Institutleder søges til Institut for Bygningskunst og Kultur
Ved Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering opslås en varig stilling som institutleder.

Vi søger en institutleder med faglig baggrund indenfor bygningskunst og kultur, som kan sikre udviklingen af instituttets aktiviteter på en måde, så der også fremover dannes bro mellem den stærke kunstneriske tradition, den nyeste forskning og den samfundsmæssige og teknologiske udvikling. En institutleder, der har kompetencer inden for ledelse af studerende og højt specialiserede kunstneriske vidensmedarbejdere samt i at styrke instituttets strategiske samarbejder i både dansk og international kontekst. Institut for Bygningskunst og Kultur (IBK) IBK har et særligt fokus på begrebet bygningskultur samt det kulturskabte, det stedsspecifikke og det materialenære. IBK har en vision om at videreudvikle og aktualisere begrebet bygningskultur. Målet er, at undervisning, forskning og samarbejder er med til at sætte dagsorden for udvikling af en kunstnerisk og politisk bygningskultur, der tager udgangspunkt i en forståelse af steders særlige karakterer. Kulturer er komplekse og sammensatte størrelser, der kan karakteriseres ved de særlige måder, hvorpå sociale, ideologiske, politiske, historiske og æstetiske faktorer interagerer. IBK er optaget af at undersøge, hvordan bygningskunst og -kulturer udspringer af og samtidig medskaber sådanne kulturer. Instituttet fokuserer i særlig grad på historiske bygningskulturer, på forestillingen om arkitektur som en kunstnerisk kultur og på arkitekturens politiske og ideologiske implikationer. Det historiske blik holdes op mod aktuelle politiske dagsordener, den kunstneriske tilgang konfronteres med ideologikritik og dansk kulturarv diskuteres i samme rum som globale problemstillinger. Ambitionen er at IBK gennem undervisning, forskning og eksterne samarbejder bidrager til udviklingen af samfundsrelevante arkitektoniske dagsordener og udgør et førende forskningsmiljø i Danmark inden for arkitekturhistorie, arkitekturteori og kulturarv. IBK uddanner de studerende til at blive selvstændige reflekterende praktikere, der kan omsætte komplekse sammenhænge til signifikante og fremadskuende arkitektoniske udsagn med respekt for den omgivende kultur. Kandidaterne skal kunne indgå i en traditionel arkitektfaglig praksis som den udfolder sig på tegnestuer og forvaltninger og i mere teoretiske og kunstneriske praksisformer. IBK er et ud af fire institutter, som danner ramme om arkitektuddannelsen og et ud af i alt seks institutter på Det Kongelige Akademi. Instituttet rummer forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed og en række uddannelsesprogrammer; et bachelorprogram og tre specialiserede kandidatprogrammer. Derudover bidrager instituttet til arkitektuddannelsens tværgående undervisning (fællesfag) og efter-videreuddannelsesaktiviteter, bl.a. gennem masteruddannelsen " Master i Bygningskultur" ligesom instituttet bidrager til ph.d.-undervisning. Bemandingen er ca. 27 VIP-årsværk (Videnskabeligt Personale), herunder 3 professorer, samt 2 TAP-årsværk (Teknisk Administrativt Personale). Med deltidsansatte og ph.d.-studerende er den samlede personalegruppe på ca. 60 personer. Der er ca. 235 studerende på instituttet. Instituttets forskning tæller både forskningsklyngerne "Meaning & Measure in Architecture", "Architecture, Strategy and Politics" og "Center for Bæredygtig Bygningskultur". Om stillingen Som institutleder referer du til dekanen for arkitektur og er ansvarlig for instituttets forskning, undervisning og faglige udvikling iht. de overordnede strategier for Det Kongelige Akademi. Du er som institutleder ansvarlig for instituttets medarbejdere, for instituttets budget og for, at instituttet bidrager til Det Kongelige Akademi overordnede vision og strategi. Dette indebærer bl.a., at instituttet skal styrke de studerendes evne til at arbejde inden for og koble videnskab, kunst og praksis, og at alle medarbejdere opnår faglige resultater på internationalt niveau. Du er ansvarlig for, at alle uddannelsesprogrammer og forskningsplaner på instituttet er klart beskrevet, at der foregår kvalitetsudvikling efter de gældende retningslinjer, og at medarbejderne har klare mål. Du går desuden aktivt ind i at understøtte en åben debat, som skal sikre konstruktive, kritiske fagmiljøer. Dette skal ske i et frugtbart samarbejde med Det Kongelige Akademis øvrige institutter og andre relevante uddannelsesinstitutioner. Du er desuden en vigtig kontaktperson i forhold til vidensbaseret samarbejde med branchens offentlige og private aktører og deltager aktivt i relevante, nationale og internationale netværk. Kvalifikationskrav Du har en markant faglig profil og en længerevarende videregående uddannelse inden for det fagområde, som instituttet dækker. Du har også et solidt erfaringsgrundlag inden for praksis, uddannelse, forskning og/eller kunstnerisk udviklingsarbejde. Du vil indgå i institutledelsen sammen med de øvrige 5 institutledere, hvor I tilsammen besidder kompetencer på internationalt niveau inden for hhv. ledelse, forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed og praksis. Du er en person med stor ledelseserfaring. Dette kan der evt. kompenseres for ved at vise en dokumenteret interesse for at understøtte andre i at få deres kompetencer til at udfolde sig og ved at udvise evne til at facilitere og understøtte samarbejde. Du har personlig gennemslagskraft og er interesseret i ledelse og udvikling. Du har endvidere gode analytiske evner og tænker strategisk både snævert i forhold til dit eget fagområde og bredt i forhold til Det Kongelige Akademi og lignende institutioner, virksomheder m.m. Du er udadvendt, befinder dig godt med at være samlingspunkt og er dygtig til at formidle faget og Det Kongelige Akademis visioner og strategier. Du kan lide at arbejde aktivt for at tiltrække ressourcer og optimere dem der er, både menneskelige og økonomiske. Du har en konstruktiv tilgang til at løse problemer, tænker helhedsorienteret og kan se muligheder i samarbejde, herunder tværfagligt. Endelig formår du at håndtere budgetstyring og administrative opgaver i forbindelse med instituttets drift og udvikling. Vi tilbyder Vi tilbyder et kreativt, engageret, visionært og udviklende uddannelses- og forskningsmiljø. Vi lægger vægt på et godt kollegialt samarbejde med rum til gensidig inspiration og sparring. I ledelseskredsen sker dette mellem de 6 institutledere, direktionen og de administrative ledere. Vi tilbyder et unikt arbejdsmiljø med afsæt i Det Kongelige Akademis fire adresser på Holmen og Esplanaden i København samt i Kalundborg og Nexø. Din daglige base vil være på Holmen. Løn og ansættelsesforhold Ansættelse sker som chefkonsulent med personaleledelse i henhold til bilag 4a i gældende overenskomst for akademikere i staten indgået mellem Skatteministeriet og en række AC-organisationer. Basislønnen i stillingen udgør 699.071 kr. årligt inkl. pensionsbidrag (17,1 %) i lønniveau pr. 1. oktober 2023. Basislønnen suppleres af et pensionsgivende kvalifikationstillæg, hvis størrelse fastsættes ved forhandling. Stillingen er varig og ønskes besat pr. 1. februar 2024. Forsknings- og undervisningsopgaver indgår ikke i stillingen. Der kan dog efter konkret ønske indledes forhandling om mulighederne for forskning i et mindre omfang. Ansøgningen Ansøgning med tilhørende bilag skal sendes elektronisk så den er Det Kongelige Akademi i hænde senest onsdag den 11. oktober 2023, kl. 12.00. Ansøgningsmateriale modtaget efter ansøgningsfristen vil ikke blive taget i betragtning. Stillingen søges via knappen “Søg dette job" her på siden Ansøgningen skal sendes i pdf-format (max 1 A4-ark) bilagt CV og dokumentation for uddannelse. Ansøgningen skal indeholde en kort begrundelse for, hvorfor du søger stillingen og en kort redegørelse for, at du opfylder ovennævnte kvalifikationer. Ansøgninger vil blive behandlet fortroligt. Vi forventer at holde samtalerunder i uge 44 og 46, 2023. Vi anvender ekstern konsulentbistand i forbindelse med ansættelsen og personlighedstest. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til dekan Jakob Brandtberg Knudsen på tlf.: 4170 1674 og mail [email protected] Generelle oplysninger om Det Kongelige Akademi, instituttet, programmer, forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed mv. findes på www.kglakademi.dk. Det Kongelige Akademi er en mangfoldig arbejdsplads, som anser diversitet for at være en styrke. Vi opfordrer derfor alle kvalificerede og interesserede ansøgere til at søge stillingen.
Om Det Kongelige Akademi
Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering er et internationalt anerkendt akademi, der uddanner kandidater til højeste niveau og udvikler ny viden, der skaber værdi for uddannelser, samfundet og arbejdsmarkedet. Det Kongelige Akademi er en statsinstitution under Uddannelses- og Forskningsmini-steriet og har ca. 1.700 studerende og 350 medarbejderårsværk.

Læs mere om Det Kongelige Akademi på vores hjemmeside www.kglakademi.dk


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00