Dansk Erhverv: Det er dybt nødvendigt med en ny affaldsstruktur

DEBAT: Virksomhederne skal være grønne frontløbere, og det offentlige skal skabe rammerne for det. Ellers risikerer miljøet at tabe, skriver Lisbet Hagelund fra Dansk Erhverv.

Af Lisbet Hagelund
Chefkonsulent i Dansk Erhverv

Siden 1980’erne har det herskende dogme været, at når miljø og økonomi sammenkobles, så bliver hverdagen grønnere.

Heldigvis er det på affaldsområdet sådan, at miljø og økonomi efterhånden hænger pænt godt sammen for mange affaldstyper.

Men vi er ikke dér, hvor vi kan sige, at vi har et dansk genanvendelsesmarked, der støtter op om den cirkulære økonomi.

Man kan heller ikke sige, at der er store udsigter til et grønt vækstpotentiale for genanvendelse til gavn for virksomheder og samfundet.

Skeen skal i den anden hånd
Det var den dårlige nyhed. Den gode nyhed er, at vi godt ved, hvorfor det er sådan.

For der er ganske enkelt konkrete udfordringer i affaldsmarkedet, som har været velbeskrevet gennem et årti. Ja, der er endda også peget på løsninger fra for eksempel Dansk Erhvervs side og fra den siddende regering (Forsyningsstrategien) og fra den tidligere (Vækstpakken).

Der er altså træghed på området, og eftersom det nu er afgørende nødvendigt at skifte over til cirkulær økonomi, så skal skeen over i den anden hånd.

Tager vi regeringens handleplan for cirkulær økonomi, så beskriver den en vigtig forudsætning for omstillingen til cirkulær økonomi, nemlig at alle har et ansvar for denne omstilling.

Det vil sige, at virksomhederne skal være grønne frontløbere, og det offentlige skal skabe de rigtige rammevilkår for grøn forretningsudvikling.

Men ak, når det gælder genanvendelsesmarkedet, så går udviklingen i den gale retning.

Udkonkurrerer lokale virksomheder
Det er rollefordelingen, den er gal med. I stedet for at koncentrere sig om at skabe de rigtige rammevilkår, så gør kommunerne det, at de konkurrerer med de private firmaer på området. Og det endda ofte på ulige vilkår.

Et konkret eksempel ser vi i disse dage i Odense Kommune, hvor kommunen vil bygge et anlæg, der laver pulp ud af bioaffald. Det sker på trods af, at der allerede findes en privat, lokal virksomhed, NC Miljø, som har udviklet denne teknologi.

Kommunen vil altså bruge borgernes penge til at udkonkurrere en lokal virksomhed, og kommunen vil end ikke sætte opgaven i udbud.

Nøgternt set bør kommunerne koncentrere sig om deres kerneopgaver i stedet for at udsætte lokale virksomheder for pilskæv og unfair konkurrence.

Og det er jo ikke sådan, at der ikke er rigeligt for kommunerne at kaste sig over inden for området.

Miljøet risikerer at tabe
For eksempel har Jacob Simonsen, adm. direktør ved Amager Ressourcecenter, tidligere sagt her på Altinget, at kvaliteten af genanvendelsen ikke kan blive bedre end borgernes evne til at sortere.

Det er et indsatsområde, som kalder på et stort udviklingsarbejde i kommunerne. Bestemt en opgave, som ligger inden for kommunernes kerneansvar, lige så vel som opgaven omkring affaldstilsyn, som vi fra rapporter fra Miljøstyrelsen ved halter i kommunerne.

Vi må og skal sikre den rigtige rollefordeling, hvis vi for alvor skal have gang i den cirkulære økonomi og den grønne vækst.

Gør vi det ikke, taber miljøet, Danmark mister det store vækstpotentiale, der ligger i cirkulær økonomi.

Lad os så komme i gang med at få skabt en ny struktur inden for affaldsmarkedet. Der skal nye rammer til, og det kræver politisk regulering og handling. Vi har i alt for mange år bare talt og talt.

Forrige artikel Dansk Byggeri: Affaldsområdet skal konkurrenceudsættes Dansk Byggeri: Affaldsområdet skal konkurrenceudsættes Næste artikel Plastindustrien efterlyser ensartede krav til kommunernes affaldshåndtering Plastindustrien efterlyser ensartede krav til kommunernes affaldshåndtering
 • Anmeld

  Rune Nyhuus · Adm Direktør, Gemidan A/S

  Rammevilkårene for et frugtbart samarbejde mellem offentlig og privat virksomhed for at opnå den optimale cirkulære økonomi fremmes IKKE ved at være den der råber højest

  Kære Lisbeth

  Du skal naturligvis gå dine medlemmers ærinde, herunder også tale NC Miljø/Ragnsells sag i forhold til anskaffelsen af forbehandlingsudstyr til behandling af organisk affald hos Odense kommune.

  Nu er det således at vi naturligvis, alt afhængig af hvor vi er i kæden, hypper vores egne kartofler – og det gør vi så.

  Gemidan A/S som er medlem af Dansk Industri producerer, sælger og drifter forbehandlingsanlæg for behandling af organisk affald. Bl.a. gennem vort selskab GemidanEcogi A/S. Af samme årsag er vi naturligvis interesseret i at sælge et forbehandlingsanlæg til Odense kommune, såvel som at modtage affaldet til behandling på vort eget forbehandlingsanlæg i Holsted.

  Et andet alternativ er offentlig privat samarbejde som åbner op for modtagelse af erhvervsaffald sammen med det kommunale affald – KOD. Et alternativ som alle private aktører har en mulighed for at byde ind på – også dine medlemsvirksomheder.

  Tilbage til sagen, hvor du anfører:

  "Et konkret eksempel ser vi i disse dage i Odense Kommune, hvor kommunen vil bygge et anlæg, der laver pulp ud af bioaffald. Det sker på trods af, at der allerede findes en privat, lokal virksomhed, NC Miljø, som har udviklet denne teknologi."

  Problemet her er, at du har en privat virksomhed, der har udviklet en teknologi, som pr dags dato ikke overholder den nye restriktive lovgivning, gældende fra den 1. august 2018, omhandlende krav til renheden af den pulp, der skal spredes på landbrugsjord efter endt bioforgasning.

  Nuvel vi er bekendt med at NC Miljø har fået en dispensation, hvor de har tilladelse til at forurene mere end den tilladte grænseværdi.

  MEN jævnfør bekendtgørelsen så stilles der skærpede krav til grænseværdierne for fysiske urenheder som skal overholdes, inden materialet (pulpen) kan spredes på landbrugsjord:
  jf. Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål, Bilag 2, Litra E: ”Grænseværdien for indhold af plast større end 2mm er 0,15 vægtprocent og 1 cm2 pr procentpoint tørstof målt i 1 liter biopulp.”

  De skærpede krav er efter GemidanEcogi’s viden en af de strengeste i Europa omkring kravene til den pulp, der produceres og bliver spredt på landbrugsjord.

  Efter den nye lovgivning pr. 1. august 2018 vil kvaliteten af den pulp, der produceres på GemidanEcogi forbehandlingsanlæg fortsat være op til 5-10 x bedre end krævet når gældende regler vedr. grænseværdier for fysiske fremmedlegemer overholdes.

  Ud fra min optik, så handler det altså netop som du anfører om at få et genanvendelsesmarked. Men fra mit ståsted et genanvendelsesmarked i symbiose mellem offentlig og privat virksomhed. Det får man ikke ved at råbe højest. Det får man ved at stå på fagligheden og tilbyde det markedet forlanger, således at vi som privat virksomhed kan opfylde markedsbetingelserne og være en del af den cirkulære økonomi.

  Lad os som private virksomheder både på den korte og lange bane - arbejde i fællesskab, med at højne den kvalitet, der hører med til den cirkulære tankegang. Lad os tale sammen - og ikke råbe højest !!!!!

  Jeg står naturligvis til rådighed med materiale der understøtter ovennævnte indspil og kan kontaktes på rune@gemidan.dk


  Rune nyhuus
  Adm direktør i Gemidan A/S