Affaldsforening lancerer klimaplan: Sådan bliver sektoren cirkulær og CO2-neutral

DEBAT: CO2-mål og genanvendelsesmål for affaldssektoren skal gøre, at kommuner og affaldsselskaber tager ansvar for 1,4 millioner tons CO2-reduktion i 2030, skriver Dansk Affaldsforenings formænd.

Af Mads Jakobsen og Per Bødker Andersen
Formand og næstformand, Dansk Affaldsforening

Affaldssektoren skal bidrage til at realisere de ambitiøse politiske mål for klima og cirkulær økonomi – 70 procents CO2-reduktion såvel som markant øget genanvendelse af affald.

Der er tale om en stor og kompleks opgave, hvorfor der er brug for planlægning af indsatsen. Det er afgørende, at der er demokratisk styring med affaldet og sektoren, såfremt miljø- og klimagevinsterne skal realiseres på affaldsområdet på en samfundsøkonomisk fornuftig måde.

Gennem mange år er der sket en enorm udvikling i og omstilling af affaldssektoren i Danmark. Kommuner og kommuale affaldsselskaber har rullet nye spande ud i danskernes indkørsler og baggårde, mens mulighederne for at sortere i forskellige affaldstyper på genbrugspladserne er steget markant.

Udviklingen er sket i et tæt samarbejde med de private virksomheder, der løser vigtige opgaver forskellige steder i affaldets rejse fra affaldsspand til nyt produkt eller miljøbehandling.

Danmark ligger rigtig flot til i de europæiske statistikker. Samlet er det lykkes at løfte sorteringen til genanvendelse markant på få år – fra 37 procent i 2011 til 48 procent i 2018.

Det er vel at mærke de typer af affald, der sammenlignet med for eksempel bygge- og anlægsaffald er så enormt vanskelige at genanvende.

Tag mere hånd om CO2-udslip
Men vi skal videre og fortsætte den positive udvikling, hvor vi genanvender endnu mere og tager hånd om og ansvar for CO2-udledningerne.

Det vil kræve nye investeringer, og det vil koste borgerne penge. Ikke kun, fordi det koster mange penge at indsamle og sortere affald, men også, fordi det billigt og nemt at bruge nye materialer.

Vi står nu overfor forhandlinger om en klimahandlingsplan. Fremtidens affaldssektor skal selvfølgelig udlede så lidt CO2 som muligt og bidrage til en cirkulær økonomi, hvor vi udnytter vores ressourcer så godt som overhovedet muligt.

Derfor foreslår vi, at der både opstilles et CO2-mål og et genanvendelsesmål for sektoren i 2030, som kommuner og affaldsselskaber kan tage ansvar for minimum 1,4 millioner tons CO2-reduktion i 2030 og minimum 60 procent reel genanvendelse af "kommunalt affald" i 2030. Det vil sige husholdningsaffald og lignende affald fra for eksempel servicesektoren.

National standarder skal sikre sortering
Vejen frem går gennem fem konkrete indsatser, der hænger sammen.

Vi vil sikre affaldssortering efter nationale standarder. Vi skal styrke udbredelsen af fælles sorteringskriterier over hele landet og det nationale piktogramsystem, som allerede bruges i 89 kommuner og af mange private aktører.

Samtidig foreslår vi partnerskab med detailhandlen om mærkning emballager. Dansk Affaldsforening og KL har foreslået dette i et fælles udspil 'Vores affald – Danmarks ressourcer'.

Folketinget har allerede med 'Strategi for Cirkulær Økonomi' besluttet af harmonisere indsamlingen, og Miljøstyrelsen har lavet et forarbejde, som kan lægges frem til politisk behandling.

Bedre rammer for offentlig-privat samarbejde
Vi vil arbejde for at skabe bedre rammer for offentlig-privat samarbejde, der skal sikre øget ressourceudnyttelse og udvikling af teknologi og nye arbejdspladser i Danmark.

Dansk Affaldsforening har udviklet en model for OPP-anlæg i sektoren ('Grøn Kickstart'), som kan danne udgangspunkt. Modellen er kendt i Tyskland.

Samtidig bør mindre virksomheder sikres frit valg til de kommunale ordninger, så de tilbydes gode, enkle og omkostningseffektive muligheder for at øge affaldssorteringen.

Ifølge analyser ligger der her et stort potentiale, da mange ikke sorterer nok. 

Lav effektiv model for producentansvar
Vi vil søge samarbejde med emballageproducenter og private affaldsvirksomheder om en effektiv model for samarbejde om producentansvar for emballager.

Den konkrete organisering bør sikre demokratisk styring med infrastrukturen. Samarbejdet skal sikre fortsatte forbedringer af design, indsamling, sortering og oparbejdning af blandt andet plastik, metal, papir og glas. Kort sagt: At hele værdikæden taler sammen og trækker i samme retning.

Dansk Affaldsforening har fremlagt et forslag til en konkret model for implementering af producentansvar på emballager, der kan indgå i behandlingen af det lovforslag, som miljøminister Lea Wermelin (S) har fremsat.

Vi vil tilpasse kapaciteten i affaldsenergisektoren i senest 2030.

Modellen skal blandt andet tage højde for kapacitetsansvar, miljøperformance, forsyningssikkerhed, sikring mod CO2-eksport, regional balance og fremtidig varmeforsyning.

Dansk Affaldsforening og KL har igangsat et arbejde for at etablere grundlag og afsøge mulige modeller.

Sektoren skal have fast grund under fødderne
Vi vil investere og innovere for at gøre affaldsenergien CO2-neutral frem mod 2030 for at tage hånd om den CO2-udledning, som fortsat vil ske i forbindelse med miljøbehandling af restaffald.

Det skal ske gennem øget udsortering og genanvendelse af plast, energieffektivisering på anlæggene og CO2-fangst og nyttiggørelse (CCS/CCU/PtX).

Det er helt centralt, at sektoren har fast grund under fødderne for at kunne bidrage til denne omstilling.

Dansk Affaldsforening har fremlagt udspillet CO2-neutral affaldsenergi 2030, der anviser konkrete forslag til at realisere dette, ligesom vi i fællesskab med både private virksomheder, DTU og resten af fjernvarmesektoren har ønsket en national strategi for CO2-fangst.

Ideologisk skyttegravskrig skal ophøre
Vi kan som sektor levere og indfri ambitiøse mål. Der skal være klare og tydelige roller, så vi sikrer, at alle trækker i samme retning.

Vi skal stå sammen – private som kommunale aktører i affaldssektoren – og lægge årelange privatiseringsdiskussioner i graven. Klimakampen kræver sammenhold og ikke ideologisk skyttegravskrig. 

Det er vigtigt, at realismen får lov til at vægte lige så tungt som idealismen, så vi prioriterer reelle reduktioner højere end flotte visioner.

Derfor glæder det os også, at Klimarådet i deres anbefalinger til at nå 70-procentsmålet peger på flere af de samme ting, som vi vil arbejde videre med.

Vi har i Danmark et solidt fundament, fordi vi allerede har en veludviklet, effektiv og grøn forsyningssektor med demokratisk forankring.

Budskabet er klart: Vi er klar til at levere både endnu højere genanvendelsesprocenter og CO2-reduktioner.

Forrige artikel Horesta: Sommerferie i Danmark er bedst for økonomien og klimaet Horesta: Sommerferie i Danmark er bedst for økonomien og klimaet Næste artikel Tidligere Cifor-direktør: Urørte skove er ikke altid bedst for klimaet Tidligere Cifor-direktør: Urørte skove er ikke altid bedst for klimaet