Sociale projekter i Danmark med fokus på socialt udsatte borgere - VELUX FONDEN

Hos VELUX er ansvarlighed og transparens i højsædet! Som fonde skal vi udfylde vores rolle - at støtte almennyttige projekter - i civilsamfundet på mønsterværdig vis. Det stiller krav til at handle ansvarligt internt hos fondene og til at være transparente i dialogen med omverdenen. Med bevillingerne tilstræber vi at støtte de bedste ansøgere og projekter.

Se mere på Legatbogen

Beløb:
1.092.500.000 DKK

Støtter
 • Sociale projekter i Danmark med fokus på borgere i en socialt udsat position
 • Med fokus på metodeudviklende projekter, der har til formål at opbygge eller fremme konstruktive fællesskaber, rummelighed og aktivt medborgerskab
 • Projekter i alle livets faser - fra barn til ældre, der forebygger, at borgere i en socialt udsat position oplever at være udenfor samfundets fællesskaber. De tre fokusområder på METODEUDVIKLING er "BØRN OG FAMILIER", "UNGE OG VOKSNE" og "ÆLDRE"
 • Helhedsorienterede indsatser i socialt udsatte børnefamilier, hvor barnets liv i familien er udgangspunktet. Målet er at fremme børnenes trivsel ved at tage afsæt i hele familiens situation
 • Sociale indsatser, der understøtter voksendannelsen og bestræbelserne på at skabe et bæredygtigt voksenliv, når unge og voksne står i risiko for, eller er havnet i, en social udsat position
 • Sociale indsatser, der styrker ældres aktive deltagelse i lokalsamfundet ved at udvikle initiativer, der bringer ældres ressourcer i spil og vedligeholder ældres handlekraft - til gavn for sammenhængskraften og bæredygtigheden i lokalsamfundet
 • Især sociale projekter, der udvikler og afprøver innovative og eksperimenterende arbejdsmetoder i det praktiske sociale arbejde med umiddelbar positiv effekt for borgere i en socialt udsat position
 • Især sociale projekter, der opbygger eller fremmer udsatte borgeres deltagelse i konstruktive fællesskaber hvor der er mulighed for at skabe sociale relationer, der styrker personlige og sociale kompetencer og/eller deltage i aktiviteter, som udvikler uddannelsesmæssige og faglige kompetencer
 • Især sociale projekter hvis resultater og metoder er økonomisk bæredygtige, så der er høj sandsynlighed for implementering og forankring efter projektperioden såvel hos ansøger som hos andre lignende organisationer
 • Efter ønsket om forandring. Dette er en nødvendig drivkraft i de projekter, vi støtter

Støtter ikke
 • Løbende drift og administration af institutioner (fx. forskningsinstitutioner og institutter, børnehaver, legepladser, skoler, forsamlingshuse, kulturhuse, plejecentre, hospicer) eller organisationer (herunder foreninger og klubber)
 • Restfinansiering eller indsamling rettet mod mange fonde og sponsorer
 • Individuelle ph.d.-studier samt individuelle frikøb til fastansatte universitetsforskere
 • Sundheds- og veterinærvidenskabelig forskning
 • Forskning med direkte kommercielt sigte
 • Studierejser og studieophold
 • Afholdelse af og deltagelse i konferencer, workshops, seminarer mv.
 • Eventprægede aktiviteter, teaterforestillinger, koncerter mv.
 • Private bygge- og restaureringsprojekter
 • Etablerede socialøkonomiske virksomheder, hvor forretningskonceptet er afprøvet og fundet bæredygtigt, herunder heller ikke opskalering af virksomheders bæredygtige forretningsmodeller
 • Offentlige myndigheders lovbestemte opgaver og udgifter
 • Projekter, der har et overvejende lokalt sigte, og som kun er lokalt forankrede. En undtagelse er fondenes støtte til aktive ældre, der sagtens kan være mindre, lokale projekter
 • Byggeri/renovering, driftsopgaver eller opgaver, der falder ind under det offentliges forpligtelser
 • Privatpersoner og kommercielle virksomheder