Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Ellemann-Jensen: Fødevarestyrelsen fører løbende kontrol med fokus på vildledende mærkning

SVAR:

TILSYN: Miljø- og fødevareministeren svarer Bjarne Laustsen (S), at Fødevarestyrelsen jævnligt gennemfører kontrolkampagner med fokus på vildledende mærkning. Han oplyser yderligere, at det altid er vigtigt at se på mærkning af produktet som helhed, da noget information om produktet kan opveje andre oplysninger, der isoleret set virker vildledende. 

Lauritzen: Jeg så gerne chokoladeafgiften afskaffet

SVAR:

AFGIFT: Skatteministeren svarer Joachim B. Olsen (LA), at han helst så chokoladeafgiften afskaffet. Det ville dog medføre et væsentligt mindreprovenu, som der så skulle findes finansiering til.

Ellemann: Se listen over regeringens indsats i forhold til madspild

SVAR:

MADSPILD: Miljø- og fødevareministeren oplyser Trine Torp (SF) om regeringens tiltag i forhold til madspild. Det indebærer blandt andet etableringen af en tænketank om forebyggelse af madspild og fødevaretab, en ny affaldsplan og en guide til at undgå madspild på festivaller.

Ellemann: Det samlede billede af kvælstofindsatserne peger i forskellige retninger

SVAR:

KVÆLSTOFREDUKTION: Miljø- og fødevareministeren svarer Ida Auken (R), at ministeriet har en løbende dialog med EU-kommissionen om aftalen. For at kunne tage stilling til flere initiativer kræves en vurdering fra Aarhus Universitet, da det samlede billede af kvælstofindsatserne peger i forskellige retninger.

Nye tal for økologiske og konventionelle fødevarers klimaaftryk

SVAR:

FOLKETINGSSVAR: Energi-, forsynings- og klimaministeren fremlægger tal fra Aarhus Universitet, der belyser forskellen på det globale klimaaftryk fra henholdsvis økologisk og konventionel landbrugsproduktion for mælk, svin og planter.

Ellemann-Jensen: Vi kan ikke udregne den gennemsnitlige sagsbehandlingstid

SVAR:

SAGSBEHANDLING: Miljø- og fødevareministeren oplyser til sit udvalg, at der ikke er datagrundlag til at lave beregninger af gennemsnitssagsbehandlingstider. Han oplyser dog, at sagsbehandlingstiden ikke i alle tilfælde har været tilfredsstillende, men at der bliver arbejdet på at nedbringe tiden.

Ellemann: 200 nye målestationer tages i brug inden 2019

SVAR:

VANDLØB: Miljøministeren oplyser til Lise Bech (DF), at der med Landbrugspakken følger 200 nye målestationer, der tages i brug frem mod 2019. Ministeren oplyser desuden, at det for vandkvaliteten i vandløb primært er spildevandsudledninger med organiske iltforbrugende stoffer, der er afgørende for opnåelse af økologisk god tilstand.