Tilskudsmodel møder kritik i stribe af høringssvar

TIPSMIDLER: Der er udbredt skepsis over for ny tilskudsmodel blandt medlemmerne af Dansk Ungdoms Fællesråd. DUF-formand afviser at kommentere kritikken.

En lang række ungdomsorganisationer er utilfredse med den model for fordeling af tipsmidler, Dansk Ungdoms Fællesråd vil indføre fra og med sommeren 2017.

Det står klart, efter 29 tilskudsberettigede foreninger har indgivet høringssvar. I alt 18 udtaler kritik.

Den største modvilje finder man hos de sociale ungdomsorganisationer, som står til at miste retten til at få støtte baseret på deres medlemstal. Det kan ifølge et notat koste Ungdommens Røde Kors op til 1.9 millioner kroner.

"URK mener, at DUF, som paraplyorganisation for landets ungdomsorganisationer, ikke bør stille sig som dommer over, hvorvidt nogle samfundsengagerende fællesskaber er vigtigere end andre. Dette kan nemlig få som konsekvens, at de børn og unge, der i dag står udenfor de fællesskaber, DUF repræsenterer, fortsat vil blive holdt udenfor," skriver Ungdommens Røde Kors i deres høringssvar.

Dansk Flygtningehjælps Ungdom er på linje med Ungdommens Røde Kors og påpeger, at ændringerne skaber usikkerhed om de sociale ungdomsorganisationers økonomi. Derfor foretrækker organisationen det såkaldte "intervaltilskud", som er baseret på antallet af medlemmer.

"Skønsmæssig udmåling af tilskud er generelt problematisk, da det skaber usikkerhed omkring økonomien og vanskeliggør planlægning af aktiviteter. En stor fordel ved intervaltilskuddet er det indbyggede incitament til gradvis vækst i aktiviteter og medlemstal – især for de mindre organisationer," lyder det.

Rammer små foreninger
Kritikken kommer næppe som nogen overraskelse for styrelsen i DUF. Ungdommens Røde Kors og Dansk Flygtningehjælps Ungdom var allerede ude med riven, inden høringsfristen udløb 1. februar. Men de sociale ungdomsorganisationer står langt fra alene med deres kritik af den foreslåede fordelingsnøgle.

En anden bekymring går på, at man lægger op til at trække støtten til små foreninger. Står det til DUF's styrelse, skal man fremover have minimum 500 medlemmer for at være tilskudsberettiget. I dag er minimumskravet på 300 medlemmer, og stramningen vil gå hårdt ud over de mindre foreninger, advarer blandt andet SILBA, Europæisk Ungdom Danmark og Adventistspejderne.

"Vi ser med bekymring på, at prioriteringen fremover i højere grad tilsyneladende vil tilgodese de større foreninger. Vi mener, at det vil få den virkning, at følelsen af demokratisk nærvær vil blive udvisket, og afstanden til den demokratiske puls vil blive uoverskuelig," skriver Adventistspejderne i deres høringssvar. 

Indfører fem grupper
Baggrunden for ændringerne er, at den nuværende tilskudsmodel er blevet kritiseret gennem flere år. Opdelingen mellem de såkaldt "samfundsengagerende" og "foreningsengagerende" ungdomsorganisationer er uklar, mener blandt andre Tipsungdomsnævnet. 

Derfor har en arbejdsgruppe udarbejdet en ny bekendtgørelse, som i stedet lægger op til at opdele foreningerne i fem forskellige kategorier: Politiske ungdomsorganisationer (Gruppe A), spejdere og kirkelige organisationer (Gruppe B), sociale og humanitære ungdomsorganisationer (Gruppe C), kulturelle ungdomsorganisationer (Gruppe D) og ungdomshandicaporganisationer (Gruppe E).

Grupperne bliver tildelt tilskud ud fra forskellige kriterier. Eksempelvis vil medlemmerne af Gruppe C ikke længere blive tildelt støtte baseret på deres medlemstal, fordi penneførerne bag bekendtgørelsen vurderer, at de sociale ungdomsorganisationer primært engagerer og indrager  "målgrupper uden for kredsen af kontingentbetalende medlemmer/deltagere med demokratisk indflydelse i organisationen." 

I stedet vil et tipsudvalg nedsat af DUF's styrelse give tilskud baseret på et såkaldt skøn foretaget med udgangspunkt i de sociale ungdomsorganisationers aktiviteter. Loftet for gruppen bliver på fem millioner kroner. 

Ungdomspartierne i Gruppe A får mere gunstige vilkår. De vil fremover få støtte baseret på 102 procent af deres medlemstal, og hver forening kan få op til 8.5 millioner kroner i støtte. Spejderne og de kirkelige organisationer i Gruppe B står til at få lignende støttevilkår, men vil få støtte baseret på 101 procent af deres medlemstal.

Ungdomspartiernes har ikke været videre flittige ved skrivepulten i høringsfasen, men flere af de store spejderorganisationer er meget tilfredse med, at man fremover inddeler DUF's medlemmer i fem forskellige kategorier.

"De to kategorier til fem grupper og en lettere revideret model for tilskudsudmåling samt justering af tilskudsintervaller fremhæver nogle centrale elementer i organisationers kerneværdier, som vi kan tilslutte os, samtidigt med at justeringen til grupper bidrager til øget grad af gennemsigtighed trods mangfoldighed i organisationernes egenart. Begge dele afspejles meget fint i fremlagte model for tilskudsintervaller og taktsystem," skriver Det Danske Spejderkorps. 

I alt 11 ungdomsorganisationer bakker op om den foreslåede model i deres høringssvar.

DUF's styrelse vil gennemgå høringssvarene samlet på et møde 2. marts og lægger herefter op til at godkende det færdige tilskudssystem på et møde den 9. marts.

Øger ikke gennemsigtigheden
Men den endelige version bør revideres kraftigt, hævder flere kritiker. For gruppeinddelingen adresserer slet ikke behovet for mere gennemsigtighed, lyder det i flere høringssvar. 

"Overordnet må vi konkludere, at forslaget til bekendtgørelsen er meget svært at forstå, og i meget lille grad sikrer en klarhed og gennemsigtighed ift., hvem der modtager støtte og på hvilket grundlag," skriver Ventilen, som hjælper ensomme unge.

For mange elementer er åbne for fri fortolkning, så det i praksis bliver svært at kontrollere rimeligheden i Tipsudvalgets skøn, mener Ventilen. Derfor bør den nuværende model forkastes.

"Ventilen anbefaler, at DUF ikke vedtager forslaget for nuværende, men arbejder videre med at sikre, at det bliver enkelt, forståeligt - og sikrer, at man kan administrere efter reglerne på en sammenlignelig og kontrollerbar måde," fortsætter man i høringssvaret. 

Herudover bliver det problematiseret, at foreninger, som arbejder med at hjælpe dyr, kan miste al støtten. Det har medført kritiske høringssvar fra Dyrenes Alliance, Socialistisk UngdomsFront og Dansk Folkepartis Ungdom.

Formand afviser at kommentere kritik
De mange kritiske røster får dog ikke DUF-formand, Kasper Sand Kjær, til at tage bladet for munden. Tværtimod afviser han at kommentere på indholdet i høringssvarene.

Hvad tænker du om opbakningen til den nye tilskudsmodel, efter I har modtaget høringssvarene?

“Jeg glæder mig rigtig meget til at give høringssvarene en grundig behandling sammen med styrelsen,” siger Kasper Sand Kjær.

Der er kritik af den nye model i 18 ud af små 30 høringssvar fra de tilskudsberettigede organisationer. Hvad siger det dig om opbakningen til modellen?

“Jeg har ikke nået at være de enkelte høringssvar igennem så grundigt endnu, at jeg kan sige noget om, i hvilken retning de peger.”

Hvornår tror du, at du vil være klar til at sige noget mere konkret om høringssvarene?

“Jamen, vi skal jo behandle dem i DUF’s styrelse i første omgang den 2. marts. Og der vil vi selvfølgelig give dem en grundig behandling. Der vil jeg jo også lægge mine betragtninger af høringssvarene frem i DUF’s styrelse."

Der er flere organisationer, som kritiserer den model, som har været i høring, for at skabe mere forvirring end klarhed. Hvad siger du til den kritik?

“Jeg siger, at det selvfølgelig er vigtigt, at reglerne er klare og forståelige for alle. Og det er også derfor, at vi har lavet en høringsfase.”

I 18 ud af 30 høringssvar er der en eller anden form for kritik af tilskudsmodellen. Vil det give anledning til, at I i styrelsen foretager en justering af den model, som I lægger op til at vedtage endeligt 9. marts?

“Det er jo op til DUF’s styrelse at drøfte, når vi mødes i første omgang d. 2. marts og derefter den 9. marts.”

Men hvad er din egen holdning?

“Ja, den vil jeg lægge frem for styrelsen den 2. marts, når jeg har haft tid til at sætte mig grundigt ind i alle høringssvarene.”

Skal jeg forstå det sådan, at du ikke ønsker at kommentere indholdet i høringssvarene offentligt, før det nye tilskudssystem er endeligt vedtaget?

“Nej du skal forstå det sådan, at jeg gerne vil lægge mine betragtninger af høringssvarene frem for DUF’s styrelse, før jeg deler dem med Altingets læsere,” siger Kasper Sand Kjær.

Forrige artikel Egmont Fonden lancerer nyt ventureprogram Næste artikel Civilt overblik: Mundkurv til frivillige, rasende Richard Ragnvald og professor-krammer til Venligboerne Civilt overblik: Mundkurv til frivillige, rasende Richard Ragnvald og professor-krammer til Venligboerne