Partnerskabet for Bæredygtig Bioraffinering: Lad os nu få en national strategi for bioøkonomi

DEBAT: En national bioøkonomistrategi kan bidrage til mere bæredygtig vækst og beskæftigelse, skriver Partnerskabet for Bæredygtig Bioraffinering i en opfordring til landets politikere. 

Af Partnerskabet for Bæredygtig Bioraffinering
Tværgående partnerskab på tværs af virksomheder, organisationer og forskning om bæredygtig bioraffinering

Kære politikere. Lige om lidt er der valg. Inden fløjten lyder, kommer her et konkret forslag, der rimer på klima, eksportpotentiale og fremtidens bæredygtige arbejdspladser.

Partnerskab for Bæredygtig Bioraffinering - på tværs af virksomheder, organisationer og forskning - anbefaler en national bioøkonomistrategi, der kan fastlægge de politiske rammevilkår for udvikling af dansk bioøkonomi. På tværs af interesser er vi gået sammen i Partnerskab for Bæredygtig Bioraffinering for at bidrage til intelligent omstilling til et fossilfrit samfund.

Bioøkonomi handler om at blive langt bedre til at udnytte halm, græs, slagteriaffald, industriaffald og husholdningsaffald til produktion af eksempelvis bæredygtigt brændstof til tung transport og fly, plast, dyrefoder og biogas.

Kan tiltrække udenlandske investeringer
Ved øget satsning på bioøkonomi er der potentiale for 24.000 jobs i Danmark – 80 procent af disse i landdistrikter (vurderet af Copenhagen Economics, 2015). Danmark mangler dog en overordnet samtænkning og politisk ambition for det bioøkonomiske område.

Der findes for nuværende kun en række mindre, nationale politiske initiativer, og Danmark har som et af de få europæiske lande ikke en national bioøkonomistrategi.

En national bioøkonomistrategi er vigtig, da den kan være med til at drive udviklingen af nye teknologier, sikre regulatoriske rammer, der udnytter Danmarks potentiale inden for bioøkonomi og tiltrækker investeringer, der kan skabe vækst og beskæftigelse.

En række danske virksomheder har unikke kompetencer inden for bioøkonomi og efterlyser politisk ambition på området. Hertil kommer, at store aftagere som LEGO, Mærsk og luftfarten efterspørger bæredygtige bioløsninger.

Sektor for bioraffinering 
Det er centralt for udviklingen af en dansk bioøkonomi at etablere en bioraffineringssektor, der kan omdanne biomasse, for eksempel planter og reststrømme fra jordbrug, industri og husholdninger til en række værdifulde produkter, der kan erstatte fossilt baserede produkter.

Der er brug for offentlig støtte til at skabe en bioraffineringsinfrastruktur. En række danske virksomheder er i gang med at afprøve ideer, og der er nu behov for, at de gode ideer og potentialer kan afprøves i fuld skala.

En mulighed er at udbygge eksisterende raffinaderier (for eksempel sukker- eller olieraffinaderier) med bioraffinaderier. Derudover bør det indgå i overvejelserne at etablere et dansk forsøgs- og innovationscenter for avanceret bioraffinering, som kan være med til at etablere Danmark som hub for udviklingen af avancerede løsninger baseret på bioraffinering og være med til at finde de danske nicher.

Valgfløjten lyder om lidt
Det bør være et kriterium for bioraffinaderierne, at der tænkes i kaskadeudnyttelse af biomassen (det vil sige udnyttelse af mulige dele af biomassen og til både lav- og højværdiprodukter) for at sikre bæredygtighed og afsætning, og at der tænkes i synergi med bæredygtig energiproduktion, da bioraffineringsprocesser er energitunge.

For at sparke gang i dansk bioøkonomi er der brug for biomasse – både af den rette type og med langsigtet leveringssikkerhed. Københavns og Aarhus Universitet har lavet et grundigt arbejde med tydelige anbefalinger til produktion af op til 10 millioner tons ekstra biomasse frem til 2020.

Det kan foregå inden for rammerne af vores allerede eksisterende land- og skovbrug, uden at det påvirker foder- eller fødevareproduktionen, og samtidig med, at det reducerer miljøpåvirkningen markant og øger biodiversiteten i Danmark.

Kære politiker, om lidt lyder valgfløjten - husk bioøkonomi som et konkret, fremtidsrettet svar, der kan forene miljøhensyn, kommercielt potentiale og udvikling af bæredygtige jobs. 

 

Forrige artikel DN: Atomkraft er en syltekrukke, der vil forsinke den grønne omstilling DN: Atomkraft er en syltekrukke, der vil forsinke den grønne omstilling Næste artikel DTU-forsker: Drop jeres usande påstande om atomkraft DTU-forsker: Drop jeres usande påstande om atomkraft
  • Anmeld

    Allan Christensen · Kemiingeniør

    Fotosyntesebaseret produktion - og disrespekten over for alle, der har ydet en indsats for at begrænse denne og dens forventede ødelæggende konsekvenser.

    Et samfund der forbyder brugen af kunstgødning, syntetiske pesticider og gensplejsning til produktion af fødevarer og andre produkter det vælger at kalde økologiske er et samfund der hverken interesserer sig for økologi, natur eller sine efterkommere og den fremtid det stiller dem i udsigt.