Professor: Der skal findes en løsning på elafgiften nu

DEBAT: El er nøglen til et effektivt energisystem. Hvis Danmark skal være et fossiltfrit samfund, er det derfor nødvendigt at afskaffe elafgiften, som forhindrer udbredelsen af el som energikilde, skriver Birgitte Sloth. 

Af Birgitte Sloth
Professor, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet

Regeringens mål for dansk energipolitik er, at Danmark i 2050 skal være lavemissionssamfund uafhængigt af fossile brændsler.

Det vil indebære, at energi produceres og lagres decentralt i mange typer anlæg med kendte og nye teknologier: sol, vind, vandkraft, batterier og måske bølgeenergi og brint, sikkert også helt nye, hidtil ukendte teknologier.

Energikilder skal supplere hinanden
Hvis dette energisystem skal være effektivt, skal det hænge sammen, så de forskellige teknologier kan supplere hinanden.

Det er også nødvendigt, at forbrugere og virksomheder er med til at skabe balance, når der er brug for det. For eksempel når det er vindstille, eller når der skal tændes for alle landets komfurer den 24. december.

Elektricitet er mest fleksibelt 
Et sammenhængende energisystem skal baseres på elektricitet, der er den mest fleksible energiform.

For at sikre effektiv produktion og de lavest mulige priser på den fossilfri energi, skal systemet desuden være så markedsbaseret som muligt, så energi bruges der, hvor den tilfører mest værdi.

Internationalt samarbejde, stadigt bedre udlandsforbindelser og sammenhængende europæiske elektricitetsmarkeder kan bidrage til at sikre en stabil forsyning.

Det samme kan mere svingende elpriser og nye digitale styringsteknologier. Hvis bare priserne afspejler omkostningerne.

Afgifter hindrer et fossiltfrit samfund
Det er desværre ikke tilfældet i dag, hvor en række uhensigtsmæssigheder i afgiftssystemet og andre regler gør rentable og fornuftige løsninger uøkonomiske for forbrugere og virksomheder.

Særligt problematisk er elafgiften, der forhindrer den elektrificering af energisystemet, der skal muliggøre det fossilfri samfund. Desværre indbringer afgiften et så stort provenu, at det er svært bare at afskaffe den.

Det er helt nødvendigt at finde en løsning, og allerede nu markere klart, at systemet vil blive ændret. Også selvom det måtte tage nogle år, før ændringerne er gennemført.

Der er længe til 2050, og vi kender ikke de fremtidige teknologiske muligheder, men beslutninger, der træffes nu, er helt afgørende for at nå målsætningen.

Aftale skal være langsigtet 
Energiinvesteringer er tunge, og det fremtidige system må nødvendigvis bygges gradvist op. Ellers bliver det alt for dyrt.

Det er derfor nødvendigt, at der allerede nu bliver mest mulig klarhed om den fremtidige udvikling og politik. Det kræver en energiaftale, der på én gang er ambitiøs, bred og langsigtet.

Omkostningerne ved at producere elektricitet i for eksempel store havvindmøller eller solcelleparker er allerede faldet meget.

I et fossiltfrit samfund må elprisen være høj nok til at sikre de nødvendige investeringer, men i en overgangsperiode vil det fortsat være nødvendigt med støtte til vedvarende energiproduktion.

Både for at sikre et tilstrækkeligt højt investeringsniveau og for at fremme den teknologiske udvikling. Også fordi stor usikkerhed om den fremtidige udvikling og politik, og dermed om de fremtidige energipriser, gør investeringer i energiproduktion risikable og dermed dyre.

Rammevilkår må være stabile 
Rammevilkårene for forskellige produkter og teknologier skal være så stabile og forudsigelige som muligt, således at erhvervene får mulighed for at forberede sig bedst muligt på fremtiden.

Det er ikke hensigtsmæssig med stop-go-politik, som vi for eksempel har oplevet det i forhold til elbiler og solcelleanlæg.

En ambitiøs og langsigtet energiaftale med stabil støtte til investeringer og til teknologisk udvikling vil ikke bare kunne bringe Danmark i retning af det fossilfri samfund, der er målsætningen.

Den kan også bidrage til at bevare den danske position som foregangsland for udvikling og integration af vedvarende energikilder i energisystemet.

Danmark er attraktiv for datacentre
Vi har vist, at det er muligt at skabe en elsektor, hvor over 40% af forbruget dækkes med vind, samtidig med at der er meget høj forsyningssikkerhed.

Det er et vigtigt signal til omverden. Det er også en god indtægtskilde.

Danmark eksporterer energiteknologi for over 70 milliarder kroner årligt og er for eksempel en attraktiv vært for de store datacentre. Det er en position, det er værd at bevare, også på kort sigt.

Forrige artikel Syv anbefalinger fra Dansk Byggeri: Sådan bruger vi energien mere effektivt Syv anbefalinger fra Dansk Byggeri: Sådan bruger vi energien mere effektivt Næste artikel Dansk Energi til Dansk Fjernvarme: Lavere elafgift fremmer fornuftige overskudsvarmeprojekter Dansk Energi til Dansk Fjernvarme: Lavere elafgift fremmer fornuftige overskudsvarmeprojekter