Jens Rohde om EP-valg: Rent nonsens at gå til valg på en dansk dagsorden

DEBAT: En europaparlamentariker vælges til at varetage fællesskabets interesser, mens det er op til Rådet at varetage nationale særinteresser. Det er derfor det rene nonsens at gå til valg på en dansk dagsorden, for ingen i Parlamentet kerer sig om danske forhold, skriver Jens Rohde.

Af Jens Rohde (R)
Medlem af Europa-Parlamentet og folketingskandidat

Der er to ting i livet, som er sikkert: 1) Du skal på toilet. 2) Du dør.

Der er to ting, som er sikkert i en europaparlaments-valgkamp: 1) Venstre i regering vil udvikle EU, Socialdemokrater i opposition konservere EU – og rollerne skifter med nøglerne til Statsministeriet. 2) Valgkampen kommer ikke til at dreje sig om ret meget af det, Parlamentet beskæftiger sig med, endsige har indflydelse på.

Så er du advaret.

Således opløftet vil mange ganske sikkert være fristet til at nøjes med at forholde sig til livets gang i Lidenlund og lade Bruxelles være Bruxelles. Hvis ikke man kan gøre noget ved nogen af tingene, hvorfor så ulejlige sig med andet end at gå på toilettet og forberede sig på at dø?

Fordi europæisk politik er alt for vigtigt til, at man må overlade det til alle de andre. Det kunne være befriende, om det kommende års valgkamp til Europa-Parlamentet blev set i det lys og udmærkede sig ved at blive taget seriøst af både partier og journalister. Tænk, om vi fik en valgkamp om ting, hvor parlamentarikerne kan gøre en forskel.

Det er selvfølgelig et fromt og naivt håb hentet i eskapismens univers. Kigger man på sidste valg og de mange netop nyvalgte spidskandidaters første trut i trompeterne, er der ikke meget håb at hente. Ingen nævnt, ingen glemt. Man siger dog, at efter forargelsen kommer eftertanken, så måske er der endnu håb.

Daxit-valgkamp er rent nonsens
Lad mig derfor nævne et par realiteter:

Der er ingen foruden danske medlemmer af Europa-Parlamentet, som drømmer om at beskæftige sig med de danske forbehold. Ingen interesser sig for dem. De er alene et dansk anliggende. Parlamentet er heller ikke stedet, hvor man diskuterer, om Danmark skal være med i EU eller ej. I hvert fald ikke før, vi ved en folkeafstemning måtte have truffet beslutning om at træde ud.

At gå til parlamentsvalg på budskaber om danske forbehold eller Daxit er det rene nonsens. Det vil på ingen måde blive temaer, som Parlamentet arbejder med i de kommende fem år.

Det samme er så nogenlunde tilfældet for sidste valgkamps topdiskussioner om kriminelles afsoning i egne landes fængsler, sikring af de ydre grænser, hvem der har ret til velfærdsydelser i EU, om Danmark skal have grænsekontrol, om EU alene skal beskæftige sig med det ene eller det andet, om forskellige landes skattely, om afskaffelse af landbrugsstøtten eller om Europa-Parlamentets rædselsfulde rejsecirkus.

Sidstnævnte er som altid alle partiers store slagnummer i valgkampen, men vær vis på, at det er en falsk melodi. Det er alene landenes regeringer – altså Rådet – som i enstemmighed kan lukke ned for de månedlige Strasbourg-rejser. Det har Danmark selv sørget for, da vi forhandlede os frem til de danske forbehold. Måske er det derfor, at ingen dansk regering til dato har rejst diskussionen i Rådet.

Ikke engang da man som følge af Brexit fik chancen for at tilbyde Frankrig både et medicin- og finansagentur mod at opgive Parlamentets samlinger i Strasbourg, bød Danmark ind med det tilbud. Man ville hellere have medicinagenturet selv. Det danske formandskab under den tidligere regering var ikke en døjt bedre.

Det er ganske enkelt løgn og latin, når partierne proklamerer, at de vil kæmpe for at afskaffe Parlamentets rejsecirkus. Indtil videre er det kun parlamentarikerne, som kæmper for det. Ikke partierne, selvom det står i enhver partifolder. Kun particheferne kan i Rådet ændre tingenes tilstand, og de snyder alle på vægten, for de foretager sig mindre end intet.

Parlamentarisk værdigrundlag
Nu er det ikke sådan, at emner som rejser, skat, velfærdsydelser, afsoning, grænsekontrol og størrelsen på landbrugsstøtten ikke diskuteres i Europa-Parlamentet. Det gør de i høj grad. Problemet er bare, at Parlamentet ikke har den fjerneste indflydelse på dem. 

Først i det øjeblik, at Rådet sætter emnerne på dagsordenen, og Kommissionen efterfølgende fremsætter et konkret lovforslag, vil Parlamentet få indflydelse på udformningen af en eventuel lovtekst. Det er her, at det kan få betydning, hvilken farve og hvilket værdigrundlag den enkelte parlamentariker har. 

En parlamentsvalgkamp bør naturligvis afspejle parlamentarikernes værdigrundlag på europæisk plan, men i en valgkamp om, hvad den enkelte vil arbejde for i sine kommende fem år i Parlamentet, hvor kandidaterne skal forberede sig på godt 15.000 konkrete afstemninger om året, burde debatten i langt højere grad dreje sig om, hvilken miljøpolitik, tele-, forbruger-, erhvervs-, landbrugs-, indre markeds-, databeskyttelses- og retspolitik, kandidaten vil stå for.

Nøjagtig som man diskuterer det i en dansk valgkamp. Er kandidaten grøn, gul, rød, blå, brun eller sort i sin konkrete politik? Det er, hvad arbejdet i Parlamentet drejer sig om. Ikke om, hvorvidt EU skal være mere eller mindre EU. Det er fastslået i traktaten, hvad EU kan og skal beskæftige sig med, og foreløbig er det kun undertegnede, som har foreslået et konvent, hvor samarbejdet reformeres helt grundlæggende med en ny traktat. Alle andre løber skrigende bort.

Brobygger
Hvad der herudover typisk er overset, men meget interessant at vurdere kandidaterne på, er deres håndværksmæssige evner. Det mest afgørende for en EU-parlamentarikers indflydelse er ubetinget evnen til at være brobygger mellem yderpositioner. Det være sig internt i grupperne som mellem partifraktionerne.

Holdningsforskellene er sammenlignet med danske forhold ekstremt store i Europa-Parlamentet. Folk kommer fra 28/27 lande, taler 24 forskellige sprog, har vidt forskellige baggrunde. Forskellene er så store, at i den liberale gruppe, som Radikale Venstre og Venstre tilhører, kunne man rumme samtlige danske partier fra SF til Venstre. Hertil skal man så lægge de øvrige fraktioner.

Arbejdet i Parlamentet er én lang rejse i empati, og den, som ser kompromiset som selvstændigt mål, får typisk mest igennem, fordi europæisk parlamentarisk arbejde først og fremmest handler om at overkomme hinandens forskelle.

De grupper, som betyder noget i Parlamentets daglige rugbrødsarbejde, er den kristendemokratiske, den socialdemokratiske, den liberale og den grønne gruppe. Det er mellem disse partier, at der typisk indgås kompromiser, at aftalerne laves, og det fælles forhandlingsmandat til forhandlingerne med Ministerrådet bliver skabt.

I denne periode har også den britisk dominerede konservative ECR-gruppe betydet noget, men den vil efter valget være forsvundet som følge af briternes farvel. Yderste højrefløj og yderste venstrefløj vil i enkeltsager søge uhellige alliancer, men indflydelsen i Europa-Parlamentet er lig nul for den, som ikke forstår sig på det faktum, at politik ikke handler om at have ret, men om at få ret. 

Lev eller lad dø
Europa-Parlamentet er verdens bedste politiske håndværkslæreplads, og det første, man finder ud af, er, at såfremt man kører sin egen nationalt orienterede dagsorden og modtager ordrer på sin stillingtagen til diverse lovforslag hjemmefra, bliver man marginaliseret og placeret uden for indflydelse. Det har partiledelserne i hjemlandene aldrig forstået, og det graver flere grøfter, end godt er. 

Det ligger i institutionernes opdeling, at Rådet varetager medlemslandenes interesser på nationale præmisser, mens Europa-Parlamentets opgave er at varetage fællesskabet på fællesskabets præmisser. Accepterer man ikke denne arbejdsdeling, bør man afholde sig fra at stille hold til Parlamentet.

Vi har endnu til gode at se såvel journalister, tv-stationer og kandidater forstå og erkende realiteterne i valgkampene op til europaparlamentsvalget. Men nu er det sagt, og så er der ikke nogen undskyldning for ikke at ændre tingenes tilstand.

Alternativt kan vi lige så godt indskrænke os til at gå på toilettet og se parlamentsarbejdet tilhørende de evige jagtmarker. Lev eller lad dø.

Forrige artikel DI: Vi skal forberede os på alle udfald af Brexit DI: Vi skal forberede os på alle udfald af Brexit Næste artikel Eksportformand: Skru ned for Brexit-dramatikken Eksportformand: Skru ned for Brexit-dramatikken
 • Anmeld

  Christian X

  Ingen i Parlamentet kerer sig om danske forhold, skriver Jens Rohde.

  EU konstruktionen er forkert - og netop derfor har vi brug for danske kræfter, der kæmper for nationale interesser.

 • Anmeld

  Gert Johansen · Arkitekt

  Godt gået

  Godt brølt, Jens. Jeg er helt enig med dig efter i 25 år at have været dansk ekspert på møder i Bruxelles. Det er også flot, at Altinget har taget dit indlæg og lagt det ud.

  Kunne du bare få DR til at forstå parlamentets rolle ville meget være nået, men det sker nok ikke, for så ville det udstille Folketingets uformåen i Europapolitikken.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Så meget med danske indflydelse

  Det den hulhed når bl.a. Jens Rodes parti bildte befolkningen at deltage i EU herunder i Eurpoa - parlementet giver Danmark stor indflydelse på de retsregler det regulerer levevilkårene for Danmark.
  hverken EU - kommissionær eller parlementsmedlemmer fra Danmark skal varetage nationale interesserer
  Dermed må påstanden om at EU er demokratisk ud fra en dansk synsvinkel forstumme

 • Anmeld

  Ole Gisselmann · Cand.scient.pol

  Nedlæg Europaparlamentet

  Jens Rohde's artikel gør mig kun endnu overbevist om at Europaparlamentet bør nedlægges. Ikke engang det famøse flyteri er man kommet af med. EU bør vende tilbage til det, det var i i 1972, da vi meldte os ind.

 • Anmeld

  Sven MOGENSEN · Cand.mag.

  Parlamentets flytteri

  Jebs Rohde har jo ovenfor beskrevet, hvem der træffer afgørelse om Parlamentets flytteri. Det er det demokratiskvalgte Ministerråd, der tilgodeser medlemsstaternes nationale interesser.

  Hvilken betydning tror EU skeptikere og modstandere, at Danmark vil få uden for det eurpæiske fællesskab? Det vil vise sig, at UK vil stå uden for indflydelse på europæiske og egne anliggender med EU , når landet er udtrådt næste år i slutningen af marts.

  Måtte den forestående valgkamp få en positiv indflydelse på de danske politikeres indsigt og forståelse for samarbejdets betydning for Danmark.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Samarbejdets betyning

  Forringelse af velfærdstaten på grund af den førte økonomisk politik - hvor finaspakken skal sikre en samordningen af medlemslandes politiske og økonmisk politik

  At borgerens demokratisk mulighed for at påvirke de retsregler der regulere deres levevilkår er næsten nul

 • Anmeld

  Ib Christensen · fhv. MEP & MF

  Parlamentets magtstræb

  At parlamentets opgaver er beskrevet i traktaten er rigtigt, men traktaten rummer alt godt fra havet: Ingen grænser for unionens magt. Derfor er det naturligvis en opgave for parlamentarikere, der værdsætter det nationale demokrati, at markere modstand imod og bekæmpe ensretningen og centraliseringen af magten hos EU.

 • Anmeld

  Peter Funch · Pensionist

  Dejligt indlæg

  Godt at høre fakta fra en erfaren EU-politiker. Lille Danmark (fylder som Hamburg med nærmeste omegn) er helt afhængig af EU og bør derfor naturligvis være med - helt med! Ubegribeligt, at de nationale partier ikke gider/ønsker EU på dagsordenen. Solidariteten har sandelig ringe kår.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  EU har ikke ret meget med solidaritet at gøre

  EU har ikke ret meget med solidaritet at gøre
  Det ses i forhold til den førte økonomisk politik hvor kapitalen har første prioritet frem for velfærd og social ansvarlighed

 • Anmeld

  J. Jensen

  EU er et forpligtigende samarbejde mellem selvstændige demokratisk lande

  I Europa-Parlamentet sidder 751 folkevalgte medlemmer.

  I Ministerrådet er de 28 medlemslande repræsenteret af de regeringer, der er valgt af folket i de enkelte lande.

  I Europa-Kommissionen sidder 28 kommissærer, der er udpeget af de førnævnte folkevalgte regeringer. Og yderligere godkendt af de førstnævnte 751 folkevalgte medlemmer.

  Der kan af ethvert land afholdes alle de folkeafstemninger om EU man måtte ønske sig og ethvert land kan frit melder sig ud af samarbejdet. Her i landet er der bare ikke flertal for så åndsvag en beslutning, og det gør heller i Danmark til et udemokratisk land.

 • Anmeld

  Christian X

  Jens Rohdes

  liberale trosbekendelser og EU alter vil aldrig levere det ønskede mirakel, Liberale kræfter og EU har grundstødt Europa:

  https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE10903593/europa-har-haft-sin-chance-nu-kommer-kineserne/

  https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE10919317/vaen-dig-til-ordet-og-sig-det-langsomt-eurasien/

  Francis Fukuyama: »Vi kan ikke bygge et samfund på mangfoldighed. Det er er det samme som at sige, at vi ikke har noget til fælles«

  Dalai Lama: ”Europa er for europæere”

  Dagens Danmark:

  https://www.bt.dk/samfund/b.t.-i-byretten-det-er-som-om-det-er-blevet-mere-normalt-med-kriminalitet

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.Jensen min uhæderlig ven

  igen igen EU - kommisionær er ikke valgt af befokkningen og varetage og kan forpligtes til fremme det lands intetesse, de kommer fra
  EU parlementsmedlemmer er heller ikke valgt for at fremme deres pågældende lands intrresserer.
  Ved den sidste afstemning til EU - parlementet stemte kun 43 % af de stemmeberettigede - det vidner jo ikke om en særligt stor folkelegitimitet
  Når du ikke tager dine piller kommer de besynderlige udbrud
  Hils på hjemmet

 • Anmeld

  J. Jensen

  Danmarks dårligst uddannede jurist

  Jeg har skrevet at der er 28 kommissærer, der er udpeget af de 28 folkevalgte regeringer.
  En oplysning der åbenbart giver dig anledning til at fremkomme med en oplysning om at kommusærerne ikke er folkevalgte. Godt at vi har en jurist som dig til at sætte tingene på plads.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.jensen min uhæderlig ven

  Jeg kan læse pillerne du tager gør dig er lige lovlige stærke - håbet hjemmet holder lidt øje med medicinetingen af dig
  Igen igen regeringen er ikke folket
  Det er befolkningen som sammensætter Folketinget men ikke vælger regeringen
  Jeg er ked af at din IQ på størrelse med en skotøjsæske ikke rækker til at bestå folkeskoleeksame men se på det med positive øjne - du er virkelig god med absurd og sort humør
  Hils på hjemmet

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Afstand.

  Ovenstående artikel er et tydeligt bevis på afstanden i mellem København og Bruxelles. Hvem sagde nærhed?!.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Der er sjov, og så er der direkte løgn og politisk manipulering som bidraget her fra rhode.

  "Der er to ting, som er sikkert i en europaparlaments-valgkamp: 1) Venstre i regering vil udvikle EU, Socialdemokrater i opposition konservere EU – og rollerne skifter med nøglerne til Statsministeriet. 2) "

  I borgerlige udvikler intet, evner det ej ikke. I kan end ej bevare. I kan kun kæmpe for anno 1880 tilstande i Dansk politik..

  Derfor skal borgerlige ud af Dansk politik, som den radikale gøgeunge af rød blok. I er en blok..

  Vidunderligt hvorledes S har sagt fra over for R nu. Jeg stemmer derfor på S ved næste valg, og deres stramme indvandringspolitik. Har haft nok af den løse borgerlige indvandringspolitik siden 2001, som har har haft indvandrerrekodindførelse i DK siden da. Såvel som løndumpning og velfærdseroderings rekord.

  De blå er den indvandrervenlige blok. Tid til at sige nej tak. Og stemme på Rød blok.

  Mette can, Lars cannot!

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Så tosse Kim Nielsen

  ER dine tvangstanker stadig tilladte her?

  Er dog dog ingen der kan lukke ned for dårekisten? Man er vel et menneske?

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Lisbeth Sørensen

  Jeg kan se medicin ikke virker på stor lille fede fremmedfjenske ven.
  Jeg er meget rummeligt og der skal også være plads til dem der er kiksede og som hvorherre ikke har været nærig med at give datekraft - der sandelige ikke meget der kommer ind på din lystavle
  Jeg blev glad på dine vegne da jeg erfarede, at det er en anden debatører fra hjemmet , så i kan have mange interessante debatter om udlænindige
  Han er på det punkt meget humanistisk og rummelig med hensyn til udlændinge og du er det modsatte.
  Da I er gode til absurde påstande og sort humør et det ærgerligt at man ikke har mulighed for at høre debatten mellem jer de lange efterårs aftener

  Jeg må dog indrømme, at du gør det meget svært at holde af dig, du har jo ikke ligefrem et tiltalende væsen

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  KO

  På udgang igen?

  Spørg nu en af de venlige kvinder i kirtlerne bag glasset, om en pille mere?

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Lisbeth Sørensen godt du bor på hjemmet og får hjælp

  Tag nu pillerne min kære og så kan vi tale i et sprog du forstår bl bl da da bl
  Hils på hjemmet
  Husk jeg er et rummeligt menneske jeg kan skrive til dig med lille dtakræft og svagt lys i pæren og en IQ på en mindre størrelse en dameskokasse

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  KO.

  Man kan altid regne med dine personangreb i debatten. Du er ligeså seriøs som en frø i parringstiden! Og heldigvis bevæger dig lige så langsomt!

  Eneste interesser er altid at ødelægge enhver debat, personangreb uden hoved og bund, konsolideret i borgerligheden.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  KO´s eneste dagsorden, er altid at få fjernet alt kritik som han er imod.

  Og bruger totalt intetsigende "means" hertil. Som ses af diverse overnævnte kommentarer fra KO.

  "manden hed kim Olsen i Berlingske blogs. "

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Lisbeth Sørensen - koncentrere dig på at få et bedre liv

  Det kunne være en god idee at læse dine indlæg inden du sender dem ind og fjerne de nedværdigende og hadske ord mod mennesker i en svag position i samfundet og begynder selv med personangreb
  De få debattører jeg har givet grovfilen har lagt selv om til det istedet for at holde til det, der argumenteres for fremsættes der person angreb eller beskyldninger
  Jeg har det udgangspunkt at man skL behandle andre som man selv vile behandles
  Når nogle lægger stilen på at være grov og komme med ubegavede beskyldninger, så må man også selv være forberedt at blive mødt på samme måde, som man synes man møder andre
  Når det er skrevet ville jeg ønske for dig, at du får et godt liv, men det kræver at du koncentrerer mere på at få det end at føre en hadkampagnje på gruppe menneske du højst sandsynlig vis ikke kender.
  Jeg ved godt at man kan få nogle kedelige oplevelser med udlændinge ( det samme kan man også få med etniske danskere ) men det er langt fra det normale - de fleste mennesker ønsker et godt liv for dem og sig deres famile og er søde og rare
  Du kunne fremstå mere sympatisk hvis du brugte dine socialistiske holdninger til at arbejde i mod dem, der undergraver solidaritet og undergravelse af velfærdsstaten

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  KO

  Det er vel OK at du får lov at komme ud af dårekisten om søndagen. Men, er det samfundsforsvarligt?

  Danskere er herre i dette land, eller var engang. For som du korrekt påstår er vi det ikke længere, og jer fremmede har taget over her. .Både i politiken mv.

  Og fremtiden er absolut skræmmende med alle disse fattige indvandrere, der kun ønsker at føde børn her. Generelt også lavere IQ. Kinesere, må så absolut også ud af Novo nordisk mv. , de acceptere ikke længere Danske arbejdere, kun kinesere-indere mv. Jeg bor i en by af og til, som er besat af kinesere hertil. Deres børn er overalt. Hver femte borgere er snart kinesere her nu. Send dem dog hjem. Jeg vil ikke have dem. Som ej muslimerne, Novo jobs for Danskere, ikke kinesere....De forlader generelt ej nogensinde, når først ankommende. Jeg har mødt et utal af kinesere i lokalområdet, som fortæller mig at de ønsker at forbliver her resten af deres liv. Dette må aldrig ske, de må fyres, og smides ud af landet, og deres job overtages af Danskere.


  Danmark for Danskere.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  KO,

  Du er som at tale med en dør, indvandrervenlig, intild dagen hvor de træder indenfor og overtager alt.. Du er altså en idiot. For tiden der er nær.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Mit indvandrerfjendtlige socialistske parti lader vente på sig...

  Og indtil da vil jeg være flydende i politik. Har altid stemt på Ø. Man stemmer dog på S ved næste valg, for ønsker en absolut stram indvandring, og af strategiske årsager.

  Man er partiløs.

  Ønsker et socialistisk parti, med landets strammeste indvandringspolitik. Det vil uden tvivl hurtigt blive landets største parti, er mit forslag? Vi må vel starte det selv....

Ugens EU-podcast: Thorning går bag kulissen i dramaet om EU’s topjob

Ugens EU-podcast: Thorning går bag kulissen i dramaet om EU’s topjob

PARLAMENTET: Hvad skete der egentlig, da den tidligere danske statsminister var tæt på at blive EU-chef for fem år siden? Og hvad tænker Helle Thorning om det nye magtspil om Europas topposter, der lige nu udspiller sig i Bruxelles? Lyt til debatten fra Folkemødet på Bornholm.