Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Ellemann: Det samlede billede af kvælstofindsatserne peger i forskellige retninger

SVAR:

KVÆLSTOFREDUKTION: Miljø- og fødevareministeren svarer Ida Auken (R), at ministeriet har en løbende dialog med EU-kommissionen om aftalen. For at kunne tage stilling til flere initiativer kræves en vurdering fra Aarhus Universitet, da det samlede billede af kvælstofindsatserne peger i forskellige retninger.

Ellemann-Jensen: Vi kan ikke udregne den gennemsnitlige sagsbehandlingstid

SVAR:

SAGSBEHANDLING: Miljø- og fødevareministeren oplyser til sit udvalg, at der ikke er datagrundlag til at lave beregninger af gennemsnitssagsbehandlingstider. Han oplyser dog, at sagsbehandlingstiden ikke i alle tilfælde har været tilfredsstillende, men at der bliver arbejdet på at nedbringe tiden.

Ellemann: Helt uacceptabel behandling af dyr i Polen

SVAR:

MISHANDLING: Miljø- og fødevareministeren svarer Kenneth Kristensen Berth (DF), at han tager kraftigt afstand fra den behandling af dyr, som man har set på optagelser fra Polen. Han oplyser, at danske virksomheder ikke ser ud til at have modtaget noget af kødet.

Ellemann: 200 nye målestationer tages i brug inden 2019

SVAR:

VANDLØB: Miljøministeren oplyser til Lise Bech (DF), at der med Landbrugspakken følger 200 nye målestationer, der tages i brug frem mod 2019. Ministeren oplyser desuden, at det for vandkvaliteten i vandløb primært er spildevandsudledninger med organiske iltforbrugende stoffer, der er afgørende for opnåelse af økologisk god tilstand.

Ellemann: Sædskifte løser ikke problemerne med bl.a. flyvende insekter.

SVAR:

MILJØSTYRELSEN: Miljø- og fødevareministeren svarer Trine Torp (SF), at sædskifte ikke løser problemerne med bl.a. flyvende insekter. Miljøstyrelsen vurderer, at bejdsning af roefrø med en lav koncentration af neonikotinoider ikke udgør en uacceptabel risiko for miljø eller sundhed med de fastsatte risikobegrænsende foranstaltninger.

Ellemann: Krav for svinehold er fagligt forsvarlige

SVAR:

SVIN: Miljø- og fødevareministeren svarer Rasmus Vestergaard Madsen (EL), at ministeren kan fastsætte regler om dyrs opholdsarealer m.v., og at kravene i bekendtgørelsen om beskyttelse af svin er vurderet faglige ansvarlige og inden for de krav, der i øvrigt stilles om hold af dyr.