Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri søger juridisk kvalitetschef pr. 1. august 2022
Har du en faglig stærk juridisk profil, og har du gode analytiske og strategiske evner? Vil du spille en central rolle i arbejdet med at sikre rette kvalitet og effektive processer i Fødevareministeriets departement og understøtte betjeningen af minister, direktion og ledelse? Så er du måske den juridiske kvalitetschef, vi søger.

Søg dette job
Stillingen er forankret i departementets Retskontor, som i et stærkt fagligt miljø leverer juridisk rådgivning til hele ministeriet, og som spiller en central rolle i den igangværende proces med at styrke forvaltningskulturen og lovgivningskvaliteten i ministeriet. Du vil i tæt samarbejde med retschefen indgå i dette arbejde med særligt fokus på at understøtte de processer og de værktøjer, der kan sikre og fortsat udvikle den rette kvalitet af departementets produkter, navnlig i relation til ministerbetjening. Du vil skulle stå i spidsen for Kvalitetsenheden i Retskontoret, og du vil bl.a. have ansvar for at drive et projekt, som skal sikre et struktureret og kontinuerligt fokus på kvalitetssikring og ensartethed i sagsfremstillingen, således at ministeriets produkter er af høj kvalitet og med fokus på modtageren. Dette gælder navnlig i forhold til oversendelser til Folketinget. Heri ligger bl.a., at du arbejder med at sikre hensigtsmæssige procedurer og sagsgange og med overbliksskabende og understøttende materiale, der bidrager til god formidling af produkterne. Kvalitetsenheden har endvidere ansvaret for at sagsbehandle ministeriets aktindsigtssager. Den konkrete arbejdsdeling aftales nærmere med retschefen. Det kan i den forbindelse f.eks. aftales, at du kan indgå i ministeriets arbejde med et styrket fokus på god lovkvalitet. Ledelsesansvar og referenceforhold Stillingen er organisatorisk forankret i departementets Retskontor, der ledes af retschefen, som du refererer til. Du vil få personalesansvar for 4-5 medarbejdere afhængig af den konkrete arbejdsdeling, som aftales med retschefen. Samarbejdspartnere Som de nærmeste samarbejdspartnere får du retschefen og den øvrige del af departementets direktion og departementets øvrige kontorchefer. Du vil som chef i Fødevareministeriets departement blive en del af en stærk ledelsesgruppe, der er i fuld gang med at udvikle ministeriet med henblik på at skabe de bedst mulige løsninger til gavn for samfundet. Faglig og personlig kompetenceprofil Du har en uddannelsesmæssig baggrund som cand.jur., og du har stærke juridiske kompetencer. Du er god til at sætte dig ind i svære juridiske problemstillinger, er hurtigt opfattende, skarpsindig og evner at skære sagerne til og formidle komplekse problemstillinger på klar og tydelig vis. Du kender det politiske system og de politiske processer, Kodex VII, og du motiveres af at arbejde i en politisk ledet organisation. Det forventes, at du har personlig gennemslagskraft og eksekveringskraft, og at du er god til at "gå forrest". Du mener, at problemstillinger er til for at blive løst og ser dem altid som udfordringer frem for forhindringer, og så har du en høj integritet og arbejdskapacitet. Løn- og ansættelsesforhold Ansættelsen sker på åremålsvilkår og i henhold til "Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten" med en grundløn efter løngruppe 1. Hvis du er tjenestemand i forvejen, kan ansættelse som tjenestemand efter en konkret og individuel vurdering finde sted i lønramme 37. Ud over grundlønnen kommer individuelt tillæg, åremålstillæg, pensionsordning og engangsvederlag efter indsats og resultater. Ansættelsesområdet for kontraktansatte chefer er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med tilhørende institutioner. Sker ansættelse som tjenestemand er ansættelsesområdet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Arbejdsstedet er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement, Slotsholmsgade 12, 1216 København K. Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele din ansættelse. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. august 2022. Vil du vide mere Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til retschef Jeanie Sølager Bigler på telefon 24 81 96 60 eller kvalitetschef Pernille Østergaard på telefon 20 58 69 74. Du kan læse mere om Fødevareministeriet på www.fvm.dk og på de tilhørende styrelsers respektive hjemmesider. Sådan søger du Ansøgning og relevant dokumentation (CV og eksamensbevis) sendes elektronisk senest fredag den 17. juni 2022 kl. 12. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Vi forventer at afholde samtaler løbende. Der kan indgå test som led i rekrutteringsprocessen. Er du tjenestemand stiles ansøgningen til Dronningen. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.
    Søg dette job
    Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri består af et departement og tre styrelser: Landbrugsstyrelsen, Fiskeristyrelsen og Fødevarestyrelsen. Der er i alt ca. 3.000 årsværk, heraf ca. 200 i departementet.

    Ministeriet arbejder med opgaver af stor betydning for mennesker og dyrs liv, velfærd og sundhed. Ministeriet er genetableret som selvstændigt ministerium i november 2020, men har en lang og stolt historie i centraladministrationen og med opgaver, der berører væsentlige dele af det danske samfund.

    Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
    Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen