Frivillighet i storby

Tema for rapporten er kommunal politikk og virkemiddelbruk overfor frivillige organisasjoner og aktiviteter. Analysen omfatter byene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand og er tuftet på kommunal bruk av fire virkemidller overfor organisasjonene: -Kontante støtteordninger til organisasjonene. -Råd/utvalg som fremmer kommunikativ samhandling. -Midler til organisasjonenes infrastruktur. -Delegasjon av administrativ myndighet til organisasjonene.Undersøkelsen bygger på i alt 15 case-studier i de fem byene, tre i hver by, og disse er fordelt på gruppene unge, etniske minoriteter og eldre. Analysen viser at det er store variasjoner i hvordan de ulike virkemidlene benyttes. Ett og samme virkemiddel kan være ulikt utformet i de forskjellige byene. Bruken av virkemidler varierer også mellom sektorer. Vi fant at kontant støtte er det virkemidlet som hyppigst er i bruk. Kontant støtte brukes i individuelle avtaler mellom kommunen og organisasjonen og hvor kommunen støtter et stort antall mindre lag og foreninger. Råd og utvalg er en måte å samle bredere segment av befolkningen på, som eldre, yngre, innvandrere eller beboere i et område. Dette virkemidlet utformes på ulike måter, avhengig av om hensikten er å styrke kommunikasjonen med politikere og administrasjon, eller om poenget er å samle ulike sivile grupper. Frivillig infrastruktur får kommunale støtte gjennom midler til hus, lokaler, idrettsanlegg, sentre og lignende. Bruken av dette virkemidlet følger ikke noe systematisk mønster, verken i, eller mellom kommunene. Det er et hyppig brukt virkemiddel som gir mange organisasjoner betydelig, men skjult kommunal støtte.Bruk av organisasjonene for forvaltningsformål fant vi i enkelte, spredte tilfeller. Dette virkemidlet var i hovedsak knyttet til organisasjonenes ønsker om å forenkle egen saksbehandling.

Afsender/institution/forlag:

Institutt for samfunnsforskning

Udgivelsesår:

2007

Kategori:

Frivillighed

Publikationstype:

Rapport

Sprog:

Norsk

Status:

Udgivet

Peer reviewed:

NEJ

Fuld adgang:

JA