Seniorforsker: I begrænser den frie forskning

DEBAT: Nedskæringer, besparelser og senest et ny lovforslag om en sammenlægning af SFI og KORA er alt sammen med til at begrænse den frie, uafhængige forskning, mener Mogens N. Christoffersen, seniorforsker emeritus hos SFI.

Af Mogens N. Christoffersen
Seniorforsker emeritus hos SFI

I disse dage er Folketinget blevet forelagt et lovforslag om fusion mellem SFI – Det nationale Forskningscenter for Velfærd – og KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

Dette er imidlertid endnu et skridt i retning af en statsstyret forskning og begrænsning af den frie, uafhængige forskning.

Forskningen mister sin uafhængighed
Åbenhed og høj kvalitet bør være centralt, når myndighederne får rådgivning om for eksempel udvikling af velfærd. Men løbende nedskæringer af frie forskningsmidler og omorganisering risikerer at svække centrale forskningsmiljøer, nu som det for eksempel er ved at ske på SFI.

Andre forskningsmiljøer er ligesom SFI under stadig risiko for at blive reduceret til kun at kunne forske som led i en ’ministerbetjening’. Dette giver imidlertid en ringere rådgivning, hvis vi ikke har en fri og uafhængig forskning.

Den voldsomme reduktion af instituttets frie forskningsmidler begrænser i sig selv uafhængigheden, og statsstyret forskning, hvor man ikke respekterer et armslængdeprincip, er gift for SFI's troværdighed. 

I pressemeddelelse om den forestående sammmenlægning anføres, at sammenlægningen også betyder en besparelse:

“Besparelsen opnås i form af reducerede omkostninger til administration, husleje og topledelse. Besparelsen forventes således gennemført uden, at kernefaglige aktiviteter i de to institutioner berøres.”

I et svar til folketingsmedlem Carolina Magdalene Maier (ALT) anfører økonomi- og indenrigsministeren 20. Januar 2017 endvidere:

”Jeg mener derfor ikke, at sammenlægningen svækker forskningen på socialområdet eller de andre velfærdsområder, som centeret skal beskæftige sig med. Tværtimod vil sammenlægningen af to relativt små institutioner til ét større center styrke analyse- og forskningsmulighederne, fordi der bliver bedre muligheder for at planlægge og koordinere den samlede indsats.”

Reduceret post på finansloven
Når folketinget skal tage stilling til lovforslaget om sammenlægning af SFI og KORA, mangler Folketinget at få oplyst, at ministeriet i løbet af det sidste år har reduceret finansloven for SFI med 25 procent fra januar 2017. Dette har betydet, at vi har måtte tage afsked med omkring en tredjedel af de ansatte, svarende til 38 procent målt i årsværk. 

Sagen er den, at en million på finansloven udløser forskningsaktivitet for omkring to millioner, fordi forskerne søger eksterne midler for eksempel private fonde i konkurrence med andre forskere. Disse fondsmidler fordrer imidlertid, at instituttet selv bidrager med halvdelen af finansieringen.

Men reduktionen af finansloven er sket inden loven om sammenlægning er fremsat – uden at Folketinget er blevet spurgt, om det er formålstjenligt at reducere forskning i befolkningens velfærd. Det bør således indgå i overvejelserne, at der op til den foreslåede lovændring er sket en voldsom opbremsning af centerets frie forskning, og dermed er de kernefaglige aktiviteter voldsomt beskåret.

Forrige artikel Borgmester: Flere uddannelser til Det Blå Danmarks centrum Borgmester: Flere uddannelser til Det Blå Danmarks centrum Næste artikel Erhvervsakademi Aarhus: Dannelse bør matche uddannelsernes erhvervssigte Erhvervsakademi Aarhus: Dannelse bør matche uddannelsernes erhvervssigte