BL: Potent energirenovering i den almene sektor

DEBAT: Energirenoveringerne i den almene boligsektor er ikke bare relativt billige at realisere, de giver også gode muligheder for danske byggevirksomheder. Det skriver Bent Madsen, administrerende direktør i BL.

Af Bent Madsen
Adm. direktør i BL – Danmarks Almene Boliger

Der er knapt 570.000 almene boliger i Danmark. Dermed udgør de en ganske stor andel – næsten en femtedel – af den samlede danske boligmasse. Mellem 2007-2013 har Landsbyggefonden ydet støtte til renoveringer af almene boliger for 34,5 milliarder kroner. Hertil kommer foreningernes egne bidrag svarende til cirka tre milliarder årligt, det vil sige i alt cirka 21 milliarder over den syvårige periode. Et lignende beløb forventes anvendt frem mod 2020.

Denne indsats har ført til markante reduktioner i energiforbruget i de almene boliger, hvilket er et væsentligt – og undertiden noget overset – bidrag til regeringens målsætninger om at reducere energiforbruget i bygninger. Resultater fra renoveringsprogrammerne peger således på, at energibesparelserne ved større renoveringsprojekter typisk er omkring 30 procent, men i nogle tilfælde er væsentligt større.

De energibesparelser, der opnås gennem Landsbyggefondens støttede renoveringer, er typisk relativt billige at realisere. Dette skyldes, at renoveringsprogrammerne indeholder ganske gennemgribende renoveringer af ejendommene. Det er derfor ikke kun såkaldte ”overfladiske” energibesparelser, men besparelser gennem forbedringer af selve boligernes klimaskærm.

Og fremover bliver energi-effekten med al sandsynlighed betydeligt større, for de kommende renoveringer ventes at blive udført i ældre almene boliger med en dårligere energistandard som udgangspunkt. Generelt er varmeforbruget per kvadratmeter tre gange så stort for byggeri fra 1930-50 som i boliger fra årtusindeskiftet, og frem mod 2020 vil den almene sektor sætte stigende fokus på renoveringer af boliger fra før 1960.

Renoveringer med omtanke
Men – og der ér et ”men” – en særlig udfordring i forbindelse med renoveringer fra denne periode er, at Danmarks almene boligsektor rummer mange murede bebyggelser med væsentlige arkitektoniske kvaliteter. Disse kvaliteter og eventuelle kulturhistoriske værdier gør bebyggelserne bevaringsværdige.

Større renoveringer af bygningernes klimaskærm skal derfor foretages med omtanke, så denne bevaringsværdi ikke forringes. Der er derfor behov for innovation og udvikling i forhold til energibesparende renoveringer af klimaskærmen for dette bygningssegment, hvis det store energimæssige potentiale skal kunne indfris på en økonomisk og arkitektonisk forsvarlig måde.

De store renoveringer giver ikke kun store energibesparelser. De rummer også grunden for andre potentialer: Udviklingen af innovative løsninger i en så stor sektor som den almene bidrager nemlig til at positionere danske byggevirksomheder godt i den udenlandske konkurrence.

Fra og med 2021 skal nybyggeri i EU-landene være ”Nearly Zero-Energy Buildings”, det vil altså sige, at det samlede energiforbrug i en ny bygning skal være tæt på nul. Dette direktiv ventes at medføre behov for massiv nytænkning af nybyggeriet, særligt i lande med mindre tradition for energieffektivt byggeri.

Dermed er der åbnet for et potentiale for produkter og løsninger, der er i stand til at levere meget energieffektive bygninger – netop et potentiale, som den almene sektor er med til at drive i Danmark. Det er vanskeligt præcist at opgøre størrelsen af dette forretningspotentiale, men estimater peger på, at der på europæisk niveau årligt er behov for investeringer i størrelsesordenen 300-570 milliarder kroner. Afhængigt af ambitionsniveauet.

Forrige artikel Domea.dk: Styrk effekten af renoveringerne Domea.dk: Styrk effekten af renoveringerne Næste artikel Byggecentre: Gør energispareordningen simpel Byggecentre: Gør energispareordningen simpel