Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Wermelin: Kommunerne har planlægningsopgaven, og selskaberne har driftsopgaven

SVAR:

SPILDEVAND: Miljøministeren svarer Carsten Kissmeyer (V), at kommunerne har planlægning- og myndighedsopgaven, og selskaberne har driftsopgaven og derved forsyningspligt. Ejerne af en ejendom har tilslutningspligt. Både kommunen og Miljøstyrelsen kan som tilsynsmyndighed påbyde forbedret spildevandsrensning.

Jørgensen: Gennem teknisk støtte og vidensoverførsel sætter vi fokus på energieffektivitet

SVAR:

ENERGIEFFEKTIVITET: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Rasmus Nordqvist (ALT), at ministeriet er engageret i at fremme energieffektivitet på den globale dagsorden. Derfor samarbejder ministeriet med 15 partnerlande om at styrke den grønne omstilling, og derfor er Danmark blevet medlem af Det Internationale Energiagenturs nye Energy Efficiency Hub for at styrke det globale samarbejde om energieffektivitet. 

Jørgensen: Ja, jeg har hjemmel til at nedsætte iblandingskravet

SVAR:

DISPENSATION: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Marie Bjerre (V), at han har hjemmel til at nedsætte iblandingskravet på grund af risikoen for, at de avancerede biobrændstoffer bliver uforholdsmæssigt dyre. Det er dog ikke muligt at fastsætte nøjagtige parametre for, hvad en uforholdsmæssig høj pris vil være for de avancerede biobrændstoffer.

Jørgensen: Det vil ikke nødvendigvis være teknologineutralt at sidestille el med bæredygtige flydende biobrændstoffer

SVAR:

ANBEFALING: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Rasmus Nordqvist (ALT), at inddragelsen af el i biobrændstofloven vil medføre, at biobrændstoffer fortrænges, da disse har en højere pris end fossile brændstoffer. Fortrængningen af biobrændstoffer vil medføre, at udledningen af CO2 vil stige, da biobrændstofferne vil blive erstattet af fossile brændstoffer. Derfor vil det ikke nødvendigvis være teknologineutralt at sidestille el med bæredygtige flydende brændstoffer.

Jørgensen: Eventuelle boringer ved Svane-feltet kræver ny tilladelse

SVAR:

GASFELT: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Rasmus Nordqvist (ALT), at der er adskillige trin, der skal godkendes, før der må blive udført boringer i området omkring Svane-fundet. Blandt andet skal der i første omgang hentes en ny tilladelse til indvinding, da området ikke er længere er licenselagt. Derudover skal der også foretages en miljøvurdering samt indhentes de nødvendige sikkerheds- og sundhedsmæssige godkendelser hos Arbejdstilsynet.