Invalide affaldsdata på afveje

DEBAT: Efter planen skal ressourcestrategien evalueres allerede i 2016. Men hverken udgangspunktet eller status på arbejdet kendes i dag, fordi affaldsdatasystemet fortsat ikke fungerer. Evaluering af systemet er derfor sat på dagsordenen, men tilbage står spørgsmålet: Hvorfor lancerer staten utroværdige data?

Af Nana Winkler
Specialkonsulent i Dansk Affaldsforening

Miljøstyrelsen har den 23. marts 2015 offentliggjort tal fra det nationale affaldsdatasystem. Denne gang inklusiv et særligt udtræk, som skulle sige noget om kommunernes status på genanvendelse af de syv fokusmaterialer, hvor regeringens ressourcestrategi har sat et mål for 50 procent genanvendelse i 2022. Desværre underminerer den ringe datakvalitet fortsat systemets troværdighed.

Lad mig indledningsvis slå fast, at vi er præcis lige så interesseret i et velfungerende system som staten, og alle de andre aktører, der poster penge og mandetimer i arbejdet. Men systemet bliver ikke bedre end de tal, der indberettes, eller de systemer, affaldsdatasystemet skal spille sammen med. Udfordringen peger således i flere retninger og på flere aktører.  

Centralisering = effektivisering
Affaldsdatasystemet blev lanceret med løftet om et effektiviseringspotentiale på mellem 100-250 millioner kr. årligt. Det er nok hverken første eller sidste gang, at man ser sig varm på, at kombinationen af digitalisering og centralisering kan give trecifrede millionbeløb i effektiviseringer.

Kommunerne har nu postet i omegnen af 40 mio. kr. i statens affaldsdatasystem siden 2010, og systemet virker stadig ikke efter hensigten. Det er en kedelig historie, som ikke tjener nogen parter. Man har derfor nu taget skeen i den anden hånd, og Miljøstyrelsen har inviteret både kommuner og virksomheder til at deltage i processen om at få et velfungerende system. Det er særdeles positivt. Det arbejde ser vi frem til, og i de tilfælde, hvor kommuner og kommunale virksomheder kan bidrage eller styrke indsatsen, er vi klar til at tage fat.

Datasiloer begrænser indsigt
En af årsagerne til de mangelfulde tal på kommuneniveau er, at kommunerne ikke har direkte kontrol over de data, der indberettes. Ansvaret for korrekt indberetning ligger hos indsamlere og behandlingsanlæg, herunder de kommunale behandlingsanlæg, der skal indberette mængderne modtaget fra de enkelte kommuner. Det er kommunernes opgave at være med til at kvalitetssikre data. Den opgave er vi i gang med, men det er en stor og kompleks opgave. Dermed siger vi heller ikke, at opgaven, Miljøstyrelsen og de andre aktører i og omkring systemet står over for, er nem, og vi påberåber os på ingen måde, at vi har alle svarene i denne sag.

Vi vil gerne bidrage til, at datakvaliteten bliver bedre. Vi har derfor indhentet kommunernes egne tal for genanvendelsen. Data på affaldsmængder svarende til 2 millioner danskere viser, at husholdningerne genanvender 56 procent af den samlede affaldsmængde og 31 procent på de syv udvalgte fokusfraktioner (pap, papir, glas, metal, træ, plast og madaffald). Der er dermed et stykke vej til ressourcestrategiens mål i 2022. Samtidig kan vi se, at data er meget forskellige fra data i affaldsdatasystemet. Alene det forhold burde have fjernet fingeren fra lanceringsknappen.

Vores beregninger viser også, at kommunerne skal udsortere alle syv fokusmaterialer for at kunne nå strategiens mål, hvilket står i kontrast til, at udmeldingen ved lanceringen af strategien lød, at kommunerne havde friheden til at løfte opgaven, som de finder bedst. Det er afgørende nyt, som jo i virkeligheden skulle komme fra affaldsdatasystemet, så vi kender udgangspunktet for regeringens strategimål.

Mere valide data på vej?
Det fremgår af Miljøstyrelsens forklaringer og bemærkninger til dataudtrækkene, at rådata – ud over at være korrekte – skal justeres for at kunne sige noget om den kommunale genanvendelsesprocent. Her i Altinget kunne man i denne uge læse, at statistikken bliver mere valid i løbet af foråret, når man har kvalitetssikret data. Det rejser spørgsmålet: Hvis man ikke har valide data i dag, men forventer at have det om kort tid, hvorfor venter man så ikke med at offentliggøre tallene, til kvalitetstjekket er gennemført?

Dansk Affaldsforening har allerede udarbejdet anbefalinger til, hvordan rådata i affaldsdatasystemet kan justeres, således at kommunerne og selskaberne kan udregne deres genanvendelsesprocent af de syv fokusmaterialer i ressourcestrategien. Anbefalingerne er overdraget til Miljøstyrelsen og findes på Dansk Affaldsforenings hjemmeside.

Vores fælles mål er et velfungerende og validt affaldsdatasystem. Det ser vi frem til at finde løsningen på i fællesskab med staten og affaldssektorens aktører.

Forrige artikel HOFOR: Hold op med det sprøjt HOFOR: Hold op med det sprøjt Næste artikel Der er brug for en effektiv el- og fjernvarmesektor Der er brug for en effektiv el- og fjernvarmesektor