SDU: Sådan opnår kommuner succes med OPI-forløb

DEBAT: Kommuners succes med offentlig-private innovationsprojekter kræver konstant opmærksomhed på offentlige og private aktørers vidt forskellige interesser og behov. Det skriver Majbritt Rostgaard Evald, Ann Højbjerg Clarke og Kristin Balslev Munksgaard fra Syddansk Universitet.

Af Majbritt Rostgaard Evald, Ann Højbjerg Clarke og Kristin Balslev Munksgaard
Henholdsvis institutleder og lektorer ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, SDU

Kan kommuner opnå succesfulde OPI-forløb?

Ja, svarer vi ganske enkelt, men der skal ikke herske tvivl om, at offentlig-private innovationsprojekter (OPI) er udfordrende.

Og udfordringerne skal håndteres aktivt, hvis OPI-forløb skal lykkes og resultater nås. Specielt skal der fokuseres på de forskellige interesser, der eksisterer mellem offentlige og private aktører – disse skal håndteres igennem hele OPI-forløbet.

Håndteringen er nødvendig, for når offentlige og private aktører indgår i OPI-forløb med hinanden, sker det typisk med et overfladisk kendskab til hinandens forskellige interesser og behov.

Forskelligheden opstår, idet parterne har forskellige mål, værdier og strategier for samarbejdet. Samtidig har parterne også forskellige ønsker til effekter af samarbejdet. OPI-forløb skal således kunne rumme forskellige interesser, der er i spil samtidig. Men håndteres de ikke, kan forskellighederne medføre konflikter, der kan udfordre eller helt afspore OPI-forløb.

Men hvad kan private virksomheder og offentlige aktører så i fællesskab gøre for at opnå succesfulde OPI-forløb? Ser vi på tværs af to for nyligt afsluttede kommunale OPI-forløb kan syv anbefalinger udpeges.

Anbefalingerne er baseret på en række interviews med private og offentlige aktører, der har deltaget i de to kommunale OPI-forløb. I begge tilfælde har kommunerne involveret de private virksomheder tidligt i OPI-forløbene. Anbefalingerne går på at sikre: 1) Tidlig dialog, 2) Forventningsafstemning, 3) Midtvejsevaluering, 4) Opbakning, 5) Ekstern viden, 6) Genforhandling samt 7) afslutningsvis evaluering.

Tidlig dialog
Tidlig involvering i OPI-forløb skaber engagement, videnskabelse og gode relationer.

Ved tidlig involvering er partnere i dialog om at afdække de behov, der skal skabes løsninger til. Behovsafdækning er vigtigt for at sikre så solidt et grundlag som muligt for, at de private aktører kan vurdere, om der eksisterer et forretningspotentiale.

Samtidig har den offentlige aktør en interesse i at kende brugerens behov for at udvikle den bedst mulige løsning. Tidlig involvering skaber dermed øgede muligheder for videnskabelse. Tidlig involvering af virksomheder giver den offentlige part adgang til viden omkring produkt- og servicemæssige muligheder, hvorimod den private aktør får adgang til viden om, hvorledes den offentlige sektor fungerer, og opnår information om brugernes behov.

Denne tværfaglighed skaber nytænkning og idé-udvikling, som ikke ellers er mulig. Og så opnår begge parter ofte også bedre relationer til hinanden, idet de opnår en bedre forståelse for de systemer, de hver især fungerer i til dagligt.

Forventningsafstemning
Forventningsafstemning er central for at give de involverede samarbejdspartnere en fælles idé om, hvilke mål der forfølges, hvordan målene skal nås, og hvornår samarbejdet forventes afsluttet.

Der skal som regel blot enkle spørgsmål til for at skabe en debat mellem parterne om deres forventninger. Spørgsmål, der kan stilles, er for eksempel, hvilket fælles mål der skal arbejdes med, hvilke midler og ressourcer der kan tilvejebringes, og hvilke output der forventes af samarbejdet på sigt.

Men foretag forventningsafstemning tidligt i forløbet og gerne også løbende eller som en midtvejsaktivitet. Offentlige og private partneres forventninger til hinanden kan skride undervejs i OPI-forløb, idet fælles mål kan have ændret og udviklet sig siden opstarten, og derfor skal det italesættes på ny. Derfor er løbende ansigt til ansigt-møder også nødvendige.

Midtvejsevaluering
Den tidlige involvering med behovsafdækning må ikke blive en sovepude. Undervejs i OPI-forløbet skal der fortsat arbejdes på at konkretisere og evaluere de idéer, partnerne arbejder efter.

En løbende evaluering er brugbar, idet det ofte ikke er hensigtsmæssigt eller muligt helt fra starten at trække meget skarpe linjer op for samarbejdet og dets økonomiske rammer. Derfor kan der med fordel tages initiativ til at drøfte forløbets fremdrift, formål og ambitionsniveau undervejs, inden mulige løsninger evalueres.

Der kan for eksempel også være behov for, at de offentlige aktører bibringer med ny viden eller reflekterer over eksisterende praksisser for at nå et resultat, der både skaber værdi for de private og offentlige parter.

Opbakning
Det er vigtigt for OPI-forløbets fremdrift og afslutning, at samarbejdet bakkes op af flere forskellige interessenter. Disse interessenter kan for eksempel bestå af politikere, den kommunale ledelse eller private virksomheders ledelse, brugere, medarbejdere og investorer.

Hvis ikke samarbejdet skaber værdi for en bred skare af interessenter, kan samarbejdet blive afsluttet før tid eller blive lukket ned, uden at de erfaringer, samarbejdet har bidraget med, tages til efterretning. Samarbejdet kan dermed risikere at få status som et enkeltstående forløb uden indflydelse på fremtidige beslutninger.

Ekstern viden
Både tidligt og løbende igennem OPI-forløb er det vigtigt at sørge for, at de offentlige og private aktørers faglige viden udfordres positivt. De offentlige og private aktører må ikke lukke sig omkring sig selv og deres OPI-forløb – de skal tvinges til at bibeholde en bred viden på tværs af alle de fagligheder, der er relevante for OPI-forløbets succes. Bred viden om markeder, indkøb, nye teknologier, love og regler.

Humlen er dog at erkende på det rette tidspunkt, hvornår der er behov for ekspertviden, der går ud over partnernes viden i OPI-forløbet. Netværk derfor gerne med aktører, der løbende kan give feedback på OPI-forløbet.

Genforhandling
Det er ofte nødvendigt at genforhandle samarbejdets mål, midler og output, såfremt forudsætningerne for samarbejdet ændres undervejs i forløbet.

Ofte arbejder offentlige organisationer ikke med enkle men netop med multiple mål, som tager hensyn til mange interessenter. Kommunale beslutninger, der kan have negative effekter for samarbejdet og OPI-projektet, bør kommunikeres til projektets partnere, ellers mistes ejerskabet og opbakningen til samarbejdet på den korte bane. På samme vis skal den private partner informere de øvrige samarbejdspartnere i det tilfælde, at grundlaget og mulighederne for deres involvering ændres.

Afslutningsvis evaluering
For at sikre en god afslutning på OPI-samarbejdet er det afgørende, at der skabes indsigt i, hvad projektet har bidraget med, og om såvel private som offentlige projektdeltagere nåede deres mål. Læg vægt på både processen og resultaterne i evalueringen.

Resultaterne skal evalueres for at vise, om der er opnået ny viden, og om projektets idé reelt kan udføres eller ej. Processen skal evalueres fra de allerførste idéer til projektets afslutning for at tydeliggøre, hvorfor de opnåede resultater blev, som de gjorde. Dette gøres for at kunne gentage succeser og undgå fejl i fremtidige projekter.

Det er også i evalueringsprocessen, at de involverede parter kan komme af med eventuelle refleksioner over udfordringer, der har præget samarbejdet. I evalueringen kan disse refleksioner anvendes konstruktivt til, at parterne lærer af hinanden, så udfordringerne i fremtiden kan overkommes.

Forrige artikel Forskere: Tablets holder elever indendørs i frikvarteret Forskere: Tablets holder elever indendørs i frikvarteret Næste artikel Skolechef: Har it-satsning betydning for den sociale arv? Skolechef: Har it-satsning betydning for den sociale arv?