Frivilligsentralen i nærmiljøet : Konkurrent eller katalysator?

Rapporten setter søkelys på sentralenes selvforståelse og tilpasning til sine omgivelser. Et sentralt skille går mellom «sosialsentraler» som primært er rettet inn mot svake og utsatte grupper, og «nærmiljøsentraler» som forholder seg til hele lokalsamfunnet. Gjennom en analyse av kritiske momenter ved den enkelte sentrals drift identifiseres forhold som kan forklare sub-optimale tilpasninger til de utfordringene sentralene står overfor. 

Rapporten tar opp en rekke forhold som bidrar til å begrense frivilligsentralenes muligheter for lokal suksess. Forhold knyttet til økonomi, lokaler, eierskap, forankring og verdifundament er med på å bestemme sentralenes lokale profil. Spesielt viktig er daglig leders kompetanse og utforming av egen rolle. I dag finnes det ikke noe nasjonalt organ som kan bearbeide erfaringer og utvikle rollen som daglig leder. Selv om mange viser stort engasjement og gjør en uvurderlig jobb, kan det likevel tenkes at kompetanseheving vil kunne styrke sentralenes rolle i lokalsamfunnet.

Afsender/institution/forlag:

Institutt for samfunnsforskning

Udgivelsesår:

2012

Kategori:

Frivillighed

Publikationstype:

Rapport

Sprog:

Norsk

Status:

Udgivet

Peer reviewed:

NEJ

Fuld adgang:

JA