Thomas Kastrup-Larsen

Om mig

Privat slår jeg mine folder i Schleppegrellsgade 31, hvor jeg bor sammen med Anna og vores tre børn Clara, Martha og Aksel. Det er fantastisk livsbekræftende at have børn. De beriger mig med mange fantastiske oplevelser, og har bragt en ny balance ind i mit liv, selvom jeg ikke er bleg for at indrømme, at jeg af og til synes, at det er lidt hårdt at stå op kl. 06.00 hver dag for at kunne nå det hele. Jeg er et meget aktivt menneske med en række fritidsinteresser, som jeg dyrker så meget, som livet med både børnefamilie og kommunal politik nu giver mulighed for det. Jeg elsker at stå tidligt op og fiske havørreder ved Lindenborg Å. Det er en helt speciel oplevelse, når man mærker suget fra en blank nystegen havørred, der snupper fluen. Jeg elsker også at løbe og dyrke motion. Det er en dejlig måde at holde kroppen ved lige og rense tankerne på. Lange løbeture giver mig energi og fokus i min hverdag. Sidst men ikke mindst synes jeg, at det er herligt at arbejde i haven, dyrke tomater og chili i drivhuset og passe køkkenhaven sammen med børnene. Haven rummer mange gode oplevelser, hvis man husker at bruge den. Jeg synes helt generelt, at livet rummer utroligt mange muligheder. Mange af dem udnytter vi ikke, fordi vi ikke har modet, fantasien eller tiden til det. Jeg har ikke noget imod at bevæge mig ud på ukendt vand, hvis jeg tror på det, jeg gør. Kun ved at turde kan man forandre verden og sit eget liv. Det motto prøver jeg i videst muligt omfang at leve op til.

Fakta

Valgt i
2009, 2013, 2017
Uddannelse
Kandidat-/masteruddannelse
Beskæftigelse
Borgmester
Alder
47 år

Mere information

https
Blog
LinkedIn
Instagram

Udvikling gennem kommunale investeringer

Jeg er stolt over, at Aalborg oplever markant fremgang i disse år, der bl.a. skyldes markante kommunale investeringer. Men vi skal ikke være tilfredse endnu, vi skal fortsætte med at investere i fremtiden. Dermed kan vi skabe vækst både i det offentlige og i det private erhvervsliv. Det vil jeg bl.a. gøre ved at fortsætte den gode dialog, jeg har med Aalborgs erhvervsliv.

Aalborg som landets bedste uddannelsesby

Uddannelsesinstitutionerne i Aalborg markerer sig i disse år med et regulært boom i optag. Fremgangen er et resultat af, at Aalborg Kommune har haft massivt fokus på at skabe Danmarks bedste uddannelsesby. Det skal vi fortsætte, så vi kan nyde godt af alt det liv, der følger med flere studerende. Vi skal være klar til at tage imod de mange unge mennesker - med ungdomsboliger og et rigt kulturliv. Og så skal vi have fokus på at fastholde de unge i kommunen efter endt uddannelse.

Konstant fokus på sundhed og ældre

Sundhedsfremme og forebyggelse er en kommunal kerneopgave. Vi skal tænke sundhed ind i hverdagen på alle kommunens tilbud - fra vuggestue, børnehave og skole til arbejdsplads og plejehjem. Og så skal vi udbygge den allerede omfattende rehabiliteringsindsats, så vi kan forbedre livskvaliteten for medborgere med kroniske lidelser. Ja- grundlæggende skal vi hjælpe hinanden med at leve et bedre og sundere liv.

1

ÆLDREPLEJE

Private virksomheder bør stå for en større del af hjemmehjælpen til ældre

Information om spørgsmålet

Kommuner har ansvaret for, at ældre mennesker kan få hjælp, hvis de ikke kan klare sig selv. En kommune kan vælge at overlade hele eller dele af den kommunale hjemmepleje til private virksomheder.


For

Private virksomheder er mere effektive til at levere hjemmepleje. De kan gøre det hurtigere, smartere og billigere end den kommunale leverandør af hjemmepleje.

Imod

Private virksomheder skal give overskud og har derfor for stort fokus på, hvor billigt de kan levere hjemmeplejen. Det går ud over de ældre og de ansatte, fordi kvaliteten af hjemmeplejen bliver nedprioriteret til fordel for lave omkostninger.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Thomas mener:

Vi skal have sammenhæng i ældreplejen. Kvalitet, omsorg og værdighed i ældreplejen er vigtigere for mig, end at de privatefirmaer skal stå for plejen.

2

FRIVILLIGHED

Kommunen skal inddrage frivilligt arbejde på plejehjem ​for at aflaste personalet

Information om spørgsmålet

I dag er det muligt at arbejde som frivillig i kommunale institutioner, for eksempel som besøgsven på et plejehjem. Flere kommuner rundt om i landet har fået såkaldte frivilligkoordinatorer, der organiserer frivilligt arbejde på deres plejehjem.


For

Frivillige på plejehjem løfter kvaliteten for beboerne. Det giver flere hænder til omsorgsopgaver og giver det lønnede personale mere tid til at udføre deres kerneopgaver.

Imod

Frivillige går ud over det lønnede personale på plejehjem. De frivillige udfylder nemlig det arbejde, som det lønnede personale er ansat til. Det kan føre til spareøvelser, fordi det lønnede personale presses af frivillige, der ikke får løn.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Thomas mener:

De frivillige på plejehjemmene gør en uvurderlig indsats, jeg gerne vil takke for. Men jeg er imod, at de frivillige skal aflaste personalet. De frivillige skal derimod være med til at skabe noget ekstra kvalitet for de ældre i hverdagen.

3

KOMMUNESKAT

Kommuneskatten skal sænkes

Information om spørgsmålet

Kommuneskatten er en del af din indkomstskat. Kommunalbestyrelsen i hver kommune fastlægger selv skattesatsen inden for rammerne af den årlige økonomiaftale mellem kommunerne og regeringen. I 2017 er den gennemsnitlige kommuneskat på 25,3 procent.


For

Kommuneskatten er for høj. Færre penge vil tvinge kommunen til at effektivisere og tænke nyt. Derudover kan borgerne beholde flere af deres egne penge. Lavere skat vil tiltrække nye virksomheder til kommunen.

Imod

Hvis vi sænker skatten, bliver der færre penge til velfærd, og det vil særligt kunne ramme de svageste borgere.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Thomas mener:

Aalborg Kommune har Nordjyllands laveste kommuneskat. Vi har ikke rørt ved den i 25 år, og det mener jeg heller ikke, at vi skal i den kommende valgperiode.

4

ERHVERV

Virksomheder skal betale færre afgifter til kommunen

Information om spørgsmålet

Virksomheder betaler afgifter til den kommune, hvor virksomheden er placeret. Det kan for eksempel være gebyrer for byggesager eller skat på erhvervsejendomme.


For

Færre kommunale afgifter for virksomheder vil betyde flere arbejdspladser i kommunen, fordi det tiltrækker nye virksomheder og giver de eksisterende bedre mulighed for at udvide og bygge nyt.

Imod

Færre kommunale afgifter til virksomheder sender regningen for kommunal service videre til almindelige borgere. Der er ingen sikkerhed for, at virksomheder vil investere i flere arbejdspladser i kommunen, hvis de betaler færre afgifter.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Thomas mener:

Det skal fortsat være attraktivt at drive virksomhed i Aalborg Kommune. Vores niveau for afgifter og skatter er passende. Niveauet muliggør, at vi kan fastholde et højt tempo af investeringer fx i uddannelsesbyen Aalborg og sikre veluddannet arbejdskraft i fremtiden. Jeg er åben for at diskutere mindre justeringer i byggesagsgebyrerne, men på den anden side mener jeg, at dækningsafgiften ligger fast.

5

ØKONOMI

Det er muligt at spare penge i kommunen uden at det går ud over velfærden

Information om spørgsmålet

Langt størstedelen af kommunernes budget bliver brugt på direkte velfærd såsom pleje af ældre og børn, sundhed og arbejdsløshedsunderstøttelse.


For

Kommunal velfærd kan sagtens effektiviseres, uden at det går ud over kvaliteten af velfærden. Blandt andet kan nye IT-løsninger og mindre bureaukrati frigøre ressourcer, til at offentligt ansatte kan løse deres opgaver bedre og hurtigere.

Imod

Hvis kommunen vil spare penge, vil det enten betyde færre typer af service til borgerne, eller at kommunens medarbejdere skal løbe hurtigere, end de allerede gør. Det vil i sidste ende gå ud over velfærden.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Thomas mener:

Innovation og særligt digitalisering giver os løbende nye muligheder for at drive kommunen effektivt. De muligheder skal vi gribe, så vi fortsat har en omkostningseffektiv administration. De gevinster vi henter hjem, kan vi bruge på investeringer i kernevelfærd.

6

FOLKESKOLE

Kommunen skal sikre, at folkeskoleklasserne er bredt socialt sammensatte

Information om spørgsmålet

En kommune kan vælge at sammenlægge skoledistrikter eller at transportere elever fra et distrikt til et andet for at skabe mere socialt blandede klasser.


For

Hvis vi skal løfte fagligt og socialt svage elever, er det nødvendigt, at kommunen sørger for, at de bliver blandet med børn fra fagligt og socialt stærke hjem.

Imod

Hvis kommunen skal tage højde for klassens sociale sammensætning, vil det indskrænke forældrenes frihed til at sikre, at deres børn får den bedst mulige skolegang. Desuden vil nogle elever kunne få forlænget transporttid til skole.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Thomas mener:

Folkeskolen er en af de vigtigste institutioner i vores samfund. Det er helt afgørende for mig, at alle børn får en chance i livet og kan realisere sine drømme. Det kræver en stærk folkeskole, hvor alle lærer noget. Jeg tror på et samfund, hvor alle samfundsgrupper kender hinanden. Derfor er det vigtigt, at vi sikrer, at folkeskoleklasserne er bredt socialt sammensatte.

7

DAGINSTITUTIONER

Der skal være en fast grænse for, hvor mange børn der må være pr pædagog i børnehaver og vuggestuer

Information om spørgsmålet

I dag findes der ikke en fast øvre grænse, for hvor mange børn der må være pr. pædagog. Der er stor variation, i hvor mange børn der er pr. pædagog i de danske kommuner.


For

Der er alt for mange børn, der ikke får tilstrækkelig omsorg og nærvær fra pædagogerne, fordi medarbejderne skal løbe hurtigt. Det hæmmer børns udvikling.

Imod

Der er ikke et entydigt lighedstegn mellem antallet af hænder og kvaliteten i børnepasningen. Desuden skal kommunen frit kunne prioritere antallet af ansatte ud fra forældrenes behov lokalt.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Thomas mener:

Det er helt afgørende for mig, at vores børn oplever en omsorgsfuld hverdag med pædagoger, der har tid til at understøtte deres udvikling. Det kræver tid sammen med børnene. Men forslaget virker alt for stift. Jeg arbejder i stedet for, at vi generelt har gode normeringer i daginstitutionerne, og lader det være op til den lokale ledelse i den enkelte daginstitution, hvordan ressourcerne skal fordeles mellem de forskellige børnegrupper. Nogle grupper kan jo have behov for flere voksne for at fungere godt, mens andre kan klare sig med mindre.

8

TRANSPORT

Kommunen skal bruge flere penge på forbedring af veje

Information om spørgsmålet

Kommunerne har ansvaret for det kommunale vejnet. I alt er der mere end 70.000 km kommunevej i Danmark. Kommunerne har dermed ansvaret for langt størstedelen af vejnettet i Danmark.


For

Kvaliteten af vejene i min kommune er for dårlig. Desuden er det billigere at forbedre veje løbende frem for at gøre det, når problemerne opstår.

Imod

Kommunen bruger allerede tilstrækkeligt med penge på forbedringer af vejene, som først og fremmest kommer miljøskadelig transport til gode.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Thomas mener:

Det er mange veje i Aalborg Kommune, som godt kunne trænge til en kærlig hånd. Men jeg må også være ærlig og sige, at jeg ikke tror, at der vil være økonomi i de kommende år til at forbedre vejvedligeholdelsen væsentligt.

9

TRANSPORT

Kommunen skal bruge flere penge på cykelstier

Information om spørgsmålet

Kommunerne har ansvaret for de cykelstier, der er en del af det kommunale vejnet.


For

Bedre cykelstier kan få flere til at bruge cyklen frem for bilen som transportmiddel. Det er godt for miljøet og den enkeltes sundhed.

Imod

Bedre og flere cykelstier er ikke lig med flere cyklister. Bilen er stadig det foretrukne transportmiddel for de fleste og skal prioriteres derefter.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Thomas mener:

En velfungerende infrastruktur er helt afgørende for at få hverdagen til at hænge sammen i mange familier. Og vi har hver især forskellige behov. Men hvis Aalborg kommune ikke skal drukne i bilkøer, er det vigtigt, at vi får flere til at cykle. Derfor er jeg helt med på at satse mere på cyklisme.

10

FLYGTNINGE

Kommunen kan modtage flere flygtninge

Information om spørgsmålet

Flygtninge fordeles i de danske kommuner med et kvotesystem, der blandt andet tager højde for antallet af flygtninge i kommunerne. Kommuner kan også selv komme med ønsker til, hvilke flygtninge de gerne vil modtage.


For

Vi har pligt til at hjælpe, hvor vi kan, og på sigt vil flygtninge være en gevinst for lokalmiljøet.

Imod

Vi har nået grænsen for, hvor mange flygtninge vi kan modtage i kommunen. Økonomisk og socialt er de en stor udfordring for lokalmiljøet, og derfor skal vi ikke have flere.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Thomas mener:

I Aalborg er vi vilde med verden og nyder fordele af globaliseringen. Jeg mener, at vi har en forpligtelse til også at tage ansvar, når verden brænder på. Vi kan godt klare at modtage flere flygtninge, end vi gør i dag. Men den rigtige løsning er ikke nødvendigvis at tage flere til Aalborg. I stedet skal vi i Danmark og Europa sammen arbejde for, at flygtningepresset aftager, så der ikke er så mange der presses til at flygte fra deres hjemland.

11

INTEGRATION

Kommunale institutioner tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

Information om spørgsmålet

I nogle kommunale børnehaver har man afskaffet svinekød fra menuen af hensyn til religiøse minoriteter. I enkelte folkeskoler er der indrettet bederum. Der er ingen generel lovgivning på området, og kommunerne styrer de hensyn, der tages.


For

Religion og det offentlige rum skal ikke blandes sammen. Hvis folk har særlige religiøse forpligtelser, må de dyrke dem inden for hjemmets fire vægge.

Imod

Religionsfrihed betyder ret til at dyrke sin religion. Det styrker sammenhængskraft og integration, hvis kommunens institutioner understøtter religiøse særhensyn.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Thomas mener:

Det mener jeg ikke, at vores institutioner gør. Jeg synes, at de har en fornuftig balance.

12

KULTUR

Der anvendes for mange penge på biblioteker og kulturhuse

Information om spørgsmålet

På landsplan brugte kommunerne i 2016 cirka 5,5 mia. kr. på kulturtilbud som folkebiblioteker, museer og musikarrangementer.


For

Kulturelle tilbud skal i højere grad klare sig på markedsvilkår. Kultur er ikke kernevelfærd som for eksempel omsorg for børn og ældre.

Imod

Kommunal støtte er afgørende for at opretholde en alsidig vifte af kulturtilbud. Biblioteker og kulturhuse har en vigtig rolle i forhold til borgernes adgang til viden, dannelse og underholdning.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Thomas mener:

Biblioteker og kulturhuse er vigtige institutioner, der medvirker til at skabe perspektiv på livet. Jeg er stolt over vores kulturliv i Aalborg Kommune. Jeg mener, at vi har et passende og ambitiøst niveau. Jeg er desuden overbevist om, at pengene er givet godt ud. Kulturpolitikken er nemlig et vigtigt bidrag til at gøre Aalborg til en spændende kommune at bo i, og for tiltrække flere borgere og virksomheder.

13

IDRÆT

Kommunen skal betale for børns idrætsaktiviteter​, hvis forældrene ikke har råd​

Information om spørgsmålet

Idrætsforeninger, der tilbyder fritidsaktiviteter til børn og unge under 25, har ret til at få tilskud fra kommunen. Kommunalbestyrelsen sætter betingelserne for tilskuddet og bestemmer, hvor stort det skal være. Det er ikke udbredt, at kommuner betaler den fulde pris for børns idrætsaktiviteter.


For

Det er sundt for børn at deltage i idrætsaktiviteter, fordi både aktiviteterne og samværet med andre børn udvikler dem positivt. Derfor skal kommunen sørge for, at alle børn har lige adgang til idrætsaktiviteter.

Imod

Man fratager forældre ansvaret for at tage vare på deres børn, hvis man begynder at betale for deres børns idrætsaktiviteter. Hvis forældrene ikke har råd, må de prioritere i deres udgifter.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Thomas mener:

Jeg synes, at det er vigtigt, at alle børn har en reel mulighed for at være en del af foreningslivet. Desværre har den borgerlige regerings kontanthjælpsloft, 225 timersregel og integrationsydelse presset mange familier så meget, at det er svært for dem at få råd til, at børnene kan gå til fodbold og spejder. Det er ikke rimeligt, derfor bør kommune hjælpe.

14

ÆLDRE

Ældre der har råd, skal kunne tilvælge og betale for ekstra service på de kommunale plejehjem

Information om spørgsmålet

Tilkøb af ekstra service har tidligere kun været muligt hos private leverandører af pleje. Men siden 2013 har flere kommuner haft en forsøgsordning, hvor kommunale leverandører også kan tilbyde ekstra service mod betaling.


For

Tilkøb af ekstra service giver fleksibilitet for de ældre, der har særlige behov. Samtidig sikrer det, at de kommunale leverandører af pleje kan konkurrere på lige vilkår med private leverandører.

Imod

Ekstra service favoriserer rige ældre, som har råd til at betale for ekstra ydelser. Samtidig kan det udhule velfærden på ældreområdet, fordi kommunerne kan se en økonomisk gevinst i at erstatte almen velfærd med ekstra service, der koster penge.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Thomas mener:

Det mener, jeg er helt oplagt. Vi har som mennesker hver især forskellige præferencer og ønsker i livet. Det skal der være frihed til. Men det er helt afgørende, at den grundydelse alle plejehjemsbeboere får, er i orden. Jeg har meget svært ved at forstå, hvorfor regeringen af ideologiske årsager, kun mener, at det skal være muligt på private plejehjem.

15

MILJØ

Kommunen skal sikre mere sortering og genanvendelse af borgernes affald

Information om spørgsmålet

Kommunen har ansvaret for at håndtere alt privat affald samt affald fra erhverv, som skal brændes eller deponeres.


For

En bedre sortering og genanvendelse af affald vil sikre en mindre belastning af miljøet og en mere bæredygtig økonomi, hvor affald genanvendes til nye produkter.

Imod

Affaldshåndtering er allerede meget omstændig, og effekten af at sortere står ikke mål med indsatsen.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Thomas mener:

I Aalborg Kommune skal vi være ambitiøse. Jeg er stolt over de mange bæredygtighedstiltag vi allerede har sat i gang. Men jeg tror på, at vi stadig kan gøre det bedre. Genbrug og genanvendelse af affaldet er en oplagt måde at gavne miljøet på.

16

MILJØ

Kommunen skal gøre mere for at skabe sammenhængende ​naturområder

Information om spørgsmålet

Kommuner skal udpege, hvor den eksisterende natur findes, og hvor der i fremtiden er potentiale for at skabe ny natur og binde naturen sammen i større naturområder på tværs af kommunegrænser.


For

Sammenhængende naturområder gør, at naturen bliver mere robust, og at plante- og dyrearter får bedre overlevelsesmuligheder.

Imod

Der anvendes allerede tilstrækkeligt med ressourcer på at sikre kommunens natur. Desuden kan det begrænse jordejeres råderet over deres ejendom, som igen kan betyde lavere jordpriser.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Thomas mener:

Det er vigtigt, at vi har sammenhængende naturområder, da det betyder meget for dyrenes spredning og mulighed for at bevæge sig frit. Og udover dyrene, så oplever jeg som lystfisker og mine besøg rundt i kommunen også mange borgere, der sætter pris på at komme ud i naturen.

17

FOREBYGGELSE

Kommunen skal hjælpe borgere til at stoppe med at ryge

Information om spørgsmålet

Cirka 14.000 mennesker dør årligt på grund af rygning. Følgerne af rygning koster samfundet 3,5 mia. kr. årligt til sundhedsudgifter.


For

Hvis kommunen tilbyder hjælp til rygestop, vil samfundet på langt sigt spare penge. Samtidig vil rygestop gavne den enkeltes sundhed, ligesom færre vil blive udsat for passiv rygning.

Imod

Rygning er en privatsag. Det er ikke en kommunal opgave at få folk til at stoppe med at ryge. Desuden er andelen af rygere faldet betragteligt de sidste mange år, og den udvikling vil fortsætte, uanset om kommunen tilbyder hjælp eller ej.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Thomas mener:

Rygning er meget skadeligt og er årsag til rigtigt mange sygdomme. Det er derfor helt oplagt, at kommunen hjælpe borgerne med at stoppe med at ryge. En meget væsentligt forebyggelsesaktivtet.

18

FOLKESUNDHED

Salg af alkohol i idrætshaller skal være forbudt

Information om spørgsmålet

Bornholms Regionskommune valgte i januar at forbyde salg af alkohol i idrætshaller, hvis der er børn under 18 år til stede. Flere kommuner har indført lignende forbud ved særlige arrangementer.


For

Det sætter et dårligt eksempel for børn, hvis deres forældre køber alkohol i forbindelse med fritid og sport. Med et forbud lærer børn, at sport og fritid ikke er relateret alkohol.

Imod

Det er et indgreb i den personlige frihed, når man forbyder folk at købe alkohol. Derudover mister idrætshaller indtægter ved et forbud.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Thomas mener:

Det er vigtigt, at man begrænser salget af alkohol til børn og unge. Men jeg mener ikke at et forbud i klubhusene er løsningen. Det skal være muligt at købe en øl i Aalborg Frejas klubhus og hos kommunens mange andre haller og klubhuse.

19

ENERGI

Kommunen skal prioritere at købe strøm fra vindmøller

Information om spørgsmålet

Kommunen har brug for strøm til mange forskellige kommunale institutioner såsom børnehaver, jobcentre osv. Nogle kommuner har valgt at indgå aftaler om indkøb af strøm, der støtter op om investeringer i vedvarende energi som vindmøller.


For

Kommunerne kan støtte den grønne omstilling ved at købe strøm fra vindmøller. Det er godt for miljøet og skubber til det positive mål om at gøre Danmark fri af forurenende energikilder.

Imod

Kommunen skal sørge for at købe den billigste type af energi, så skatteborgerne ikke betaler mere end nødvendigt for strøm til kommunale opgaver. Flere vindmøller vil også være ødelæggende for landskabet.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Thomas mener:

Vi skal fortsat have en ambitiøs politik for øget bæredygtighed. Det skylder vi vores børn og børnebørn. Derfor skal vi have en grøn profil på vores energisektor. Det sikrer vi bl.a. ved gradvist at omstille vores fjernvarme til at være fri for fossile brændstoffer. Men jeg mener ikke, at kommunen specifikt skal købe strøm fra vindmøller. For mig er det mere symbolpolitik. Jeg tror på det lange seje træk.

20

ERHVERV

Det er en fordel at indkøbsmuligheder samles i storcentre​

Information om spørgsmålet

1. juni 2017 moderniserede regeringen planloven, så det nu er lettere at anlægge storcentre i byer med over 20.000 indbyggere, hvis det besluttes af kommunalbestyrelsen.


For

Storcentre gør det lettere for forbrugere at handle, fordi alt er samlet på ét sted med enkel parkering. Derudover sænker det priserne for kunderne, fordi storcentre giver butikker stordriftsfordele.

Imod

Storcentre kvæler det lokale byliv. Det er vigtigere at bevare et levende, lokalt bymiljø frem for at samle butikker i storcentre.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Thomas mener:

Nej! Vi skal i stedet have et så decentralt og bredt funderet handelsliv som muligt. Derfor giver det heller ikke mening, kun at samle indkøbsmulighederne i store centre. Vi har nogle fine centre fx Aalborg Storcenter der også tiltrækker fx norske turister. Det kan vi være stolte over. Men handelslivet i Nibe, Svenstrup og alle vores andre byer skal også have gode forudsætninger for at udvikle sig. Og jeg tror godt at der kan være plads til begge dele.

21

BESKÆFTIGELSE

Kommunen skal stille større krav til arbejdsløse

Information om spørgsmålet

Kommunerne har ansvar for at sikre, at der bliver stillet de rette krav til arbejdsløse, for at de hurtigst muligt kan komme i job.


For

Der er et alt for stort incitament til at modtage offentlig understøttelse frem for at arbejde. Med større krav kan kommunen sikre sig, at arbejdsløse gør en indsats for at komme i arbejde.

Imod

Arbejdsløshed er ikke en forbrydelse, der skal straffes med krav fra kommunen. Den skal koncentrere sig om at hjælpe arbejdsløse mest muligt og ikke stille urimelige krav.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Thomas mener:

Jeg mener, at vi har en kontant, men fair linje overfor arbejdsløse i Aalborg Kommune. Jeg mener ikke, at vi skal stille hårdere eller større krav, end vi allerede gør.

22

FOLKESKOLE

Børn går for mange timer i skole

Information om spørgsmålet

I 2014 trådte folkeskolereformen i kraft. Reformen indebar blandt andet, at elevernes skoledag blev længere. Landets kommuner kan dog gøre skoledagen kortere ved at bruge flere undervisningstimer med to lærere i klassen på samme tid.


For

Det nuværende timetal i folkeskolen giver børn færre muligheder for at dyrke fritidsaktiviteter efter skole og tager tid fra familielivet. Det begrænser børns mulighed for at udvikle sig socialt.

Imod

For mange børn går ud af skolen uden at kunne læse eller regne. Derfor er der behov for, at folkeskolerne tilbyder eleverne det nuværende timetal.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Thomas mener:

Jeg mener, at børnene går et passende antal timer i skole. Det er ikke synd for børnene, at de går i skole. Det ville være synd for børnene, hvis de ikke kom i skole. Det afgørende er ikke timetallet i sig selv, men at børnene har nogle dygtige lærere, har sunde rammer, der understøtter læringen og trives i hverdagen med klassekammeraterne.

23

BÆREDYGTIGHED

Der bør kun serveres økologisk mad i offentlige madordninger

Information om spørgsmålet

Flere kommuner rundt om i landet prioriterer økologisk mad i offentlige institutioner som børnehaver og vuggestuer.


For

Økologisk mad i offentlige madordninger vil være med til at støtte den grønne omstilling og gøre madproduktion mere bæredygtigt. Derudover kan det have en afsmittende effekt på borgernes almindelige madvaner.

Imod

Det offentlige skal prioritere den type mad, der er billigst og bedst. Økologiske varer har ofte kortere holdbarhed, hvilket kan betyde mere madspild. Økologisk er typisk dyrere end andre fødevarer, men ikke nødvendigvis tilsvarende bedre.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Thomas mener:

Jeg går ind for, at der serveres mest muligt økologi for børnene. Men der er nogle varegrupper, der er svære kun at få økologisk. Jeg er derfor tilfreds med en meget høj andel økologiske madvarer i børnenes mad. Men det behøver ikke være 100%.

24

KLIMA

Kommunens biler skal køre på el

Information om spørgsmålet

Ifølge Energistyrelsen udledes der halvt så meget CO2, hvis man kører i en elbil sammenlignet med en tilsvarende benzindreven bil. Til gengæld er elbilen typisk dyrere.


For

Elbiler er fremtiden, hvis vi skal have et bæredygtigt samfund. Desuden kan kommunens indkøb af elbiler have en afsmittende effekt på borgernes valg af bil.

Imod

Kommunen skal købe de biler, der er billigst. Kommunens skattekroner skal ikke bruges på at forvride bilmarkedet.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Thomas mener:

Vi er allerede i fuld gang med at omstille kommunens bilflåde til elbiler. Men det er ikke alle typer af biler, hvor elbilerne på nuværende tidspunkt kan leve op til de kørselkrav som kommunens ansatte har.

25

ÆLDRE

Der bør ansættes flere i hjemmeplejen

Information om spørgsmålet

Det gennemsnitlige antal hjemmehjælpstimer for ældre over 65 år er i 2016 3,6 timer om ugen.


For

Flere ansatte i hjemmeplejen vil forbedre plejen af ældre. Desuden vil flere hænder lette arbejdsbyrden for medarbejderne.

Imod

Flere hænder er ikke lig med mere kvalitet i hjemmeplejen af ældre. Man kan sagtens effektivisere hjemmeplejens arbejdsrutiner, så de ansatte kan gøre hjemmeplejen endnu bedre for ældre uden at blive stresset.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Thomas mener:

Det er afgørende, at vores personale har tid i hverdagen til omsorg for de ældre. Der ansættes løbende flere i ældreplejen i Aalborg Kommune. Antallet af ældre stiger kraftigt, og det gør antallet af ansatte også.

Jeg har taget min uddannelse i offentlig administration på Aalborg Universitet, og inden jeg blev rådmand arbejdede jeg som afdelingsleder i aftenskolen hos AOF Aalborg og i netværkscenteret på Aalborg Universitet. Jeg har været aktiv i politik det meste af mit voksne liv. Jeg har således siddet i Aalborg byråd siden 1998.

Hvor enig er du med Thomas Kastrup-Larsen?

Svar på 25 spørgsmål og få svaret.

Tag testen