Forskningsformand: EU-samarbejdet kan fremme forskningen

DEBAT: Der er europæisk merværdi ved at udmønte forsknings- og innovationsmidler på EU-niveau, mener Jens Oddershede. Men det kræver, at forskningsmidlerne prioriteres rigtigt, hvis det skal bidrage til at øge Europas konkurrenceevne.

Af Jens Oddershede
Formand for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd

Europa sakker agterud sammenholdt med andre dele af verden. For at imødegå denne udvikling har forskning og udvikling i en årrække været højt prioriteret i EU-samarbejdet. Den såkaldte Barcelona-målsætning om, at vi i EU skal anvende tre procent af BNP på forskning og udvikling, er i den sammenhæng afgørende.

Men det er tilsvarende vigtigt, at midlerne prioriteres og anvendes på den bedst mulige måde. EU's rammeprogram for forskning og innovation er det største af sin art i Europa. Det nuværende Horizon2020 er på omkring 75 milliarder euro. Det er rigtig mange penge, men i forhold til de investeringer europæiske virksomheder og regeringer foretager i forskning og innovation er det trods alt begrænset.

Langt størsteparten af investeringerne foretages fortsat af medlemslandene og europæiske virksomheder. For at få den bedste effekt af et stort tværnationalt forsknings- og innovationsprogram, som rammeprogrammet er, skal der være skarpe prioriteringer til fordel for de elementer i rammeprogrammet, hvor der er en klar merværdi af at udmønte forsknings- og innovationsmidler på europæisk niveau.

Fremme af forskning
Der er tre elementer, hvor der er europæisk merværdi ved at udmønte forsknings- og innovationsmidler på EU-niveau. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd mener, at disse elementer bør være bærende i udviklingen og implementeringen af det kommende rammeprogram.

For det første giver det unikke muligheder – særligt for et lille land som Danmark – at midler udbydes i åben international konkurrence. Det styrker kvaliteten, når konkurrencen bliver bredere ved, at der ikke blot konkurreres på nationalt niveau, men på europæisk. Det fremmer excellencen af forskningen i Europa, når midler udbydes og vurderes efter internationalt anerkendte kvalitetsparametre. Her har særligt bevillinger fra European Research Council udviklet sig til globalt anerkendte (kvalitets-)bevillinger på excellenceniveau. I det omfang konkurrencen kan skærpes og i højere grad række ud over EU, vil det være en fordel for europæiske forskning og innovation.

For det andet kan rammeprogrammets virkemidler understøtte internationalisering og mobilitet, hvilket på sigt fremmer kvaliteten af forskning og udvikling i Europa. I det nuværende rammeprogram står MSCA-programmet (Marie Sklodowska-Curie Actions) særlig stærkt, og dette program kan med fordel blive endnu højere prioriteret i det kommende rammeprogram.

Programmet giver dygtige yngre forskere muligheder for at få internationaliseringserfaringer fra såvel den akademiske forskning som forskning udført i virksomheder, herunder muligheden for at blive trænet i fremragende internationale teams.

Merværdien i det europæiske samarbejde
Det tredje element, hvor der er en klar merværdi af at prioritere midler i EU’s rammeprogram, er der, hvor vi ikke har en kritisk masse til at kunne løfte opgaven selv. Her tænker vi i særlig grad på store forskningsinfrastrukturer, hvor Danmark vil stå ringe uden et europæisk samarbejde.

Disse strukturer er ikke alene meget dyre at etablere. Driften af dem er også for tung at bære for de enkelte lande. Igennem et europæisk samarbejde får vi i Danmark adgang til nogle af de bedste faciliteter i verden.

Et kommende rammeprogram skal fokuseres om den merværdi, der er i netop det europæiske samarbejde – gerne åbent for resten af verden. Hvis den europæiske merværdi ikke er tilstrækkelig høj, er forsknings- og innovationsmidler fra rammeprogrammet forbundet med en forholdsvis tung ansøgnings-, vurderings- og implementeringsproces, som ikke fremmer hovedformålet med rammeprogrammet, som jo er at øge Europas konkurrenceevne gennem udvikling og anvendelse af ny viden.

Forrige artikel S-politiker: Løkkegaard fører symbolpolitisk kamp om børnechecken S-politiker: Løkkegaard fører symbolpolitisk kamp om børnechecken Næste artikel Schaldemose til Løkke: Sig nej til et skævt EU og mindre demokrati Schaldemose til Løkke: Sig nej til et skævt EU og mindre demokrati