Foreningernes adgang til EU

VÆRKTØJSKASSE: Som forening eller medlemsorganisation findes der både mulighed for indflydelse og for at søge penge i EU. Her er et overblik over de vigtigste kanaler.

Civilsamfundet har mange forskellige muligheder for at få indflydelse og støtte i EU. Både danske institutioner, EU-initiativer, medlemmer i EU- institutioner og større danske organisationer forsøger at give civilsamfundet mulighed for indflydelse.

Som borger eller organisation, kan det dog være svært at navigere i junglen af projekter, institutioner og puljer, som EU tilbyder. Denne artikel er en værktøjskasse, som giver et overblik over de vigtigste indflydelseskanaler og støttemuligheder det danske civilsamfund har i EU-systemet.

Politisk indflydelse

 • Det Europæiske Borgerinitiativ: Det Europæiske borgerinitiativ forsøger at gøre civilsamfundet en del af beslutningsproces. Borgere i EU kan gennem borgerinitiativet opfordre Europa-Kommissionen til at forholde sig til et initiativ. Borgerne kan danne en ”borgerkomité” på mindst syv borgere på over 18 år (Østrig er undtaget, hvor man kan være ned til 16 år) fra syv forskellige EU lande. Ved indsamling af mindst 1 million underskrifter skal kommissionen inden tre måneder træffe beslutning om initiativet.

  Her kan du læse om proceduren trin for trin og her kan borgere skrive under på igangværende borgerkomiteers initiativer
 • Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU): Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg er civilsamfundets officielle repræsentant i EU. Udvalget rådgiver EU's embedsmænd og politikere i de store institutioner: Europa-kommissionen, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet. Udvalget udarbejder udtalelser om forslag til EU-lovgivning, samt såkaldte initiativudtalelser til emner, som udvalget mener bør tages op i EU. Udvalget er derfor en god indgang for borgere og organisationer til at få deres sager og ideer hørt. Danmark har ni repræsentanter, som repræsenterer danske foreninger og organisationer.

  Se de danske medlemmer her
 • EU's Regionsudvalg: Regionsudvalget har 353 repræsentanter fra de regionale og lokale myndigheder i hele EU. Danmark har ni repræsentanter hvoraf seks udpeges af Kommunernes Landsforening (KL) og tre af Danske Regioner. Regionsudvalget er et rådgivende udvalg, som har til opgave at varetage de danske regioners og kommuners interesser. EU's institutioner skal høre Regionsudvalget, inden de træffer afgørelser som vedrører kommuner og regioner. De danske medlemmer i rådet, kan kontaktes, hvis der ønskes bestemt fokus eller interessevaretagelse ved EU lovgivning eller tiltag.

  Se de danske medlemmer her
 • EU-kommissionens offentlige høringer: EU kommissionen afholder offentlige høringer om dets forskellige initiativer og lovgivning. Organisationer og andre frit møde op og gøre deres indflydelse gældende, men høringerne foregår oftest i Bruxelles.

  Listen over kommende høringer, samt dets emner findes her
 • De danske Europaparlamentarikere: Danmark har 13 Europa-parlamentarikere, som er repræsenterer de danske partiers holdninger i Europa-Parlamentet og de forskellige parlamentariske udvalg. Det er Kommissionen, der fremlægger lov- (direktiv-) forslag, men det er disse udvalg der modellerer, bearbejder og ændrer Kommissionens forslag politisk. Borgere og organisationer kan rette henvendelse til parlamentarikerne og få indflydelse på direktivernes udformning. Eksempelvis er Margrethe Auken (SF) medlem af Udvalget for Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed samt Udvalget for Borgerklager og delegationen.

  Find oplysninger og se de danske medlemmer af EU-parlamentet her

Paraplyorganisationer repræsentationer i Bruxelles
En række danske organisationer får varetaget deres interesser i EU af større paraplyorganisationer. Her er nogle få eksempler på, hvilke europæiske paraplyorganisationer forenings-Danmark søger indflydelse igennem:

 • EU Civil Society Contact Group (CSCG): Dette er et uformelt netværk af paraplyorganisationer og større civilsamfundsorganisationer. Netværket er en fælles stemme for organisationer inden for kultur, miljø, uddannelse, udvikling, menneskerettigheder, folkesundhed og lignende. Medlemmer tæller bl.a. WWF, Greenpeace og EFS.
  http://www.act4europe.org/

 • European Environmental Bureau (EEB), som er Europas største samling af græsrodsgrupper inden for miljø og varetager interesser for miljøorganisationer, b.la. Danmarks Naturfredningsforening
  Læs mere her: http://www.eeb.org/

 • Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation (EFS eller på engelsk ETUC) varetager interesser for lønmodtagere i hele EU. (Blandt andre danske LO og FTF er medlemmer)
  Læs mere her: http://www.etuc.org/

 • Den europæiske landbrugsorganisation, COPA/COGECA repræsenterer interesser for f.eks. danske Landbrug og Fødevarer.
  http://www.copa-cogeca.be/

 • International Sport and Culture Association (ISCA) er en global idrætsinteresseorganisation, der også udfører lobbyarbejde i Bruxelles. De har dog hovedkontor i København og danske DGI er medlem.
  http://www.isca-web.org/ 
  Desuden findes ”The EU Sports Platform”, der har direkte fokus på politisk indflydelse i EU og har kontor i Bruxelles.
  http://eusportsplatform.eu/

 • Den europæiske forbrugerorganisation, BEUC repræsenterer bl.a. interesser for Forbrugerrådet, Tænk, der er medlem fra Danmark
  http://www.beuc.eu/

 • European Trade Union Committee for Education (ETUCE) varetager interesser inden for uddannelsesområdet. Sammenslutningen varetager bl.a. interesser for de danske lærerorganisationer, herunder Danmarks Lærerforening.
  Læs mere her: http://etuce.homestead.com/ETUCE_en.html

 • Association of European Cancer Leagues (ECL) varetager bl.a. interesser for Kræftens Bekæmpelse.
  Læs mere her: http://www.europeancancerleagues.org/

Der findes mange flere europæiske og internationale paraplyorganisationer, der arbejder med politisk interessevaretagelse i EU inden for næsten alle områder.

Puljer og andre kanaler til økonomisk støtte
EUs budget bliver hovedsaligt fordelt på landbrug og regionsudvikling. Men der findes også puljer, der er tilegnet civilsamfundet. Dette gælder i særlig grad, hvis det handler om europæiske emner eller bidrager til europæisk samarbejde eller demokratiforståelse. Puljerne bliver oftest distribueret af medlemsstaterne, som for eksempel Europe For Citizens, som administreres af Kulturstyrelsen. Men der findes også andre Europa-relaterede puljer, som Europa-Nævnet.

Der findes puljer inden for mange forskellige områder, og her under er nævnt et par stykker. Men det mest oplagte sted at starte er hos danske repræsentanter i Bruxelles for eksempel i regionernes kontorer i EU.

 • De danske regioner og kommuner: De danske regioner har et samlet hovedkontor og forskellige kontorer for hver region. Kontorerne, som alle er placeret i Bruxelles, har det til fælles, at de kan hjælpe med rådgivning, oplysning og skabe kontakter i EU-systemet. Kontorerne giver hjælp og nyheder om projekter og støtteprogrammer, som kan være relevant for borgere og organisationer. Særligt kan de give rådgivning om projektansøgninger, som er en svær kunst i EU-systemet. Kontorene varetager interesser for den kommune eller region, som borgeren eller organisationen er en del af. 

  - Danske Regioners Bruxelles kontor
  http://www.regioner.dk/in+english/contact/contact+brussels+office
  Telefon: +32 2 550 12 80
  Email: regioner@regioner.dk

  - Region Sjælland: Zealand Denmark EU Office
  www.zealanddenmark.eu
  Telefon: +3222356656
  Email: info@zealanddenmark.eu

  - Region Hovedstaden: Copenhagen EU office
  Kontakt: +32 472 27 91 93

  - Region Syddanmark: South Denmark European Office
  http://www.southdenmark.be/
  Kontakt: +32 2 285 40 95
  E.mail: info@southdenmark.be

  - Region Nordjylland: Norddanmarks EU-kontor
  http://www.eu-norddanmark.dk/
  Kontakt: +4561885300
  Email: info@ndeu.dk eller til kontor i Aalborg

  - Region Midtjylland: Central Denmark Region
  http://www.centraldenmark.eu/
  Kontakt: Tlf: +32 2 230 87 32
  E-mail:info@centraldenmark.eu

 • Kulturstyrelsen - Europa-Nævnet: Europa-nævnet er sat i verden for at fremme debat og oplysning om Europa i Danmark. Nævnets formål er at ruste danskerne til at tage stilling til EU-politiske spørgsmål. Nævnet råder således over en række tilskudspuljer, som borgere og organisationer kan søge til projekter. Kravet er, at projektet er med til at fremme nævnets formål: Debat og oplysning om EU.

  Læs mere om Europa-Nævnet samt muligheder for tilskud her:
  http://www.europa-naevnet.dk/ 

 • Erasmus+: Erasmus+ er Europa-Kommissionens tilskudsordning til efteruddannelses- og samarbejdsprojekter. Det er stort set muligt for alle typer af organisationer at ansøge, blot man beskæftiger sig med formel, ikke-formel eller uformel læring. Formålet er bl.a. at udnytte Europas menneskelige talent og sociale potentiale under fanen livslang læring.

  Læs mere her

 • Kulturstyrelsen - Europe for Citizens: Kulturstyrelsen rådgiver, vejleder og giver sparring så borgere og organisationer kan blive del af programmet Europe for Citizens. Programmet er et EU projekt, som ønsker fremme medborgerskab i EU. Borgere og organisationer kan få vejledning til at søge midler fra projektet og læse mere om det her:
  http://www.kulturstyrelsen.dk/boern/internationalt/eu-stoette-europe-for-citizens/

 • Creative Europe: Puljer inden for uddannelse og kultur. Her er listen over åbne puljer og ansøgningsfrister:
  http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en 

 • EU-repræsentation i Danmark: Den Europæiske repræsentation i Danmark har lavet en liste over projekter og støttemuligheder for civilsamfundet og borgere. På hjemmesiden kan man ligeledes finde oplysninger om EU´s institutioner og virke. Listen er her, og starter på side 194:
  http://ec.europa.eu/danmark/documents/publikationer/111124-eu-tilskud.pdf 

  EU's repræsentation i Danmark kontakter og arbejde findes på følgende side:
  http://ec.europa.eu/danmark/index_da.htm 

 • Den europæiske voluntørtjeneste (EVS): Denne tjeneste kan ikke tilbyde økonomiske midler, men er til gengæld gavnlig i mange sammenhænge, da den formidler frivilligt arbejde i hele Europa. Her der det således muligt for foreninger og organisationer at få gratis og kvalificeret arbejdskraft.

  Læs mere om EVS:
  http://europa.eu/youth/eu/article/46/890_da 

Forrige artikel Rådet: Danmarks stemme Rådet: Danmarks stemme Næste artikel Ny EU-gruppe styrker højrefløjsnationalister Ny EU-gruppe styrker højrefløjsnationalister