Direktører i praktik for at forbedre den sociale indsats

OPINION: De frivillige sociale organisationer og fondene med socialt fokus er gensidigt afhængige af hinanden, men de har meget forskellige grundvilkår. En forståelse herfor er afgørende for et succesrigt samarbejde. Derfor gik to direktører i praktik hos hinanden. Læs her, hvad de lærte.

Af Thit Aaris-Høeg og Henriette Christiansen
Hhv. direktør for Fonden for Socialt Ansvar og direktør for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration

Hos de frivillige sociale organisationer og fondene med socialt fokus er vi gensidigt afhængige af hinanden for at kunne opfylde vores respektive formål. Vi ønsker ikke en donor-modtager-relation mellem de to typer af organisationer, men en samarbejdsrelation præget af en tæt, løbende og gensidigt respektfuld dialog. Det kræver forståelse for hinandens udfordringer og handlemuligheder. Derfor arrangerede vi et tredages praktikforløb for hinanden i sensommeren.

En dag var Thit på besøg hos Egmont Fonden for at høre om Egmont Fondens strategi, strategiopfølgning og arbejde med filantropiske big bets; og en dag besøgte Henriette en bydelsmor på Nørrebro, deltog i et uddannelsesmodul for en gruppe kommende bydelsmødre og var på besøg hos Baba – fordi far er vigtig i Tingbjerg. Herefter brugte vi sammen en dag på at diskutere fælles læringspunkter fra praktikforløbet. Dem har vi valgt at dele med læserne, fordi mange pointer rækker ud over vores to organisationer. Vi håber, at de kan inspirere.

1. Prøv praktik!
I vores higen efter at sikre størst mulig effekt af vores arbejde kan det være for tidskrævende og for dyrt at tage på lange efteruddannelsesforløb. Et praktikophold er til gengæld utrolig nemt at arrangere. Det kræver stort set ikke andet end åbenhed og mod på at høre kommentarer fra praktikanten. Praktik er en nem metode til at få indsigt i sin egen organisation og i sine indgroede vaner og holdninger. Og så er det en god metode til at sikre udsyn og forståelse for den organisation, som man besøger som praktikant.

Vi blev begge overraskede over mange ting hos hinanden. Thit var blandt andet overrasket over Egmont Fondens muligheder for at donere penge også til nye og eksperimenterende indsatser samt over Egmont Fondens omfattende samarbejde med den offentlige sektor, som er en meget vigtig forandringspartner. Henriette var overrasket over Fonden for Socialt Ansvars overlevelseskamp og dens oplevelse af ansøgningsprocessen til fondene som et lotteri. Vi italesatte i fuld åbenhed og igennem hele praktikken vores egne oplevelser af modpartens virkelighed både over for hinanden, men også over for hinandens medarbejdere og frivillige.

2. Forstå hinandens rammevilkår!
Der mangler en dybere forståelse hos os – og formentlig i hele sektoren – for hinandens grundvilkår. Fondene stiller større og større krav, og NGO’erne har svært ved at få den finansiering, som de oplever som nødvendig for at komme kravene i møde. Der er brug for, at vi sammen drøfter emner som for eksempel fondenes professionaliseringsproces og de deraf følgende krav til NGO’erne, NGO’ernes syn på støttebehov og finansieringsmuligheder, behovet for kvalitet og kapacitetsopbygning i sektoren samt krav og forventninger til administrationsniveau og gennemsigtighed i de frivillige sociale organisationers økonomi. Vi skal skabe bedre grobund for partnerskaber og tætte samarbejdsrelationer mellem fonde og frivillige sociale organisationer, og derfor ser vi et behov for en tættere dialog, som kan sætte skub i debatten, og hvor man på ledelsesniveau kan bringe fonde og organisationer tættere på hinanden.

Efter kort tid i vores praktik stod det klart, at vi på mange måder deler formål. Vi vil begge gennem tidlig indsats hjælpe så mange børn, unge og udsatte grupper som muligt. Vi vil begge gerne både udvikle koncepter og se dem virke og på længere sigt spredes. Vi vil begge gerne understøtte frivilligheden i Danmark. Vi tror begge på det værdifulde i samspillet mellem sektorerne. Vi er begge afhængige af god dokumentation og kommunikation, og vi ønsker begge at flytte noget – både for den enkelte og for samfundet. Det er disse fælles formål, som skal danne udgangspunktet for vores samarbejde.

3. Go do!
Med udgangspunkt i vores fælles formål blev det store behov for en community-orienteret civilsamfundsindsats i de udsatte boligområder meget tydelig for os begge. Værdien af frivillige, sociale community-indsatser er uden tvivl stor, men den kan formentlig blive endnu større, hvis vi sætter barnet i centrum. Vejen til at hjælpe børnene kan gå gennem en hjælp til bedre forældreskab. Vi bør investere i forældrekompetencer, og mange frivillige i disse boligområder kunne bruge mere viden og uddannelse i, hvordan man som forældre får bedre forståelse for børnenes behov og støttemuligheder – ikke mindst i forhold til småbørnsløftets mål og de første 1.000 dage i barnets liv.

Frivillige kan spille en endnu større rolle i forhold til at sikre et godt samarbejde med dagtilbuddene, skolerne og med den offentlige sektor i det hele taget. Vi bør derfor samarbejde om at sikre høj kvalitet og børnefaglig viden i den uddannelse, som de frivillige får. Desuden bør vi hjælpe hinanden med at udvikle effektive og enkle metoder til at måle de fremskridt, der skabes hos både enkeltpersoner og i lokalsamfundet som resultat af den frivillige indsats. Sammen kan vi åbne døren til og sindet hos mange familier i en udsat position, og vi kan facilitere, at en familie trygt ledes videre til professionelle tilbud.

Epilog
Vi lærte meget på bare tre dage. Og det stopper ikke her. Vi er begge i gang med at forbedre vores respektive indsatser og vores samarbejdsrelation. Næste skridt bliver at sikre, at vores medarbejdere og frivillige får glæde af vores to organisationers forskellige perspektiver. Det vil blandt andet ske gennem kursusforløb, workshops og et gæsteoplæg på Bydelsmødrenes Landsmøde. Når vi giver tid på tværs af fonde og NGO’er til at forstå og lære af hinanden, giver det langt mere værdi, end hvis vi kun kender hinanden gennem den gammeldags ansøgning-svar-proces.

Forrige artikel Kommentar: Fondene har kurs mod verdensmålene Kommentar: Fondene har kurs mod verdensmålene Næste artikel Ambjorn: Fem idéer til civilsamfundets bestyrelser Ambjorn: Fem idéer til civilsamfundets bestyrelser