EU-ekspert: Har regeringen kuppet Folketinget i snus-sag?

DEBAT: Regeringen har uden reelt mandat i Folketinget givet EU-Kommissionen ret i, at EU's tobaksdirektiv forbyder salg af løs snus i Danmark. Det udelukker angiveligt muligheden for at høre EU-Domstolens fortolkning, skriver EU-ekspert Peter Vesterdorf.

Af Peter Vesterdorf
Seniorrådgiver i advokatfirmaet Publicure

Den danske regering og Folketinget synes at have bragt sig i en ganske usædvanlig situation i forhold til EU, der både i relation til EU og rent statsretligt er problematisk.

Kommissionen har i en sag, der handler om salg af løs snus (en af flere former for røgfri tobak) indstævnet Danmark for EU-Domstolen med påstand om, at Danmark har overtrådt EU-traktaten ved ikke at gennemføre tobaksdirektivet korrekt.

Begrundelsen er, at Danmark ikke har vedtaget en lov, der forbyder det i løs form, men kun i portionsbreve. Løs snus har været brugt her i landet langt tilbage i tiden og har frit kunnet sælges i de cirka 25 år, der er gået, siden den omtvistede regel blev indført som en del af tobaksdirektivet.

Regeringen har, uanset at Folketinget ikke har vedtaget et forbud mod løs snus, meddelt Domstolen, at man er enig med Kommissionen. I jurasprog kaldes det at tage bekræftende til genmæle.

I den situation er der i hvert fald to muligheder. Det står Kommissionen frit for at trække traktatbrudssagen tilbage, hvis den har tillid til, at Folketinget vedtager et forbud mod salg af løs snus. Kommissionen kan også vælge at fastholde sagen for at opnå Domstolens ord for, at Danmark har krænket traktaten ved ikke at have forbudt salg af løs snus, og det er nok det sidste, som Kommissionen vil gå efter.

Udelukker forhandling ved Domstolen
Derimod synes det, fordi regeringen har taget bekræftende til genmæle, udelukket at få gennemført en forhandling i EU-Domstolen, hvorunder lovligheden af fortsat (traditionelt) salg i Danmark af løs snus bliver afklaret.

Hvis Kommissionen fastholder sagen, vil der altså ikke komme til at foregå en normal domsforhandling med indlæg pro et contra lovligheden af salg af løs snus i Danmark, men alene ske det, at Domstolen vil bekræfte Kommissionens påstand, der går ud på, at Danmark fortsat ikke overholder sine forpligtelser i henhold til direktivet.

Folketinget har hidtil afvist at indføre salgsforbud, netop fordi det har ønsket at få Domstolens fortolkning af direktivet, hvad angår det i Danmark traditionelle produkt løs snus.

Det er åbenbart lykkedes regeringen at overtale Venstre til at bryde med flertallet i Folketinget, der indtil for nylig ikke ville stemme for et forbud uden at have fået Domstolens fortolkning af direktivet. Så, som det ser ud nu, er der nu et flertal for et forbud mod at sælge løs snus, selvom det meget vel kan være, at det ikke er påkrævet ifølge EU's tobaksdirektiv.

Benlås for Venstre
Konsekvensen af, at regeringen har valgt at give Kommissionen ret og taget bekræftende til genmæle i sagen ved EU-Domstolen, er, at Danmark kan komme til at betale en større bøde til EU i form af et engangsbeløb i millionklassen eller ligefrem blive pålagt tvangsbøder i stil med dagbøder, indtil Folketinget vedtager et forbud mod salg af løs snus.

Det siger sig selv, at i den situation er udfaldet af behandlingen af et lovforslag om forbud mod salg af løs snus så godt som givet på forhånd.

For selvom Venstre skulle komme på andre tanker og erkende, at tobaksdirektivet ikke tvinger Danmark til at forbyde salg af løs snus, er Venstre fanget af, at regeringen uden anden parlamentarisk dækning end Venstres eget udsagn har meddelt Domstolen, at man er enig med Kommissionen. Det kan vist kaldes en benlås over for Venstre, der vil noget!

At regeringen har taget bekræftende til genmæle i denne sag, bevirker også, at både virksomheders og det danske folketings interesse i at få EU-Domstolens svar på, hvordan tobaksdirektivet skal fortolkes for så vidt angår salg af løs snus i Danmark, tilsidesættes.

I den nuværende situation vil det antagelig kun være muligt at få en sådan afklaring gennem en sag (f.eks. en straffesag) ved dansk domstol, hvorunder der rejses en så seriøs tvivl om fortolkning af tobaksdirektivet, at sagen bør eller - alt efter omstændighederne - skal henvises til besvarelse fra EU-Domstolens side.

Muligt at gå imod Kommissionen
Såfremt snussagen havde fået lov at undergå normal behandling ved EU-Domstolen, fordi regeringen ikke havde taget bekræftende til genmæle, ville regeringen især i lyset af situationen i Folketinget kunne have fremført det argument, at et forbud mod salg i Danmark af løs snus ikke er påkrævet i kraft af tobaksdirektivet.

Det er nemlig proceduremæssigt muligt under en traktatbrudssag at bestride Kommissionens fortolkning af traktaten eller en EU-retsakt. Det hører med i billedet, at det i traktatbrudssager påhviler Kommissionen at dokumentere, at der faktisk foreligger et traktatbrud.

Det er ofte ganske let at fastslå, at et direktiv ikke er omsat til lovgivning i et medlemsland eller ikke efterleves korrekt i praksis, men det kan til gengæld være vanskeligt at fastslå med sikkerhed, hvordan en tvivlsom bestemmelse skal fortolkes.

Regeringen spiller Folketinget af banen
Og denne sag handler netop om en tvivlsom bestemmelse i tobaksdirektivet. Så meget desto mere uheldigt er det, at regeringen har spillet sig den mulighed af hænde ved at tage bekræftende til genmæle i denne traktatbrudssag, og det tilmed før Folketinget har fastlagt sin holdning til fortolkning af direktivet i relation til salg af løs snus.

Det kunne på sin vis ligne et ministatskup, hvor regeringen på et tvivlsomt parlamentarisk grundlag har spillet Folketinget af banen.

Sagens forløb indtil nu viser, at det er farligt for folkestyret, hvis en regering afgiver erklæringer til Domstolen, som den ikke har parlamentarisk basis for at afgive.

Regeringen har været alt for hurtigt ude i denne sag. Akkurat som i sager, hvor der afgives mandat til regeringen med henblik på forhandling i EU-Ministerrådet, bør man i sager for EU-Domstolen sikre sig, at der foreligger et formelt mandat vedtaget i Folketinget.

Kan regeringen fortryde?
Hvorom nu alt er, kunne det være betimeligt at få undersøgt, om det er muligt at tilbagekalde erklæringen om at tage bekræftende til genmæle.

Derved kunne man opnå, at der ved EU-Domstolen kommer til at foregå en behandling af sagen, hvor det kan afklares, om Kommissionens fortolkning af tobaksdirektivet er korrekt for så vidt angår lovligheden af at sælge løs snus i Danmark.

En afdækning af Danmarks muligheder i denne sag ville være et passende svar på den ofte fremførte kritik af den demokratiske kontrol i EU-sager.

Brug for større åbenhed
Der kan i forbindelse med denne sag være grund til at pege på, at det ikke kun er i traktatbrudssager, at der bør være større åbenhed og være parlamentarisk dækning for det, skiftende regeringer foretager sig på Danmarks vegne.

Også i andre EU-retssager ville offentligheden og Folketinget være bedre tjent med større offentlighed omkring det, regeringen foretager sig på Danmarks vegne. Det kunne f.eks. medføre, at der ikke alene blev kastet et kritisk lys på dele af dansk lovgivning, men også på argumenter fra dansk side, der normalt ikke kommer til offentlighedens kundskab.

De sædvanlige undskyldninger fra skiftende regeringers side for at afslå indsigt i retssager, der involverer staten, er ofte uholdbare.

Forrige artikel Mogens Jensen: Vi lytter til kritik af frihandelsaftale Mogens Jensen: Vi lytter til kritik af frihandelsaftale Næste artikel Dansk Erhverv: Fælles EU-skattebase kan kaste vækst af sig Dansk Erhverv: Fælles EU-skattebase kan kaste vækst af sig