FSE: Grøn omstilling må ikke blive el-kongernes tag-selv-bord

DEBAT: DSO'erne skal organiseres, så de ikke har en kommerciel interesse i at puste balancen op. Den grønne omstilling må ikke blive el-kongernes tag-selv-bord, skriver Anders Plejdrup Houmøller.

Af Anders Plejdrup Houmøller
Sekretær for FSE

Dansk Energi publicerede i maj et papir, der foreslår, at der frem til 2030 bruges 48 milliarder kroner på elnettet.

Til sammenligning er der afsat 12 milliarder kroner til den fortsatte elektrificering af DSB. Og det nye supersygehus ved Herning er budgetteret til knap 4 milliarder kroner.

På grund af sagerne om ”elkongerne”, er der stor diskussion om de selskaber, der driver lavspændingsnettet. Selskaberne kaldes DSO’er (Distribution System Operators).

Fremtidsudsigter
Både el-forbrug og el-produktion vil ændres radikalt i fremtiden. For eksempel vil der være tusindvis af elbiler, der kommer hjem om eftermiddagen. Hvis elbilerne nogenlunde samtidigt begynder at oplade efter klokken 16, vil det lokale elnet ikke kunne levere den nødvendige mængde strøm.

Desuden vil mange fjernvarmeværker skifte fra at være el-producenter til at være el-forbrugere: De vil gå over til at anvende store elvarmepumper i stedet for at bruge naturgas til at producere varme & strøm.

Det lokale elnet går i knæ, hvis det lokale fjernvarmeværk en sen vintereftermiddag øger elforbruget, og elbilerne samtidigt begynder at oplade.

Desuden får vi mere lokal elproduktion: Mange vindmøller og solceller vil levere deres strøm til lavspændingsnettet. Det betyder, at der i et hjørne af et lavspændingsnet kan være så meget lokal elproduktion, elnettet ikke kan transportere strømmen ud af området.

Problemerne kunne løses ved massive forstærkninger af lavspændingsnettet, som foreslået af elkongernes interesseorganisation. Det ville imidlertid kræve overflødige, milliard-store investeringer: Elbilerne behøver ikke at oplade samtidigt; og ved at oplagre varmt vand i akkumulatorerne, kan fjernvarmeværkerne flytte deres elforbrug.

Den omkostningseffektive løsning er derfor at introducere en intelligent styring af den fleksible del af elforbruget og elproduktionen. En intelligent styring skaber en fornuftig balance mellem lokal produktion og lokalt forbrug. Med et engelsk udtryk kaldes denne intelligente styring smart grid.

Neutrale opbyggere af el-markeder
De europæiske energiregulatorer har publiceret to papirer om DSO’ernes rolle i fremtidens elforsyning: The Role of the DSO fra maj 2017 og New Services and DSO Involvement fra marts 2019.

I papirerne beskriver regulatorerne, hvorfor den grønne omstilling nødvendiggør en klar unbundling af DSO’erne. Unbundling betyder adskillelse mellem monopolopgaver (drift af elnet) og kommercielle opgaver (for eksempel salg af strøm).

FSE er Foreningen af Slutbrugere af Energi. FSE repræsenterer de industrielle forbrugere af strøm og naturgas. FSE støtter idéerne i energiregulatorernes to papirer.

Som beskrevet af regulatorerne skal DSO’erne i fremtidens elforsyning optræde som neutrale opbyggere af markeder for lokale net-balanceringsydelser.

For højspændingsnettet har Energinet.dk i over 15 år arbejdet hårdt for at skabe markeder for balanceringsydelser. Desværre kan Energinet.dk’s løsninger for højspændingsnettet ikke umiddelbart overføres til lavspændingsnettet.

Det vil derfor være et stort og inovativt udviklingsarbejde at indføre smart grid.

Denne opgave kan ikke løftes af de nuværende DSO’er. Med den såkaldte entreprenørmodel har en dansk DSO typisk mellem en og tre medarbejdere. Alle opgaver knyttet til drift af det lokale lavspændingsnet er givet til det koncernforbundne, kommercielle selskab – uden opgaverne har været i udbud.

Fire typer net
Vi har fire typer net for el og gas: Gastransmissionsnettet, gasdistributionsnettet, højspændingsnettet for el og lavspændingsnettet for el. For hver af de tre førstnævnte energinet har vi et ikke-kommercielt selskab, der alene har til opgave at drive det pågældende net. Det er kun for el-lavspændingsnettet, vi stadig mangler en klar unbundling.

For en omkostningseffektiv grøn omstilling er det afgørende, vi også unbundler DSO’erne. Ellers får vi en opskaleret udgave af sagerne om energispareprojekterne, når DSO’erne skal udbyde balanceringsydelser.

Det kan vi elforbrugere ikke betale for. DSO’erne skal organiseres, så de ikke har en kommerciel interesse i at puste balancen op. Den grønne omstilling må ikke blive elkongernes tag-selv-bord.

Forrige artikel Brintbranchen: Efter klimavalget haster det med klimaplanen Brintbranchen: Efter klimavalget haster det med klimaplanen Næste artikel Charlotte Fischer: Affaldssektoren skal reguleres med klima og miljø for øje Charlotte Fischer: Affaldssektoren skal reguleres med klima og miljø for øje