Dansk Industri: Dansk energipolitik har brug for nye løsninger

DEBAT: Politikerne skal sikre, at en ny energipolitik tager højde for energieffektivitet, vedvarende energi og elektrificering samtidig med et internationalt perspektiv, skriver Tine Roed, direktør i Dansk Industri.

Af Tine Roed
Direktør, Dansk Industri

Den grønne omstilling i Danmark går godt. Over 50 procent af vores elproduktion kommer i dag fra vedvarende energi, og når det blæser meget, er det over 100 procent.

Energien kommer mest fra vind og biomasse, men sol og biogas bidrager også. 

Vores bruttoenergiforbrug er faldet knap 6 procent siden 1990. Og de faktiske udledninger af drivhusgasser er i dag omkring 30 procent mindre end i 1990. Det er til gavn for klimaet.

I takt med den grønne omstilling har Danmark udviklet sin eksport af energiteknologi og -services.

I 2016 eksporterede vi for 83,6 milliarder kroner. Energiindustrien er en af Danmarks største eksportindustrier med løsninger og rådgivning inden for energieffektivitet, vind, fjernvarme, bioenergi, sol med videre.

Siden 1990’erne har brede politiske aftaler på energiområdet bidraget til stabilitet om den grønne omstilling.

Fra forliget i 1990 om at anvende renere teknologi og brændsler i den danske elproduktion over forliget i 1993 om at øge brugen af biomasse i energiforsyningen og industrien. Videre til forligene i 2004, 2008 og 2012 om udbygningen af havvind og anden vedvarende energi samt mere effektiv energianvendelse. 

Energipolitikken er undervejs blevet fastlagt i detaljer af politikerne. For eksempel står der i den nuværende politiske aftale fra 2012, at der skal spares 12,2 PJ om året på energiforbruget fra 2015-2020.

Biogas kan afregnes til 115 kroner per GJ, og der skal bygges 500 MW kystnær havvind frem mod 2020. Det er en lang liste af initiativer fra stort til småt.

Energikommissionen lægger i sine anbefalinger op til, at man i en kommende energiaftale ændrer tankesættet bag dansk energipolitik.

Vi skal have en energipolitik med flere elementer
Det er hverken klogt eller muligt i 2018 at fastlægge en bestemt sti frem til 2030, hvor blandt andet teknologiudviklingen kan føre til løsninger, vi ikke kan forestille os i dag.

Der er brug for en energipolitik, der bygger på en kombination af energieffektivitet, vedvarende energi og elektrificering, så vi kan udnytte den vedvarende energi bedst muligt.

Samtidig er det afgørende, at vi gør det så effektivt og billigt som muligt. Det står og falder med, om det vil lykkes at tilrettelægge indsatsen mere markedsdrevet. 

Priserne på solceller og vindmøller er faldet betydeligt de senere år. Det skyldes ikke mindst, at der har været hård konkurrence om at vinde de store udbud. 

Politikerne skal også sikre, at den danske energipolitik i højere grad spiller sammen med energipolitikken i landene omkring os og i EU som helhed.

For eksempel er omstillingen af det danske energisystem afhængig af, at der kan udveksles elektricitet med udlandet gennem tilstrækkelige kabelforbindelser.

Der er brug for at føre en ambitiøs dansk energi- og klimapolitik i fremtiden. Der er også brug for, at politikerne sikrer stabilitet om den grønne omstilling med et bredt forlig.

Ny politik skal have internationalt udsyn
Vi anbefaler, at energipolitikken får et internationalt perspektiv, og at der sker en øget elektrificering og en udvikling af effektive markedsbaserede løsninger.

Det gør vi for at sikre stabil, bæredygtig og billig energi til danskerne og virksomhederne. Samtidig mener vi, at digitaliseringen skal udnyttes optimalt, og der skal satses mere på udvikling af ny energiteknologi.

Det skal understøtte en effektiv grøn omstilling og gavne vækst, beskæftigelse og eksport. 

Forrige artikel Forskere til Dansk Energi: Dialogkaffe er ikke nok Forskere til Dansk Energi: Dialogkaffe er ikke nok Næste artikel Miljøorganisation til 3F og IDA: Gør alvor af de gode intentioner Miljøorganisation til 3F og IDA: Gør alvor af de gode intentioner
 • Anmeld

  Jens Voldby Crumlin

  Markedsdrevet udvikling er overvurderet

  Den evindelige fokusering på markedsdrevet udvikling som løsningen er mere baseret på ideologi end fakta. Efter oliekrisen i 70 erne satte folkelige bevægelser for alvor kravet om en alternativ energiplanlægning på den politiske dagsorden. Der opstod masser af små foreninger og virksomheder som arbejdede med sol og vindenergi og politikkerne blev presset til at opgive atomkraft og i stedet satse på naturgas og vedvarende energi. Dette skabte rammerne for en visionær langsigtet og folkeligt forankret energiplanlægning med støtteordninger som for alvor satte gang i den grønne omstilling.
  Hvis vores energiproduktion skal fungerer effektivt kræver det en overordnet plan for hvordan de forskellige energikilder spiller mest rationelt sammen når vi skal opnå maksimal forsyningssikkerhed.
  Ny udvikling skabes i høj grad gennem målrettede statsstøttede forskningsprojekter som sættes i gang for at løse de problemer som den overordnede styring har afdækket. Selvfølgelig spiller danske energivirksomheder en vigtig rolle i udviklingen men det er vigtigt at anerkende nødvendigheden af dette samspil som har skabt vores position i stedet for som vores energiminister m.fl. konstant at spille markedskortet . Den nuværende markedsdagsorden sætter den nødvendige folkelige opbakning og demokratiske kontrol med vores energi og forsyningssektor over styr.
  Omkring forholdet stat/marked Læs :
  https://politiken.dk/debat/art6301361/Drop-myten-om-de-innovative-virksomheder.-Den-afg%C3%B8rende-udvikling-kommer-fra-staten