Hver tredje store erhvervsfond tier om direktørens løn

ØSTERS: 34 af de 100 største danske erhvervsfonde vil ikke fortælle, hvor meget direktøren og de enkelte bestyrelsesmedlemmer får i løn. Det er private oplysninger, der ikke er relevante for offentligheden, mener fondsdirektør.

Det rager ikke offentligheden, hvad direktøren og de enkelte bestyrelsesmedlemmer får i løn.

Det budskab sender hver tredje af de store erhvervsdrivende fonde i regnskaberne for 2016. 34 af Danmarks 100 største erhvervsfonde har valgt kun at oplyse den samlede lønsum for direktion og bestyrelse. Dermed følger de ikke anbefalingen fra Komitéen for god Fondsledelse om at udspecificere, hvad hvert enkelt medlem af direktion og bestyrelse får i løn. Det viser en gennemgang, Altinget har foretaget af fondenes regnskaber.

Et særligt behov for åbenhed
Resultaterne af gennemgangen imponerer da heller ikke komiteens formand, Marianne Philip.

”Det er jo noget nyt, at fondene skal rapportere om det, og det kan tage lidt tid at vænne sig til. Det så man også for de børsnoterede selskaber, så jeg forventer, at tallet over tid kommer højere op. Anbefalingen om at være åben om vederlaget til de enkelte medlemmer af ledelsen afspejler, at vi mener, det er at skabe åbenhed og klarhed om fondenes forhold, så der ikke opstår myter,” siger hun.

Marianne Philip påpeger, at fondene i modsætning til børsnoterede selskaber ikke har nogen aktionærer, der skal godkende ledelsens vederlag. Det øger efter hendes opfattelse behovet for åbenhed.

”I et børsnoteret selskab er der aktionærer, der godkender honorarer på generalforsamlingen. Det er der ikke i fonde. Her er det bestyrelsen, der selv fastsætter og godkender honoraret. Derfor er det vigtigt at være åben,” siger hun.

Fond: Lønnens størrelse er ikke relevant
Det er Christian Hartvig, direktør i Poul Due Jensens Fond, ikke ubetinget enig i. Fonden, som ejer hovedparten af pumpevirksomheden Grundfos, hører til blandt de 34, som holder sig til at oplyse den samlede lønsum for direktion og bestyrelse.

”Jeg har i mange henseender stillet spørgsmålet om, hvorfor det er nødvendigt at offentliggøre individuelle honorarer for alle bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af direktionen. Og det har jeg endnu ikke fået et godt svar på,” siger Christian Hartvig.

Han understreger, at oplysningerne er tilgængelige for Erhvervsstyrelsen, som i denne kontekst spiller rollen som kritisk aktionær. Men offentligheden som sådan har ikke behov for at kende andet end den samlede lønsum, så man kan se, om den ligger på et acceptabelt niveau. Fordelingen mellem personer er irrelevant, mener han.

”Så længe lønsummen ligger inden for et passende spænd, har vi svært ved at se, hvilken interesse offentligheden har i fordelingen mellem individer. Om den ene eller den anden har et større eller mindre honorar, det synes vi ikke er særlig relevant,” siger Christian Hartvig.

Fond: Offentligheden kræver fuld transparens
Den modsatte tilgang har Bikubenfonden. Her kan enhver læse sig frem til, hvad direktøren og de enkelte medlemmer får for deres arbejde.

Bestyrelsesformand Niels Smedegaard forklarer, at fonden lægger vægt på åbenhed omkring alt, hvad den foretager sig – lige fra uddelinger til aflønning.

”Vi har ikke aktionærer, vi skal stå til regnskab overfor. Vi har offentligheden, og det kræver fuld transparens,” siger Niels Smedegaard og tilføjer:

”Åbenhed er jo en måde at vise, at det, man gør, er fornuftigt og kan tåle dagens lys. Og det vil vi gerne lægge frem, så andre har mulighed for at udfordre os på det. Det synes vi er et sundt princip.”

Intetsigende forklaringer
Ken L. Bechmann er professor på Copenhagen Business School og ekspert i ledelsesaflønning. Han går ikke i chok over, at en tredjedel af fondene vægrer sig ved at oplyse de individuelle lønninger. Derimod hæfter han sig ved fondenes forklaringer – eller mangel på samme.

”Der er for mange, der har ingen forklaring eller i bedste fald en intetsigende forklaring. Det er slående,” siger han.

Ifølge loven skal fondene enten følge anbefalingerne fra Komitéen for god Fondsledelse eller forklare, hvorfor de vælger at afvige.

Altingets gennemgang af regnskaberne viser, at halvdelen af de 34 fonde enten ikke forklarer, hvorfor de ikke oplyser individuel løn, eller henviser til, at de følger kravene i årsregnskabsloven. Blandt de resterende finder man forklaringer som ”Det er personfølsomme oplysninger” og ”Det vurderes ikke at have relevans for brugerne af regnskabet.”

Og det er simpelthen ikke godt nok, mener Ken Bechmann.

”Jeg synes, at en del af forklaringerne er søgte – og det afspejler, at bestyrelserne ikke for alvor har været inde og forholde sig til anbefalingen,” siger han.

Og det samme mener Marianne Philip.

”Fondene skal oplyse, om de følger anbefalingen. Og hvis de ikke gør det, skal de fortælle, hvad de gør i stedet for, og hvorfor de har indrettet sig på en anden måde. Jeg synes, det ser ud til, at rigtig mange af fondene i jeres eksempler ikke kommer med en god forklaring,” siger hun.

Marianne Philip tilføjer, at en god forklaring bør rumme svaret på, hvorfor fonden har indrettet sig på en anden måde, og hvordan den vil sikre, at den lever op til den transparens, der er lagt op til i anbefalingen. 

Hun glæder sig over, at to tredjedele af fondene har valgt at følge anbefalingen. Ikke mindst fordi arbejdet med anbefalingerne i sig selv er med til at højne ledelsesniveauet i fondene, pointerer hun.

Fondene risikerer at score selvmål
Ken L. Bechmann fra CBS vurderer, at fondene kan skyde sig selv i fødderne ved ikke at efterleve anbefalingen i tilstrækkelig grad.

”Komitéen siger jo indirekte, at den mener, det her er den bedste måde at sikre god fondsledelse. Men hvis ikke man kommer i mål via anbefalinger, så er alternativet jo, at der bliver lovgivet om det. Og så er der jo åbnet for alskens detailregulering,” siger han.

Ken L. Bechmann tilføjer, at han har en vis sympati for fondenes modvilje mod at offentliggøre alt i detaljer.

”Men transparens er en international trend, og vi har jo set skandaler omkring aflønning i toppen af fonde og virksomheder. Så hvorfor ikke bare tage tyren ved hornene og sige: 'Vi har ikke noget at skjule'?” siger Ken L. Bechmann.

Hver tredje fond er tavs om individuelle vederlag
Sådan forholder de 100 største erhvervsfonde sig til Komiteen for God Fondsledelses anbefaling om at offentliggøre individuelle honorarer for direktion og bestyrelse.

Fonde sorteret efter egenkapital    
Fond Oplyser vederlag? Begrundelse Note Regnskabsår
A. P. Møller Fonden Nej Bestyrelsen vurderer, grundet den enkle vederlagspraksis, samt at direktionen kun består af en person, at det ikke er relevant at oplyse vederlaget for de enkelte bestyrelsesmedlemmer samt direktion.   2015
Carlsbergfondet Ja     2016
LEO Fondet Ja     2016
Augustinus Fonden Ja     2016
Poul Due Jensen Fond Nej The Foundation sees no good reasons for granting the public access to such sensitive information about private individuals’ income. All information regarding remuneration is available to the Danish Business Authority as well as tothe Board upon request. In addition, according to the provisions in the Financial Statements Act, remuneration of board members and the management of a foundation can be disclosed en bloc in documents with public access. The Foundation prefers to apply the rules in the Financial Statements Act in this regard.   2016
Aage og Johanne Louis-Hansen Fond Nej Bestyrelsens vederlag fra fonden og fra datterselskabet fremgår samlet af årsrapporten.   2015/16
Novo Nordisk Fonden Ja     2016
The LEGO Foundation Delvist LEGO Fonden offentliggør de honorarer, som fonden betaler til de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Honorar til fondens direktion oplyses som et beløb for den samlede ledelse for ikke at oplyse direktionsvederlag for enkeltpersoner.   2015
Lundbeckfonden Ja     2016
BRFfonden Ja     2016
Nordea Fonden Ja     2016
William Demants og Hustru Ida Emilies Fond (Oticon Fonden) Ja     2016
Lauritzen Fonden Ja     2016
Hempel Foundation Ja     2015
Aarhus Universitets Forskningsfond Nej Der gives i årsrapporten alene oplysninger om det samlede vederlag til bestyrelse og direktion   2015
KFI Erhvervsdrivende Fond Ja     2015
Knud Højgaard Fond Ja     2016
Jens Eskildsen og hustru Mary Antonie Eskildsens Mindefond Nej P.t. oplyses alene det samlede beløb for hele ledelsen   2015
Aase og Ejnar Danielsens Fond Ja     2015/2016
Rambøll Fonden Ja     2016
Egmont Fonden Delvist The annual report provides information about the remuneration from Egmont for each specific board position as well as the positions held by each member of the Board of Trustees. However, the Board of Trustees has decided not to disclose remuneration to the Management Board on an individual basis as it is not considered to serve any objective purpose.   2016
Industriens Fond Delvist   Der fremgår ingen begrundelse 2015
Det Obelske Familiefond Ja     2015
Elsass Fonden Nej Bestyrelsen har besluttet at oplyse det samlede vederlag for hhv. bestyrelse og direktion.   2016
Bitten & Mads Clausens Fond Ja     2016
Spar Nord Fonden Ja     2016
CO-RO's Fond Nej Størrelsen af det enkelte bestyrelsesmedlems honorar vurderes ikke at have relevans for brugerne af regnskabet og oplyses derfor ikke   2015
Færchfonden Ja     2016
C.L. Davids Fond og Samling Nej I regnskabet oplyses det samlede vederlag for hvert ledelsesorgan, dvs. for bestyrelse og direktion i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det findes ikke relevant at oplyse vederlaget for hvert enkelt medlem   2015
Entreprenør Marius Pedersens Fond Ja     2015
Schou-Fondet Nej Fonden følger ikke anbefalingen, idet det vurderes at disse oplysninger indeholder personfølsomme oplysninger   2015
Bikubenfonden Ja     2016
Claus Sørensens Fond Nej Det er fondsbestyrelsens opfattelse, at oplysninger på overordnet niveau imødekommer offentlighedens rimelige krav på indsigt i relation til spørgsmål vedrørende ledelsesvederlag   2016
Frederiksberg Boligfond Ja     2015
Allerfonden Ja     2015/16
Det danske Hedeselskab Ja     2016
Aage V. Jensen Naturfond Ja     2015
Gerda og Victor B. Strands Fond Ja     2016
Christian Nielsens Fond Nej I CNF’s årsrapport oplyses vederlag til bestyrelse (og direktion) som en samlet sum. Af konkurrencemæssige årsager oplyses vederlag fra datterselskaber ikke.   2016
Margot og Thorvald Dreyers Fond Ja     2015
Gudbjörg og Ejnar Honorés Fond Ja     2015
Stiftelsen Sorø Akademi Nej Af Stiftelsens årsrapport fremgår det samlede vederlag til bestyrelse og direktion. Da Stiftelsens direktion kun består af én person oplyses direktionens vederlag ikke særskilt i lighed med reglerne for selskaber.   2016
Stibo-Fonden Ja     2015/16
Fonden Tietgenkollegiet Nej Det samlede vederlag og udviklingen heraf vurderes at være det væsentlige for interessenternes bedømmelse af vederlag til bestyrelsen   2016
Fonden Musikkens Hus i Nordjylland Delvist På konkrete delresultater, men ikke på det totale resultat.   2016
KrogagerFonden Nej Dette anses for oplysninger af privat karakter, som ikke har offentlighedens interesse henset til fondens størrelse og formål   2015/16
Fonden For Sparekassen Himmerland Ja     2016
Otto Mønsteds Fond Nej Vederlag til fondens direktion og bestyrelse oplyses samlet i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven   2015
Fonden Sydfyns Elforsyning Ja     2016
Axel Pitzner Fonden Nej Det enkelte bestyrelsesmedlems samlede vederlag afspejler arbejdet i fonden og dets dattervirksomheder samt de pligter og ansvar, der følger med hvervet og overstiger ikke, hvad der anses for sædvanligt.   2015
Thomas B. Thriges Fond Ja     2015/16
Kraks Fond Ja     2015/16
Svend Andersen Fonden Ja     2016
Axel Muusfeldts Fond Ja     2015
Tømmerhandler Johannes Fogs Fond Ja     2016
Grosserer Anders Fonnesbechs Legatfond Nej Vederlag per ledelsesmedlem ønskes ikke oplyst af hensyn til diskretion   2015
Bevica Fonden Nej Vederlag fremgår af årsrapporten som et samlet vederlag   2016
Spar Vest Fonden Nej Regnskabet giver oplysning om det samlede vederlag til bestyrelsen og det samlede vederlag til den daglige ledelse   2016
Den Danske Forskningsfond Nej   Der synes ikke at være udarbejdet en redegørelse for god fondsledelse 2015
Ann Birgitte og Niels Ørskov Christensens Familiefond Ja     2015
Direktør K.W. Bruun og Hustrus Familiefond Nej Fondens bestyrelse har valgt at oplyse vederlag til ledelsen samlet i henhold til årsregnskabsloven § 98b   2016
Aalborg Stiftstidenes Fond Nej Vederlag til fondens bestyrelse og direktion oplyses i overensstemmelse med gældende regnskabslovgivning mv. samlet på organniveau i årsrapporten for fonden. Fondens bestyrelse er af den opfattelse, at oplysninger på dette specifikationsniveau, som er fastlagt af lovgivningsmagten, i tilstrækkeligt omfang imødekommer offentlighedens rimelige krav på indsigt i fondens forhold.   2016
Fonden Campus Kollegiet Ja     2016
Frederik og Emma Kragh's Mindelegat Ja     2016
K.G. Fonden Nej Under henvisning til fondens aktiviteter og størrelse, finder fonden det ikke relevant at redegøre nærmere for bestyrelsens sammensætning m.v. og for det samlede vederlag til de enkelte bestyrelsesmedlemmer   2016
Sportgoodsfonden Ja     2015
Fonden for Fynske Bank Ja     2016
FrederiksbergFonden Ja     2016
Ejnar og Meta Thorsens Fond Ja     2016
Bygningsfonden Den Blå Planet Ja     2016
Fonden Langelands Elforsyning Ja     2016
C.A.C. Fonden Nej Anbefalingen følges ikke, idet der i stedet gives oplysninger i henhold til regnskabsloven om det samlede vederlag, som bestyrelsesmedlemmer modtager fra fonden og fra andre tilknyttede virksomheder i koncernen.   2015
Etatsråd Johannes Theodorus Suhrs og Hustru Caroline Falchs Stiftelse Første Afdeling Ja     2015/2016
Heinrich og Laurine Jessens Fond Ja     2015
Krista og Viggo Petersens Fond Ja     2015
Isabellafonden Ja     2016
C. E. Jensen's Fond Ja     2015
Bent O. Jørgensens Fond Nej Der oplyses alene det samlede honorar for bestyrelsen i henholdsvis fonden og andre koncernselskaber.   2015/16
Erik og Susanna Olesens Almenvelgørende Fond Ja     2015
Kollegiefonden Bikuben Ja     2016
OJD Fonden Nej Der opgives et samlet vederlag for bestyrelsen, da vederlaget dækker deltagelse i bestyrelsesmøder, samt heraf afledte opgaver. Såfremt disse opgaver har et omfang, som rimeligt ville medføre et ekstraordinært vederlag, fremgår dette af bestyrelsesreferater   2015/2016
Fonden af 1. december 1997 Nej    Der synes ikke at være udarbejdet en redegørelse for god fondsledelse 2015
Vallø Stift Nej Da direktionen er en enkeltmandsdirektion, oplyses direktionens og bestyrelsens vederlag ikke på personniveau   2015/16
Drost fonden Ja     2015
Peter og Emma Thomsens Legat Ja Med hensyn til betaling af vederlag for opgaver, der vedrører driften af Løvgaarden A/S udbetales direktionen alene vederlag for medgået tid - i regning - der forinden udbetaling finder sted, altid skal godkendes af de 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Ved honorarbetalinger for bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i forberedelsen/udførelsen af vedtagne arbejder på ejendommen udbetales honorar afpasset efter arbejdets omfang og den i denne forbindelse ydede indsats.   2016
Toyota-Fonden Ja     2015
Kong Frederik den Syvende Stiftelse paa Jægerspris Ja     2015
Johannes Jensen og Helle Mau Jensens Fond Nej Vederlag til fondens bestyrelse og eventuelle direktion oplyses i overensstemmelse med gældende regnskabslovgivning mv. samlet på ledelsesorgan niveau i årsrapporten for fonden. Fondens bestyrelse er af den opfattelse, at oplysninger på det specifikationsniveau, som er fastlagt i regnskabslovgivningen, i tilstrækkeligt omfang imødekommer offentlighedens rimelige krav på indsigt i fondens forhold   2016
Niras Fonden Ja     2016
Mica-Fonden Ja     2015
Fabrikant Einar Willumsens Mindelegat Ja     2015
Conrad og Sophus Fuglsangs Fond Nej Fonden følger bestemmelserne i Årsregnskabsloven. Anbefalingen er endvidere foretaget ud fra fondens størrelse, aktivitet og formål   2015
Den Danske Naturfond Ja     2016
Asta og Henry Kjeldsens Familiefond Nej Bestyrelsen har besluttet kun at offentliggøre det samlede bestyrelseshonorar og det samlede direktionshonorar jf paragraf 98b i bekendtgørelse om årsregnskabsloven for ikke at oplyse enkeltmedlemmers vederlag   2016
Ellen & Carl Tafdrups Mindelegat. Oprettet af Advokat Fru Sonka Tafdrup Rohbeck Ja     2015/16
Carlsen-Langes Legatstiftelse Ja     2015/16
Mads Eg Damgaards Familiefond Nej Vederlag til fondens bestyrelse og direktion oplyses i overensstemmelse med gældende regnskabslovgivning m.v. samlet på organniveau i årsrapporten for fonden. Fondens bestyrelse er af den opfattelse, at oplysninger på dette specifikationsniveau, som er fastlagt af lovgivningsmagter, i tilstrækkeligt omfang imødekommer offentlighedens rimelige krav på indsigt i fondens forhold   2015/16
Vemmetofte Kloster Ja     2015/16
Blue Water Fonden Nej Fondsbestyrelsens og direktionens vederlag oplyses i overensstemmelse med gældende lovgivning i fondens årsrapport samlet på organniveau. Det er fondsbestyrelsens opfattelse, at oplysninger på det specifikationsniveau imødekommer offentlighedens rimelige krav på indsigt i relation til spørgsmål vedrørende ledelsesvederlag   2015
Else og Erik Jørgensens Familiefond Nej Bestyrelse og direktion aflønnes hvert år under hensyntagen til det arbejde og ansvar, der følger af hvervet. Bestyrelse og direktion har ikke oppebåret vederlag for året 2016.   2015
Kilde: De nyeste årsregnskaber for de 100 største erhvervsdrivende fond, målt på egenkapital (2015 eller 2016)

Forrige artikel Jura-eksperter: Kommuner og sociale virksomheder kan sagtens danse tæt Jura-eksperter: Kommuner og sociale virksomheder kan sagtens danse tæt Næste artikel Her er Altingets program på Folkemødet søndag Her er Altingets program på Folkemødet søndag