Vil du istedet tage kandidattesten for folketingsvalget 2019? Klik her

Michael Melchert

Om mig

Stem en økonom ind i Albertslund byråd - Jeg vil skabe styr på byens økonomi og bureaukratiet - Jeg står for et styrket fokus på kerneopgaverne og velfærden - Jeg kan skabe bedre velstand med råd til at mere, også til at få sænket skatterne igen I mere end 40 år har kommunen været socialistisk styret. Den politiske ledelse er kørt træt, der er ingen visioner og man hæver blot skatterne, når man skal finde nye penge til unødvendige projekter. Det er derfor tiltrængt med et effektivt serviceeftersyn af Albertslund kommune. Der skal ryddes op og skabes nyt fokus på kerneopgaverne. Det betyder fokus på kernevelfærden, og den skal styrkes. Unødvendige projekter og administration, bureaukrati og politiske valggaver skal fjernes. Jeg vil sikre, at Albertslund får en professionel ledelse, med en sund og god økonomistyring, så familierne får bedre velfærd for mindre skat. En familie med 2 børn kunne spare 15.000 kr. om året, hvis Albertslund havde en ledelse, der var lige så god som landets bedste kommuner – så stort er potentialet for byen. Derfor skal du stemme personligt på mig - send en økonom ind i byrådet.

Fakta

Beskæftigelse
Offentligt ansat
Alder
46 år

Mere information

www.melchert.la
Blog
Facebook

3000 nye boliger - Albertslund grønt ind i fremtiden.

Jeg vil arbejde for 3000 nye boliger i byen, for at sikre de rette boliger til alle fremover. KV17 er vigtigt, da Albertslund over de næste par år skal byplanlægges. Vi bliver flere i fremtiden, skal vi undgå endnu længere ventelister og mangel på ejerboliger, så skal vi allerede nu planlægge byens udvikling derefter. - det for sent senere, når der ikke længere er plads til at bygge nyt.

6000 nye borgere - mere velstand

Med 3000 nye boliger følger 6000 nye borgere. Skatte indtægterne herfra vil styrke økonomien i Albertslund betydeligt, der bliver råd til både skattelettelser og investeringer i byen, som fx en ny skole og institutioner, samt nye cykelstier. Der kommer nye arbejdspladser i byen, mere liv i Albertslund centeret og bedre omsætning til mange af de lokale erhvervsvirksomheder.

Mindre skat - mere frihed

Der skal styr på økonomien i Albertslund kommune. - Siden 2013 er skatten sat op 2 gange. Kommunen bruger årligt 45 mio. kr. for meget, på administration og ledelse, da kommunen er blandt de 5. dyreste på området i DK. Pengene kan spares blot vi på gennemsnittet som fx Brøndby. Skatten skal 10% ned - en familie beholder 1250 kr. mere om måneden, hvilket svarer til 15.000 årligt sparet i skat.

1

ÆLDREPLEJE

Private virksomheder bør stå for en større del af hjemmehjælpen til ældre

Information om spørgsmålet

Kommuner har ansvaret for, at ældre mennesker kan få hjælp, hvis de ikke kan klare sig selv. En kommune kan vælge at overlade hele eller dele af den kommunale hjemmepleje til private virksomheder.


For

Private virksomheder er mere effektive til at levere hjemmepleje. De kan gøre det hurtigere, smartere og billigere end den kommunale leverandør af hjemmepleje.

Imod

Private virksomheder skal give overskud og har derfor for stort fokus på, hvor billigt de kan levere hjemmeplejen. Det går ud over de ældre og de ansatte, fordi kvaliteten af hjemmeplejen bliver nedprioriteret til fordel for lave omkostninger.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Michael mener:

Private virksomheder skal have lov at byde på opgaverne, sammen med det offentlige. Hvem der skal stå for en større del af hjemmeplejen, bør afgøres af hvem som vinder opgaverne i udbud. Det vigtige for mig er, at den enkelte ældre får en større frihed, til selv at vælge den pleje, der passer til netop deres behov - om de vælger offentlig eller privat hjemmehjælp, det vil jeg ikke blande mig i.

2

FRIVILLIGHED

Kommunen skal inddrage frivilligt arbejde på plejehjem ​for at aflaste personalet

Information om spørgsmålet

I dag er det muligt at arbejde som frivillig i kommunale institutioner, for eksempel som besøgsven på et plejehjem. Flere kommuner rundt om i landet har fået såkaldte frivilligkoordinatorer, der organiserer frivilligt arbejde på deres plejehjem.


For

Frivillige på plejehjem løfter kvaliteten for beboerne. Det giver flere hænder til omsorgsopgaver og giver det lønnede personale mere tid til at udføre deres kerneopgaver.

Imod

Frivillige går ud over det lønnede personale på plejehjem. De frivillige udfylder nemlig det arbejde, som det lønnede personale er ansat til. Det kan føre til spareøvelser, fordi det lønnede personale presses af frivillige, der ikke får løn.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Michael mener:

Nogle af de opgaver, som i dag varetages af personalet på plejehjemmene, kunne også godt varetages af frivillige. F.eks. behøver samvær og forskellige aktiviteter ikke altid, at varetages af sundhedspersonalet. Vi har en god ordning i Albertslund, hvor de ældre kan bestille en cykeltur, hvor det er frivillige som løser opgaven. Andre opgaver, såsom udlevering af medicin osv. skal fortsat varetages af uddannet personale.

3

KOMMUNESKAT

Kommuneskatten skal sænkes

Information om spørgsmålet

Kommuneskatten er en del af din indkomstskat. Kommunalbestyrelsen i hver kommune fastlægger selv skattesatsen inden for rammerne af den årlige økonomiaftale mellem kommunerne og regeringen. I 2017 er den gennemsnitlige kommuneskat på 25,3 procent.


For

Kommuneskatten er for høj. Færre penge vil tvinge kommunen til at effektivisere og tænke nyt. Derudover kan borgerne beholde flere af deres egne penge. Lavere skat vil tiltrække nye virksomheder til kommunen.

Imod

Hvis vi sænker skatten, bliver der færre penge til velfærd, og det vil særligt kunne ramme de svageste borgere.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Michael mener:

Albertslund har sat skatten op 2 gange siden 2013. - Helt unødvendigt, når vi samtidigt ved, at vi har en af landets dyreste administrationer. Vi kunne spare 45 mio. kr. årligt, hvis vores administration og ledelse var lige så effektiv, som i Brøndby kommune.

4

ERHVERV

Virksomheder skal betale færre afgifter til kommunen

Information om spørgsmålet

Virksomheder betaler afgifter til den kommune, hvor virksomheden er placeret. Det kan for eksempel være gebyrer for byggesager eller skat på erhvervsejendomme.


For

Færre kommunale afgifter for virksomheder vil betyde flere arbejdspladser i kommunen, fordi det tiltrækker nye virksomheder og giver de eksisterende bedre mulighed for at udvide og bygge nyt.

Imod

Færre kommunale afgifter til virksomheder sender regningen for kommunal service videre til almindelige borgere. Der er ingen sikkerhed for, at virksomheder vil investere i flere arbejdspladser i kommunen, hvis de betaler færre afgifter.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Michael mener:

Virksomhederne betaler en lang række afgifter til kommunen, det hæmmer erhvervslivet i kommunen. Dækningsafgiften er et godt eksempel, som i Albertslund er helt i top, men det er en unødvendig afgift, som faktisk betyder vi mister arbejdspladser.

5

ØKONOMI

Det er muligt at spare penge i kommunen uden at det går ud over velfærden

Information om spørgsmålet

Langt størstedelen af kommunernes budget bliver brugt på direkte velfærd såsom pleje af ældre og børn, sundhed og arbejdsløshedsunderstøttelse.


For

Kommunal velfærd kan sagtens effektiviseres, uden at det går ud over kvaliteten af velfærden. Blandt andet kan nye IT-løsninger og mindre bureaukrati frigøre ressourcer, til at offentligt ansatte kan løse deres opgaver bedre og hurtigere.

Imod

Hvis kommunen vil spare penge, vil det enten betyde færre typer af service til borgerne, eller at kommunens medarbejdere skal løbe hurtigere, end de allerede gør. Det vil i sidste ende gå ud over velfærden.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Michael mener:

Albertslund er blandt de 5 kommuner i DK, som bruger flest penge på administration og ledelse. Hvis vi kom på gennemsnittet af landets kommuner, som fx Brøndby er, kunne vi spare 45 mio. kr. årligt, uden det går ud over velfærden.

6

FOLKESKOLE

Kommunen skal sikre, at folkeskoleklasserne er bredt socialt sammensatte

Information om spørgsmålet

En kommune kan vælge at sammenlægge skoledistrikter eller at transportere elever fra et distrikt til et andet for at skabe mere socialt blandede klasser.


For

Hvis vi skal løfte fagligt og socialt svage elever, er det nødvendigt, at kommunen sørger for, at de bliver blandet med børn fra fagligt og socialt stærke hjem.

Imod

Hvis kommunen skal tage højde for klassens sociale sammensætning, vil det indskrænke forældrenes frihed til at sikre, at deres børn får den bedst mulige skolegang. Desuden vil nogle elever kunne få forlænget transporttid til skole.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Michael mener:

Forældre skal have mere frihed til at vælge skole til deres børn. Det er forældrene, der ved, hvad der er bedst for deres barn – ikke kommunen. Kommunen skal sikre borgenes frihed, ikke indskrænke den.

7

DAGINSTITUTIONER

Der skal være en fast grænse for, hvor mange børn der må være pr pædagog i børnehaver og vuggestuer

Information om spørgsmålet

I dag findes der ikke en fast øvre grænse, for hvor mange børn der må være pr. pædagog. Der er stor variation, i hvor mange børn der er pr. pædagog i de danske kommuner.


For

Der er alt for mange børn, der ikke får tilstrækkelig omsorg og nærvær fra pædagogerne, fordi medarbejderne skal løbe hurtigt. Det hæmmer børns udvikling.

Imod

Der er ikke et entydigt lighedstegn mellem antallet af hænder og kvaliteten i børnepasningen. Desuden skal kommunen frit kunne prioritere antallet af ansatte ud fra forældrenes behov lokalt.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Michael mener:

Der skal være større gennemsigtighed med, hvad institutionerne kan tilbyde, så forældre kan til- eller fravælge institutioner, alt efter hvad forældrene mener der passer bedst, til netop deres barn. Det bør mere frihed til den enkelte institution, så de kan indrette deres hverdag ift., hvad der er bedst for børnene.

8

TRANSPORT

Kommunen skal bruge flere penge på forbedring af veje

Information om spørgsmålet

Kommunerne har ansvaret for det kommunale vejnet. I alt er der mere end 70.000 km kommunevej i Danmark. Kommunerne har dermed ansvaret for langt størstedelen af vejnettet i Danmark.


For

Kvaliteten af vejene i min kommune er for dårlig. Desuden er det billigere at forbedre veje løbende frem for at gøre det, når problemerne opstår.

Imod

Kommunen bruger allerede tilstrækkeligt med penge på forbedringer af vejene, som først og fremmest kommer miljøskadelig transport til gode.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Michael mener:

Ja veje og stier i Albertslund trænger til bedre vedligeholdelse. Men opgaverne skal i udbud, for det ikke sikkert vi behøves at bruge flere penge dertil.

9

TRANSPORT

Kommunen skal bruge flere penge på cykelstier

Information om spørgsmålet

Kommunerne har ansvaret for de cykelstier, der er en del af det kommunale vejnet.


For

Bedre cykelstier kan få flere til at bruge cyklen frem for bilen som transportmiddel. Det er godt for miljøet og den enkeltes sundhed.

Imod

Bedre og flere cykelstier er ikke lig med flere cyklister. Bilen er stadig det foretrukne transportmiddel for de fleste og skal prioriteres derefter.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Michael mener:

Ja veje og stier i Albertslund trænger til bedre vedligeholdelse. Men opgaverne skal i udbud, for det ikke sikkert vi behøves at bruge flere penge dertil.

10

FLYGTNINGE

Kommunen kan modtage flere flygtninge

Information om spørgsmålet

Flygtninge fordeles i de danske kommuner med et kvotesystem, der blandt andet tager højde for antallet af flygtninge i kommunerne. Kommuner kan også selv komme med ønsker til, hvilke flygtninge de gerne vil modtage.


For

Vi har pligt til at hjælpe, hvor vi kan, og på sigt vil flygtninge være en gevinst for lokalmiljøet.

Imod

Vi har nået grænsen for, hvor mange flygtninge vi kan modtage i kommunen. Økonomisk og socialt er de en stor udfordring for lokalmiljøet, og derfor skal vi ikke have flere.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Michael mener:

Nej, Albertslund er en kommune som allerede har modtaget mange, vi kan ikke rumme flere, hvis vi skal lykkes integrationen, af dem som allerede er her. Jeg har siddet i kommunens integrationsråd, samt arbejdet med beskæftigelse specifikt for folk af anden etnisk herkomst. Der er stadig vanskeligheder og udfordringer, og Albertslund er forsat belastet, så vi kan ikke modtage flere.

11

INTEGRATION

Kommunale institutioner tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

Information om spørgsmålet

I nogle kommunale børnehaver har man afskaffet svinekød fra menuen af hensyn til religiøse minoriteter. I enkelte folkeskoler er der indrettet bederum. Der er ingen generel lovgivning på området, og kommunerne styrer de hensyn, der tages.


For

Religion og det offentlige rum skal ikke blandes sammen. Hvis folk har særlige religiøse forpligtelser, må de dyrke dem inden for hjemmets fire vægge.

Imod

Religionsfrihed betyder ret til at dyrke sin religion. Det styrker sammenhængskraft og integration, hvis kommunens institutioner understøtter religiøse særhensyn.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Michael mener:

Der er eksempler på, at der tages for mange hensyn til religiøse minoriteter. Det er problematisk, når rationelle argumenter udfordres af hensyn til religiøse hensyn. Vi skal naturligvis ikke have politisk detailstyring af decentrale institutioner, som selv ved bedst, hvordan man med fordel kan indrette sig. Samtidig skal det stå helt klart, at der i et demokratisk samfund som vores skal være plads til religionskritik.

12

KULTUR

Der anvendes for mange penge på biblioteker og kulturhuse

Information om spørgsmålet

På landsplan brugte kommunerne i 2016 cirka 5,5 mia. kr. på kulturtilbud som folkebiblioteker, museer og musikarrangementer.


For

Kulturelle tilbud skal i højere grad klare sig på markedsvilkår. Kultur er ikke kernevelfærd som for eksempel omsorg for børn og ældre.

Imod

Kommunal støtte er afgørende for at opretholde en alsidig vifte af kulturtilbud. Biblioteker og kulturhuse har en vigtig rolle i forhold til borgernes adgang til viden, dannelse og underholdning.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Michael mener:

Albertslund har landets 2. højeste udgifter til kulturområdet. Det er for meget, særligt når vi ligger i Storkøbenhavn, hvor der er masser af kulturtilbud i omegnskommunerne og i københavn. Der bruges generelt for mange penge på projekter, der ikke er kommunale kerneopgaver.

13

IDRÆT

Kommunen skal betale for børns idrætsaktiviteter​, hvis forældrene ikke har råd​

Information om spørgsmålet

Idrætsforeninger, der tilbyder fritidsaktiviteter til børn og unge under 25, har ret til at få tilskud fra kommunen. Kommunalbestyrelsen sætter betingelserne for tilskuddet og bestemmer, hvor stort det skal være. Det er ikke udbredt, at kommuner betaler den fulde pris for børns idrætsaktiviteter.


For

Det er sundt for børn at deltage i idrætsaktiviteter, fordi både aktiviteterne og samværet med andre børn udvikler dem positivt. Derfor skal kommunen sørge for, at alle børn har lige adgang til idrætsaktiviteter.

Imod

Man fratager forældre ansvaret for at tage vare på deres børn, hvis man begynder at betale for deres børns idrætsaktiviteter. Hvis forældrene ikke har råd, må de prioritere i deres udgifter.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Michael mener:

Jeg vil hellere sænke skatterne, så forældrene har råd til deres børns fritidsaktiviteter. Det er ikke en kommunal kerneopgave at finansiere børns fritidsaktiviteter. Forældre skal have råd til og mulighed for at kunne prioritere, hvad der er bedst for deres børn.

14

ÆLDRE

Ældre der har råd, skal kunne tilvælge og betale for ekstra service på de kommunale plejehjem

Information om spørgsmålet

Tilkøb af ekstra service har tidligere kun været muligt hos private leverandører af pleje. Men siden 2013 har flere kommuner haft en forsøgsordning, hvor kommunale leverandører også kan tilbyde ekstra service mod betaling.


For

Tilkøb af ekstra service giver fleksibilitet for de ældre, der har særlige behov. Samtidig sikrer det, at de kommunale leverandører af pleje kan konkurrere på lige vilkår med private leverandører.

Imod

Ekstra service favoriserer rige ældre, som har råd til at betale for ekstra ydelser. Samtidig kan det udhule velfærden på ældreområdet, fordi kommunerne kan se en økonomisk gevinst i at erstatte almen velfærd med ekstra service, der koster penge.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Michael mener:

Hvis ældre ønsker at tilkøbe ekstra service, skal de da have friheden til det. Nogen vil måske have rengøring 2-3 gange om ugen, fordi de har kæledyr. Det giver en bedre alderdom, hvis de ældre selv kan bestemme over sit liv - også hvis de er kommet på plejehjem.

15

MILJØ

Kommunen skal sikre mere sortering og genanvendelse af borgernes affald

Information om spørgsmålet

Kommunen har ansvaret for at håndtere alt privat affald samt affald fra erhverv, som skal brændes eller deponeres.


For

En bedre sortering og genanvendelse af affald vil sikre en mindre belastning af miljøet og en mere bæredygtig økonomi, hvor affald genanvendes til nye produkter.

Imod

Affaldshåndtering er allerede meget omstændig, og effekten af at sortere står ikke mål med indsatsen.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Michael mener:

Kommunen er allerede gået langt med sortering og genbrug. Jeg så hellere at man havde valgt en central sorterings løsning, end den man har nu, hvor hele sorteringen skal ske i hjemmet. En central løsning giver en bedre sortering, og er der bedste for miljøet.

16

MILJØ

Kommunen skal gøre mere for at skabe sammenhængende ​naturområder

Information om spørgsmålet

Kommuner skal udpege, hvor den eksisterende natur findes, og hvor der i fremtiden er potentiale for at skabe ny natur og binde naturen sammen i større naturområder på tværs af kommunegrænser.


For

Sammenhængende naturområder gør, at naturen bliver mere robust, og at plante- og dyrearter får bedre overlevelsesmuligheder.

Imod

Der anvendes allerede tilstrækkeligt med ressourcer på at sikre kommunens natur. Desuden kan det begrænse jordejeres råderet over deres ejendom, som igen kan betyde lavere jordpriser.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Michael mener:

Albertslund består af 60% natur allerede, meget af det i fingerplanen, som vi ikke har indflydelse på. Men ved nyt byggeri i byen, der mener jeg man kan gøre meget, for at sikre mere sammenhæng mellem boliger og naturen. Der findes allerede god arkitektur, som integrere naturen med bygningerne, det vil jeg gerne arbejde for, at vi får mere af i Albertslund. Det giver langt bedre boligområder og flottere facader - jeg ville ønske man havde tænkt dette for Sundhedshuset, som desværre blot blev til endnu en beton facade i byen.

17

FOREBYGGELSE

Kommunen skal hjælpe borgere til at stoppe med at ryge

Information om spørgsmålet

Cirka 14.000 mennesker dør årligt på grund af rygning. Følgerne af rygning koster samfundet 3,5 mia. kr. årligt til sundhedsudgifter.


For

Hvis kommunen tilbyder hjælp til rygestop, vil samfundet på langt sigt spare penge. Samtidig vil rygestop gavne den enkeltes sundhed, ligesom færre vil blive udsat for passiv rygning.

Imod

Rygning er en privatsag. Det er ikke en kommunal opgave at få folk til at stoppe med at ryge. Desuden er andelen af rygere faldet betragteligt de sidste mange år, og den udvikling vil fortsætte, uanset om kommunen tilbyder hjælp eller ej.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Michael mener:

Det er ikke en kerneopgave, og kommunen skal ikke blande sig i folks sundhedsvaner. Hvis den enkelte borger ønsker at stoppe med at ryge, så er det borgerens eget ansvar. Apoteket har allerede et godt rygestop program, kommunen skal ikke konkurrere og nu også tilbyde rygestop kurser.

18

FOLKESUNDHED

Salg af alkohol i idrætshaller skal være forbudt

Information om spørgsmålet

Bornholms Regionskommune valgte i januar at forbyde salg af alkohol i idrætshaller, hvis der er børn under 18 år til stede. Flere kommuner har indført lignende forbud ved særlige arrangementer.


For

Det sætter et dårligt eksempel for børn, hvis deres forældre køber alkohol i forbindelse med fritid og sport. Med et forbud lærer børn, at sport og fritid ikke er relateret alkohol.

Imod

Det er et indgreb i den personlige frihed, når man forbyder folk at købe alkohol. Derudover mister idrætshaller indtægter ved et forbud.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Michael mener:

I stedet for at lave den her slags central regulering, bør man i stedet finde løsninger, der giver mening de enkelte steder. Måske er det ikke hensigtsmæssigt, at der serveres alkohol der, hvor miniputterne spiller, imens der ikke er noget i vejen for, at serie 5-holdet kan købe en øl efter en kamp.

19

ENERGI

Kommunen skal prioritere at købe strøm fra vindmøller

Information om spørgsmålet

Kommunen har brug for strøm til mange forskellige kommunale institutioner såsom børnehaver, jobcentre osv. Nogle kommuner har valgt at indgå aftaler om indkøb af strøm, der støtter op om investeringer i vedvarende energi som vindmøller.


For

Kommunerne kan støtte den grønne omstilling ved at købe strøm fra vindmøller. Det er godt for miljøet og skubber til det positive mål om at gøre Danmark fri af forurenende energikilder.

Imod

Kommunen skal sørge for at købe den billigste type af energi, så skatteborgerne ikke betaler mere end nødvendigt for strøm til kommunale opgaver. Flere vindmøller vil også være ødelæggende for landskabet.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Michael mener:

Indkøb af strøm til overpris fra særlige energikilder lever ikke op til målet om, at forvalte borgernes penge med mådehold. Kommunen skal udvise mådehold med de offentlige midler.

20

ERHVERV

Det er en fordel at indkøbsmuligheder samles i storcentre​

Information om spørgsmålet

1. juni 2017 moderniserede regeringen planloven, så det nu er lettere at anlægge storcentre i byer med over 20.000 indbyggere, hvis det besluttes af kommunalbestyrelsen.


For

Storcentre gør det lettere for forbrugere at handle, fordi alt er samlet på ét sted med enkel parkering. Derudover sænker det priserne for kunderne, fordi storcentre giver butikker stordriftsfordele.

Imod

Storcentre kvæler det lokale byliv. Det er vigtigere at bevare et levende, lokalt bymiljø frem for at samle butikker i storcentre.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Michael mener:

Det skal kommunen slet ikke blande sig i. Der skal både være plads og mulighed for lokale købmænd og kiosker mv. men da også for indkøbscentre. Begge dele har deres kunder. Ved at sænke selskabskatterne i kommunen, ville de små butikker bedre kunne overleve lokalt, hvilket jeg gerne vil arbejde for.

21

BESKÆFTIGELSE

Kommunen skal stille større krav til arbejdsløse

Information om spørgsmålet

Kommunerne har ansvar for at sikre, at der bliver stillet de rette krav til arbejdsløse, for at de hurtigst muligt kan komme i job.


For

Der er et alt for stort incitament til at modtage offentlig understøttelse frem for at arbejde. Med større krav kan kommunen sikre sig, at arbejdsløse gør en indsats for at komme i arbejde.

Imod

Arbejdsløshed er ikke en forbrydelse, der skal straffes med krav fra kommunen. Den skal koncentrere sig om at hjælpe arbejdsløse mest muligt og ikke stille urimelige krav.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Michael mener:

Det kommer an på hvem af de arbejdsløse vi kigger på. Man kan generelt dele arbejdsløse op i 4 kategorier, fordelt på vilje og evne: 1. De som kan og vil arbejde. 2. De som kan, men ikke vil arbejde. 3. De som ikke kan, men gerne vil arbejde. 4. De som ikke kan og ikke vil arbejde. Siden Albertslund fik sit Jobcenter i 2007, har man været alt for dårlige til at stille krav, til dem som kan, men ikke vil arbejde (2.) I for mange år, har man ikke gjort en målrettet indsats, hvilket koster os mange skattekroner årligt i overførelses indkomster. Da folk har kunne gå passivt ledige på særligt kontanthjælp i årtier, uden de reelt stod til rådighed, så er der et stort behov for at rydde op i dette i Albertslund. Vi er ude af krisen, og der er job til disse ledige, men de vil ikke arbejde. Det skal vi ikke acceptere længere, der skal sættes intensivt ind, overfor dem som ikke vil arbejde. Vi ved, at der blandt dem som godt kan arbejde, men ikke vil, der gemmer der sig mange, som arbejder sort. Der er også mange kvinder med anden etnisk baggrund, som på grund af identitet og kultur og/eller familiepres, ikke mener de skal på arbejdsmarkedet, men være hjemmegående husmor. Der er også en gruppe, som har stillet sig tilfreds med ydelsernes størrelse og indrettet deres liv derefter, de prioritere friheden til at gå hjemme højere, end kravene og tiden som skal bruge på en arbejdsplads. Der er endvidere andre individuelle grunde, for nogen at de dyrker sport på et plan, at de ikke har tiden til et fuldtidsjob fx. Fælles for dem alle er, at vi skal ikke acceptere arbejdsløse som godt kan, men ikke vil arbejde, og de skal mødes med større krav og en mere intensiv indsats. 1'erne skal hjælpes bedst og hurtigt til deres næste job, de fleste klarer det selv. 3'erne er sygemeldte, de skal udredes ordentligt og have den hjælp og støtte de skal bruge, for de kan blive raske hurtigst muligt. En del 2'ere forsøger at gemme sig i en sygemelding, fra kravene om at stå til rådighed, de skal identificeres og flyttes væk fra sygemeldingen og tilbage til rådighed. 4'erne har det med at overdrive deres sygdom eller påstå sygdom, som de reelt ikke fejler. Det er en svær målgruppe at arbejde med, da der både skal tages hensyn til reel sygdom, men der skal også være opmærksomhed på påstået sygdom, som dække for den manglende vilje og motivation til en raskmelding og at stå til rådighed. Der skal en særlig indsats til overfor denne målgruppe. Der er en overvægt af folk, med anden etnisk herkomst i målgruppen.

22

FOLKESKOLE

Børn går for mange timer i skole

Information om spørgsmålet

I 2014 trådte folkeskolereformen i kraft. Reformen indebar blandt andet, at elevernes skoledag blev længere. Landets kommuner kan dog gøre skoledagen kortere ved at bruge flere undervisningstimer med to lærere i klassen på samme tid.


For

Det nuværende timetal i folkeskolen giver børn færre muligheder for at dyrke fritidsaktiviteter efter skole og tager tid fra familielivet. Det begrænser børns mulighed for at udvikle sig socialt.

Imod

For mange børn går ud af skolen uden at kunne læse eller regne. Derfor er der behov for, at folkeskolerne tilbyder eleverne det nuværende timetal.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Michael mener:

Folkeskolereformen har beslaglagt for mange timer til skolen, som går ud over børnenes fritid og fritidsinteresser, samt friheden til blot at være børn. Der skal være balance mellem skole og fritid, så eleverne har tid til også at være børn samtidig med, at de får et fagligt grundlag, som gør dem parat til et videre uddannelsesliv. Kommunen bør i højere grad udnytte de muligheder lovgivningen giver for at sikre børn et sundt forhold mellem skole og fritid.

23

BÆREDYGTIGHED

Der bør kun serveres økologisk mad i offentlige madordninger

Information om spørgsmålet

Flere kommuner rundt om i landet prioriterer økologisk mad i offentlige institutioner som børnehaver og vuggestuer.


For

Økologisk mad i offentlige madordninger vil være med til at støtte den grønne omstilling og gøre madproduktion mere bæredygtigt. Derudover kan det have en afsmittende effekt på borgernes almindelige madvaner.

Imod

Det offentlige skal prioritere den type mad, der er billigst og bedst. Økologiske varer har ofte kortere holdbarhed, hvilket kan betyde mere madspild. Økologisk er typisk dyrere end andre fødevarer, men ikke nødvendigvis tilsvarende bedre.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Michael mener:

Det bør ikke være et kommunalt anliggende, om der serveres økologisk mad i offentlige madordninger. Hvis der er offentlige madordninger, er det op til de enkelte institutioner at afgøre, hvordan maden skal være.

24

KLIMA

Kommunens biler skal køre på el

Information om spørgsmålet

Ifølge Energistyrelsen udledes der halvt så meget CO2, hvis man kører i en elbil sammenlignet med en tilsvarende benzindreven bil. Til gengæld er elbilen typisk dyrere.


For

Elbiler er fremtiden, hvis vi skal have et bæredygtigt samfund. Desuden kan kommunens indkøb af elbiler have en afsmittende effekt på borgernes valg af bil.

Imod

Kommunen skal købe de biler, der er billigst. Kommunens skattekroner skal ikke bruges på at forvride bilmarkedet.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Michael mener:

Det er ikke afgørende, om kommunens biler kører på el eller ej. Det afgørende er, at borgernes penge bliver brugt så godt, effektivt og billigt som muligt.

25

ÆLDRE

Der bør ansættes flere i hjemmeplejen

Information om spørgsmålet

Det gennemsnitlige antal hjemmehjælpstimer for ældre over 65 år er i 2016 3,6 timer om ugen.


For

Flere ansatte i hjemmeplejen vil forbedre plejen af ældre. Desuden vil flere hænder lette arbejdsbyrden for medarbejderne.

Imod

Flere hænder er ikke lig med mere kvalitet i hjemmeplejen af ældre. Man kan sagtens effektivisere hjemmeplejens arbejdsrutiner, så de ansatte kan gøre hjemmeplejen endnu bedre for ældre uden at blive stresset.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Michael mener:

Liberal Alliance ønsker flere offentligt ansatte, som yder en konkret service, og færre offentligt ansatte, som sidder bag et skrivebord. I Liberal Alliances 2025-plan er der afsat 26 mia. kr. til at imødegå befolkningsudviklingen, hvor vi ved, at vi får flere ældre. Med et stigende antal ældre, kan der være god grund til, at ansætte flere varme hænder i hjemmeplejen.

Erhvervsøkonomisk universitets uddannelse. Boet 30 år i Albertslund. Veteran - 20 år tilknyttet forsvaret med udsendelse på 5 internationale missioner. Mere end 10 års erfaring indenfor beskæftigelses området - tidligere og nuværende arbejdsområder: - Akademiske indsatser. - Unge indsatser, herunder undervisning og vejledning v. Det 10 Element og v. Glostrup Produktionshøjskole. - Rådgivende konsulent til landets jobcentre om etnisk beskæftigelsesindsats.

Hvor enig er du med Michael Melchert?

Svar på 25 spørgsmål og få svaret.

Tag testen