Her er Klimarådets anbefalinger

DOKUMENTATION: Analyserne i Klimarådets første rapport giver også anledning til en række anbefalinger vedrørende dansk klimapolitik. Her kan du se en oversigt over alle anbefalingerne.

Torsdag offentliggøres Klimarådets første rapport "Omstilling med omtanke – status og udfordringer for dansk klimapolitik".
Analyserne i rapporten fører til en række anbefalinger fra Klimarådet, som du kan læse nedenfor. 

Klimarådet anbefaler, at

  • det nationale mål om en reduktion af den danske drivhusgasudledning med 40 pct. i 2020 i forhold til 1990 fastholdes,

  • der sikres en gradvis udbygning af forsyningsinfrastrukturen til at understøtte omstillingen til nye drivmidler i transporten, fx ladestandere til at lette udrulning af elbiler,

  • det undersøges, om afgiftssystemet med fordel kan omlægges med henblik på at understøtte den store omstilling, som transporten står over for,

  • der sker en afklaring af de enkelte biomassetypers reelle klimabelastning ved brug til energiformål, og at Danmark i internationale sammenhænge arbejder for, at denne afspejles i drivhusgasregnskabet,

  • afgifts- og tilskudssystemet ophører med at favorisere biomasse, og energiafgifterne omlægges, så de så vidt muligt ikke forvrider valget imellem energiformer.

  • En sænkning af afgiften på el til opvarmning er særligt vigtig, da mulighederne for at erstatte én form for opvarmning med en anden gør det særligt forvridende, at afgiften på el til opvarmning er højere end afgiften på andre opvarmningsformer,

  • PSO-afgiften omlægges, så den ikke forvrider elforbruget. Det undersøges, hvordan en sådan omlægning kan gennemføres, og hvilke fordele og ulemper omlægningen kan have sammenlignet med alternative muligheder for at finansiere de udgifter, der i dag dækkes af PSO-afgiften,

  • grundbeløbet til fjernvarme finansieret over PSO-afgiften afvikles som planlagt med udgangen af 2018. Eventuelle tiltag til imødegåelse af bratte udgiftsstigninger for fjernvarmekunderne udformes, så de ikke modvirker, men gerne fremmer en større grad af elektrificering af varmeforbruget,

  • udbygningstakten for vedvarende energi i el- og fjernvarmesektoren fastholdes eller øges i en kommende energiaftale for 2020 til 2030 samtidig med, at der arbejdes for en bedre udnyttelse af den vedvarende energi gennem elektrificering og udbygning af kabelforbindelserne til udlandet.

Forrige artikel Byggebranche frygter smal energikommission Byggebranche frygter smal energikommission Næste artikel Forsigtig optimisme forud for klimaforhandlinger  Forsigtig optimisme forud for klimaforhandlinger