DTU: Banebrydende innovation kræver risikovillighed fra flere sider

DEBAT: På DTU bliver innovation prioriteret i undervisningen, men for at få gavn af forsknings- og uddannelsesindsatsen skal innovationsøkosystemet udvides markant. Og det kræver en risikovillighed, skriver Marianne Thellersen.

Af Marianne Thellersen
Koncerndirektør for Innovation og Entrepreneurskab, DTU

Verdensførende videnskab skal skabe værdi i samfundet, og universiteterne skal levere banebrydende innovation.

På Danmarks Tekniske Universitet (DTU) arbejder vi hårdt for at få det til at ske, men vi kan ikke gøre det alene, fordi mere innovation kræver prioritering og risikovillighed fra regering, virksomheder og universiteter.

Vi har brug for en målrettet og ambitiøs fælles vision for vidensbaseret innovation – en vision, hvor samarbejdet er i centrum.

Innovationen skal ud i samfundet
Set fra min stol kommer universiteternes største bidrag til innovation ved at uddanne studerende med et mindset og kompetencer til at skabe innovation i virksomhederne.

Det kan ske ved, at innovationskoncepter og metoder integreres i alle vores uddannelser som et fundament, og på DTU arbejder vi på at integrere innovation i alle uddannelser.

Vi har lige åbnet DTU Entrepreneurship, et tværfagligt forsknings- og uddannelsescenter for teknologisk entreprenørskab, hvor vi blandt andet skal videreudvikle entreprenørskabsdidaktikken på DTU, og derudover barsler vi med en kandidatuddannelse i teknologisk entreprenørskab.

Et godt eksempel på dette er de ambitiøse "Living Labs" i Holland, hvor universiteter og virksomheder samarbejder om nye teknologiske løsninger.

Her tester og udvikler de autonome 5G-systemer og bæredygtigt byggeri på et særligt område, som er undtaget fra almindelig lovgivning. Det vil sige, at det offentlige autoriserer grænsebrydende eksperimenter, og dette har ført til helt nye løsninger.

I Danmark gik tre høreapparatsvirksomheder for en del år siden sammen med DTU om at skabe et hørecenter, der efterfølgende har bidraget til den internationale styrkeposition på feltet.

Med prioritering, finansiering, fleksible rammebetingelser – og ikke mindst villighed og interesse i at samarbejde på tværs – kan vi skabe nye stærke Living Labs, der kan fremme opstartsvirksomheder og innovation i samfundet.

Innovationsøkosystemet skal udvides markant i Danmark for at få gavn af forsknings- og uddannelsesindsatsen. På DTU har vi etableret en lærings- og innovationshub, DTU Skylab, hvor studerende, forskere og organisationer mødes og skaber banebrydende løsninger for startups og virksomheder.

Det er resultatet af en risikovillig investering fra DTU's side. Sidste år havde DTU 1400 samarbejdsaftaler med offentlige og private virksomheder, og 87 startups blev lanceret med afsæt i DTU’s eget økosystem.

Det er et skridt i den rigtige retning, der viser, at vi ved at tænke på tværs af kompetencer og sektorer har  muligheden for at løfte Danmark til et helt andet niveau!

Eliteinnovation
Skal Danmark have mere innovation fra universiteterne, behøver vi gode rammebetingelser for at fremme innovationsindsatsen.

Universiteternes forretningsmodel er at geare vores basisfinansiering, ellers rækker pengene simpelthen ikke. Det er der et system for, når det handler om uddannelse og forskning.

Men hvor er midlerne til at geare vores innovations- og entreprenørskabsaktiviteter? Hvor er midlerne til at udvide innovationssamarbejdet med virksomhederne? Mange private fonde støtter fortrinsvis enten eliteforskning eller investeringer i startups, men hvad med eliteinnovation?

Sammen kan vi skabe radikal innovation
Hvis vi vil have mere innovation, har vi brug for en fælles vision og et stærkt samarbejde på tværs af regering, virksomheder, offentlige organisationer, universiteter og fonde.

Derved vil vi i Danmark kunne stå endnu stærkere rustet til at klare de store samfundsudfordringer, som eksempelvis klimaforandringer og opnåelse af verdensmålene.

Med andre ord skal vi prioritere udvikling med højt ambitionsniveau, stor risikovillighed og åbenhed over for nye paradigmer, hvilket er kerneelementer, der giver grobund for et radikalt innovationsmiljø.

Og det kræver store visioner og øget finansiering i form af risikovillig kapital med såvel offentlige som private midler.

Danmark er internationalt kendt for at prioritere mennesker, grønne tiltag samt at kunne samarbejde på tværs.

Skulle vi ikke også være kendt for vise, hvad det kan føre til på innovationsområdet?

Forrige artikel Stephanie Lose: Samspil mellem sektorer er nøglen til sundhedsinnovation i verdensklasse Stephanie Lose: Samspil mellem sektorer er nøglen til sundhedsinnovation i verdensklasse Næste artikel DPU-leder: Arbejdsdelingen mellem forskning og politik skal forbedres DPU-leder: Arbejdsdelingen mellem forskning og politik skal forbedres
 • Anmeld

  Anne-Marie Krogsbøll · Ufrivillig datamalkeko for Singularity-Madmen

  Fanden tager de sidste....

  "fordi mere innovation kræver prioritering og risikovillighed fra regering, virksomheder og universiteter."

  "Her tester og udvikler de autonome 5G-systemer og bæredygtigt byggeri på et særligt område, som er undtaget fra almindelig lovgivning"

  "Med andre ord skal vi prioritere udvikling med højt ambitionsniveau, stor risikovillighed og åbenhed over for nye paradigmer, hvilket er kerneelementer, der giver grobund for et radikalt innovationsmiljø."

  Som talt ud af Silicon Valley-kulten Singularity Universitys mund - Og Marianne Thellersen er da også medlem af Singularity University.

  Er det så et problem? Ja, det er det. For Singularity University hylder ikke demokrati - de tror på uafvendelig grænseløs exponentiel teknologisk udvikling, Og betragter demokratiske processer som alt for langsommelige og besværlige - kort sagt: I vejen for fremskridtet. Og det fremgår jo med al tydelighed af ovennævnte citater, at Thellersen og DTU deler den opfattelse, for man beder om lov/ret til forskning, der ikke er underlagt sædvanlige love og rammer. Deregulering er credoet - forskere og eksperter skal have frie(re) hænder. .

  Og kulten gør det heller ikke i socialt ansvar og den slags - det skal stå alle frit for at udnytte denne deregulerede grænseløse eksponentielle udvikling til egen fordel, så skal markedet og udviklingen nok klare resten. Og Fanden tager de sidste.

  Retten til privatliv anses også for en ulidelig forhindring for det evige, grænseløse tusindårsrige, hvor proselytterne - med ypperstepræsten Ray Kurzweil som top dog - tror på muligheden af snarligt evigt liv - som yborgs (sammensmeltning af mennesker/robot). Det passer jo superfint på "højt ambitionsniveau, stor risikovillighed og åbenhed over for nye paradigmer"... Vi skal derfor alle overtales/tvinges til at være datamalkekøer for disse folks storslåede - men efter min opfattelse menneskefjendske - visioner.

  Omkring 72 af vore topembedsfolk var i 2017 på 2 skatteyderbetalte inspirationsrejser til Silicon Valley, og Singularity Universitys tilhængere udgjorde en stor del af indholdet. Det kostede skatteyderne omkring 5 millioner kroner - og den danske regering har derudover haft hyppige besøg af oplægsholdere fra kulten - hvilket med garanti ikke har været billigt, for kulten er også en storslået forretningsidé. Og dens tanker har i høj grad formet diverse digitale vækstudspil herhjemme - og Disruption-rådets "råd".

  Her er referat fra den ene af rejserne, som jeg har fået aktindsigt i:

  Ordret:
  "Referat af indlæg fra Amin Toufani, strategi-direktør i Singularity University:
  Amin leverede et blændende indlæg om fortid, nutid og fremtid i en verden, der aldrig har haft så høj hastighed på foranderlighed med digitalisering som motoren. Det blev underbygget via tre temaer: CHANGE, LEADERSHIP OG INNOVATION.
  CHANGE
  Her blev vi første gang præsenteret for eksponentiel vækst i næsten alt, hvad der har med it at gøre. Det blev præsenteret gennem eksempler og forudsigelser.
  Med begrebet Xnomics indfanges økonomisk og arbejdsmæssig påvirkning af eksponentielle vækstrater. Amin havde fokus på det punkt i en eksponentiel kurve, hvor tangenten passerer 45 grader – også kaldet The Knee. For mængden af data (målt i bytes) blev dette punkt passeret i 2013, og der er behov for ekstrem lagringskapacitet og metoder til at trække relevant information ud. Andre eksempler var pris/ydelsesforhold på devices. Det eksponentielle er repræsenteret ved mængden af x i år Y overstiger summen af samtlige x-antal i alle forudgående år.
  Den menneskelige natur tænker ikke eksponentielt og har vanskeligt ved at reagere kontinuerligt herpå (eksempel præsenteret ved forecast på mobiltelefoner, der trods årlige fordoblinger til stadighed forventes afdæmpet). Den klassiske s-kurve er afløst af en j-kurve. Mennesker genkender det kendte. (udleverede 20 USD i præmie for at gennemskue en tekst, der stod på hovedet – var det Claus, der vandt?).
  Det stiller nye krav til lederskab og innovation.
  LEADERSHIP
  Amin fokuserede på Perception (amplify), Conception (share) og Action (rewards).
  Med eksempler fra crowd funding rejses 10-20 mio. USD på fem uger og fra branchers transformation (klassisk telecom afløst af Skype reducerede kapitalflow med 35 mia. USD på kort tid) demonstrerede Amin forandringshastighed. Alle brancher er udsat for dramatiske forandringer - også den offentlige sektor – og det er helt afgørende, at lederne gør sig bevidst og iagttager udsving og nye spillere. En opgave er at introducere nye forretningsmodeller med mulighed for at dele ressourcer, så værditilvæksten ligger i service (ikke i ejerskab) og har hurtige reaktionsmønstre. Tiden for grundige analyser og beslutningsprocesser er passeret. Nu kræver det risikovillighed og konstante initiativer. Derfor er det helt afgørende for industri og virksomhed at have stort lederskab og en innovativ kultur.
  INNOVATION
  På sidste tema om innovation blev præsentationen struktureret om syv P´er (People, Property, Production, Price, Power, Policy og Prosperity).
  Sammenfattende var budskabet, at behov for arbejdskraft til at producere værdier vil blive reduceret. Det giver en anden fordeling af arbejde og indkomst, hvor virksomhedsejere vil opnå en relativt større del og mange mennesker skal finde ny identitet og mening med livet (hvis det tidligere har været arbejdet). Produktionsprocesserne vil blive ændret med stigende machine learning og platformsøkonomi med øget globalisering. Påvirker ikke kun blue colored men også white colored i stor udstræking (off. sektor). Priserne vil generelt falde. Noget pga. faldende marginalomkostninger, men prisdannelsen vil ske mere ud fra værditilvækst og konkurrenceforhold i det nyt paradigme med lavere priser, men større profitter. Magten i samfundet vil bliver påvirket (ses allerede i disse år), og der vil komme nye spillere ind i arenaen, hvilket giver ustabilitet. Politikerne vil få vanskeligere betingelser for at regulere i en global økonomi, og velstanden vil koncentreres endnu mere.

  Der er brug for innovation på alle dimensioner.

  Der blev nævnt følgende megatrends, der har indlydelse:
  • Fragile global economies; new political instability
  • Everyone is a player in the global economy
  • Uncertain longterm future of energy, water, food
  • A connected global system with sharp inequities
  • Political instability; geographical shifts
  • Rapidly shifting markets, players, technology regimes
  • New sensibilities
  • Climate change
  Med reference til Dave Snowden, præsenteredes The Cynefin Model
  SIMPLE
  • Easy to understand; bounded with few degrees of freedom; e.g. a French press
  • We have excellent tools and decisions making systems here
  COMPLICATED
  • Hard to comprehend but predictable. Governing constraints tightly coupled; e.g. swich watch
  • Our thinking I here – we believe our problems are here
  COMPLEX
  • Dynamic equilibria; emergent properties; constraints loosely coupled; context sensitive; e.g. a forest
  • Our problems are her – we need tools and leadership
  CHAOTIC
  • Lacking constraints; decoupled; stochastic; e.g. a forest fire
  • We need tools to prevent situation from getting here
  Amins pointe hermed var, at vi næppe er forberedt på hastige og betydelige forandringerne i fremtiden, og vi skal anstrenge os for at navigere heri. "

  Læg mærke til, hvor meget Marianne Thellersens indlæg i sprogbrug ligner dette referat fra mødet med en Singularity-nøglefigur. Bullshit-bingoet står i køen.

  Vi andre dødelige gør særdeles klogt i at få sagt "Stop" til disse fanatiske tech-jubeloptimister, inden de tager livet af os - eller i hvert fald af vores ret til at have et privatliv. Vi bliver kuppet oppefra, for denne bevægelse og dens ukritiske tilhængere er ved ad bagvejen at kvæle vores demokrati, og erstatte det med totalitært ekspertstyre - for uden ret til privatliv, intet demokrati!!!!!

  Jeg kan anbefale en masse læsestof:
  - Shoshana Zuboff: "The Age of Surveilance Capitalisme"
  - Markus Bernsen: "Danmark Disrupted"
  - Mads Vestergaard: "Digital Totalitarisme"
  - https://www.version2.dk/blog/opgoer-med-tech-monopoliserede-fremtid-1088126/#comment-395911

  Læs og gys!

 • Anmeld

  Anne-Marie Krogsbøll · Ufrivillig datalslave for singularity-dataherremænd...

  Lille rettelse..

  "Og Marianne Thellersen er da også medlem af Singularity University. "

  Skal være "Og Marianne Thellersen er da også SANDSYNLIGVIS medlem af Singularity University.