Anders Rosenstand Laugesen

Om mig

Lad mig forsøge at skabe et overblik over nogle af forskellene på en rød og en Venstre-ledet Skanderborg Kommune. Vor kommune er for mig at se en god kommune med plads til forbedringer. Venstre arbejder for, at de borgernære kommunale kerneopgaver (herunder bl.a. dagtilbud, folkeskolen, ældreplejen og hjælp til de svageste og handicappede) generelt får større fokus på bekostning af kommunens store projektmageri. Efter min mening har der over de senere år været for stor fokus på luksus- og prestigeprojekter. Samtidig ser vi bl.a. nedslidte daginstitutioner og flere skoler med plads- og indeklimaproblemer. Alt for ofte ser vi skoleklasser med mere end 30 elever og dårlig trivsel. Vi ser også mange børn per voksen i børnehaverne i forhold til andre kommuner. Disse forhold skyldes, at man over de sidste otte år har lavet den ene sparerunde efter den anden. Inden længe vil der højst sandsynligt blive mangel på ældreboliger. Nu bør der sættes fokus på kerneydelserne, og det vil Venstre gøre. Vi skal have skabt en langt bedre balance mellem kommunens fysiske og økonomiske planlægning. Ofte har kommunen lavet store udstykninger uden at investere i den nødvendige infrastruktur og de nødvendige pladser i daginstitutionerne og på skolerne. Det er ikke godt nok. Det skal bl.a. være lettere at få sit barn passet tæt på, hvor man bor. Der bruges p.t. for mange penge på ledelse og administration, idet kommunens administration og generelle virke er ekspanderet via knopskydning over årene. Bureaukratiet er blevet for voldsomt. Hvis Skanderborg Kommune over årene 2013-2016 havde anvendt ligeså få midler til ledelse og administration pr. indbygger som den gennemsnitlige kommune i Region Midtjylland, så ville Skanderborg Kommune (ifølge tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, som jeg har regnet lidt videre på) have sparret hele 237 mio. (i 2017-kr.). Det er 80 procent af prisen på Skanderborg Fælled. Det er Venstre magtpåliggende, at der bliver skabt endnu flere lokale arbejdspladser i kommunen, for flere lokale arbejdspladser vil betyde yderligere bosætning, hvilket er en god ting. For nuværende har vi kun ca. 61 fuldtidsarbejdspladser pr. 100 borgere i den erhvervsaktive alder, og det er meget få. Der skal skabes vækst og udvikling i hele Skanderborg Kommune, og vi skal undgå yderligere centralisering. Venstre vil føre en klar borgerlig-liberal politik samtidig med, at Venstre samarbejder med byrådets andre partier. Mere generelt skal der samarbejdes med alle partier, organisationer og mennesker om gode løsninger for hele kommunen. Borgeren skal sættes i centrum og altid før systemet. Kommunens borgerservice skal forbedres markant. Og sidst men ikke mindst: Venstre vil arbejde for et styrket nærdemokrati (Skanderborgmodellen skal justeres) og langt mere frihed til borgerne.

Fakta

Valgt i
2017
Uddannelse
Ph.d.-uddannelse
Beskæftigelse
Offentligt ansat
Alder
36 år

Mere information

anderslaugesen.venstre.dk
Blog
LinkedIn
Instagram
Twitter
Facebook

Lad os sammen skabe Danmarks bedste folkeskoler

Jeg arbejder bl.a. for: Et markant kvalitetsløft på folkeskoleområdet. Færre elever pr. voksen i folkeskolen. Alle børn skal udfordres fagligt. Bedre trivsel for elever og lærere. Ikke mere, men derimod bedre inklusion. Tidssvarende og stimulerede rammer med et bedre indeklima. Større beføjelser til de forældrevalgte skolebestyrelser og skolernes ledere.

Bedre dagtilbud

Jeg arbejder bl.a. for: Færre børn pr. voksen i dagplejer, vuggestuer og ikke mindst børnehaver, da der p.t. er for lidt tid til børnene (mere tid til barnet er en særdeles god investering i barnets fremtid viser studier klart). Et styrket fokus i dagtilbuddene på bl.a. børns sprog, så alle børn får de bedste forudsætninger for at begynde i skole. Vi skal have ALLE børn ”med” i en tidlig alder.

Et trygt og rart ældreliv

Jeg vil bl.a. sætte lup på arbejdsmiljøet i ældreplejen, idet sygefraværet desværre er for højt. Det høje sygefravær betyder, at der bliver anvendt mange dyre vikarer, hvilket ofte er kilde til utryghed hos visse ældre. Jeg arbejder også for en god og mere velsmagende mad fra de kommunale køkkener. Maden skal helst produceres lokalt på de enkelte plejecentre og tilbydes til en lidt lavere pris.

1

ÆLDREPLEJE

Private virksomheder bør stå for en større del af hjemmehjælpen til ældre

Information om spørgsmålet

Kommuner har ansvaret for, at ældre mennesker kan få hjælp, hvis de ikke kan klare sig selv. En kommune kan vælge at overlade hele eller dele af den kommunale hjemmepleje til private virksomheder.


For

Private virksomheder er mere effektive til at levere hjemmepleje. De kan gøre det hurtigere, smartere og billigere end den kommunale leverandør af hjemmepleje.

Imod

Private virksomheder skal give overskud og har derfor for stort fokus på, hvor billigt de kan levere hjemmeplejen. Det går ud over de ældre og de ansatte, fordi kvaliteten af hjemmeplejen bliver nedprioriteret til fordel for lave omkostninger.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Anders Rosenstand mener:

For mig er det vigtigt, at de ældre har mulighed for at foretage et frit valg mellem forskellige udbydere af hjemmehjælp. Om der skal være mere privat hjemmehjælp, det må være op til de ældre selv. Kommunen skal sikre, at private hjemmehjælpere kan konkurrere med de kommunale, så de ældre opnår gode valgmuligheder.

2

FRIVILLIGHED

Kommunen skal inddrage frivilligt arbejde på plejehjem ​for at aflaste personalet

Information om spørgsmålet

I dag er det muligt at arbejde som frivillig i kommunale institutioner, for eksempel som besøgsven på et plejehjem. Flere kommuner rundt om i landet har fået såkaldte frivilligkoordinatorer, der organiserer frivilligt arbejde på deres plejehjem.


For

Frivillige på plejehjem løfter kvaliteten for beboerne. Det giver flere hænder til omsorgsopgaver og giver det lønnede personale mere tid til at udføre deres kerneopgaver.

Imod

Frivillige går ud over det lønnede personale på plejehjem. De frivillige udfylder nemlig det arbejde, som det lønnede personale er ansat til. Det kan føre til spareøvelser, fordi det lønnede personale presses af frivillige, der ikke får løn.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Anders Rosenstand mener:

Frivillige yder en stor indsats på kommunens plejehjem, og de skal fortsat være yderst velkomne. Hensigten med de frivilliges besøg skal dog ikke være aflastning af det professionelle personale, for der skal være tilstrækkeligt med professionelt personale til at løfte de daglige opgaver. Frivillige skal derimod helst tilføre plejehjemmene noget "ekstra" -måske mere krydderi på tilværelsen hos plejehjemmets beboere.

3

KOMMUNESKAT

Kommuneskatten skal sænkes

Information om spørgsmålet

Kommuneskatten er en del af din indkomstskat. Kommunalbestyrelsen i hver kommune fastlægger selv skattesatsen inden for rammerne af den årlige økonomiaftale mellem kommunerne og regeringen. I 2017 er den gennemsnitlige kommuneskat på 25,3 procent.


For

Kommuneskatten er for høj. Færre penge vil tvinge kommunen til at effektivisere og tænke nyt. Derudover kan borgerne beholde flere af deres egne penge. Lavere skat vil tiltrække nye virksomheder til kommunen.

Imod

Hvis vi sænker skatten, bliver der færre penge til velfærd, og det vil særligt kunne ramme de svageste borgere.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Anders Rosenstand mener:

Jeg vil gerne på længere sigt, når der er penge til det, være med til at sænke kommuneskatten. Kommunen står imidlertid overfor en række store og dyre anlægsinvesteringer, og Venstre ønsker at give bl.a. folkeskoleområdet et markant økonomisk løft. Derfor tror jeg ikke, at skattelettelser er vejen frem de næste tre-fire år. På længere sigt er muligheden for skattelettelser til stede, og jeg vil arbejde for skattelettelser på længere sigt.

4

ERHVERV

Virksomheder skal betale færre afgifter til kommunen

Information om spørgsmålet

Virksomheder betaler afgifter til den kommune, hvor virksomheden er placeret. Det kan for eksempel være gebyrer for byggesager eller skat på erhvervsejendomme.


For

Færre kommunale afgifter for virksomheder vil betyde flere arbejdspladser i kommunen, fordi det tiltrækker nye virksomheder og giver de eksisterende bedre mulighed for at udvide og bygge nyt.

Imod

Færre kommunale afgifter til virksomheder sender regningen for kommunal service videre til almindelige borgere. Der er ingen sikkerhed for, at virksomheder vil investere i flere arbejdspladser i kommunen, hvis de betaler færre afgifter.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Anders Rosenstand mener:

Det er ganske fair, at der ofte finder en brugerbetaling sted, når virksomheder gør brug af kommunen. Størrelsen på denne brugerbetaling kan dog diskuteres. Er brugerbetalingen blevet for stor i visse tilfælde? Det tror jeg, og mit synspunkt bakkes op af Dansk Industris rapport om erhvervsklima, hvor Skanderborg Kommune ligger længere tilbage i feltet, når det kommer til skatter, gebyrer og afgifter.

5

ØKONOMI

Det er muligt at spare penge i kommunen uden at det går ud over velfærden

Information om spørgsmålet

Langt størstedelen af kommunernes budget bliver brugt på direkte velfærd såsom pleje af ældre og børn, sundhed og arbejdsløshedsunderstøttelse.


For

Kommunal velfærd kan sagtens effektiviseres, uden at det går ud over kvaliteten af velfærden. Blandt andet kan nye IT-løsninger og mindre bureaukrati frigøre ressourcer, til at offentligt ansatte kan løse deres opgaver bedre og hurtigere.

Imod

Hvis kommunen vil spare penge, vil det enten betyde færre typer af service til borgerne, eller at kommunens medarbejdere skal løbe hurtigere, end de allerede gør. Det vil i sidste ende gå ud over velfærden.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Anders Rosenstand mener:

Det er min klare opfattelse, at man på en gang kan spare på omkostningerne til ledelse og administration og samtidig styrke den borgernære velfærd. Hvis Skanderborg Kommune havde brugt ligeså få penge til ledelse og administration som den gennemsnitlige kommune i Region Midtjylland over årene 2013-16, så havde Skanderborg Kommune sparet 237 mio. kr. (2017 priser). Disse penge kunne i stedet have været brugt til borgernær velfærd.

6

FOLKESKOLE

Kommunen skal sikre, at folkeskoleklasserne er bredt socialt sammensatte

Information om spørgsmålet

En kommune kan vælge at sammenlægge skoledistrikter eller at transportere elever fra et distrikt til et andet for at skabe mere socialt blandede klasser.


For

Hvis vi skal løfte fagligt og socialt svage elever, er det nødvendigt, at kommunen sørger for, at de bliver blandet med børn fra fagligt og socialt stærke hjem.

Imod

Hvis kommunen skal tage højde for klassens sociale sammensætning, vil det indskrænke forældrenes frihed til at sikre, at deres børn får den bedst mulige skolegang. Desuden vil nogle elever kunne få forlænget transporttid til skole.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Anders Rosenstand mener:

En bred social sammensætning er en af folkeskolens styrker. Sådan som jeg ser det, skal vi dog ikke have mere men derimod bedre inklusion, og det kræver ressourcer at løfte denne opgave.

7

DAGINSTITUTIONER

Der skal være en fast grænse for, hvor mange børn der må være pr pædagog i børnehaver og vuggestuer

Information om spørgsmålet

I dag findes der ikke en fast øvre grænse, for hvor mange børn der må være pr. pædagog. Der er stor variation, i hvor mange børn der er pr. pædagog i de danske kommuner.


For

Der er alt for mange børn, der ikke får tilstrækkelig omsorg og nærvær fra pædagogerne, fordi medarbejderne skal løbe hurtigt. Det hæmmer børns udvikling.

Imod

Der er ikke et entydigt lighedstegn mellem antallet af hænder og kvaliteten i børnepasningen. Desuden skal kommunen frit kunne prioritere antallet af ansatte ud fra forældrenes behov lokalt.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Anders Rosenstand mener:

Ja, det synes jeg faktisk er en ret god ide. Jeg er endnu større tilhænger af, at grænsen ser på antal børn pr. ansat med pædagogisk arbejde.

8

TRANSPORT

Kommunen skal bruge flere penge på forbedring af veje

Information om spørgsmålet

Kommunerne har ansvaret for det kommunale vejnet. I alt er der mere end 70.000 km kommunevej i Danmark. Kommunerne har dermed ansvaret for langt størstedelen af vejnettet i Danmark.


For

Kvaliteten af vejene i min kommune er for dårlig. Desuden er det billigere at forbedre veje løbende frem for at gøre det, når problemerne opstår.

Imod

Kommunen bruger allerede tilstrækkeligt med penge på forbedringer af vejene, som først og fremmest kommer miljøskadelig transport til gode.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Anders Rosenstand mener:

Der er fx et kapacitetsproblem på 170'eren mellem Skanderborg midtby og Hørning. Det skal vi have set på.

9

TRANSPORT

Kommunen skal bruge flere penge på cykelstier

Information om spørgsmålet

Kommunerne har ansvaret for de cykelstier, der er en del af det kommunale vejnet.


For

Bedre cykelstier kan få flere til at bruge cyklen frem for bilen som transportmiddel. Det er godt for miljøet og den enkeltes sundhed.

Imod

Bedre og flere cykelstier er ikke lig med flere cyklister. Bilen er stadig det foretrukne transportmiddel for de fleste og skal prioriteres derefter.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Anders Rosenstand mener:

Ja, vi skal gøre det attraktivt og trygt at tage cyklen i stedet for bilen på visse ture. Venstre har et par strækninger i kikkerten, hvor det er ret oplagt at lave cykelstier.

10

FLYGTNINGE

Kommunen kan modtage flere flygtninge

Information om spørgsmålet

Flygtninge fordeles i de danske kommuner med et kvotesystem, der blandt andet tager højde for antallet af flygtninge i kommunerne. Kommuner kan også selv komme med ønsker til, hvilke flygtninge de gerne vil modtage.


For

Vi har pligt til at hjælpe, hvor vi kan, og på sigt vil flygtninge være en gevinst for lokalmiljøet.

Imod

Vi har nået grænsen for, hvor mange flygtninge vi kan modtage i kommunen. Økonomisk og socialt er de en stor udfordring for lokalmiljøet, og derfor skal vi ikke have flere.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Anders Rosenstand mener:

Det er ikke urimeligt, at Skanderborg Kommune tager ca. 1 ud 100 flygtninge, der kommer til Danmark, når antal indbyggere i kommunen er ca. 1/100 af Danmarks befolkning. Kommunen skal modtage denne rimelige andel men ikke flere.

11

INTEGRATION

Kommunale institutioner tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

Information om spørgsmålet

I nogle kommunale børnehaver har man afskaffet svinekød fra menuen af hensyn til religiøse minoriteter. I enkelte folkeskoler er der indrettet bederum. Der er ingen generel lovgivning på området, og kommunerne styrer de hensyn, der tages.


For

Religion og det offentlige rum skal ikke blandes sammen. Hvis folk har særlige religiøse forpligtelser, må de dyrke dem inden for hjemmets fire vægge.

Imod

Religionsfrihed betyder ret til at dyrke sin religion. Det styrker sammenhængskraft og integration, hvis kommunens institutioner understøtter religiøse særhensyn.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
12

KULTUR

Der anvendes for mange penge på biblioteker og kulturhuse

Information om spørgsmålet

På landsplan brugte kommunerne i 2016 cirka 5,5 mia. kr. på kulturtilbud som folkebiblioteker, museer og musikarrangementer.


For

Kulturelle tilbud skal i højere grad klare sig på markedsvilkår. Kultur er ikke kernevelfærd som for eksempel omsorg for børn og ældre.

Imod

Kommunal støtte er afgørende for at opretholde en alsidig vifte af kulturtilbud. Biblioteker og kulturhuse har en vigtig rolle i forhold til borgernes adgang til viden, dannelse og underholdning.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Anders Rosenstand mener:

Kommunen bruger ikke mange penge på kultur ink. biblioteker i sammenligning med andre kommuner. Jeg finder det nuværende udgiftsniveau nogenlunde passende.

13

IDRÆT

Kommunen skal betale for børns idrætsaktiviteter​, hvis forældrene ikke har råd​

Information om spørgsmålet

Idrætsforeninger, der tilbyder fritidsaktiviteter til børn og unge under 25, har ret til at få tilskud fra kommunen. Kommunalbestyrelsen sætter betingelserne for tilskuddet og bestemmer, hvor stort det skal være. Det er ikke udbredt, at kommuner betaler den fulde pris for børns idrætsaktiviteter.


For

Det er sundt for børn at deltage i idrætsaktiviteter, fordi både aktiviteterne og samværet med andre børn udvikler dem positivt. Derfor skal kommunen sørge for, at alle børn har lige adgang til idrætsaktiviteter.

Imod

Man fratager forældre ansvaret for at tage vare på deres børn, hvis man begynder at betale for deres børns idrætsaktiviteter. Hvis forældrene ikke har råd, må de prioritere i deres udgifter.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Anders Rosenstand mener:

Det er hensigtsmæssigt, at børn fra hjem med få midler får økonomisk hjælp til at deltage i sport og foreningsliv. Lokalsamfundene har store kvaliteter, og vi skal sørge for, at alle børn får del i disse kvaliteter.

14

ÆLDRE

Ældre der har råd, skal kunne tilvælge og betale for ekstra service på de kommunale plejehjem

Information om spørgsmålet

Tilkøb af ekstra service har tidligere kun været muligt hos private leverandører af pleje. Men siden 2013 har flere kommuner haft en forsøgsordning, hvor kommunale leverandører også kan tilbyde ekstra service mod betaling.


For

Tilkøb af ekstra service giver fleksibilitet for de ældre, der har særlige behov. Samtidig sikrer det, at de kommunale leverandører af pleje kan konkurrere på lige vilkår med private leverandører.

Imod

Ekstra service favoriserer rige ældre, som har råd til at betale for ekstra ydelser. Samtidig kan det udhule velfærden på ældreområdet, fordi kommunerne kan se en økonomisk gevinst i at erstatte almen velfærd med ekstra service, der koster penge.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Anders Rosenstand mener:

Denne mulighed bør man ikke udelukke. Det vil være uliberalt og modsat de vilkår, der hersker udenfor plejehjemmene. Her kan folk, der har råd, også købe sig til ekstra service på forskellige måder.

15

MILJØ

Kommunen skal sikre mere sortering og genanvendelse af borgernes affald

Information om spørgsmålet

Kommunen har ansvaret for at håndtere alt privat affald samt affald fra erhverv, som skal brændes eller deponeres.


For

En bedre sortering og genanvendelse af affald vil sikre en mindre belastning af miljøet og en mere bæredygtig økonomi, hvor affald genanvendes til nye produkter.

Imod

Affaldshåndtering er allerede meget omstændig, og effekten af at sortere står ikke mål med indsatsen.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Anders Rosenstand mener:

Hvis det giver mening ud fra et miljømæssigt synspunkt, så er det fint med mig, at der eventuelt bliver mere affaldssortering.

16

MILJØ

Kommunen skal gøre mere for at skabe sammenhængende ​naturområder

Information om spørgsmålet

Kommuner skal udpege, hvor den eksisterende natur findes, og hvor der i fremtiden er potentiale for at skabe ny natur og binde naturen sammen i større naturområder på tværs af kommunegrænser.


For

Sammenhængende naturområder gør, at naturen bliver mere robust, og at plante- og dyrearter får bedre overlevelsesmuligheder.

Imod

Der anvendes allerede tilstrækkeligt med ressourcer på at sikre kommunens natur. Desuden kan det begrænse jordejeres råderet over deres ejendom, som igen kan betyde lavere jordpriser.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Anders Rosenstand mener:

Den vidunderlige natur er et af kommunens helt store aktiver. Vi kan godt blive bedre til at få det maksimale ud af naturen. Vi kunne godt have lidt flere sammenhængende vandre- og cykelruter og arbejde for et lidt bedre samarbejde med de mange private lodsejere. Det er dog også vigtigt for mig, at vi respekterer de private lodsejeres ejendomsret og ønsker.

17

FOREBYGGELSE

Kommunen skal hjælpe borgere til at stoppe med at ryge

Information om spørgsmålet

Cirka 14.000 mennesker dør årligt på grund af rygning. Følgerne af rygning koster samfundet 3,5 mia. kr. årligt til sundhedsudgifter.


For

Hvis kommunen tilbyder hjælp til rygestop, vil samfundet på langt sigt spare penge. Samtidig vil rygestop gavne den enkeltes sundhed, ligesom færre vil blive udsat for passiv rygning.

Imod

Rygning er en privatsag. Det er ikke en kommunal opgave at få folk til at stoppe med at ryge. Desuden er andelen af rygere faldet betragteligt de sidste mange år, og den udvikling vil fortsætte, uanset om kommunen tilbyder hjælp eller ej.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Anders Rosenstand mener:

I en vis grad. Men rygestopindsatsen er nok gået for vidt i kommunen, og der bruges for mange penge på fx rygestopkurser i private hjem. Indsatsen bør primært være rettet børn og unge.

18

FOLKESUNDHED

Salg af alkohol i idrætshaller skal være forbudt

Information om spørgsmålet

Bornholms Regionskommune valgte i januar at forbyde salg af alkohol i idrætshaller, hvis der er børn under 18 år til stede. Flere kommuner har indført lignende forbud ved særlige arrangementer.


For

Det sætter et dårligt eksempel for børn, hvis deres forældre køber alkohol i forbindelse med fritid og sport. Med et forbud lærer børn, at sport og fritid ikke er relateret alkohol.

Imod

Det er et indgreb i den personlige frihed, når man forbyder folk at købe alkohol. Derudover mister idrætshaller indtægter ved et forbud.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Anders Rosenstand mener:

Jeg ser ingen stærke argumenter for sådan et forbud.

19

ENERGI

Kommunen skal prioritere at købe strøm fra vindmøller

Information om spørgsmålet

Kommunen har brug for strøm til mange forskellige kommunale institutioner såsom børnehaver, jobcentre osv. Nogle kommuner har valgt at indgå aftaler om indkøb af strøm, der støtter op om investeringer i vedvarende energi som vindmøller.


For

Kommunerne kan støtte den grønne omstilling ved at købe strøm fra vindmøller. Det er godt for miljøet og skubber til det positive mål om at gøre Danmark fri af forurenende energikilder.

Imod

Kommunen skal sørge for at købe den billigste type af energi, så skatteborgerne ikke betaler mere end nødvendigt for strøm til kommunale opgaver. Flere vindmøller vil også være ødelæggende for landskabet.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Anders Rosenstand mener:

Det er blevet besluttet, at kommunen skal være CO2-neutral med hensyn til el og varme i 2020. Det er en meget dyr beslutning, som jeg ikke er fan af. Jeg respekterer dog denne flertalsbeslutning, som nok kræver, at vi indkøber en del grøn strøm.

20

ERHVERV

Det er en fordel at indkøbsmuligheder samles i storcentre​

Information om spørgsmålet

1. juni 2017 moderniserede regeringen planloven, så det nu er lettere at anlægge storcentre i byer med over 20.000 indbyggere, hvis det besluttes af kommunalbestyrelsen.


For

Storcentre gør det lettere for forbrugere at handle, fordi alt er samlet på ét sted med enkel parkering. Derudover sænker det priserne for kunderne, fordi storcentre giver butikker stordriftsfordele.

Imod

Storcentre kvæler det lokale byliv. Det er vigtigere at bevare et levende, lokalt bymiljø frem for at samle butikker i storcentre.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Anders Rosenstand mener:

Det er nok rigtig i visse kommuner. I Skanderborg Kommune ønsker jeg dog at værne om de små butikker i gadebillederne. Dette gøres bedst ved at sikre byfortætnning i midtbyerne og undgå butikscentre.

21

BESKÆFTIGELSE

Kommunen skal stille større krav til arbejdsløse

Information om spørgsmålet

Kommunerne har ansvar for at sikre, at der bliver stillet de rette krav til arbejdsløse, for at de hurtigst muligt kan komme i job.


For

Der er et alt for stort incitament til at modtage offentlig understøttelse frem for at arbejde. Med større krav kan kommunen sikre sig, at arbejdsløse gør en indsats for at komme i arbejde.

Imod

Arbejdsløshed er ikke en forbrydelse, der skal straffes med krav fra kommunen. Den skal koncentrere sig om at hjælpe arbejdsløse mest muligt og ikke stille urimelige krav.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Anders Rosenstand mener:

Ja, det mener jeg. Ledigheden er meget lav for tiden. Det er en enestående mulig for at komme væk fra langtidsledigheden. Undersøgelse viser helt tydeligt, at for mange først finder job akkurat som dagpengeperioden er ved at udløbe.

22

FOLKESKOLE

Børn går for mange timer i skole

Information om spørgsmålet

I 2014 trådte folkeskolereformen i kraft. Reformen indebar blandt andet, at elevernes skoledag blev længere. Landets kommuner kan dog gøre skoledagen kortere ved at bruge flere undervisningstimer med to lærere i klassen på samme tid.


For

Det nuværende timetal i folkeskolen giver børn færre muligheder for at dyrke fritidsaktiviteter efter skole og tager tid fra familielivet. Det begrænser børns mulighed for at udvikle sig socialt.

Imod

For mange børn går ud af skolen uden at kunne læse eller regne. Derfor er der behov for, at folkeskolerne tilbyder eleverne det nuværende timetal.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Anders Rosenstand mener:

Det mener jeg er korrekt for i al fald nogle børn. Skolereformen er slet ikke lykkedes med at få integreret lokalsamfundenes mange tilbud i skoledagen. Efter min mening skal skolebestyrelserne have lov til at afkorte skoledagen med i hvert fald en time, hvis skolebestyrelserne ønsker det.

23

BÆREDYGTIGHED

Der bør kun serveres økologisk mad i offentlige madordninger

Information om spørgsmålet

Flere kommuner rundt om i landet prioriterer økologisk mad i offentlige institutioner som børnehaver og vuggestuer.


For

Økologisk mad i offentlige madordninger vil være med til at støtte den grønne omstilling og gøre madproduktion mere bæredygtigt. Derudover kan det have en afsmittende effekt på borgernes almindelige madvaner.

Imod

Det offentlige skal prioritere den type mad, der er billigst og bedst. Økologiske varer har ofte kortere holdbarhed, hvilket kan betyde mere madspild. Økologisk er typisk dyrere end andre fødevarer, men ikke nødvendigvis tilsvarende bedre.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Anders Rosenstand mener:

Økologisk mad er fint, men det er for dyrt for mange. De højere priser på økologisk mad, vil nok afholde mange fra at tilmelde sig madordningen.

24

KLIMA

Kommunens biler skal køre på el

Information om spørgsmålet

Ifølge Energistyrelsen udledes der halvt så meget CO2, hvis man kører i en elbil sammenlignet med en tilsvarende benzindreven bil. Til gengæld er elbilen typisk dyrere.


For

Elbiler er fremtiden, hvis vi skal have et bæredygtigt samfund. Desuden kan kommunens indkøb af elbiler have en afsmittende effekt på borgernes valg af bil.

Imod

Kommunen skal købe de biler, der er billigst. Kommunens skattekroner skal ikke bruges på at forvride bilmarkedet.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Anders Rosenstand mener:

Elbiler er fine, men de er desværre for dyre for tiden. Falder elbilerne i pris, er det fint, at kommunen kører på el.

25

ÆLDRE

Der bør ansættes flere i hjemmeplejen

Information om spørgsmålet

Det gennemsnitlige antal hjemmehjælpstimer for ældre over 65 år er i 2016 3,6 timer om ugen.


For

Flere ansatte i hjemmeplejen vil forbedre plejen af ældre. Desuden vil flere hænder lette arbejdsbyrden for medarbejderne.

Imod

Flere hænder er ikke lig med mere kvalitet i hjemmeplejen af ældre. Man kan sagtens effektivisere hjemmeplejens arbejdsrutiner, så de ansatte kan gøre hjemmeplejen endnu bedre for ældre uden at blive stresset.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Anders Rosenstand mener:

Jeg mener, at bemandingen på visse plejehjem på visse tidspunkter af døgnet er for dårlig. Det går helt klart ud over den service, de ældre modtager. Den til tider dårlige bemanding medfører også et højt sygefravær og brug af mange vikarer.

Uddannelse: Nationaløkonom, ph.d. i international økonomi fra Aarhus Universitet, 2013. Jeg har siden 2013 været ansat som adjunkt og underviser i international økonomi og matematik på Aarhus Universitet. Siden 2016 har jeg været ekstern lektor i international økonomi på Københavns Universitet. Jeg er også tilknyttet Folkeuniversitetet i Aarhus og har tidligere bl.a. arbejdet med skolebørn, makroøkonomiske analyser og handicappede.

Hvor enig er du med Anders Rosenstand Laugesen?

Svar på 25 spørgsmål og få svaret.

Tag testen