Veteranindsatsen: Veterancentret fordrejer og manipulerer sandheden

KRONIK: Veterancentrets evaluering af sig selv og andre initiativer er ikke uvildig men manipuleret. Man fordrejer sandheden til egen fordel, skriver Søren Carøe, Veteranindsatsen i Region Syddanmark.

Af Søren Carøe
Formand, styregruppen i Veteranindsatsen i Region Syddanmark

Forsvarsminister Trine Bramsen tog i efteråret 2019 initiativ til at fremrykke en tidligere aftalt evaluering af veteranområdet.

Evalueringen skulle give politikerne et grundlag for at beslutte, hvordan man kan gøre en bedre indsats for især veteraner, der har svært ved at finde fodfæste i tilværelsen, og deres pårørende.

Veterancentret har i den efterfølgende proces spillet en central rolle som evaluator af egen og andres indsats.

Har politikerne på Christiansborg så fået, hvad de bad om? En kompetent og nøgtern evaluering, der giver et retvisende billede af rigets tilstand på veteranområdet?

Nej, det har de ikke. De har fået et partsindlæg, som har til formål at stille Veterancentret i et så gunstigt lys som muligt.

Manipuleret evaluering
Veterancentret manipulerer med oplysningerne og anvender dem selektivt.

Politikerne, de forskellige veteranaktører og offentligheden har ikke fået et loyalt og relevant dækkende billede af, hvad der foregår på veteranområdet, blandt andet det private initiativ Veteranindsatsen i Region Syddanmark.

Veterancentrets såkaldte evaluering af dette projekt opfylder ikke grundlæggende kvalitetsstandarder for med rette at kunne betegnes som en fagligt kompetent evaluering.

Kortlægning er i bedste fald det rette ord, men også en kortlægning skal være faktuelt korrekt. Det er den ikke.

Veterancentret er inhabilt
Påstande og antagelser om Veteranindsatsen i Region Syddanmark og andre initiativer skal naturligvis vurderes på baggrund af fakta. Virkeligheden er altings prøve. Det kræver saglig argumentation, og her er Veterancentret helt fraværende.

I stedet fordrejer Veterancentret sandheden og forholder væsentlige og positive informationer for forsvarsministeren og politikerne i Forsvarsudvalget, der med rette kan forvente at få en objektiv og neutral information. Det er kritisabelt.

Hvorfor kan man ikke troværdigt evaluere sig selv? Det kan man naturligvis ikke, fordi man er inhabil. Det kræver også en høj moral at sælge elastik i metermål.

Veteranerne har kompetencen
Oberst Søren Andersen, der er den 6. eller 7. chef i Veterancentrets tiårige levetid, har i et interview i Radio 4 udtalt, at evalueringen er saglig, og begrundelsen er, at han har over 130 medarbejdere, der beskæftiger sig med veteranområdet til daglig.

Det er vi også mange andre, der gør. I modsætning til Veterancentret er vi ikke bange for at blive evalueret af andre. Det har vi bedt veteranerne i Veteranindsatsen i Region Syddanmark om at gøre.

Desuden har professor dr.phil. Ole Fogh Kirkeby gennemført en kompetent og uhildet evaluering af projektet, hvad han har skrevet en kronik om i Altinget 15. august 2020 med overskriften ”Filosof om veteranindsatsen: Myndigheder fægter i mørke”.

Succes bør måles i effekt
Veterancentret ved sikkert meget om veteraner, men evalueringsfaglig viden har man ikke. Værdien af den rosende selvevaluering og den negative evaluering af andres arbejde skal ses i det lys.

Obersten måler succes i antal årsværk. Det er et underligt argument, at antallet af medarbejdere er udtryk for kompetence og kvalitet i ydelsen over for veteraner. Vi andre måler succes i effekt:

Har vores indsats en positiv, neutral eller negativ effekt på veteranernes livsmestringsevne? Hvad virker?

Vi har kun gode erfaringer og glæder os over, at vi har været i stand til at yde veteranerne effektiv hjælp. Også veteraner, som Veterancentret ikke har været i stand til at hjælpe.

Det afgørende er ikke, om man er 130 medarbejdere, eller om der er få eller mange initiativer på veteranområdet.

Det afgørende er som nævnt effekten. Hvad har veteranerne og samfundet fået ud af Veterancentrets indsats gennem ti år? Er der gennemført en samfundsøkonomisk effektvurdering? Det er der vist ikke.

Reelle resultater i Veteranindsatsen
Veteranindsatsen i Region Syddanmark er finansieret af Novo Nordisk Fonden. Takket være denne donation er 7 ud af 10 veteraner, der har deltaget i projektets aktivitetsprogram, blevet selvforsørgende. Samfundsøkonomisk er donationen betalt tilbage i løbet af 16 måneder.

Det er nok grunden til, at 17 kommuner uden for Region Syddanmark står på venteliste. Denne efterspørgsel er også udtryk for evaluering. En sober en af slagsen.

Tilbagebetalingen får Novo Nordisk Fonden selvsagt ingen glæde af. Det gør det danske samfund år efter år.

Som nyt banebrydende projekt har der naturligvis været udviklingsomkostninger forbundet med Veteranindsatsen i Region Syddanmark. Det er en engangsudgift.

Næste gang vil investeringer, der har til formål at hjælpe veteraner med særlige udfordringer, være tilbagebetalt samfundsøkonomisk inden for et år.

Svage argumenter for selvevaluering
Obersten har et yderligere argument for selvevalueringen, nemlig at samfundet har sparet udgifter til en ekstern evaluering. Vi må forstå på obersten, at en ekstern evaluering er voldsom dyr.

Også her er argumentationen svag. Hvad har Veterancentret brugt af interne ressourcer på at evaluere sig selv, og hvordan er forholdet mellem på den ene side løn- og andre omkostninger og på den anden side værdien - anvendeligheden - af selvevalueringen?

Svaret blafrer i vinden. Veterancentret fremfører endelig det velkendte synspunkt, at der er rigeligt mange aktører på veteranområdet, og at der er behov for koordinering.

Antallet af aktører afspejler et behov, som det offentlige i form af kommunerne, der har myndighedsansvaret på veteranområdet, og Forsvarets Veterancenter ikke har kunnet opfylde.

Det er formentlig en medvirkende årsag til, at statsminister Mette Frederiksen i sin hilsen til veteranerne på Flagdagen den 5. september i år udtalte, at den nuværende veteranpolitik ikke er god nok.

Veteraners udfordringer kræver samarbejde
Veterancentrets mange skiftende chefer har haft ti år til at markere institutionen som et samlingssted for diverse veteraninitiativer. Det har man ikke gjort, og der er to grunde til, at Veterancentret heller ikke i fremtiden vil kunne udfylde en koordinerende rolle: 

For det første har man ikke den nødvendige relationskompetence, det vil sige evnen til at skabe og vedligeholde et effektivt og tillidsfuldt samarbejde mellem offentlige myndigheder på forskellige forvaltningsniveauer og private aktører.

At opbygge og vedligeholde bæredygtige relationer kræver ledelsesmæssig kontinuitet og nærvær, hvilket som nævnt ikke præger Veterancentret.

Etablering og drift af tværsektorielle og tværfaglige netværk forudsætter veludviklede relationskompetencer, især når formålet er at løse opgaver af en vis kompleksitet. Det har vi vist og bevist i Veteranindsatsen i Region Syddanmark.

For det andet ved enhver med blot beskeden indsigt i veteranmiljøet, at et stigende antal veteraner har så komplekse psykosociale udfordringer, at de kun kan løses i netop et tværsektorielt og tværfagligt samarbejde, der afspejler et mix af relevante kompetencer.

Den opgave kan hverken Veterancentret, kommunerne eller private initiativer som Veteranindsatsen i Region Syddanmark løse på egen hånd. Samarbejde forudsætter imidlertid anerkendelse af andre. Også her fejler Veterancentret.

Forrige artikel DIIS-forsker: Naivt at basere Danmarks udenrigspolitiske strategi på værdier DIIS-forsker: Naivt at basere Danmarks udenrigspolitiske strategi på værdier Næste artikel Søren Espersen: Kofods udenrigsstrategi kommer ikke til at gavne Danmark Søren Espersen: Kofods udenrigsstrategi kommer ikke til at gavne Danmark