Folkeoplysende projekter (Folkeoplysningspuljen)

Slots- og Kulturstyrelsen uddeler tilskudsmidler til såvel enkeltpersoner som organisationer og institutioner. Styrelsen administrerer tilskud, puljer samt diverse støtteordninger til anlæg og byggeri, museer, biblioteker, folkeoplysende virksomhed, mv.

Se mere på Legatbogen

Beløb:
200.000 DKK

Støtter
 • Projekter til fremme af folkeoplysning i Danmark
 • På baggrund af ansøgninger fra folkeoplysende foreninger, organisationer og privatpersoner, der har et afgrænset projekt til fremme af folkeoplysning
 • Projekter, der ligger inden for et af de følgende to indsatsområder:
 • 1) Projekter der har fokus på at inddrage nye brugergrupper fx socialt udsatte børn og unge, flygtninge, handicappede eller andre for hvem deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning eller det frivillige foreningsliv er uvant
 • 2) Projekter, der har fokus på at bruge folkeoplysningens styrker fx det forpligtende fællesskab til at integrere nye borgere på i det danske samfund og fremme deres demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.
 • Desuden med vægt på følgende fem kriterier:
 • 1) Projektaktiviteter, der har relation til de generelle formål for folkeoplysende virksomhed om fremme af demokratiforståelse og aktivt medborgerskab
 • 2) Projekter, hvor den aktive målgruppe har en vis størrelse i forhold til projektets størrelse
 • 3) Projekter hvis effekt er af en væsentlig størrelse og fx. rækker ud over selve projektet
 • 4) Projekter med lokal forankring
 • 5) Projekter, hvor det ansøgte beløb har en fornuftig størrelse set i forhold til ansøgningens samlede finansiering og til den samlede puljes størrelse
 • Under forudsætning af, at projektet bliver gennemført som beskrevet i ansøgningen både vedrørende indhold og budget
 • Med forudbetalt tilskud, som vil blive udbetalt samtidig med modtagelse af tilsagnsbrevet
 • Med krav om egenfinansiering eller finansiering fra anden side på minimum 30 % af det samlede budget

Støtter ikke
 • Udelukkende eller overvejende til indkøb af inventar, udstyr og anlægsudgifter
 • Løbende aktiviteter eller almindelig drift (driftsudgifter)
 • Lønudgifter, men det kan f.eks. indgå i egenfinansieringen
 • Ansøgninger fra offentlige myndigheder og institutioner og lignende (eksempelvis kommuner, skoler og folkebiblioteker), men de kan godt indgå som samarbejdspartnere
 • Aktiviteter, som allerede er sat i gang eller gennemført på ansøgningstidspunktet