IT-Projektchef i Domstolsstyrelsen­
Da vores nuværende IT-projektchef skal have et andet ansvarsområde i styrelsen, søger vi en ny IT-projektchef med stærke faglige kompetencer og gode lederevner, som kan stå i spidsen for vores projektportefølje af samfundskritiske digitaliseringsprojekter.

Søg dette job
Du bliver leder af i alt 14 medarbejdere i vores IT-projektenhed, som består af engagerede projektledere, et Test Center, en PMO-funktion, en metodeudvikler, en studentermedhjælper og et par konsulenter. En spændende stilling i en organisation med stor samfundsmæssig betydning Domstolsstyrelsen er en del af Danmarks Domstole. Vores opgave er at udvikle, administrere og understøtte arbejdet ved domstolene. Det gør vi med udgangspunkt i vores vision om at arbejde tidssvarende og professionelt for ret og retfærdighed. En helt central opgave for os er at understøtte domstolenes arbejde digitalt og sikre, at domstolene kan anvende de digitale muligheder bedst muligt. Som IT-projektchef får du ansvaret for styringen af den samlede projektportefølje i et tæt samarbejde med IT-direktøren, porteføljeledelsen og projekternes styregrupper. Du bliver den primære ansvarlige for at sikre fremdrift i projekternes leverancer, god økonomistyring og rettidig statusrapportering. Du skal desuden sikre sammenhæng og overblik i porteføljen, håndtere eskaleringer af pro-jektrisici og sikre en god dialog med eksterne interessenter, leverandører og repræsentanter for retterne. Enheden har også stort fokus på at modne organisationens testfaglighed og sikre høj kvalitet i projekternes leverancer - også når disse er overgivet til drift/vedligehold. Derfor får du - sammen med Test Centrets teamleder - også ansvaret for yderligere at professionalisere Domstolsstyrelsens testfaglighed og kvalitetssikring. Vi tilbyder: En meningsfyldt stilling, hvor du får mulighed for at bidrage til en stor digitaliseringsindsats ved domstolene i et alsidigt fagligt miljø med stor kontaktflade til blandt andet vores leverandører, brugere og samarbejdspartnere. Det foregår på en uformel og udviklingsorienteret arbejdsplads, der lægger vægt på høj faglig standard, professionalisme og ikke mindst arbejdsglæde og godt kollegaskab. Du får samtidig mulighed for at bidrage til en omfattende digital transformation af det danske retssystem og sætte dit præg på udviklingen af både enheden og de samfundskritiske projekter. Dine væsentligste opgaver bliver at:
 • sikre en professionel styring af Danmarks Domstoles IT-projektportefølje
 • sikre fremdrift af eksisterende projekter og synliggøre eventuelle udfordringer
 • kvalitetssikre rammerne for projekter i opstart i tæt samarbejde med porteføljeledelsen
 • sikre løbende fokus på kvalitetssikring af leverancer gennem automatiseret og manuel test
 • sikre et retvisende og rettidigt rapporteringsgrundlag
 • vedligeholde og videreudvikle styrelsens projektmodel
 • lede, kompetenceudvikle og sikre løbende sparring med enhedens medarbejdere
 • sikre et tæt samarbejde med styrelsens øvrige enheder
 • varetage en god dialog med eksterne interessenter og retternes ledelsesrepræsentanter
 • sikre, at projekter overdrages professionelt og sikkert til drift og forvaltning.
Styrelsens arbejde med at digitalisere straffe- og skifteområdet er organiseret i et særskilt program og hører ikke under den almindelige projektportefølje. Det vil derfor ikke ligge under it-projektchefens ansvarsområde. Dine kompetencer og personlige kvalifikationer Vi forestiller os, at du har en relevant akademisk uddannelse, har ledelseserfaring samt erfaring med at arbejde med større digitaliseringsopgaver. Vi ser gerne, at du har erfaring med ledelse af projektledere, har gode styringsegenskaber og har et godt kendskab til de agile principper. Du er en kompetent, tydelig og inddragende personaleleder, du er god til at motivere, og du har en grundlæggende interesse i at skabe resultater igennem samarbejde og teamwork. Da du skal kunne bevare overblikket over et komplekst område med mange facetter af styring, er det vigtigt, at du arbejder målrettet og struktureret, og at du kan foretage vanskelige prioriteringer. Det er samtidig vigtigt, at du har et øje for detaljer og er indstillet på kontinuerlig læring og procesoptimering. Du vil få en bred kontaktflade med forskellige personalegrupper i retterne og styrelsen samt med vores leverandører. Det er derfor afgørende, at du mestrer etablering og vedligeholdelse af gode relationer. Vi er en organisation med meget skriftlig kommunikation. Det er derfor også vigtigt, at du formulerer dig godt både skriftligt og mundtligt. Løn og ansættelsesvilkår Ansættelse og aflønning vil ske efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten, med-mindre ansøgeren i forvejen er tjenestemand. Stillingen er placeret i løngruppe 1 (svarende til løn-ramme 37). Der kan aftales et individuelt tillæg afhængig af erfaring og kvalifikationer. Stillingen ønskes besat på åremål. Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde denne gennem hele din ansættelse. Læs mere her. Vi ønsker stillingen besat snarest muligt. Vil du vide mere om os og stillingen? Du kan læse mere om Domstolsstyrelsen, Danmarks Domstole og vores vision, værdier og mål på www.domstol.dk. Du er også velkommen til at kontakte IT-direktør Martin Wood på telefon 2056 5832 eller den afgående IT-projektchef Anna Sofie Bahnson Witzgall på telefon 2342 3357. Her kan du høre ansatte ved Domstolsstyrelsen fortælle om at arbejde i Center for IT. Ansøgningen Vi skal have modtaget din ansøgning senest mandag den 15. august 2022. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Ud over din ansøgning bedes du vedlægge cv, eventuelle udtalelser og relevante eksamenspapirer (med karakterer) med videre. Vi forventer at afholde indledende ansættelsessamtaler i uge 34. Ansøgerne skal være indstillet på, at der i rekrutteringsforløbet kan indgå test af ledelsesmæssige og personlige kompetencer ved ekstern konsulent. Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold med videre.
  Søg dette job
  Danmarks Domstole er den tredje statsmagt og dermed uafhængig af politiske interesser. Vi værner om vores demokrati, retssamfund og den enkeltes retssikkerhed. Domstolene pålægger straf og afgør tvister mellem personer, virksomheder og myndigheder. Det er også domstolene, der afgør fogedsager og skiftesager samt står for tinglysning af rettigheder. Danmarks Domstole består af Højesteret, to landsretter, Sø- og Handelsretten, Tinglysningsretten og 24 byretter. Hertil kommer retsvæsenet på Færøerne og i Grønland, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen. Vi beskæftiger i alt ca. 2.400 medarbejdere. Vores værdier er ansvarlighed, respektfuld behandling, troværdighed samt åbenhed og lydhørhed.

  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen