Stiftelser i det moderne Norge

Norge har vi rundt 8500 stiftelser, som i all hovedsak kan deles i to – de operative og de pengeutdelende. Denne rapporten handler om sistnevnte gruppe. Om lag en tredjedel av alle norske stiftelser er utdelingsstiftelser, som har det til felles at de forvalter midler eller formuer, og hvor avkastningen gir grunnlag for å støtte allmennyttige formål. 

Hensikten med prosjektet var å kaste lys over virksomheten til disse. Det var i første rekke stiftelsenes praksis – hvilke saksområder de er innrettet mot, hva de bidrar med og hvordan og hvilke administrative prosedyrer de har – vi var ute etter å kartlegge. Men vi har også søkt å avklare om de representerer felles holdninger til verden rundt, og dermed kan sies å tilhøre et felt preget av kollektiv bevissthet. 

Vi fant at det er relativt store forskjeller i praksis mellom de store stiftelsene med egenkapital på 50 millioner kroner eller mer, og de øvrige små og mellomstore stiftelsene. De store stiftelsene støttet flere formål, hadde større handlingsrom og spilte i større grad en strategisk rolle i sine utdelinger. De små stiftelsene var smalere i sine utdelinger og forble i mange tilfeller i den tradisjonelle charity-tradisjonen, med støtte til vanskeligstilte enkeltpersoner. 

Til sammen delte stiftelsene i 2009 ut anslagsvis 1,1 milliarder kroner, mens totalbeløpet var omlag 1,6 milliarder året før. Frivillige organisasjoner og privatpersoner mottok mest i 2009. Både store og små stiftelser framhevet lojaliteten til eget formål som primær forankring. Stiftelsene ga i det store og hele ikke uttrykk for at de ønsket noe sterkere samarbeid med verken offentlige myndigheter eller frivillige.

Afsender/institution/forlag:

Institutt for samfunnsforskning

Udgivelsesår:

2010

Kategori:

Fonde

Publikationstype:

Rapport

Sprog:

Norsk

Status:

Udgivet

Peer reviewed:

NEJ

Fuld adgang:

JA