Unges uddannelse, sport, fritid, syge mennesker m.m.

Fondens formål er først og fremmest at vedligeholde fabrikant Chas. Otzens gravsted. Herefter ydes der støtte til almennyttige formål, studierejser i forbindelse med unges uddannelse og hædersgaver til personer, som har ydet en for samfundet og menneskeheden særlig værdifuld og uegennyttig indsats. Endvidere kan der efter omstændighederne ydes støtte til vedligeholdelse og fornyelse af Den Selvejende Institution Sportsrideskolens bygninger og udendørs anlæg.

Se mere på Legatbogen

Støtter
  • Vedligeholdelsen af fabrikant Chas. Otzens gravsted i Holmens Kirke
  • Børns tarv og unge menneskers uddannelse, herunder til foretagelse af studierejser her i landet eller i udlandet
  • Unge menneskers etablering af selvstændig virksomhed
  • Foreninger, sammenslutninger og institutioner, der virker til fremme af samfundsmæssige formål, herunder sport, fritidsinteresser og lignende. Specielt fremhæves støtte til ridesporten og dens udvikling, navnlig i København og omegn
  • Efter omstændighederne vedligeholdelse og fornyelse af Den Selvejende Institution Sportsrideskolens bygninger og udendørs anlæg, beliggende Maltegårdsvej 20A, Gentofte
  • Personer, der på grund af sygdom, alder eller anden årsag har behov for hjælp
  • Hædersgaver til personer, som efter bestyrelsens opfattelse har ydet en for samfundet og menneskeheden særlig værdifuld og uegennyttig indsats

Støtter ikke