Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Lilleholt: Her er ændringerne i solcelleejernes forhold

SVAR:

SOLCELLER: Energi-, forsynings- og klimaministeren oplyser sit udvalg om samtlige ændringer i solcelleejeres forhold siden ultimo 2012. Ændringerne omfatter blandt andet tarifmodellen 2.0, afskaffelsen af den timebaserede elafgiftsfritagelse for nye VE-anlæg og indførslen af flexafregning.

Lilleholt: Der er frit leverandørvalg i Danmark

SVAR:

El: Energi-, forsynings- og klimaministeren oplyser sit udvalg om de gennemsnitlige omkostninger til elforbrug hos en typisk ejerlejlighedskunde i Kalundborg og Trekantsområdet. Han oplyser også, at der er frit leverandørvalg i Danmark.

Ellemann: Vandmiljø forurenes ikke af spildevand fra samletanke

SVAR:

SPILDEVAND: Miljøministeren svarer Pia Adelsteen (DF), at spildevand fra samletanke ledes til renseanlæg, hvorefter det udledes til et overfladevandsområde. Der afledes således ikke vand direkte fra samletanken til vandmiljøet.

Lilleholt: Vi er i løbende dialog om Klimarådets anbefalinger

SVAR:

KLIMARÅD: Energi-, forsynings- og klimaministeren svarer Pia Olsen Dyhr (SF), at Klimarådet skal bidrage med uafhængig rådgivning. Det betyder ikke, at ministeriet ikke har løbende dialog med rådet og diskuterer resultater, anbefalinger osv. Den praksis er forenelig med rådets uafhængige arbejde. 

Ellemann: Nye vandområdeplaner vil tage stilling til yderligere spildevandsindsatser

SVAR:

SPILDEVAND: Miljøministeren svarer Bjarne Laustsen (S), at der på baggrund af spildevandspåvirkede vandløb udpeges områder, hvor der skal gennemføres spildevandsindsatser for ukloakeret spredt bebyggelse. Der vil i forbindelse med vandområdeplanerne for 2021 -2027 blive taget stilling til, om der er behov for yderligere spildevandsindsatser for at opnå god økologisk tilstand i vandløb.