Concito: Manglende kompetencer i fremtidens arbejdsstyrke truer Danmarks grønne styrkeposition

KRONIK: Grønne kompetencer og et grønt arbejdsmarked bør komme helt frem på bordet og blive et centralt element i regeringens klimapolitik, skriver Sara Petrycer Hansen. 

Af Sara Petrycer Hansen
Projektchef for initiativet ’Danmark som grøn vindernation’, Concito.

Næsten 70 procent af de personer, som er beskæftiget i den grønne omstilling, er fra en medarbejdergruppe, som i fremtiden vil blive en mangelvare, nemlig enten faglærte, ufaglærte eller folk med en kort videregående uddannelse.

Og det er problematisk, for flere analyser, herunder Analyseinstituttet DAMVADs rapport for Gate 21, har peget på, at forudsætningen for at kunne udvikle og fastholde en styrkeposition i en klynge er, at 1) der er et stærkt erhvervsliv i international sammenhæng (eksport), 2) der er et stærkt forskningsmiljø inden for området, og 3) der er de nødvendige kompetencer og talenter i arbejdsstyrken.

Mangel på arbejdskraft er dermed en barriere for både udvikling af nye styrkepositioner og fastholdelse af eksisterende.Og det ville være rigtigt ærgerligt, hvis dette skete.

Concitos beskæftigelsesrapport fra 2019 konkluderede, at ikke alene har den grønne omstilling været en god forretning for Danmark. Den har bidraget med en række grønne jobs.

Derudover er produktiviteten blandt beskæftigede i den grønne sektor også højere end arbejdsmarkedet generelt. Men når vi taler arbejdskraft, er det vigtigt, at vi holder os for øje, at det ikke bare handler om antallet af arbejdstagere, det er i allerhøjeste grad også et spørgsmål om kompetencer.

Ikke blot et spørgsmål om nok arbejdstagere
I en analyse fra januar 2020 peger Boston Consulting Group på, at den såkaldte mismatch problematik, det vil sige den problematik, der opstår, når de kompetencer, som de potentielle arbejdstagere besidder, ikke er dem, som arbejdsgiverne efterspørger, koster dyrt.

På den ene side er det ikke økonomisk bæredygtigt at beholde overkvalificeret arbejdskraft, da mange får en højere løn end deres jobfunktion tilsiger, hvorved de ikke er omkostningseffektive, og samtidigt kan de ikke realisere deres potentiale.

På den anden side er underkvalificerede medarbejdere mindre produktive, da de skal trænes eller omskoles, og dermed bliver en udgift for arbejdsgiverne.

Det er ligeledes dyrt, når en medarbejder ansættes uden at have de rette kompetencer, da det kan betyde, at medarbejderen bruges mindre eller til de forkerte opgaver, hvorved både kompetencer og motivation går tabt.

Denne problematik koster både dyrt for virksomheder, samfund og på det menneskelige plan. I analysen fra januar 2020, peger Boston Consulting Group på, at mismatch problematikken på globalt plan udgør en indirekte skat på 6 procent i form af mistet produktivitet.

Og problematikken forventes kun at blive større fremadrettet i takt med blandt andet den forventede øgede digitalisering og den grønne omstilling. Boston Consulting Group vurderede således også, at på globalt plan vil 27 procent af de forventede jobs i 2022 være i stillinger, som ikke eksisterer i dag.

Det er her afgørende, at der sondres mellem kvantitet og kvalitet. Med andre ord er det både et spørgsmål, om vi har nok arbejdstagere, og om de har de rette kompetencer (mismatch-problematikken).

Dette er et tohovedet uhyre, for manglen på begge er yderst problematisk. Og de to er ikke nødvendigvis indbyrdes afhængige.

Den grønne omstilling vil accelerere
At denne problematik også vil være relevant for Danmark, understøttes af blandt andet Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd.

Rådets anbefalinger til regeringsudvalget for grøn omstilling peger på, at ”ikke alene er der en forventning om, at ny teknologi skal løse de globale samfundsudfordringer. Der er også en forventning om, at helt ukendte og disruptive teknologier vil se dagens lys og bane vejen for teknologibaserede løsninger, vi endnu hverken kender eller kan forestille os”.

Forventningen er således, at den grønne omstilling vil accelerere i de kommende år, og det vil være med løsninger og teknologier, vi ikke kender på nuværende tidspunkt.

Det betyder også, at vi kan se ind i et arbejdsmarked og en efterspørgsel på arbejdskraft, som vi endnu ikke kender, og som kan ændre sig markant inden for en ganske kort årrække.

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har også peget på, at den grønne omstilling vil skabe mere end 200.000 årsværk, og at dette, uanset hvordan omstillingen udføres, vil betyde et skift i sammensætningen på den arbejdskraft, der efterspørges i det kommende årti.

Det understøttes endvidere af DAMVADs analyse for Gate 21, der viser, at den grønne omstilling i et 2 graders scenarie vil tilføre Danmark cirka 95.000 nye jobs i 2035. Man kan kun forestille sig, hvordan det tal vil se ud i et 1,5 graders scenarie, hvor ambitionerne skal skrues væsentligt op.

Det er i denne ukendte fremtid, at vi skal uddanne, videreuddanne og opkvalificere fremtidens arbejdskraft. Det bliver her afgørende, at udbuddet af arbejdskraft matcher arbejdsgivernes efterspørgsel på arbejdskraft, og dette gælder både i forhold til antal og kompetencer.

Og hvis kompetencerne ikke er til stede, skal systemet være gearet til at hjælpe arbejdsgiverne med at skaffe de rigtige kompetencer. Ellers kan det som nævnt ovenfor i sidste ende betyde, at Danmark kan få svært ved at fastholde og videreudvikle sin grønne styrkeposition. 

Fremtidens velfærd vil blive betalt af grønne skatteindtægter
Ingen kender selvfølgelig helt fremtiden, men vi kan dog være ret sikre på, at fremtidens arbejdsmarked vil være præget af digital disruption og grøn omstilling.

Vi kan allerede i dag være med til at gøre det nemmere for fremtidens arbejdsmarked, hvis vi anerkender, at der ligger en vigtig opgave i at sikre de rette rammer om et samfund og arbejdsmarked, som skal løbe rigtig stærkt i det globale kapløb om den grønne omstilling, og som kræver stor omstillingsparathed af alle parter.

Hvordan og hvorledes det konkret skal implementeres, er svært at svare på. Der er dog ingen tvivl om, at finansieringen af Danmarks fremadrettede velfærdssystem og Danmarks grønne styrkepositioner hænger sammen, da skat og afgifter i højere og højere grad vil blive betalt af afgifts- og skatteindtægter fra borgere og virksomheder, som er beskæftiget i den grønne omstilling.

Udover høje og ambitiøse klimamål og konkrete virkemidler, er det således afgørende for den grønne omstilling, at vi som samfund sikrer tilstedeværelsen af de kompetencer, som skal løfte opgaven.

Derfor bør grønne kompetencer og et grønt arbejdsmarked komme helt frem på bordet og blive et centralt element i regeringens klimapolitik.

Forrige artikel Drivkraft Danmark: Power-to-X skal batte på det danske CO2-regnskab Drivkraft Danmark: Power-to-X skal batte på det danske CO2-regnskab Næste artikel Vvs-branchen: Vi har kompentencerne til grøn omstilling, men vi mangler politisk handling Vvs-branchen: Vi har kompentencerne til grøn omstilling, men vi mangler politisk handling