Vil du istedet tage kandidattesten for folketingsvalget 2019? Klik her

Annemette Schønberg Johnsen

Om mig

Der er så meget uretfærdighed, man kan blive vred over - min sociale indignation har altid været en stærk drivkraft. Ting skal gå ordentligt til, og der skal være rimelighed. Jeg vil gerne være med til at gøre en forskel for mennesker, der er presset af systemet eller sidder i en skidt situation, fx gr. helbred eller arbejdsløshed. Det er nødvendigt at tale på en anden måde end "ned" om mennesker på kontanthjælp, i ledighed, fra andre lande. Danmark er et dejligt land, men der er tendens til at vi lukker os for meget om os selv og giver los for en sær lyst til at håne mennesker, der har en anden baggrund end den traditionelle kernedansker. Det bryder jeg mig ikke om. Så længe jeg kan huske, har SF været det parti, der efter min mening har de bedste bud på hvordan man realistisk kan løse dagens og fremtidens problemer.

Fakta

Beskæftigelse
Offentligt ansat
Alder
60 år
Mit største politiske forbillede
Martin Luther King

Mere information

Facebook

Dansk mærkesag

Ulighed, velfærd, arbejdsmarkedsforhold
Alle mennesker er værdifulde for samfundet. Retorikken om at "det skal kunne betale sig" er urimelig. Det kan altid betale sig at arbejde - hvis man da kan - økonomisk og/eller menneskeligt. Syge og arbejdsløse skal støttes, ikke straffes. Det tyske system med lav løn. supplerende og velgørenhed er ikke løsningen. Større ulighed giver flere fattige, som dermed køber mindre - det giver lavere vækst

EU-mærkesag

Skat, kriminalitet, arbejdsmarked, miljø
EU-landene skal samarbejde om at bekæmpe kriminalitet, løndumping og skatteunddragelse samt en seriøs styrkelse af miljøindsatsen. EU skal også arbejde meget mere alvorligt på at nedbringe bureakratiet og prioritere de væsentlige sager fremfor de mange sære bestemmelser om kanel, lakridspiber og agurkers krumning.

Lokal mærkesag

Udvikling fra udkant til guldkant
Staten skal støtte jobskabelse og erhvervsudvikling i hele landet og skabe en generel anerkendelse af, at Danmark er meget mere end storbyer. Mobilnet skal dække hele landet, bedre lokal kollektiv trafik og udflytning af statslige arbejdspladser. Hvorfor ligger fx Naturstyrelsen midt i Kbh.? Kommunernes opgaver skal ses som samfundets og økonomien omfordeles til anstændig service i hele landet.

1

UDDANNELSE

Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

Information om spørgsmålet

Skoledagen er blevet længere for alle elever, efter folkeskolereformen trådte i kraft. Fra børnehaveklasse til 3. klasse skal eleverne nu gå i skole 30 timer om ugen. For eleverne fra 4. til 6. klasse er skoleugen nu på 33 timer. Og de ældste elever fra 7. til 9. klasse skal i dag gå i skole 35 timer om ugen. 


For

Kritikere af skolereformen mener, at en længere skoledag betyder, at eleverne får mindre tid til at dyrke deres egne fritidsaktiviteter, være sammen med familien eller gå i SFO og fritidsklub. Derudover mener kritikerne, at en længere skoledag ikke nødvendigvis er lig med bedre undervisning, da lærerne har fået mindre tid til forberedelse.

Imod

Tilhængere af en længere skoledag mener, at mere undervisning giver et højere fagligt niveau. Med reformen blev der bl.a. indført flere timer i dansk og matematik, og engelsk er blevet obligatorisk fra 1. klasse. Derudover skal eleverne bevæge sig hver dag. Flere timer giver samtidig plads til nye undervisningsformer, hvor virksomheder og frivillige også kan deltage.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Annemette Schønberg mener:

Det er lange skoledage, men hvis tiden bliver udnyttet rigtigt (og der afsættes de nødvendige ressourcer), kan eleverne slippe for lektier og deltage i idræt, musik og kreative aktiviteter. For børn, der på grund af forældres vilkår ikke får sådanne tilbud i fritiden, er det er fordel at "kunne være med". Og det kan styrke fællesskabet for alle børn.

2

FAMILIE

En længere periode af barselsorloven skal være øremærket til faderen

Information om spørgsmålet

Fædre har i dag et krav på to ugers barsel efter fødslen, den såkaldte fædrebarsel. Til moderen er der øremærket barsel i fire uger før og 14 uger efter fødslen. Derefter kan mor og far selv vælge, hvordan de vil fordele 32 ugers barsel.


For

Mænd tager generelt langt mindre af den fælles barsel end kvinder. Derfor mener tilhængere af øremærket barsel til mænd, at der er behov at lovgive på området. Børn har godt af at være mere sammen med faderen, og det er lettere for faderen at få mere barsel på sin arbejdsplads, hvis det er et retskrav.

Imod

Kritikere af øremærket barsel mener, at når man lovgiver om øremærket barsel til mænd, mister den enkelte familie retten til at indrette barselsforløbet, som familien selv ønsker det. I sidste ende kan det betyde, at forældrene har mindre barsel sammenlagt, hvis manden ikke bruger sin øremærkede barsel.  

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Annemette Schønberg mener:

Det styrker familien når far tager større del i omsorgen for barnet, og på længere sigt kan det måske endda medvirke til at forebygge skilsmisse. Der bør dog overvejes en mulighed for fleksibilitet, idet forældrenes arbejds- og andre forhold kan gøre sig gældende. Der skal også tages hensyn til amning. Men som udgangspunkt bør far have lige så meget ret til samvær med sit barn som mor. Og kvinder skal have lige så gode muligheder for job, karriere og pensionsordning som mænd. Derfor kan det være en god ide at dele barslen, så mænd får ret til og tager mere orlov.

3

FOREBYGGELSE

Afgiften på cigaretter skal sættes op

Information om spørgsmålet

Hvert år dør 13.000 mennesker af rygningsrelaterede sygdomme – det er hvert fjerde dødsfald i Danmark. Rygning slår derfor langt flere danskere ihjel end andre af de dødelige livsstilsfaktorer som fedme, alkohol og fysisk inaktivitet. Den sociale ulighed i danskernes sundhed skyldes især rygning.


For

Forebyggelseseksperter anser afgifter som et af de mest effektive redskaber til at mindske rygning. Et andet argument er, at færre rygere vil spare samfundet for store udgifter og øge den meget lave danske levealder.

Imod

Modstandere af højere afgifter fremhæver, at der allerede er afgift på cigaretter. Øges afgiften yderligere, er der fare for øget grænsehandel. Et andet argument er, at det er et personligt valg, om man ønsker at ryge, og derfor skal staten blande sig udenom.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Annemette Schønberg mener:

Afgiften er i forvejen relativt høj, og antallet af rygere falder stadig. Så en afgiftsforhøjelse har ikke den store effekt. Derimod bør der generelt øges afgifter på usunde varer - slik, sodavand, alkohol. Grænsehandlen er nemlig ikke blevet markant mindre efter at afgifterne på sukker og alkohol blev sænket.

4

SUNDHED

Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

Information om spørgsmålet

Det er i dag gratis at gå til den alment praktiserende læge. Men der er stort set ikke offentlig støtte til tandlægebehandlinger. Der er også hel eller delvis brugerbetaling på blandt andet fysioterapi, kiropraktik, briller og håndkøbs- og receptmedicin. 100 kroner er et symbolsk beløb og er ikke udtryk for den reelle pris for et lægebesøg.


For

Tilhængere mener, at delvis brugerbetaling vil få patienter med ubetydelige eller midlertidige skavanker til at droppe lægebesøget. Dermed vil lægen få bedre tid til de virkeligt syge. Desuden kan brugerbetaling på lægebesøg gøre det muligt at sænke den høje brugerbetaling på eksempelvis tandområdet.

Imod

Modstandere mener, at delvis brugerbetaling især vil ramme de lavtlønnede med flest helbredsproblemer, som har mest brug for lægen. En del mennesker med dårligt helbred går allerede nu for lidt til læge, og det problem vil blive endnu større med brugerbetaling.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Annemette Schønberg mener:

Nej. Lægebesøg skal fortsat være gratis. Og der skal arbejdes på også at gøre det gratis eller i hvert fald markant mere tilskudsberettiget at gå til behandling hos tandlæge, fysioterapeut mv. Alm. tandeftersyn bør være gratis og behandlinger væsentligt billigere. Et godt helbred bør være en menneskeret at vedligeholde i et velfærdssamfund. Man kan jo overveje brugerbetaling/forsikringsordninger på selvvalgte, ikke klinisk nødvendige behandlinger og på fx sportsskader, som er åbenlyst selvforskyldte.

5

VELFÆRD

Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

Information om spørgsmålet

Kommunerne har ansvaret for, at ældre mennesker kan få hjælp, hvis de har svært ved at klare sig selv. Det kan handle om hjælp til toiletbesøg og bad samt rengøringshjælp. I dag varetages de fleste opgaver i ældreplejen af kommunerne.


For

Tilhængere af udlicitering mener, at hvis man udliciterer en større del af ældreplejen til private virksomheder, vil man få mere for pengene, fordi private virksomheder er bedre til at nedbringe omkostningerne. Og den udbyder, der kan levere den bedste kvalitet til den bedste pris, bør have opgaven, uanset om den løses offentligt eller privat.

Imod

Modstandere af udlicitering mener, at øget udlicitering af ældrepleje til private går ud over både samfundets kontrol over opgaven og kvaliteten, fordi private virksomheder har mere fokus på overskud end kvalitet. Desuden peger kritikere på, at medarbejdere i ældreplejen ofte har dårligere arbejdsvilkår og løn hos private virksomheder end i det offentlige.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Annemette Schønberg mener:

Det er ok med valgfrihed. Men offentlig service skal ikke kunne præstere overskud på budgettet, det skal en privat virksomhed for ikke at gå konkurs. Og det kan give en reelt ringere service samt utryghed for borgeren, der ikke kan være helt sikker på at kunne beholde sit tilbud. Det offentlige har en helt særlig forpligtelse.

6

TRAFIK

Afgifterne for privatbilisme skal sænkes, så det bliver billigere at køre i bil

Information om spørgsmålet

I Danmark er privatbilismen hovedsagelig beskattet på tre måder: Man betaler afgift for at købe bil (registreringsafgift), for at eje bil (ejer- og vægtafgift) og for at bruge sin bil (brændstofafgift).


For

Tilhængere af lavere afgifter mener, at bilafgifterne i Danmark er forholdsvis høje i sammenligning med andre lande. Et andet argument er, at afgifterne er højere end den negative effekt, som privatbilisme har på samfundet i form af slid på vejene, ulykker, trængsel på vejene samt miljø- og klimaproblemer.

Imod

Modstandere af at sænke afgiften argumenterer med, at en sænkning vil føre til flere biler på vejene og derfor også mere trængsel og større CO2-udledning. Et argument er også, at flere tager cyklen, hvis det er dyrt at tage bilen, hvilket er godt for folkesundheden.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Annemette Schønberg mener:

Hvis det evt. skal blive billigere, skal det differentieres, så det gælder miljøvenlige biler og bilkørsel i områder, hvor der ikke er tilstrækkelig offentlig transport. Samkørsel kan belønnes og roadpricing i storbyerne og på motorveje kan være en mulighed.

7

ARBEJDSMARKED

Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

Information om spørgsmålet

Med dagpengereformen blev perioden, hvor man kan få dagpenge, sat ned fra fire til to år. Samtidig blev genoptjeningsperioden forlænget fra et halvt til et helt års beskæftigelse, før man igen har genoptjent retten til dagpenge, hvis man først har mistet den. 


For

Tilhængere argumenterer for, at langt flere personer end forventet har opbrugt deres ret til dagpenge. Det skaber usikkerhed blandt lønmodtagerne. Og det kan være til skade for samfundsøkonomien, hvis den usikkerhed betyder, at danskerne ikke tør øge deres privatforbrug, men i stedet sparer op til dårlige tider.  

Imod

Modstandere mener, at hvis man forkorter genoptjeningsperioden, vil arbejdsudbuddet falde til skade for økonomien. Det vil mindske incitamentet til at finde mere permanent beskæftigelse for dem, der mister retten til dagpenge.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Annemette Schønberg mener:

Genoptjeningsperioden er alt for lang, og ikke alt arbejde tæller med. Det bør absolut ændres. Perioden hvor længe man kan modtage dagpenge bør ændres i takt med udviklingen på arbejdsmarkedet, så perioden varierer efter hvor mange ledige jobs der er at få.

8

ARBEJDSMARKED

Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

Information om spørgsmålet

For at undgå, at danske virksomheder hyrer udenlandske underleverandører, som ikke lever op til de danske regler, diskuterer man muligheden for at indføre et såkaldt kædeansvar. Det betyder, at et firma hæfter for sin udenlandske underleverandør, hvis underleverandøren for eksempel underbetaler eller misbruger sine medarbejdere, stikker af fra skatter eller bøder med mere.


For

Tilhængere argumenterer for, at kædeansvar vil få virksomheder til at vælge underleverandører med større omhu, når de er selv bliver medansvarlige for, at de ansatte arbejder under ordentlige forhold.

Imod

Modstandere af kædeansvar frygter, at det vil give virksomhederne ekstra byrder at skulle kontrollere deres underleverandører. Det vil gå ud over konkurrenceevnen.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Annemette Schønberg mener:

Absolut - det skal alle virksomheder kunne stå til ansvar for. De danske regler skal selvfølgelig overholdes, hvis man vil udføre arbejde i Danmark.

9

ØKONOMI

Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

Information om spørgsmålet

Den offentlige sektor er en fællesbetegnelse for kommunerne, regionerne og staten. Den offentlige sektor løser blandt andet opgaver med uddannelse, sundhed, pleje, infrastruktur, retsvæsen og militær.


For

Tilhængere af vækst i den offentlige sektor mener, at vækst er nødvendig for at leve op til borgernes krav til den offentlige velfærd. De peger på, at flere ældre borgere og nye behandlingsmuligheder på sygehusene gør det nødvendigt at hæve udgifterne.

Imod

Modstandere af yderligere vækst i det offentlige peger på, at den danske offentlige sektor allerede er en af verdens største. Derfor kan man omprioritere i stedet for at udvide. På den måde kan der måske blive råd til skattelettelser, så borgerne selv kan bestemme over en større del af deres penge.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Annemette Schønberg mener:

Vækst i det offentlige er vigtig for hele samfundet. Byggeopgaver medfører beskæftigelse. Serviceopgaver medfører beskæftigelse. Beskæftigelse medfører øget omsætning i butikker og i virksomheder. Og et højt offentligt serviceniveau medfører bedre kvalitet i institutioner, uddannelse, pleje, sundhedsvæsen, trafik og meget mere.

10

TRAFIK

Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

Information om spørgsmålet

I Danmark bliver der hvert år brugt milliarder på at udbygge infrastrukturen. Men politikerne er uenige om, hvorvidt pengene bør bruges på den kollektive trafik eller på at gøre forholdene bedre for privatbilismen.


For

Tilhængere af, at den kollektive trafik skal prioriteres højere end privatbilisme, peger på, at den kollektive trafik er mere miljø- og klimavenlig, og at det kan lette trængslen på vejene, hvis man kan flytte folk fra bilen over i tog og bus.

Imod

Modstandere af, at den kollektive trafik skal prioriteres højest, peger på, at udbygning af vejinfrastruktur normalt er en billigere måde at skabe mere vækst og flere job end udbygning af den kollektive trafik.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Annemette Schønberg mener:

Investering i kollektiv trafik er til gavn for alle, ikke mindst børn, unge og ældre, der ikke kører bil. Desuden er det til gavn for miljøet, idet fællestransport nedsætter brændstofforbrug og dermed gavner miljø og råstofressourcer.

11

RET

Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

Information om spørgsmålet

I dag kan personer, der begår grov vold eller voldtægt, dømmes op til henholdsvis seks og otte års fængsel. Ved særlig farlig voldtægt går den øvre grænse dog ved 12 års fængsel. I 2012 var den gennemsnitlige straf for grov vold knap syv måneder og for voldtægt knap 22 måneder.


For

Tilhængere af strengere straffe peger på, at straf kan have en forebyggende effekt, fordi det kan være med til at afskrække folk fra at begå kriminalitet. Samtidig vil en højere straframme sende et signal til domstolene om, at de skal idømme strengere straffe, og det vil understrege, at samfundet fordømmer disse forbrydelser.

Imod

Modstandere af strengere straffe peger på, at endnu strengere straffe ikke har nogen forebyggende virkning. Tværtimod kan det føre til forråelse og mere kriminalitet. I stedet skal der rettes fokus på forebyggelse og på at forbedre de sociale vilkår i samfundet, fordi udsatte borgere ofte ender i kriminalitet end andre grupper.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Annemette Schønberg mener:

Der er et mærkeligt misforhold i at det strafmæssigt er billigere at slå et menneske til plukfisk og begå voldtægt end det er at stjæle og svindle. Vold og voldtægt har konsekvenser for offeret på livstid, ejendele og penge er "døde ting".

12

SOCIAL

Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

Information om spørgsmålet

I dag er der to satser for kontanthjælp for dem over 30 år. Har man børn, er satsen 14.416 kr. per måned. Har man ikke børn, er satsen 10.849 kr. per måned. For dem under 30 år gælder nogle særlige lave satser. Hvis man er uddannelsesparat, får man 5.943 kr., hvilket svarer til SU.


For

Tilhængere af at sænke kontanthjælpen mener, at en lavere kontanthjælp øger de lediges incitament til at tage et job, selvom det måske er til en lav løn. 

Imod

Modstandere af lavere kontanthjælp mener, at mange af de svageste kontanthjælpsmodtagere har så massive problemer med helbredet, psyken eller misbrug, at de ikke kan presses i arbejde med økonomiske incitamenter. 

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Annemette Schønberg mener:

De basale leveomkostninger er ens for alle, uanset om man har arbejde eller ej. Og man skaber ikke flere jobs ved at tage penge fra de fattigste i samfundet - tværtimod så køber alle mælk og rugbrød til samme pris. Incitament til at tage et arbejde - hvis der ellers skulle være arbejde at få - kan skabes ved større jobfradrag, transportfradrag og personlig støtte til at øge den nødvendige selvtillid, der skal til for at ruste sig til et job. Og alle beregninger viser, at der normalt altid er en pæn gevinst ved at arbejde.

13

INTEGRATION

Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

Information om spørgsmålet

Det er en stor politisk diskussion, om det eksempelvis er i orden, at nogle daginstitutioner har valgt ikke at servere mad med svinekød til børnene af hensyn til religiøse minoriteter. Eller om det er i orden for offentligt ansatte at bære religiøs påklædning som tørklæde.


For

Politikere, der mener, at der tages for mange religiøse hensyn, peger på, at der gælder religionsfrihed, men ikke nødvendigvis religionslighed i Danmark. Religiøse minoriteter kan true sammenhængskraften i den danske befolkning og kultur. Derfor skal de offentlige institutioner værne om dansk kultur og traditioner frem for at tilpasse sig religiøse minoriteter.

Imod

Tilhængere af særlige hensyn til religiøse minoriteter peger på, at der er religionsfrihed i Danmark, og at offentlige institutioner skal give plads til, at også religiøse minoriteter kan leve efter deres overbevisning. Et samfund, hvor der tages hensyn til religiøs forskellighed, har samtidig lettere ved at integrere minoriteter, lyder et argument.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Annemette Schønberg mener:

I Danmark er der mange trosretninger som må forventes at være ligestillede. Når der findes børn med forskellig trosretning i fx en børnehave, tager man selvfølgelig hensyn efter behov. De fleste holder af at deres højtider bliver markeret, og nogle foretrækker bestemte kosthensyn. Det kan let og smertefrit arrangeres - svinekød er jo ikke en pligtspise. Ligesom jeg tror at de fleste - uanset etnisk herkomst - egentlig gerne vil have bruseforhæng i baderum af blufærdighedshensyn.

14

UDLÆNDINGE

Reglerne skal strammes, så det bliver sværere at få asyl i Danmark

Information om spørgsmålet

Krig og væbnede konflikter i blandt andet Syrien, Irak og Somalia sender historisk mange mennesker på flugt. En del af disse flygtninge søger om asyl i Danmark.


For

Tilhængere af strammere asylregler peger på, at der er grænser for, hvor mange asylansøgere Danmark kan hjælpe, og den grænse er nået. Asylansøgere er en belastning for samfundet, både økonomisk og kulturelt. Strammere asylregler vil gøre det mindre attraktivt for asylansøgere at søge mod Danmark.

Imod

Modstandere af strammere asylregler peger på, at Danmark har en forpligtigelse til at hjælpe folk i nød. Væksten i antallet af asylansøgere i Danmark afspejler blot, at hele EU oplever en stor stigning på grund af de mange konflikter tæt på Europas grænser. Stramninger vil samtidig kunne bringe Danmark på kant med menneskerettighederne.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Annemette Schønberg mener:

Reglerne er nok i forvejen de strammeste i Europa, og hvorfor skulle vi dog ikke tage ansvar for at hjælpe forfulgte mennesker i nød - ikke mindst fra de lande, hvor vi via militær indsats selv har bidraget til problemerne? Men integrationsprocessen skal gøres meget bedre, så de nytilkomne hurtigt bliver indsluset i lokale fællesskaber og deres faglige evner kan komme arbejdsmarkedet til gode. Nye beboere, ikke mindst familier med børn, er i øvrigt en mangelvare i landsbyer og provinsbyer.

15

EU

EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

Information om spørgsmålet

EU-samarbejdet har udviklet sig til at dække flere og flere områder. Siden 1993 har EU haft det såkaldte nærhedsprincip, som fastslår, at beslutninger skal træffes så tæt på borgerne som muligt. EU skal derfor kun vedtage regler på områder, hvor det giver bedre mening at gøre det i fællesskab på EU-niveau end på nationalt plan.


For

Nogle politikere mener, at EU blander sig i for mange ting, som med fordel kunne besluttes nationalt. De mener, at EU er blevet for omklamrende, og at det vil give god mening at lade landene genvinde den nationale bestemmelse over visse områder.

Imod

Andre politikere mener, at fordelene ved EU-samarbejdet langt overstiger følelsen af, at EU er blevet for omklamrende. De peger på, at problemet med EU-samarbejdet ikke er, at EU fylder for meget, men at medlemslandene ofte ikke følger de regler, de selv har været med til at vedtage i EU.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Annemette Schønberg mener:

Man fristes til at sige: hvad sagde vi! dengang danskere sagde ja til EF/EU. Ja, EU bestemmer for meget, men det har "vi" faktisk sagt ja til. Derfor er det en god ide at bevare forbeholdene på de områder, der stadig giver mening. Her mener jeg at retsforbeholdet bør overvejes bortfaldet eller lempet, så vi kan indgå i og påvirke de internationale samarbejder om bl.a. kvindehandel og narko- og økonomisk kriminalitet.

16

UDVIKLING

Ulandsbistanden skal sænkes

Information om spørgsmålet

Danmark giver ca. 17 mia. kr. om året i udviklingsbistand. Det svarer til 0,83 procent af bruttonationalindkomsten (BNI), dvs. et lands samlede indtægter. Pengene går til blandt andet opbygning af skoler og hospitaler i nogle af verdens fattigste lande samt til nødhjælp til folk på flugt eller i katastrofeområder.  


For

Tilhængere af at sænke ulandsbistanden peger på, at Danmark er i top-5 på verdensplan over de bidragsydere, der giver den største andel til udviklingsbistand, og at Danmark er over FN’s anbefalinger på minimum 0,7 procent af BNI. Derfor er der plads til at sænke udviklingsbistanden, ligesom andre velfærdsområder i Danmark også har måttet spare under finanskrisen.  

Imod

Modstandere af at sænke ulandsbistanden peger på, at Danmark er et af verdens rigeste lande. Derfor har vi råd til at give minimum 0,83 procent i udviklingsbistand til verdens fattigste lande, der har mere behov for pengene. Desuden skaber udviklingsbistand flere arbejdspladser i Danmark på grund af øget eksport til de lande, vi giver bistand.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Annemette Schønberg mener:

Det er en dansk stolthed, at vi i årtier har hjulpet verdens allerfattigste og mest nødstedte. Danmark er i international sammenhæng et rigt land, og derfor tager vi menneskeligt og socialt ansvar. Vi skal ikke lukke os mere om os selv, hverken i forhold til ulands- eller flygtningearbejde.

17

MILJØ

Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

Information om spørgsmålet

Den danske livsstil udfordrer på mange måder miljøet. Hver dansker bruger mange ressourcer, producerer meget affald og er årsag til en stor CO2-udledning. Ligeledes presser det intensive landbrug naturen og vandmiljøet.


For

Tilhængere af en mere ambitiøs miljøpolitik peger på, at vores nuværende livsstil ikke er bæredygtig. Derfor må vi begrænse vores forbrug og vækst, så vi ikke ødelægger naturen og misbruger jordens ressourcer.

Imod

Modstandere af en skrappere miljøpolitik peger på, at danske regler hæmmer konkurrenceevnen og dermed koster arbejdspladser. Miljøpolitikken skal derfor aftales internationalt. Mange mener desuden, at vækst og miljø ikke er modsætninger, hvis man omstiller samfundet til en grøn, bæredygtig vækst.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Annemette Schønberg mener:

Tværtimod hænger tingene sammen. Miljøforbedringer gavner økonomien, enten her og nu eller på længere sigt, hvor man så sparer nogle andre udgifter. Der er mange gode muligheder for erhverv og beskæftigelse i udvikling af miljø- og klimaløsninger.

18

KULTUR

Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

Information om spørgsmålet

Staten brugte i 2014 mere end 13 milliarder kroner på at støtte kunsten og kulturlivet. Pengene går til alt fra teaterforestillinger og kunstudstillinger til idrætslivet og biograffilm. Derudover brugte kommunerne mere end 10 milliarder kroner på at støtte kunsten og kulturen lokalt i 2014.


For

Tilhængere af at sænke kulturstøtten peger på, at kunst og kultur skal kunne klare sig på markedsvilkår. Derfor er der ikke brug for, at staten støtter området med 13 milliarder kroner om året. Offentlig kulturstøtte skævvrider samtidig markedet, og den holder live i kunstnere, som ikke møder den store folkelige opbakning. 

Imod

Modstandere af en lavere kulturstøtte peger på, at Danmark er et lille land, og derfor kan kunsten og kulturen ikke klare sig på markedsvilkår herhjemme. Derfor er der brug for, at det offentlige støtter området økonomisk, så vi fortsat kan have et rigt og varieret kunst- og kulturliv.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Annemette Schønberg mener:

Kvalitet, mangfoldighed og tilgængelighed er nøgleord for det danske kulturliv. Det kan ikke klares ved hjælp af markedskræfterne alene. Kulturen er afgørende for menneskers (selv)dannelse og giver fællesskabsfølelse. Uden kulturstøtte havde vi ikke fx de film, vi nyder og er stolte af. Folkebibliotekerne er afgørende i forhold til uddannelse og offentlig information. Nogle kunstformer har ikke så stort publikum, men kun meget lidt musik, litteratur og teater ville komme frem til publikum, hvis der ikke var økonomisk støtte. Og så er der altså mange jobs i kulturen - foruden de ansatte på selve kulturaktiviteten også i restauranter, taxa mv.

19

BOLIG

Huslejereguleringen skal ophæves

Information om spørgsmålet

Huslejen i alle lejeboliger, der er bygget før 1992, er reguleret, så udlejeren ikke frit kan fastsætte prisen for boligen. Det betyder, at lejen skal leve op til en lang række regler, og at det lokale huslejenævn kan vurdere, om lejen er for høj. Der er stor forskel på reglerne, fordi omkring hver fjerde kommune har valgt ikke at bruge huslejeregulering. I de kommuner er det lejeloven, som sætter en begrænsning på huslejen.


For

Tilhængere af at ophæve huslejereguleringen peger på, at reglerne er svære at forstå for både lejere og udlejere, og at huslejefastsættelsen er årsag til mange konflikter mellem lejere og udlejere. Det vil ifølge modstanderne af huslejereguleringen gøre lejemarkedet mere gennemskueligt, hvis huslejen sættes fri, og det vil bedre kunne betale sig at investere i de ældre ejendomme.

Imod

Mange af de ældre lejeboliger ligger i byerne. Ifølge tilhængerne af huslejereguleringen vil huslejerne stige voldsomt i byområderne og gøre det umuligt for personer med gennemsnitlige eller lave huslejer at bo i de store byer. Samtidig mener tilhængerne, at det er vigtigt, at politikerne sikrer billige boliger.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Annemette Schønberg mener:

Der må ikke komme frit marked på huslejepriser, så vil lejen løbe løbsk. Det skal være muligt for alle, uanset indkomst, at leje en bolig.

20

GRUNDLOV

Kirke og stat skal adskilles

Information om spørgsmålet

Den danske stat skal ifølge Grundloven understøtte den evangelisk-lutherske folkekirke. Mere end 78 procent af danskerne er i dag medlem af folkekirken, der finansieres via en særskat, som medlemmerne betaler. Medlemstallet har dog været faldende i de seneste årtier.


For

Tilhængere af en adskillelse peger på, at religion er en privatsag, som staten ikke skal blande sig i, og derfor skal den evangelisk-lutherske kirkes særstatus i Grundloven ophæves. Derudover har Danmark i de seneste mange årtier oplevet en stor indvandring fra ikke-kristne lande, og derfor er der brug for at ligestille alle religioner.

Imod

Modstandere af en adskillelse peger på, at Danmark har været et kristent land i mere end 1.000 år, og derfor er det af både religiøse og kulturelle grunde vigtigt, at staten understøtter folkekirken. Derudover er der religionsfrihed i Danmark, og danskerne kan derfor selv vælge, om de vil være en del af folkekirken eller ej.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Annemette Schønberg mener:

Det virker som en forældet konstruktion at have en statskirke i et moderne samfund, hvor mange trosretninger trives (og er fuldt legale). Det er dyrt at opretholde så mange kirker - mange steder er der der kun 2-3 kirkegængere på en alm. søndag. Der er også færre medlemmer af folkekirken i dag. Bl.a. undertegnede, som i høj grad anerkender kirkens arbejde og funktion, men omvendt ikke er aktiv troende og dermed heller ikke betaler "kontingent" til et foreningsliv, jeg ikke dyrker. Kirken modarbejder i nogle tilfælde dansk lov og danske principper, fx kvindelige præster og vielser af homoseksuelle par, hvilket er begrundelsen for en del udmeldelser.

Hvor enig er du med Annemette Schønberg Johnsen?

Svar på 20 spørgsmål og få svaret.

Tag testen