Simon Emil Ammitzbøll-Bille


Fakta

Alder
43 år
Beskæftigelse
Minister
Uddannelse
Bachelor-/diplomuddannelse
Valgt i
2007, 2011, 2015

Læs mere

www.simonemil.dk
Blog
Instagram
Twitter
Facebook

23 % af stemmerne på LA i København gik til Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Simon Emil Ammitzbøll-Bille blev ved folketingsvalget 2019 genvalgt for Liberal Alliance i Københavns Storkreds. Han fik 2.715 personlige stemmer, svarende til 23 % af partiets stemmer i storkredsen. Blandt Liberal Alliances kandidater var det kun Anders Samuelsen (opstillet i Nordsjælland), Alex Vanopslagh (opstillet i Vestjylland) og Joachim B. Olsen (opstillet i Københavns Omegn), der fik flere personlige stemmer. Liberal Alliance fik kun valgt et mandat i Københavns Storkreds, det gik altså til Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

I samtlige storkredsens 12 opstillingskredse blev Simon Emil Ammitzbøll-Bille sit partis største stemmesluger. Bedst gik det ham i Indre By-kredsen, hvor 297 vælgere satte deres kryds personligt ud for hans navn. Det dårligste resultat fik han i Nørrebro-kredsen, hvor han blot fik 173 stemmer og blev overgået af 24 andre kandidater.

Markant tilbagegang i personligt stemmetal
Ved folketingsvalget i 2015 blev Simon Emil Ammitzbøll-Bille valgt med 6.904 personlige stemmer - det er 4.189 flere end i år.


Denne artikel er genereret automatisk baseret på tal fra Danmarks Statistik. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl fra kilden.

Derfor stiller jeg op

Jeg er et positivt og optimistisk menneske, der brænder for frihed og økonomisk fremgang. Myndige mennesker skal selv være herre over eget liv og ikke pakkes ind i omklamrende omsorg og formynderi. Samtidig skal vi være sikre på, at Danmark er fuld af muligheder for alle der kan og vil. Med vækst kommer job, økonomisk sikkerhed og chancer i livet.

Politiske mærkesager

National mærkesag

Mere frihed og lavere skat
Jeg er på borgernes side og kæmper for mere frihed, lavere skatter og højere økonomisk vækst. Du er bedst til at bestemme over dit eget liv, så det skal du have friheden til. Samtidig kæmper jeg for lavere skatter og færre afgifter, så du kan beholde flere af dine egne penge. Danskerne betaler alt for meget i skat, og de høje skatter bremser vækst og udvikling.

Lokal mærkesag

Jeg elsker København
Her er plads til at være menneske og rum til at virksomheder udvikler nye ideer. Derfor skal København have mulighed for at udvikle sig med nye bolig- og erhvervsområder, og infrastrukturen skal styrkes med blandt andet havnetunnel og ny metro.

EU-mærkesag

Styr på de ydre grænser
Der er fortsat store udfordringer med migration og med at få lukket EU’s ydre grænser. For at sikre de åbne indre grænser, hvor varer, tjenesteydelser og personers frie bevægelse medfører europæisk samhandel og dansk vækst, skal de ydre grænser forstærkes.

CV

Jeg har været Økonomi- og Indenrigsminister siden november 2016, og medlem af Folketinget siden 2005. Mens jeg har siddet i Folketinget, har det været vigtigt at have føling med virkeligheden uden for Christiansborg, hvorfor jeg har været bestyrelsesmedlem i Sarbo Ventures. Jeg har også været formand for Kronprinsesse Ingrids Fond og formand for Krogerup Højskoles bestyrelse fra 2007 til 2016.
1

FOREBYGGELSE

Afgiften på cigaretter skal sættes op

Information om spørgsmålet

En pakke cigaretter koster i Danmark omkring 45 kroner for de dyreste mærker. Rygning øger risikoen for en stribe dødelige kræft- og hjertesygdomme. 13.600 danskere dør hvert år af rygning.


Uenig

Der findes allerede afgifter på cigaretter. En højere afgift kan skabe mere grænsehandel og indsmugling af cigaretter. Rygning er et personligt valg, som staten ikke skal blande sig i.

Enig

En højere afgift vil gøre det dyrere at købe cigaretter. Det kan betyde, at færre vil begynde at ryge, og det vil spare sundhedsvæsenet for store udgifter.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Simon Emil mener:

Liberal Alliance mener ikke, at afgifter skal sættes op. Rygning er et personligt valg og et personligt ansvar, og man skal have frihed til selv at bestemme, hvad man vil udsætte sin krop for.

2

SUNDHED

Privathospitaler skal i højere grad udføre behandlinger for det offentlige sundhedsvæsen

Information om spørgsmålet

Det offentlige betaler for udredning eller behandling på et privat sygehus eller klinik, hvis ventetiden for en patient overstiger 30 dage. Der findes visse undtagelser, for eksempel i tilfælde af akutte og højt specialiserede behandlinger.


Uenig

Inddragelse af privathospitaler kan lede til ringere service for patienterne, da private virksomheder har større fokus på profit end patientens behov.

Enig

Privathospitaler kan være billigere end det offentlige og i flere tilfælde tilbyde hurtigere behandlingsforløb. Det er godt med en konkurrent til det offentlige sundhedsvæsen.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Simon Emil mener:

Liberal Alliance mener, at vi skal have mere frit valg, og at pengene skal følge borgeren. Man skal selv kunne bestemme, hvilket godkendt sygehus – privat såvel som offentligt – i Danmark eller i EU, man vil vælge. Konkurrencen vil skabe et mere effektivt offentligt system med kortere ventetider, færre patienter på gangene og bedre service. Ved at lade pengene følge borgeren bliver det ikke kun dem, som har råd, der kan vælge frit. Det vil betyde mere lige adgang.

3

ORGANDONATION

Man skal automatisk blive organdonor, når man fylder 18 år, medmindre man aktivt framelder sig donorregistret

Information om spørgsmålet

Som reglerne er i dag, skal man aktivt tilmelde sig som organdonor via donorregisteret, bære på et donorkort eller give mundtligt samtykke til pårørende for at kunne blive organdonor. Der er per 31. december 2018 registreret 1.078.794 i donorregisteret.


Uenig

Staten skal som udgangspunkt ikke have rettigheder over borgernes organer. Derfor bør organdonation være et aktivt valg, som den enkelte selv tager.  

Enig

Et stort flertal af danskerne er positive over for organdonation, men kun en fjerdedel er registrerede i donorregistret. Automatisk samtykke kan hjælpe borgere med at få gjort det, som de gerne selv vil.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Simon Emil mener:

Liberal Alliance er imod ’formodet samtykke’, men ser gerne, at man gennem informationskampagner kan opfordre til aktiv stillingtagen til spørgsmålet. Det er vigtigt, at man som borger har mulighed for at undlade at tage stilling til spørgsmålet.

4

KLIMA

Der skal indføres en særlig klimaafgift på oksekød

Information om spørgsmålet

Fødevarer står globalt for 19-29 procent af den menneskeskabte udledning af drivhusgasser, og heraf står kvæg alene for cirka 10 procent.


Uenig

Verdens klimaproblemer løses ikke ved at gøre oksekød i Danmark dyrere. En særlig klimaafgift vil ramme landbruget og forringe Danmarks konkurrenceevne.

Enig

Oksekød udleder langt mere CO2 end svinekød og kyllingekød. En klimaafgift kan betyde, at flere vil spise mindre oksekød og i stedet vælge mindre klimabelastende produkter.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Simon Emil mener:

Danmark skal være blandt de lande, der går forrest ift. at presse på for internationale initiativer til at begrænse udledningen af CO2, for klimaudfordringerne er globale og løses internationalt. Vi bør i højere grad tage udgangspunkt i, at Danmark er en lille åben økonomi, der opererer på et frit marked og derfor ikke alene kan ændre klimaet. En afgift på eksempelvis oksekød vil skævvride dansk konkurrenceevne og dansk økonomi, og det kan betyde, at landbruget flytter produktionen ud af Danmark til andre lande, der er mindre klimavenlige.

5

KLIMA

Danmark skal sætte mere ambitiøse mål for at blive uafhængig af fossile brændstoffer

Information om spørgsmålet

Fossile brændstoffer er en energireserve i form af kul, olie og gas, der har ligget i jorden gennem millioner af år. Det er en politisk diskussion, om Danmark skal blive hurtigere uafhængig af fossile brændstoffer end den nuværende målsætning, der er år 2050.


Uenig

Den nuværende målsætning er rigeligt ambitiøs. Det kræver en stor omstilling af energiforsyningen at blive uafhængig af fossile brændstoffer.

Enig

Det er vigtigt, at Danmark går foran i klimakampen og sætter mere ambitiøse mål for at blive uafhængig af fossile brændstoffer end den nuværende målsætning om år 2050.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Simon Emil mener:

Danmark skal være blandt de lande, der går forrest ift. at presse på for internationale initiativer til at begrænse den globale udledning af CO2. Klimaudfordringerne er globale og kræver globale løsninger, hvor verdenssamfundet står sammen. Vi skal i Danmark finde en fornuftig og rationel balance, for selvom vi gerne går forrest og viser vejen, så løses de globale udfordringer ikke alene ved dansk enegang, og vi skal derfor være opmærksomme på, at vi ikke unødigt svækker den danske konkurrenceevne.

6

MILJØ

Landbruget skal pålægges strengere krav ved brug af sprøjtemidler

Information om spørgsmålet

Ifølge dansk lovgivning skal sprøjtemidler anvendes korrekt, så de ikke påvirker vandmiljøet. Landmænd må kun købe bekæmpelsesmidler, som er godkendt i Danmark og forsynet med dansk etikette.


Uenig

Der bør ikke være strengere krav til brug af sprøjtemidler. Det er allerede reguleret godt nok i dag, og det danske drikkevand er tilstrækkeligt beskyttet.

Enig

Der bør være endnu strengere krav til de sprøjtemidler, som landbruget bruger, så man blandt andet sikrer, at der ikke bruges pesticider nær drikkevandsboringer.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Simon Emil mener:

Man skal selvfølgelig have en lovgivning, der sikrer rent grundvand – og det har vi. Landbruget er i forvejen et af de områder, der er underlagt flest regler, mest regulering og størst kontrol. Liberal Alliance mener derfor ikke, at endnu strengere krav til landbruget er nødvendige.

7

MILJØ

Der skal gives flere muligheder for at opføre nyt byggeri ved kysterne

Information om spørgsmålet

Det diskuteres politisk, hvor mange større byggeriprojekter man skal kunne opføre ved kysterne. I 2015 åbnede man for opførelse af 10 større forsøgsprojekter ved kysterne som eksempelvis badelande, hoteller og ferieressorter. Byggeri ved kysterne er dog fortsat et reguleret område.


Uenig

De åbne kyststrækninger er unikke, og det er uklart, hvad øget byggeri vil betyde for de danske kyster. Den vilde natur bør beskyttes af hensyn til natur og turisme.

Enig

Der skal være bedre mulighed for at opføre større byggeriprojekter ved kysterne, da det kan være med til at styrke turismen i de områder, hvor de opføres, og bidrage til at skabe vækst.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Simon Emil mener:

Det er vigtigt at sikre, at turismen i Danmark styrkes, da det skaber vækst og velstand – dette skal samtidig gøres under hensyntagen til vores unikke kyststrækninger og vilde natur.

8

TRAFIK

Staten skal bruge flere penge på at forbedre den kollektive trafik

Information om spørgsmålet

Stat, regioner og kommuner samt en lang række private aktører har ansvaret for den kollektive trafik i Danmark. Staten giver tilskud til den statslige jernbane og yder derudover tilskud til bus- og privatbanetrafik gennem en række passagerrabatordninger.


Uenig

Vejnettet er langt vigtigere end den kollektive trafik, da det er med til at sikre mere vækst og flere job for små og mellemstore virksomheder.

Enig

Den kollektive trafik er mere miljø- og klimavenlig end privatbilisme. Derfor bør man styrke den kollektive transport og fokusere på at flytte folk fra biler over i offentlige tog og busser.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Simon Emil mener:

Der skal være plads til både offentlig og privat transport, og i Storkøbenhavn er der brug for investeringer i begge dele. Det er for eksempel både vigtigt, at der etableres en havnetunnel, og at metroen udbygges. Finansieringen kan dog tilvejebringes på mange andre måder, end at staten bare åbner kassen og lader pengene flyde.

9

SKAT

Topskatten skal fjernes

Information om spørgsmålet

Hvis man tjener mere end 513.400 kroner i 2019, når arbejdsmarkedsbidraget er betalt, skal man betale topskat, som er en ekstra beskatning på 15 procent af alt, hvad man tjener ud over det beløb.


Uenig

Mennesker, der tjener meget, bør også bidrage mest til den fælles velfærd. Topskatten bidrager til at holde uligheden i samfundet nede.

Enig

Mennesker fortjener at beholde de penge, som de selv har tjent. Topskatten gør det mindre attraktivt at arbejde mere og længere, da man betaler mere i skat.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Simon Emil mener:

Topskatten skal afskaffes. Det er ikke fair, at danskere, som betaler topskat, betaler 67 pct. af den sidst tjente krone i form af indkomstskat, moms, afgifter, ejendomsskatter m.m. Topskatten ødelægger velstanden i det danske samfund. Uden topskatten ville Danmark være et rigere land. Danskerne arbejder mindre, og de er mindre mobile på arbejdsmarkedet, fordi det ikke kan betale sig for dem at gøre en ekstra indsats.

10

MONARKI

Kongehuset skal tildeles færre penge

Information om spørgsmålet

Det danske kongehus modtager årligt cirka 110 millioner kroner fra staten for at kunne varetage de officielle pligter, hoffets drift, administration samt ejendomme.


Uenig

Kongehuset er en stor del af dansk kultur og kulturarv, og derfor skal man ikke skære i statsydelsen. Derudover er kongehuset vigtigt for turismen.

Enig

Kongehuset er en forældet institutionen og bør ikke modtage så mange skattekroner. Mens der de senere år er blevet sparet mange andre steder i samfundet, har kongehuset fået flere penge.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Simon Emil mener:

Liberal Alliance har ikke konkrete planer for at gennemføre besparelser i kongehuset. Ligesom alle andre dele af den offentlige sektor, bør denne del dog løbende overveje alle egnede effektiviseringsmuligheder.

11

PUBLIC SERVICE-MEDIER

Der skal bruges flere penge på public service

Information om spørgsmålet

Public service-medierne i Danmark (DR, TV 2 og Radio24syv) skal sikre, at befolkningen får et bredt udbud af programmer og tjenester via fjernsyn, radio, internet og lignende. Medieforliget skærer i den samlede public service. Blandt andet bliver DR beskåret med 20 procent.


Uenig

Public service-medierne skævvrider medielandskabet. De bør i stedet konkurrere på mere lige vilkår med de private medier.

Enig

Udviklingen med blandt andet fake news medfører et større behov for et stærkt public service-organ, der er uafhængig af statslig og partisk indflydelse.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Simon Emil mener:

Liberal Alliance ønsker et frit og mangfoldigt mediebillede, og der er behov for oplysning og dannelse. Det er dét, den seneste medieaftale giver – men der skal ikke bruges flere penge på public service, end der allerede bruges.

12

LEGALISERING

Det skal være lovligt at købe og ryge hash

Information om spørgsmålet

Hash er det mest udbredte ulovlige rusmiddel i Danmark. Hash kan give mange både akutte og længerevarende skadevirkninger, herunder psykotiske symptomer.


Uenig

Hash kan udløse psykoser og andre mentale problemer. En lovliggørelse af hash vil gøre rusmidlet mere acceptabelt og kan medføre, at flere begynder at ryge det.

Enig

Hash er allerede et udbredt rusmiddel, og legalisering kan medføre kvalitetskontrol til gavn for forbrugeren. Det ulovlige hashmarked kan blive mindre, og staten vil kunne inddrive skat.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Simon Emil mener:

Liberal Alliance mener, at cannabis skal legaliseres. Danskerne er ansvarlige for selv at træffe et valg om de vil ryge hash eller ej. En legalisering vil fjerne en stor del af det sorte marked og dermed indtægtsgrundlaget for rockere og bander samt frigive ressourcer inden for politiet.

13

STRAF

Kriminalitet begået i udsatte boligområder skal straffes særligt hårdt

Information om spørgsmålet

Regeringen fremlagde i marts 2018 en ghettoplan, som indebærer, at politiet skal have mulighed for at udpege særlige kriminalitets- og utryghedsplagede områder, hvor straffen for visse kriminalitetsformer i en periode skal skærpes markant.  


Uenig

Straf skal ikke være afhængig af, hvilke områder personer befinder sig i. Det skaber ulighed for loven.

Enig

En skærpet strafzone kan bidrage til at komme kriminaliteten til livs i udsatte boligområder. Der tages i forvejen højde for skærpende eller formildende omstændigheder, når kriminelle dømmes.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Simon Emil mener:

Liberal Alliance har som regeringsparti medvirket til at tage en række initiativer til at komme problemer med parallelsamfund og kriminalitet til livs. Et af initiativerne giver politiet mulighed for at oprette skærpet straf-zoner for mere effektivt at kunne bekæmpe kriminalitet i et geografisk afgrænset område med et ekstraordinært kriminalitetsbillede, som i væsentlig grad skaber utryghed for personer, der bor eller færdes i området. F.eks. hvis der er bandekrig, og der skydes i gaderne. I disse zoner vil straffen for visse typer af kriminalitet i en periode kunne skærpes markant for at skabe ro og orden og sikkerhed og ikke mindst tryghed for de borgere, som bor i området.

14

OVERVÅGNING

Politiet skal have mere vidtgående muligheder for at opsætte overvågning i det offentlige rum

Information om spørgsmålet

Det diskuteres politisk, hvor meget overvågning der skal være i det offentlige rum. På den ene side står hensynet til at opklare forbrydelser, på den anden side hensynet til borgernes privatliv.


Uenig

Danmark er i forvejen et af de lande med flest overvågningskameraer per indbygger. Mere overvågning vil undergrave de frihedsrettigheder, som et liberalt demokrati bygger på.

Enig

Politiet skal have de bedste betingelser for at forhindre eller opklare alvorlig kriminalitet. Overvågningskameraer kan være et vigtigt instrument til opklaringen af grove forbrydelser.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Simon Emil mener:

Der skal gennemføres målrettet overvågning, så almindelige borgere kan få lov til at være i fred for statens indblanding og overvågning, men også så truslen fra ekstremistiske miljøer og hårdkogte bander imødegås effektivt på baggrund af behørigt indhentet dommerkendelse.

15

RETTIGHEDER

Det skal være tilladt at bære burka og niqab i det offentlige rum

Information om spørgsmålet

I 2018 blev der indført et forbud mod at bære beklædningsgenstande, der skjuler ansigtet, på offentlige steder, medmindre man har et anerkendelsesværdigt formål. Forbuddet omfatter burka og niqab samt kunstigt skæg, masker og huer, der dækker ansigtet.


Uenig

Burka og niqab er udtryk for en stærkt kvindeundertrykkende holdning, som ikke hører hjemme i det danske samfund.

Enig

Man bør beskytte og værne om den grundlovssikrede ret til at udøve sin religion på den måde, man finder rigtig. Politikerne skal ikke blande sig i folks påklædning.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Simon Emil mener:

Jeg synes, burka og niqab er rædselsfulde, og jeg forstår i bund og grund ikke, hvorfor frie mennesker skulle have lyst til at dække sig til på den måde. Danmark er dog et frit samfund, og jeg mener derfor, at det er op til den enkelte selv at vælge, hvad han eller hun tager på af tøj. Den der tvinger andre til bestemt opførsel bør dog straffes.

16

FLYGTNINGE

Danmark skal tage imod kvoteflygtninge igen

Information om spørgsmålet

En kvoteflygtning er en særligt udsat flygtning, som bliver genbosat i et sikkert land efter aftale med FN. Danmark vælger selv, hvem de vil udtage af FN’s pulje med kvoteflygtninge. Regeringen besluttede i forbindelse med flygtninge- og migrantkrisen at stoppe midlertidigt for modtagelse af nye kvoteflygtninge.


Uenig

Hvis integrationen skal lykkes, er det vigtigt, at antallet af flygtninge og asylansøgere holdes nede, før der kommer flere til landet.

Enig

Antallet af asylansøgere i Danmark er faldet de seneste år, og derfor bør Danmark tage imod kvoteflygtninge igen. Danmark er et rigt land, der bør have råd til at hjælpe de svageste flygtninge.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Simon Emil mener:

Liberal Alliance vil arbejde for et stop for spontane asylansøgere. De asylansøgere, et land skal tage, bør man selv have kontrol med politisk. Danmark bør kunne modtage få tusinde kvoteflygtninge, i den situation, at der er stoppet for spontan asylansøgning. Ved at afvise flygtninge ved grænsen og i stedet tage imod et bestemt antal kvoteflygtninge vil man spare nogle af de udgifter, vi har i dag. LA foreslår, at de penge, der spares, går til hjælp i nærområderne. Herunder bl.a. Syrien. Fordi omkostningerne til asylbehandlinger i Danmark er så store, kan vi hjælpe langt flere, hvis vi vælger at hjælpe flygtningene i deres nærområde.

17

FLYGTNINGE

Integrationsydelsen skal hæves

Information om spørgsmålet

Integrationsydelsen blev indført i 2015 til personer, som ville være berettiget til at modtage uddannelses- eller kontanthjælp, men som ikke har opholdt sig i Danmark, Færøerne eller Grønland i mindst 7 år ud af de seneste 8 år. Den højeste sats for integrationsydelsen er 11.993 kroner om måneden før skat (forudsat at man er enlig forsøger). Integrationsydelsen skifter i 2020 navn til selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen, hvor den samtidig sænkes.


Uenig

Den nuværende integrationsydelse gør det mere attraktivt at komme i arbejde. Sociale ydelser skal ikke være for høje og gøre Danmark til et attraktivt land at søge mod.

Enig

Personer, der kommer til Danmark, skal have bedre muligheder for at finde fodfæste i landet. Integrationsydelsen er skævvridende og skaber fattigdom.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Simon Emil mener:

Et af de allervigtigste værktøjer for at få flygtninge i arbejde er at sikre, at ydelserne ikke er for høje – derfor mener Liberal Alliance heller ikke, at integrationsydelsen bør hæves.

18

SOCIAL

Det er et problem, hvis den økonomiske ulighed i samfundet stiger

Information om spørgsmålet

Uligheden i Danmark er steget de seneste år. Danmark har dog ifølge OECD stadigvæk en lavere økonomisk ulighed sammenlignet med Norge og Sverige.


Uenig

Det er ikke et problem, at den økonomiske ulighed stiger, hvis det betyder, at flere danskere bliver rigere.

Enig

Det er et problem, at den økonomiske ulighed stiger, da det fører til en skævvridning af samfundet og skaber større forskel på rig og fattig.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Simon Emil mener:

Liberal Alliance er optaget af at øge den samlede velstand i Danmark. Det vil muligvis øge uligheden i indkomster, men alle vil få en højere levestandard. Liberal Alliance finder det derfor ikke meningsfuldt at stræbe efter at skabe lighed, så længe levestandarden stiger. Hvis Bill Gates flyttede til Danmark i morgen ville uligheden stige, men ville nogen danskere være dårligere stillet af den grund?

19

SOCIAL

Kontanthjælpsloftet skal afskaffes

Information om spørgsmålet

Kontanthjælpsloftet fastsætter grænsen for, hvor mange penge en person kan modtage i offentlige ydelser i form af særlig støtte, boligstøtte og kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. I 2019 er den højeste ydelse 16.201 kroner om måneden, forudsat at man er enlig med mindst to børn.


Uenig

Personer på kontanthjælp bør have et rådighedsbeløb, der er lavere, end når man har et fuldtidsarbejde. Det styrker motivationen for at komme ud på arbejdsmarkedet.

Enig

Kontanthjælpsloftet giver økonomisk pressede familier endnu færre penge at leve for. Kontanthjælpsloftet holder kontanthjælpsmodtagere længere væk fra arbejdsmarkedet.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Simon Emil mener:

Kontanthjælpsloftet er tænkt som en tilskyndelse til at komme i arbejde og for at gøre forskellen på arbejde og passiv forsørgelse større. Og det virker. Alt for mange mennesker har for lidt ud af at gå på arbejde, og det er ikke i orden – det skal altid kunne betale sig at arbejde. Liberal Alliance vil derfor skærpe kontanthjælpsloftet yderligere og dermed øge forskellen på at være på offentlig forsørgelse og i beskæftigelse.

20

KØNSKVOTER

Det skal være obligatorisk for virksomheder at have et bestemt antal kvinder i bestyrelsen

Information om spørgsmålet

I 2012 blev de største virksomheder pålagt at opstille løbende måltal for kønnenes repræsentationer i ledelsen, men i 2016 blev reglerne lempet igen. I dag er cirka 15 procent i de største danske virksomheders bestyrelser kvinder.


Uenig

Virksomheder skal selv have frihed til at sammensætte deres bestyrelser. Det skal ikke være kønskvoter, der afgør, om man får en bestyrelsesplads, men kvalifikationer.

Enig

Der er kun cirka 15 procent kvinder i de største danske virksomheders bestyrelser, selvom man har forsøgt at fremme ligestilling med blødere tiltag. Der er derfor behov for at indføre kvoter.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Simon Emil mener:

Liberal Alliance mener, at man som menneske skal bedømmes på sin kunnen og flid i stedet for sit køn. Politisk skal vi sikre, at alle har de samme retlige muligheder, som gør det muligt at leve et frit liv, men vi skal ikke understøtte særlige støtteordninger til fordel for det enkelte køn.

21

ARBEJDSMARKED

Det skal være lettere at hente kvalificeret arbejdskraft uden for EU 

Information om spørgsmålet

Danske virksomheder kan frit rekruttere arbejdskraft inden for EU’s grænser. Men for at borgere uden for EU kan få arbejds- og opholdstilladelse i Danmark, skal de have et job i Danmark med en årsløn på mindst 426.985 kroner.


Uenig

Danmark skal prioritere efteruddannelse af danske medarbejdere og få danskere i arbejde, før der kommer udenlandsk arbejdskraft til. En lavere beløbsgrænse kan føre til social dumping.

Enig

Danske virksomheder har behov for at kunne hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Virksomheder risikerer at miste ordrer, fordi de mangler ansatte, og det kan koste vækst og velfærd.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Simon Emil mener:

Vi har i høj grad brug for udenlandsk arbejdskraft, hvis vi skal undgå flaskehalse og overophedning af det danske arbejdsmarked.

22

UDDANNELSE

Der skal være færre test i folkeskoleklasserne 

Information om spørgsmålet

Der anvendes i dag forskellige nationale test i folkeskolen, som tester elevernes kundskaber og færdigheder i syv forskellige fag. 10 test er obligatoriske fra 2. til 8. klassetrin, mens 4 test kan tages frivilligt.


Uenig

Nationale test kan give indblik i den enkelte elevs faglige niveau, ligesom de kan styrke evalueringskulturen i folkeskolen og give ensartede værktøjer til  at evaluere på tværs af landet.

Enig

Der er opstået en testkultur i folkeskolen, hvor der er mere fokus på måling end personlig læring. Lærerne skal selv have frihed til at tilrette undervisningen efter, hvad der giver mening.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Simon Emil mener:

Det faglige niveau i folkeskolen halter gevaldigt. Vi bliver nødt til at sikre et skarpt fokus på fagligheden og her spiller tests og karakterer en væsentlig rolle. Test og karakterer er en måde at hjælpe både lærere, forældre og elever med at fortælle hvor eleverne står, så man har noget at sammenligne med, og så man har noget at stræbe efter.

23

UDDANNELSE

Uddannelsesloftet skal afskaffes

Information om spørgsmålet

Hvis man har afsluttet en videregående uddannelse, kan man som udgangspunkt ikke tage en ny uddannelse på samme eller lavere niveau, før der er gået seks år.


Uenig

Staten skal begrænse udgifterne til uddannelse. Derfor bør uddannelsesloftet bevares, så man formindsker mulighederne for dobbeltuddannelser.

Enig

Det bør altid være muligt at uddanne sig. Staten bør derfor ikke have en begrænsning på, om man kan tage en ny uddannelse.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Simon Emil mener:

Liberal Alliance ønsker at afskaffe uddannelsesloftet, da mange studerende kommer i klemme på grund af loftet, og fordi staten ikke skal bestemme, hvordan man sætter sin uddannelse sammen.

24

UDDANNELSE

Det offentlige tilskud til privatskoler skal sænkes

Information om spørgsmålet

Privatskoler modtager i dag 76 procent af gennemsnitsudgiften til en folkeskoleelev i støtte fra staten. Privatskoler opkræver derudover forældrebetaling.


Uenig

Et lavere tilskud vil forringe muligheden for frit skolevalg, da forældre skal betale mere i skolepenge. Det kan give mere ulighed i skolesystemet, da privatskoler mere bliver for rige familier.

Enig

Folkeskolen bør være det naturlige valg for forældre. Det bør derfor være dyrere at sende børn i privatskole. Det kan fremme, at der er flere elever fra forskellige sociale lag i folkeskolen.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Simon Emil mener:

Det er Liberal Alliances holdning, at det er til gavn for både barnet, familien og samfundet, når engagerede forældre træffer et oplyst valg om, hvilken skole, der er bedst for netop deres barn. Om det skal være en folkeskole eller en fri grundskole, skal staten og politikerne ikke blande sig i. Det skal være økonomisk muligt for alle typer af familier at vælge en fri grundskole. Liberal Alliance har siden 2015 medvirket til at forbedre forholdene for fri- og privatskolerne ved at forhøje koblingsprocenten fra 71 pct. til 76 pct., og det er en del af vores økonomiske plan, at den skal op på 80 pct.

25

EU

Det er en fordel for Danmark at være med i EU

Information om spørgsmålet

Danmark har været medlem af EU-samarbejdet siden 1973. Danmark har fire EU-forbehold, som betyder, at Danmark står uden for det europæiske samarbejde om forsvar, euroen og dele af EU’s retspolitik.


Uenig

EU har for stor indflydelse på dansk lovgivning. EU-samarbejdet har udviklet sig for meget fra et økonomisk samarbejde til i dag også at omhandle eksempelvis forbruger- og miljøpolitik.

Enig

EU har styrket dansk økonomi med adgangen til det indre marked samt arbejdskraftens frie bevægelighed. Selvom Danmark afgiver suverænitet til EU, så giver EU flere fordele end ulemper.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Simon Emil mener:

Danmark har stor fordel af det europæiske samarbejde. Den fri bevægelighed og det indre marked er en kæmpe succes, og Danmark er meget afhængig af de fordele det indre marked giver, og den arbejdskraft der er muliggjort som følge af den fri bevægelighed. Cirka 580.000 danske arbejdspladser er direkte knyttet til det indre marked, og en gennemsnitlig dansk familie får 65.000 kr. mere om året pga. EU's indre marked. Samtidig har EU har været en stærkt medvirkende faktor til at skabe fred og frihed i Europa. Nu står vi så i en tid, hvor stærke ydre kræfter søger at destabilisere det europæiske samarbejde, og dér er det vigtigt, at vi i Europa står sammen om grundlæggende vestlige værdier. Liberal Alliance arbejder for et smalt og stærkt EU. Et EU med fokus på grænseoverskridende udfordringer som sikring af det indre marked og de ydre grænser, klimaindsatser, miljø og forbrugerbeskyttelse, men ikke et EU med fælles valuta, skat og regering. Der skal være fri bevægelighed for arbejdskraft og studerende, men ikke fælles EU-regler for adgang til velfærdsydelser. EU skal arbejde aktivt for fred og personlig frihed, og skal gøre op med bureaukrati, bøvl og unødvendige forbud.

26

UDVIKLINGSBISTAND

Danmark skal bruge flere penge på udviklingsbistand

Information om spørgsmålet

Den danske udviklingsbistand er i dag på omtrent 0,7 procent af bruttonationalindkomst (BNI). Pengene går blandt andet til at bekæmpe fattigdom, forebygge migration samt hjælpe og modtage flygtninge i Danmark.


Uenig

Danmark er i forvejen et af de få lande i verden, der lever op til FN’s minimumsmål. Danmark bør derfor ikke bruge flere penge på udviklingsbistand, end andre lande gør.

Enig

Danmark har en lang tradition for at ligge over FN’s minimumsmål på 0,7 procent. Danmark bør derfor hæve udviklingsbistanden til mere end 0,7 procent, som vi cirka giver i dag.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Simon Emil mener:

Den samlede danske udviklingsbistand bør følge FN’s anbefalinger, som i øjeblikket er på 0,7 pct. af BNI. Det er det niveau udviklingsbistanden er på i dag. Dog skal Danmark skal prioritere sin udviklingsbistand, så den i højere grad tilfalder verdens fattigste.

27

FORSVAR

Danmark bruger for mange penge på forsvaret

Information om spørgsmålet

De danske forsvarsudgifter udgør 23,6 milliarder kroner i 2019 og vil frem mod 2023 øges. Til den tid vil de samlede forsvarsudgifter svare til 1,3 procent af bruttonationalproduktet (BNP), som dog stadig er lavere end Natos målsætning om, at medlemslande skal bruge 2 procent på forsvaret.


Uenig

Det ændrede trusselsbillede mod Danmark og Europa med cybertrusler og Ruslands fremfærd betyder, at der ikke skal bruges færre penge.

Enig

Trusselsbilledet mod Danmark giver ikke anledning til at bruge så mange penge på forsvaret. Mange af de penge, der bruges på forsvaret, kunne bruges bedre på andre områder.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Simon Emil mener:

I lyset af et stigende trusselsniveau i Europa, hvor udenlandske stater blander sig i demokratiske valg og planlægger og udfører attentater på europæisk jord, er der behov for, at vi i Danmark indstiller os på denne nye sikkerhedssituation, og derfor har vi forstærket os med forsvarsforliget. Det vil over de kommende år opgraderer det danske forsvar. Det er godt, og det er nødvendigt.

28

GRUNDLOV

Kirke og stat skal adskilles

Information om spørgsmålet

Den danske stat skal ifølge grundloven understøtte den evangelisk-lutherske kirke. I 2018 var 75,1 procent af den danske befolkning medlem af folkekirken, som finansieres via en særskat, som medlemmerne betaler. Medlemstallet i folkekirken har været faldende over de seneste årtier.


Uenig

Folkekirken er en del af dansk kultur og historie, og dens særstatus bør fastholdes. Der er religionsfrihed, og danskerne kan selv vælge, om de vil være en del af folkekirken eller ej.

Enig

Religion er en privatsag. Der er flere religioner i Danmark, og den evangelisk-lutherske skal ikke have særstatus. Derudover bør religion ikke have en plads i et vestligt demokratis forfatning.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Simon Emil mener:

Liberal Alliance mener, at folkekirken og statens økonomi skal adskilles. Præstelønninger og medlemsaktiviteter skal finansieres af medlemmerne. Staten skal til gengæld betale for de ydelser, folkekirken leverer til alle borgere. I dag drejer det sig f.eks. om kirkegårdspleje og vedligeholdelse af kulturarv.

29

STAT

Regionerne skal nedlægges

Information om spørgsmålet

Danmark er opdelt i fem regioner, som styres af folkevalgte administrative enheder. Regionerne har i dag ansvaret for sundhedsvæsenet, herunder sygehusene og psykiatrien samt mindre områder som  dele af den kollektive trafik.


Uenig

Sygehuskvaliteten er blevet bedre i regionernes levetid. Regionerne styrker demokratiet, så beslutninger om sundhedsvæsenet ikke kommer langt væk fra borgerne.

Enig

Regionerne er et fordyrende mellemled. Det er tilstrækkeligt med kun to politiske niveauer i Danmark. Nedlæggelse af regionerne kan skabe mere sammenhæng i sundhedsvæsenet

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Simon Emil mener:

Liberal Alliance mener, at regionerne skal nedlægges. Danmark er for lille et land til at have tre administrative led. Derfor ønsker Liberal Alliance at afskaffe det midterste; regionerne.

30

UDFLYTNING

Der skal udflyttes flere statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet

Information om spørgsmålet

I efteråret 2015 tog regeringen initiativ til at udflytte cirka 3.900 statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet. I begyndelsen af 2018 præsenterede regeringen en plan for udflytning af yderligere godt 1.800 statslige arbejdspladser.


Uenig

Flere udflytninger kan føre til videnstab og længere sagsbehandlingstider, fordi flere erfarne medarbejdere vælger ikke at flytte med. Udflytningerne har vist sig at være dyrere end planlagt.

Enig

Udflytninger gavner økonomien og udviklingen i de områder, hvor arbejdspladserne flyttes hen. Flere udflytninger kan skabe en bedre geografisk balance af arbejdspladser og højtuddannede.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Simon Emil mener:

Liberal Alliance er mere optaget af at sikre, at der skabes flere private arbejdspladser end at flytte rundt på eksisterende statslige arbejdspladser. Det offentlige skal sikre god og effektiv drift, og placeringen af statslige arbejdspladser skal understøtte netop dette.

Hvor enig er du med Simon Emil Ammitzbøll-Bille?

Svar på 30 spørgsmål og få svaret.

Tag testen