EOF: Dansk Energi sætter kikkerten for det blinde øje

REPLIK: Oliebranchen er fuldt ud tilfreds med sin energispareindsats, skriver Peter Stigsgaard fra Energi- og olieforum i en replik til Dansk Energi. Han mener, at Dansk Energi bør kigge indad og i første omgang koncentrere sig om egne besparelser.

Af Peter Stigsgaard
Direktør i Energi- og olieforum

Det kan være svært at være uenig med Lars Aagaard fra Dansk Energi, når han i Altinget bl.a. skriver om Energispareordningen, at indsatsen skal være omkostningseffektiv, kunderne skal behandles ens, og parterne skal have lige vilkår for at løse opgaven

Men det er mindst lige så svært at tage Lars Aagaard alvorligt, når han bruger disse ideale betragtninger til at lange ud efter olieselskabernes og fjernvarmens energispareindsats, mens han helt undlader at vende blikket mod sin egen elsektor.

Vores energispareindsats er fuld ud tilfredsstillende
Fjernvarmen har jo allerede svaret for sig selv, men olieselskaberne har kun grund til at være tilfredse med resultaterne af den frivillige indsats, som de har gjort på energispareområdet.

Siden 2010 er salget af fyringsolie faldet med omkring 60 procent, mens forbruget af elektricitet og naturgas i samme periode har været nogenlunde konstant. Den udvikling sætter de forskellige sektorers indsats på området i perspektiv.

Olieselskabernes energispareindsats er langt mere effektiv end el- og gasselskabernes indsats, og det medvirker til, at el- og gaskunderne har langt større omkostninger end oliekunderne.

Ifølge Energistyrelsens årlige benchmark af energiselskabernes energispareindsats har el- og gasselskabernes omkostninger i gennemsnit ligget 10-20 procent højere end olieselskabernes. Siden 2010 har olieselskaberne i gennemsnit brugt 36 øre per kWh energibesparelse, gasselskaberne har brugt 41,7 øre per kWh energibesparelse, mens elselskaberne topper opgørelsen med 44 øre per kWh.

Den merpris er der kun el- og gaskunderne til at betale.

Hvis elselskaberne havde været lige så effektive til at gennemføre energibesparelser som olieselskaberne, ville det havde sparet elkunderne for mere end 400 mio. kr. siden 2010.

Forskelsbehandlingen kan fjernes her og nu
El- og gasselskaberne behandler heller ikke deres kunder ens. De private el- og gaskunder betaler op til 10 gange så meget i bidrag per leveret energienhed til deres el- og gasselskab for deres energispareindsats sammenlignet med de store erhvervskunder. Det er en markant forskelsbehandling af kunderne, som el- og gasselskaberne selv kunne fjerne her og nu.

Endelig stiller vilkårene for energibesparelser oliekunderne ringere end el- og gaskunderne, da fx en udskiftning af et gammelt oliefyr med et nyt effektivt oliefyr ikke tæller med den samme faktor, som når et gammelt gasfyr udskiftes med et nyt. Og det til trods for, at den faktiske energibesparelse ofte er højere ved et nyt oliefyr.

Vend blikket indad
Hvis Lars Aagaard havde husket at vende blikket indad mod sin egen branche, før han brugte tid på at skyde efter os andre, ville han have set, at elselskabernes energispareindsats ikke er specielt effektiv, at elkunderne betaler en overpris til elselskaberne for deres energispareindsats, at de behandler deres kunder forskelligt, samt at andre sektorer på nogen områder har ringere vilkår for at gennemføre indsatsen.

Det er meget relevant at drøfte, hvordan vi mest effektivt sikre energibesparelser på rimelige vilkår og til færrest mulige omkostninger for husholdningerne, men lad det ske på et rimeligt grundlag.

Forrige artikel Dansk Energi: Energibesparelser med fair omkostningsfordeling Dansk Energi: Energibesparelser med fair omkostningsfordeling Næste artikel Dansk Byggeri: Tiden er løbet fra energispareaftalen Dansk Byggeri: Tiden er løbet fra energispareaftalen