaber robotter arbejdspladser Disruption-ekspert: Sådan skaber robotter arbejdspladser