Søren Egge Rasmussen (EL) spørger ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling, Mogens Jensen, om at gøre brug af »emergency measures/hasteforanstaltninger«.

§20-spørgsmål 177

Mener ministeren, at det vil være relevant at gøre brug af »emergency measures/hasteforanstaltninger« som beskrevet i artikel 12 og 13 i forordningen om den fælles fiskeripolitik, som muliggør forbud mod fiskeri med bomtrawl i op til 6 måneder i den danske del af Nordsøen og Skagerrak for at beskytte grundlaget for vores levende ressourcer og særligt i områderne i og omkring udpegede Natura 2000-områder som f.eks. Store Rev, Gule Rev, Lønstrup Rødgrund, Thyborøn Stenvolde m.fl. for at beskytte udpegningsgrundlaget mod fiskeri med bomtrawl?
Skriftlig begrundelse:
Ingen.

Se hele spørgsmålet
Svar

Forordningen om EU´s fælles fiskeripolitiks artikel 12 giver Kommissionen mulighed for ”i behørigt begrundede særlig hastende tilfælde vedrørende en alvorlig trussel mod bevarelsen af havets biologiske ressourcer eller marine økosystem baseret på bevis” at vedtage gennemførelsesretsakter efter anmodning fra en medlemsstat med henblik på at mindske denne trussel.

Samme forordnings artikel 13 giver et medlemsland mulighed for at vedtage hasteforanstaltninger, hvis der er bevis for, at bevarelsen af havets biologiske ressourcer er alvorligt truet som følge af fiskeriaktiviteter i dets farvande, og at der er brug for hurtig handling for at mindske truslen. I det omfang at sådanne foranstaltninger kommer til at berøre andre medlemsstaters fiskefartøjer, må de først vedtages efter, at Kommissionen, de relevante medlemsstater og de relevante regionale rådgivende råd er blevet hørt om et udkast til de pågældende foranstaltninger.

Nederlandske, belgiske og danske bomtrawlere har i en lang årrække drevet et lovligt fiskeri i danske farvande, herunder også i de udpegede Natura 2000-områder, hvor der endnu ikke er gennemført en regulering af fiskeriaktiviteter af hensyn til opnåelse eller bevaring af gunstig bevaringsstatus i de kortlagte revområder. Arbejdet med at gennemføre den nødvendige fiskeriregulering i tilknytning til revene i de udpegede Natura 2000-områder er igangsat tidligere på året, og det er planen, at den regionale proces omkring fiskerireguleringen igangsættes i løbet af efteråret 2019.

Regeringen er ikke tilhænger af anvendelsen af bomtrawl på grund af de påvirkninger, som bomtrawl har på havbunden. Derfor er det også vigtigt, at processen med at få beskyttet revene og bufferzoner omkring revene i de udpegede Natura 2000-områder nu er gået i gang. Det er usikkert, hvor alvorlig den negative påvirkning fra bomtrawl i Natura 2000-områderne skal være for at kunne begrunde, at de særlige hasteforanstaltninger kan tages i anvendelse. I den • sammenhæng spiller det givetvis en rolle, at der i en lang årrække har fundet et fiskeri med bomtrawl sted i Natura 2000-områderne.

Regeringen vil kontakte Kommissionen med henblik på at drøfte mulighederne for at iværksætte hasteforanstaltninger.

Mogens Jensen / Nis Christensen


    Politik har aldrig været vigtigere
    Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
    Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser