Hospitalsdirektør til Hospitalsenhed Midt
Vil du være med til at fortsætte den sikre kurs for Hospitalsenhed Midt som hospitalsdirektør?

Som hospitalsdirektør skal du have fokus på de prioriteringer, der skaber sammenhæng og balance mellem hospitalsenhedens høje ambitioner, de forventninger som borgere og politikere har til sundhedsvæsnets ydelser, medarbejdernes forventninger til Hospitalsenhed Midt som arbejdsplads og den økonomi, der er til rådighed. Du skal kunne udvikle gennem strategisk, undersøgende og involverende ledelse. Det er en klar ambition, at Hospitalsenhed Midt fastholder og udvikler sin position som et af landets bedste mellemstore og mindre hospitaler. Vi udvikler specialiserede sundhedsydelser, hvor patienterne oplever sammenhæng og høj faglig kvalitet. Vi arbejder for helhed og sammenhæng. Patienten først - medarbejderne altid. Vi vægter trivsel og psykologisk tryghed for vores medarbejdere og ledere med afsæt i vores kompas 'Med hjerne, hjerte og vilje'. https://www.fagperson.hospitalsenhedmidt.dk/om-os/virksomhedsgrundlag/ Du bliver en del af en region, hvor Hospitalsenhed Midt er en del af et samlet regionalt sundheds- og hospitalssystem og en del af en arbejdsplads, hvor der er fokus på det hele menneske og hvor resultaterne skabes gennem samarbejde. Som hospitalsdirektør indgår du i hospitalsledelsen sammen med den lægefaglige og den sygeplejefaglige direktør som den øverste ledelse af Hospitalsenhed Midt. Hospitalsledelsen arbejder sammen med ledelser og medarbejdere for at skabe rammerne for et fokuseret arbejde med at skabe sammenhængende patientforløb af høj faglig kvalitet for såvel nuværende som kommende patienter. Hospitalsdirektøren har et særligt ansvar for hospitalsledelsens samarbejde og beslutninger. Vigtige indsatsområder er tilpasning til fremtiden, transformation og digitalisering i tilbuddet af sundhedsydelser. I Hospitalsenhed Midt binder vi klinik, uddannelse og forskning (KUF) sammen på nye måder i fire såkaldte fællesskaber. Vi samarbejder i KUF om at generere ny viden og nye måder at uddanne på, der så hurtigt bliver omsat i den kliniske hverdag til gavn for patienterne. På den måde forbedrer vi patientforløbene, så vi imødekommer fremtidens udfordringer. I KUF arbejder vi på at løse fremtidens udfordringer i fællesskab. Derfor lægger vi særligt vægt på, at du:
 • har fokus på patientforløb og medarbejdertrivsel
 • har bred indsigt i sundhedsvæsenet
 • har erfaring med ledelse, er teoretisk velfunderet og kan fremvise resultater som leder
 • kan indgå i både de strategiske beslutninger og have fokus på hverdagen for hospitalets medarbejdere og ledere
 • er en dygtig kommunikator, der kan og vil indgå i dialog mange forskellige mennesker
 • kan navigere i en politisk styret organisation med mange interessenter og til tider modsatrettede hensyn
 • kan lede en stor organisation med mangeartede og komplekse problemstillinger
 • kan fastholde og udvikle følgeskab gennem nysgerrig og undersøgende dialog
 • kan skabe forudsætningerne for et psykologisk trygt arbejdsmiljø og en attraktiv arbejdsplads
 • har visioner og evner til positivt at drive forandringer, der kan sikre, at vi udbygger vores position som en veldrevet, moderne og bæredygtig hospitalsenhed
 • har fokus på hvordan synergierne mellem klinik, uddannelse og forskning kan udvikles.
Vi tilbyder:
 • muligheden for at stå i spidsen for en både udviklingsorienteret og veldrevet hospitalsenhed
 • medlemskab af et velfungerende team som hospitalsledelse
 • en arbejdsplads præget af dialog og handlekraft
 • dygtige og passionerede medarbejdere og ledere, der leverer på et højt fagligt niveau
 • at du bliver en del af regionens koncernledelse, hvor vi vægter dialog, sparring og læring på tværs af hospitaler og regionale stabe
 • velfungerende samarbejde med eksterne samarbejdspartnere - kommuner i klyngesamarbejdet, psykiatri, praksis, øvrige regioner/Danske Regioner m.fl.
 • onboarding- og mentorforløb samt mulighed for videreuddannelse indenfor ledelse
En del af koncernledelsen i Region Midtjylland Du og dine kolleger i hospitalsledelsen refererer til direktionen i Region Midtjylland, og er en del af regionens koncernledelse. Koncernledelsen udgør den øverste ledergruppe i regionen og dækker alle regionens ansvarsområder. Koncernledelsen understøtter bl.a. samarbejdet mellem regionens administration og drift og arbejdet på tværs af regionens ansvarsområder, lige som den kvalificerer overordnede strategiske beslutningsoplæg. Det er hospitalsledelsens opgave både at synliggøre Hospitalsenhed Midts potentialer og behov ligesom I skal bidrage til samlede løsninger for hele regionen. En del af arbejdet som medlem af koncernledelsen er derfor også opgaver og mødefora på tværs af regionen, at kunne tænke regionale og nationale beslutninger ind i et regionalt perspektiv og at kunne agere i en politisk styret organisation. Dertil kommer opgaver på tværs af de fem regioner. Om Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt har 4.300 ansatte samt et budget på 2,5 mia. kr. årligt og omfatter følgende hospitaler:
 • Regionshospitalet Viborg,
 • Regionshospitalet Silkeborg,
 • Regionshospitalet Hammel Neurocenter inkl. neurologisk sengeafsnit i Lemvig Sundhedshus,
 • Regionshospitalet Skive
Hospitalsenhed Midt har 22 afdelinger og centre, der tilsammen behandler årligt omkring 350.000 ambulante dagspatienter og udskriver flere end 50.000 patienter efter indlæggelse. De fire regionshospitaler danner tilsammen en dynamisk hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland. Se mere om Hospitalsenhed Midt og Region Midtjylland: Hospitalsenhed Midt Virksomhedsgrundlag - Fagperson Hospitalsenhed Midt Værdier - Region Midtjylland (rm.dk) Løn- og ansættelsesvilkår Tiltrædelse pr. 1. februar 2024 eller snarest derefter. Du bliver ansat ved Region Midtjylland med tjeneste ved Hospitalsenhed Midt. Stillingen som hospitalsdirektør aflønnes efter "Aftale for chefer" på trin 53 med et opslagsniveau inkl. afkøb af merarbejde på 1.282.082 kr. (1. oktober 2023-niveau) Hertil kommer pension på 21,59 pct. samt mulighed for forhandling af kvalifikationsløn. Såfremt du foretrækker det, kan ansættelsen ske på individuelle kontraktvilkår, hvorved der bliver mulighed for at forbedre de samlede ansættelsesvilkår inden for en samlet ramme på 15 pct., jf. "Rammeaftale om kontraktansættelse for chefer". Yderligere information Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
 • Koncerndirektør Poul Michaelsen tlf. 2137 5007
 • Lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen tlf. 3091 1341
 • Sygeplejefaglig direktør Mette Fjord Nielsen tlf. 2369 6641
Praktiske oplysninger Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i Viborg den 11. december (1. runde) og den 20. december 2023 (2. runde). For kandidater, der går videre til 2. samtale, udarbejdes personprofil og kognitiv test med tilbagemeldingssamtale ved konsulent. Sådan gør du: Stillingen søges via knappen “Søg dette job" her på siden. Din ansøgning skal stiles til direktionen i Region Midtjylland. Vedhæft CV og relevante bilag. Ansøgningsfristen er 29. november 2023. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00