Henrik Kragelund

Om mig

En god ven opfordrede mig til at tilbyde mig som kandidat ved kommunalvalget, og han ramte et blødt punkt. For jeg har i længere tid haft lyst til at deltage i det politiske arbejde. Rundt omkring i verden ser vi lige nu konsekvenserne af, at vælgere ikke altid tager politik alvorligt, og at politikere ikke altid tager vælgere alvorligt. Selv om jeg bare stiller op til lokalpolitik, vil jeg gerne bidrage med det, jeg kan, af ansvarlighed og respekt overfor både det politiske arbejde og de borgere, som politikken angår.

Fakta

Uddannelse
Bachelor-/diplomuddannelse
Beskæftigelse
Privat ansat/selvstændig
Alder
51 år

Mere information

c-henrik.dk
LinkedIn
Instagram
Twitter
Facebook

Frederiksberg skal være bedst i Danmark

De ansatte er en kommunes største udgift og vigtigste ressource. Derfor er det min vision for Frederiksberg, at kommunen skal være Danmarks bedste offentlige arbejdsplads. Dygtige medarbejdere, der trives i deres job, gør det bedre. Jeg tror mere på værdien af den dedikerede personlige indsats - på alle personaleniveauer - end på systemer og organisationsstrukturer.

Mere liv i byen

Det skal være nemt at etablere events og begivenheder på Frederiksberg for de borgere, kulturpersoner og virksomheder, der har lyst og energi til at skabe oplevelser i vores byrum. Når byens eventmagere henvender sig til kommunen, skal de opleve maksimal imødekommenhed og minimalt bureaukrati.

Mere samarbejde

Kommunen skal gøre mere for at involvere borgere, virksomheder, kultur- og uddannelsesinstitutioner i byens fortsatte udvikling. Nogle vil kalde det for bruger- eller borgerinddragelse, men for mig er det kompetence-inddragelse. Det må ikke blive bevidstløs involvering af alle og enhver - fokus skal være på at få det bedst mulige resultat.

1

ÆLDREPLEJE

Private virksomheder bør stå for en større del af hjemmehjælpen til ældre

Information om spørgsmålet

Kommuner har ansvaret for, at ældre mennesker kan få hjælp, hvis de ikke kan klare sig selv. En kommune kan vælge at overlade hele eller dele af den kommunale hjemmepleje til private virksomheder.


For

Private virksomheder er mere effektive til at levere hjemmepleje. De kan gøre det hurtigere, smartere og billigere end den kommunale leverandør af hjemmepleje.

Imod

Private virksomheder skal give overskud og har derfor for stort fokus på, hvor billigt de kan levere hjemmeplejen. Det går ud over de ældre og de ansatte, fordi kvaliteten af hjemmeplejen bliver nedprioriteret til fordel for lave omkostninger.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Henrik mener:

Jeg synes, det er fint at konkurrenceudsætte ældrepleje og andre velfærdsydelser, men offentlig udlicitering bør ikke være dikteret af kvotemål for andel af private udbydere. Fokus skal være på, at den enkelte borger får det bedst mulige produkt/ydelse - ikke om det leveres fra en offentlig eller privat aktør.

2

FRIVILLIGHED

Kommunen skal inddrage frivilligt arbejde på plejehjem ​for at aflaste personalet

Information om spørgsmålet

I dag er det muligt at arbejde som frivillig i kommunale institutioner, for eksempel som besøgsven på et plejehjem. Flere kommuner rundt om i landet har fået såkaldte frivilligkoordinatorer, der organiserer frivilligt arbejde på deres plejehjem.


For

Frivillige på plejehjem løfter kvaliteten for beboerne. Det giver flere hænder til omsorgsopgaver og giver det lønnede personale mere tid til at udføre deres kerneopgaver.

Imod

Frivillige går ud over det lønnede personale på plejehjem. De frivillige udfylder nemlig det arbejde, som det lønnede personale er ansat til. Det kan føre til spareøvelser, fordi det lønnede personale presses af frivillige, der ikke får løn.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Henrik mener:

Jeg har meget stor respekt for de mange frivillige i kommunen, der gør et kæmpe arbejde - også på plejehjemmene. Men brugen af frivillige skal ikke vurderes centralt - det bør være op til den enkelte plejehjemsleder, hvorvidt det kan gavne de ældre borgere på det konkrete plejehjem.

3

KOMMUNESKAT

Kommuneskatten skal sænkes

Information om spørgsmålet

Kommuneskatten er en del af din indkomstskat. Kommunalbestyrelsen i hver kommune fastlægger selv skattesatsen inden for rammerne af den årlige økonomiaftale mellem kommunerne og regeringen. I 2017 er den gennemsnitlige kommuneskat på 25,3 procent.


For

Kommuneskatten er for høj. Færre penge vil tvinge kommunen til at effektivisere og tænke nyt. Derudover kan borgerne beholde flere af deres egne penge. Lavere skat vil tiltrække nye virksomheder til kommunen.

Imod

Hvis vi sænker skatten, bliver der færre penge til velfærd, og det vil særligt kunne ramme de svageste borgere.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Henrik mener:

Lavere skat bør altid være i fokus, men første prioritet er den kommunale service. Frederiksberg Kommune har heldigvis en lav skat, der gør det lidt nemmere at have det synspunkt :-)

4

ERHVERV

Virksomheder skal betale færre afgifter til kommunen

Information om spørgsmålet

Virksomheder betaler afgifter til den kommune, hvor virksomheden er placeret. Det kan for eksempel være gebyrer for byggesager eller skat på erhvervsejendomme.


For

Færre kommunale afgifter for virksomheder vil betyde flere arbejdspladser i kommunen, fordi det tiltrækker nye virksomheder og giver de eksisterende bedre mulighed for at udvide og bygge nyt.

Imod

Færre kommunale afgifter til virksomheder sender regningen for kommunal service videre til almindelige borgere. Der er ingen sikkerhed for, at virksomheder vil investere i flere arbejdspladser i kommunen, hvis de betaler færre afgifter.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Henrik mener:

Virksomheder skal som udgangspunkt belastes af så få afgifter og regler som muligt, uden at jeg dog dermed mener, at der ikke skal være nogen regler eller afgifter overhovedet. Vi skal gøre, hvad vi kan, for at fremme lysten til at starte egen virksomhed - og udvikle den.

5

ØKONOMI

Det er muligt at spare penge i kommunen uden at det går ud over velfærden

Information om spørgsmålet

Langt størstedelen af kommunernes budget bliver brugt på direkte velfærd såsom pleje af ældre og børn, sundhed og arbejdsløshedsunderstøttelse.


For

Kommunal velfærd kan sagtens effektiviseres, uden at det går ud over kvaliteten af velfærden. Blandt andet kan nye IT-løsninger og mindre bureaukrati frigøre ressourcer, til at offentligt ansatte kan løse deres opgaver bedre og hurtigere.

Imod

Hvis kommunen vil spare penge, vil det enten betyde færre typer af service til borgerne, eller at kommunens medarbejdere skal løbe hurtigere, end de allerede gør. Det vil i sidste ende gå ud over velfærden.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Henrik mener:

Ja, det tror jeg. Men løsningen er ikke at skære bevidstløst i budgettet. Nogle steder er der brug for flere penge, mens der andre steder uden tvivl kan spares. Jeg tror, de kommunale udgifter kan blive mere styret af reelle behov, end de er nu, men det kræver en stor grad af tillid på tværs i hele organisationen. Jeg tror, Frederiksberg er en af de få kommuner, hvor man ville kunne lykkes med det.

6

FOLKESKOLE

Kommunen skal sikre, at folkeskoleklasserne er bredt socialt sammensatte

Information om spørgsmålet

En kommune kan vælge at sammenlægge skoledistrikter eller at transportere elever fra et distrikt til et andet for at skabe mere socialt blandede klasser.


For

Hvis vi skal løfte fagligt og socialt svage elever, er det nødvendigt, at kommunen sørger for, at de bliver blandet med børn fra fagligt og socialt stærke hjem.

Imod

Hvis kommunen skal tage højde for klassens sociale sammensætning, vil det indskrænke forældrenes frihed til at sikre, at deres børn får den bedst mulige skolegang. Desuden vil nogle elever kunne få forlænget transporttid til skole.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Henrik mener:

Jeg mener, det som udgangspunkt må være op til den enkelte skoleleder at vurdere, hvorvidt den pågældende skole har en passende sammensætning, og hvad skolen selv kan gøre for at påvirke dette - og om man har behov for kommunens hjælp.

7

DAGINSTITUTIONER

Der skal være en fast grænse for, hvor mange børn der må være pr pædagog i børnehaver og vuggestuer

Information om spørgsmålet

I dag findes der ikke en fast øvre grænse, for hvor mange børn der må være pr. pædagog. Der er stor variation, i hvor mange børn der er pr. pædagog i de danske kommuner.


For

Der er alt for mange børn, der ikke får tilstrækkelig omsorg og nærvær fra pædagogerne, fordi medarbejderne skal løbe hurtigt. Det hæmmer børns udvikling.

Imod

Der er ikke et entydigt lighedstegn mellem antallet af hænder og kvaliteten i børnepasningen. Desuden skal kommunen frit kunne prioritere antallet af ansatte ud fra forældrenes behov lokalt.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Henrik mener:

Jeg er en smule imod at sætte den slags grænser, for jeg er ikke sikker på, at de altid har så stor værdi i den virkelige verden, og jeg kunne frygte, at de fjerner fokus fra andre lige så vigtige forhold. 10% sygefravær i en børnehave er jo heller ikke særlig godt for børnene, eller et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Alligevel må jeg sige, at jeg tror, det er en god ide ind imellem at have nogle minimumsgrænser - som i dette tilfælde jo så er et maksimumgrænse.

8

TRANSPORT

Kommunen skal bruge flere penge på forbedring af veje

Information om spørgsmålet

Kommunerne har ansvaret for det kommunale vejnet. I alt er der mere end 70.000 km kommunevej i Danmark. Kommunerne har dermed ansvaret for langt størstedelen af vejnettet i Danmark.


For

Kvaliteten af vejene i min kommune er for dårlig. Desuden er det billigere at forbedre veje løbende frem for at gøre det, når problemerne opstår.

Imod

Kommunen bruger allerede tilstrækkeligt med penge på forbedringer af vejene, som først og fremmest kommer miljøskadelig transport til gode.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Henrik mener:

Jeg synes faktisk, Frederiksbergs veje allerede er ret gode.

9

TRANSPORT

Kommunen skal bruge flere penge på cykelstier

Information om spørgsmålet

Kommunerne har ansvaret for de cykelstier, der er en del af det kommunale vejnet.


For

Bedre cykelstier kan få flere til at bruge cyklen frem for bilen som transportmiddel. Det er godt for miljøet og den enkeltes sundhed.

Imod

Bedre og flere cykelstier er ikke lig med flere cyklister. Bilen er stadig det foretrukne transportmiddel for de fleste og skal prioriteres derefter.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Henrik mener:

For hver 10 meter vej, har vi 4 meter cykelsti på Frederiksberg. jeg er ikke sikker på, vi har brug for mere, og jeg synes, de generelt er i god stand.

10

FLYGTNINGE

Kommunen kan modtage flere flygtninge

Information om spørgsmålet

Flygtninge fordeles i de danske kommuner med et kvotesystem, der blandt andet tager højde for antallet af flygtninge i kommunerne. Kommuner kan også selv komme med ønsker til, hvilke flygtninge de gerne vil modtage.


For

Vi har pligt til at hjælpe, hvor vi kan, og på sigt vil flygtninge være en gevinst for lokalmiljøet.

Imod

Vi har nået grænsen for, hvor mange flygtninge vi kan modtage i kommunen. Økonomisk og socialt er de en stor udfordring for lokalmiljøet, og derfor skal vi ikke have flere.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Henrik mener:

Vi har meget svært ved at finde bolig til dem, men jeg mener Frederiksberg skal tage sin andel af de flygtninge, der får asyl i Danmark.

11

INTEGRATION

Kommunale institutioner tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

Information om spørgsmålet

I nogle kommunale børnehaver har man afskaffet svinekød fra menuen af hensyn til religiøse minoriteter. I enkelte folkeskoler er der indrettet bederum. Der er ingen generel lovgivning på området, og kommunerne styrer de hensyn, der tages.


For

Religion og det offentlige rum skal ikke blandes sammen. Hvis folk har særlige religiøse forpligtelser, må de dyrke dem inden for hjemmets fire vægge.

Imod

Religionsfrihed betyder ret til at dyrke sin religion. Det styrker sammenhængskraft og integration, hvis kommunens institutioner understøtter religiøse særhensyn.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Henrik mener:

Det er ikke mit indtryk, at det er tilfældet på Frederiksberg. Men ingen kommunalt ansatte skal føle sig presset til at tage uhensigtsmæssige hensyn til nogen borgere overhovedet. Hvis det sker, bør kommunen gribe ind.

12

KULTUR

Der anvendes for mange penge på biblioteker og kulturhuse

Information om spørgsmålet

På landsplan brugte kommunerne i 2016 cirka 5,5 mia. kr. på kulturtilbud som folkebiblioteker, museer og musikarrangementer.


For

Kulturelle tilbud skal i højere grad klare sig på markedsvilkår. Kultur er ikke kernevelfærd som for eksempel omsorg for børn og ældre.

Imod

Kommunal støtte er afgørende for at opretholde en alsidig vifte af kulturtilbud. Biblioteker og kulturhuse har en vigtig rolle i forhold til borgernes adgang til viden, dannelse og underholdning.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Henrik mener:

Man kan have den holdning, at bibliotekerne kan spare en masse penge, fordi en stor del af deres tidligere "forretning" (fx. bøger og cd'er) er rykket til internettet. Jeg ser det sådan, at bibliotekerne er i en tid, hvor de forsøger at finde en ny rolle. Jeg ser dem som et symbol på vores alles ret til at have adgang til viden, historie og kultur, og jeg tror, det er vigtigt, at vi stadig prioriterer bibliotekerne som fyrtårn for fællesskabet. Jeg bruger ikke selv biblioteket meget, men derfor kan man jo godt synes, det har værdi for samfundet.

13

IDRÆT

Kommunen skal betale for børns idrætsaktiviteter​, hvis forældrene ikke har råd​

Information om spørgsmålet

Idrætsforeninger, der tilbyder fritidsaktiviteter til børn og unge under 25, har ret til at få tilskud fra kommunen. Kommunalbestyrelsen sætter betingelserne for tilskuddet og bestemmer, hvor stort det skal være. Det er ikke udbredt, at kommuner betaler den fulde pris for børns idrætsaktiviteter.


For

Det er sundt for børn at deltage i idrætsaktiviteter, fordi både aktiviteterne og samværet med andre børn udvikler dem positivt. Derfor skal kommunen sørge for, at alle børn har lige adgang til idrætsaktiviteter.

Imod

Man fratager forældre ansvaret for at tage vare på deres børn, hvis man begynder at betale for deres børns idrætsaktiviteter. Hvis forældrene ikke har råd, må de prioritere i deres udgifter.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Henrik mener:

Det bør komme an på en konkret vurdering, hvorvidt kommunen skal sponsere en dreng eller piges medlemskab i en idrætsklub eller anden fritidsaktivitet. Men muligheden bør være til stede.

14

ÆLDRE

Ældre der har råd, skal kunne tilvælge og betale for ekstra service på de kommunale plejehjem

Information om spørgsmålet

Tilkøb af ekstra service har tidligere kun været muligt hos private leverandører af pleje. Men siden 2013 har flere kommuner haft en forsøgsordning, hvor kommunale leverandører også kan tilbyde ekstra service mod betaling.


For

Tilkøb af ekstra service giver fleksibilitet for de ældre, der har særlige behov. Samtidig sikrer det, at de kommunale leverandører af pleje kan konkurrere på lige vilkår med private leverandører.

Imod

Ekstra service favoriserer rige ældre, som har råd til at betale for ekstra ydelser. Samtidig kan det udhule velfærden på ældreområdet, fordi kommunerne kan se en økonomisk gevinst i at erstatte almen velfærd med ekstra service, der koster penge.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Henrik mener:

Jeg mener ikke, det er kommunale plejehjems opgave. Der er mange plejehjemsbeboere, der ikke har råd til at købe ekstra ydelser, og jeg synes ikke, det er rimeligt, at de skal leve deres sidste tid på et kommunalt plejehjem og ærgre sig sig over, at de ikke har råd til at købe ekstra dit og dat, ligesom nogle af deres genboer gør. Jeg er til gengæld tilhænger af private fri-plejehjem, hvor enhver borger kan bo med offentligt tilskud, men hvor man også kan købe ekstraydelser. Så må det være op til folk selv, om de vælger at bo på den ene eller anden form for plejehjem.

15

MILJØ

Kommunen skal sikre mere sortering og genanvendelse af borgernes affald

Information om spørgsmålet

Kommunen har ansvaret for at håndtere alt privat affald samt affald fra erhverv, som skal brændes eller deponeres.


For

En bedre sortering og genanvendelse af affald vil sikre en mindre belastning af miljøet og en mere bæredygtig økonomi, hvor affald genanvendes til nye produkter.

Imod

Affaldshåndtering er allerede meget omstændig, og effekten af at sortere står ikke mål med indsatsen.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Henrik mener:

De steder, jeg har boet på Frederiksberg, synes jeg, vi har haft en rigtig god affaldssortering. Det er ikke mit indtryk, at vi kan gøre så meget mere på borgersiden.

16

MILJØ

Kommunen skal gøre mere for at skabe sammenhængende ​naturområder

Information om spørgsmålet

Kommuner skal udpege, hvor den eksisterende natur findes, og hvor der i fremtiden er potentiale for at skabe ny natur og binde naturen sammen i større naturområder på tværs af kommunegrænser.


For

Sammenhængende naturområder gør, at naturen bliver mere robust, og at plante- og dyrearter får bedre overlevelsesmuligheder.

Imod

Der anvendes allerede tilstrækkeligt med ressourcer på at sikre kommunens natur. Desuden kan det begrænse jordejeres råderet over deres ejendom, som igen kan betyde lavere jordpriser.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Henrik mener:

Frederiksberg er efter min mening et slaraffenland af skønne byrum. Når jeg alligevel mener, at kommunen skal gøre mere for at skabe sammenhængende naturområder, er det fordi, vi aldrig må stoppe med at kigge efter muligheder for at gøre det endnu bedre, fordi det grønne er så vigtig en del af Frederiksbergs DNA.

17

FOREBYGGELSE

Kommunen skal hjælpe borgere til at stoppe med at ryge

Information om spørgsmålet

Cirka 14.000 mennesker dør årligt på grund af rygning. Følgerne af rygning koster samfundet 3,5 mia. kr. årligt til sundhedsudgifter.


For

Hvis kommunen tilbyder hjælp til rygestop, vil samfundet på langt sigt spare penge. Samtidig vil rygestop gavne den enkeltes sundhed, ligesom færre vil blive udsat for passiv rygning.

Imod

Rygning er en privatsag. Det er ikke en kommunal opgave at få folk til at stoppe med at ryge. Desuden er andelen af rygere faldet betragteligt de sidste mange år, og den udvikling vil fortsætte, uanset om kommunen tilbyder hjælp eller ej.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Henrik mener:

Jeg kan godt se det fornuftige i, at en kommunal sagsbehandler bevilger et rygestopkursus til en borger, såfremt sagsbehandleren vurderer, at det har en vigtig betydning fx. for borgernes - evt. ufødte - barn/børn, helbred eller jobmuligheder. Det må komme an på en konkret vurdering.

18

FOLKESUNDHED

Salg af alkohol i idrætshaller skal være forbudt

Information om spørgsmålet

Bornholms Regionskommune valgte i januar at forbyde salg af alkohol i idrætshaller, hvis der er børn under 18 år til stede. Flere kommuner har indført lignende forbud ved særlige arrangementer.


For

Det sætter et dårligt eksempel for børn, hvis deres forældre køber alkohol i forbindelse med fritid og sport. Med et forbud lærer børn, at sport og fritid ikke er relateret alkohol.

Imod

Det er et indgreb i den personlige frihed, når man forbyder folk at købe alkohol. Derudover mister idrætshaller indtægter ved et forbud.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Henrik mener:

Ja, i princippet. Ligesom salg af slik og åbenlyst usunde mad- og drikkevarer ikke bør finde sted i sportshaller og skoler. Men jeg synes, det er ok, at man ved særlige lejligheder gør en undtagelse.

19

ENERGI

Kommunen skal prioritere at købe strøm fra vindmøller

Information om spørgsmålet

Kommunen har brug for strøm til mange forskellige kommunale institutioner såsom børnehaver, jobcentre osv. Nogle kommuner har valgt at indgå aftaler om indkøb af strøm, der støtter op om investeringer i vedvarende energi som vindmøller.


For

Kommunerne kan støtte den grønne omstilling ved at købe strøm fra vindmøller. Det er godt for miljøet og skubber til det positive mål om at gøre Danmark fri af forurenende energikilder.

Imod

Kommunen skal sørge for at købe den billigste type af energi, så skatteborgerne ikke betaler mere end nødvendigt for strøm til kommunale opgaver. Flere vindmøller vil også være ødelæggende for landskabet.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Henrik mener:

Mere grøn strøm, ja tak. Men der er jo andet end vindmøllestrøm. Solenergi er fx. på vej frem. Desuden synes jeg udfordringen med at lagre strøm er værd at tage op, Det er fint, at vi bygger vindmøller og bruger vindenergi, men endnu bedre, hvis vi også formår at lagre den vindmøllestrøm, der produceres, mens vi ikke har behov for den.

20

ERHVERV

Det er en fordel at indkøbsmuligheder samles i storcentre​

Information om spørgsmålet

1. juni 2017 moderniserede regeringen planloven, så det nu er lettere at anlægge storcentre i byer med over 20.000 indbyggere, hvis det besluttes af kommunalbestyrelsen.


For

Storcentre gør det lettere for forbrugere at handle, fordi alt er samlet på ét sted med enkel parkering. Derudover sænker det priserne for kunderne, fordi storcentre giver butikker stordriftsfordele.

Imod

Storcentre kvæler det lokale byliv. Det er vigtigere at bevare et levende, lokalt bymiljø frem for at samle butikker i storcentre.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Henrik mener:

Det tror jeg er en smagssag. Nogle elsker indkøbscentre, mens andre foretrækker at gå i gaderne - Frederiksberg har heldigvis begge dele. Jeg hælder til at tro, at Frederiksberg Centret bidrager til den samlede handel i byen, men det er vigtigt, at vi tager alvorligt, at butikkerne er udfordrede, ikke mindst af internethandlen. Detailhandlen og kommunen har en fælles interesse i at bevare et stort og mangfoldigt handelsmiljø.

21

BESKÆFTIGELSE

Kommunen skal stille større krav til arbejdsløse

Information om spørgsmålet

Kommunerne har ansvar for at sikre, at der bliver stillet de rette krav til arbejdsløse, for at de hurtigst muligt kan komme i job.


For

Der er et alt for stort incitament til at modtage offentlig understøttelse frem for at arbejde. Med større krav kan kommunen sikre sig, at arbejdsløse gør en indsats for at komme i arbejde.

Imod

Arbejdsløshed er ikke en forbrydelse, der skal straffes med krav fra kommunen. Den skal koncentrere sig om at hjælpe arbejdsløse mest muligt og ikke stille urimelige krav.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Henrik mener:

Det spørgsmål kan jeg simpelthen ikke besvare. Hvad er en "arbejdsløs" - en 56-årig afskediget kontorassistent der ikke har fået efteruddannelse siden 1986? En fyr på 19, der er droppet ud af gymnasiet? En ung kvinde, der har en mild hjerneskade efter en trafikulykke og har været sygemeldt indtil nu? En landskabsarkitekt der er sund og rask og ikke har haft et arbejde i fem år? Kommunen skal tage stilling til det enkelte menneske.

22

FOLKESKOLE

Børn går for mange timer i skole

Information om spørgsmålet

I 2014 trådte folkeskolereformen i kraft. Reformen indebar blandt andet, at elevernes skoledag blev længere. Landets kommuner kan dog gøre skoledagen kortere ved at bruge flere undervisningstimer med to lærere i klassen på samme tid.


For

Det nuværende timetal i folkeskolen giver børn færre muligheder for at dyrke fritidsaktiviteter efter skole og tager tid fra familielivet. Det begrænser børns mulighed for at udvikle sig socialt.

Imod

For mange børn går ud af skolen uden at kunne læse eller regne. Derfor er der behov for, at folkeskolerne tilbyder eleverne det nuværende timetal.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Henrik mener:

Jeg mener, at børn ikke skal gå mere i skole end højst nødvendigt. For nogen børn er skolen en perfekt ramme for lærdom, mens det for andre er en spændetrøje i forhold til at kunne udforske sine (andre) interesser og gøre sig andre erfaringer, end dem skolen kan (og skal) tilbyde. Og så er der de såkaldte "inklusionsbørn", for hvem det at være i en almindelig skole kan være en meget stor udfordring. Det kunne være spændende at se en evaluering af, hvad skoleeleverne egentlig selv synes om folkeskolen, og hvad der kunne gøres bedre.

23

BÆREDYGTIGHED

Der bør kun serveres økologisk mad i offentlige madordninger

Information om spørgsmålet

Flere kommuner rundt om i landet prioriterer økologisk mad i offentlige institutioner som børnehaver og vuggestuer.


For

Økologisk mad i offentlige madordninger vil være med til at støtte den grønne omstilling og gøre madproduktion mere bæredygtigt. Derudover kan det have en afsmittende effekt på borgernes almindelige madvaner.

Imod

Det offentlige skal prioritere den type mad, der er billigst og bedst. Økologiske varer har ofte kortere holdbarhed, hvilket kan betyde mere madspild. Økologisk er typisk dyrere end andre fødevarer, men ikke nødvendigvis tilsvarende bedre.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Henrik mener:

Vi skal levere det bedste mad, vi kan, til de borgere, vi serverer for. Jeg foretrækker, at der serveres økologisk, men jeg foretrækker konventionelt dyrkede danske grøntsager fremfor økologiske fra udlandet. De danske er friskere og har desuden ikke kostet hundredvis af liter diesel af transportere fra Spanien eller andre lande.

24

KLIMA

Kommunens biler skal køre på el

Information om spørgsmålet

Ifølge Energistyrelsen udledes der halvt så meget CO2, hvis man kører i en elbil sammenlignet med en tilsvarende benzindreven bil. Til gengæld er elbilen typisk dyrere.


For

Elbiler er fremtiden, hvis vi skal have et bæredygtigt samfund. Desuden kan kommunens indkøb af elbiler have en afsmittende effekt på borgernes valg af bil.

Imod

Kommunen skal købe de biler, der er billigst. Kommunens skattekroner skal ikke bruges på at forvride bilmarkedet.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Henrik mener:

Ja, dette mener jeg er et område, hvor kommunen har en mulighed for og en pligt til at gå foran og skabe erfaringer, der kan komme hele samfundet til gode på et senere tidspunkt.

25

ÆLDRE

Der bør ansættes flere i hjemmeplejen

Information om spørgsmålet

Det gennemsnitlige antal hjemmehjælpstimer for ældre over 65 år er i 2016 3,6 timer om ugen.


For

Flere ansatte i hjemmeplejen vil forbedre plejen af ældre. Desuden vil flere hænder lette arbejdsbyrden for medarbejderne.

Imod

Flere hænder er ikke lig med mere kvalitet i hjemmeplejen af ældre. Man kan sagtens effektivisere hjemmeplejens arbejdsrutiner, så de ansatte kan gøre hjemmeplejen endnu bedre for ældre uden at blive stresset.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Henrik mener:

Man kan dårligt forestille sig, at nogen ville foreslå det modsatte. Jeg mener dog, vi skal passe på med bare at snakke antal. Jeg synes generelt, vi taler alt for meget om kvantitet - antal ansatte, antal timer, antal millioner osv - når vi diskuterer vores velfærdsydelser. Hvad er det for en forskel, vi vil gøre - for børnene?, de ældre?, skoleeleverne?, de udsatte?, virksomhederne?, miljøet? Det er meget sværere at tage dén snak - og det er måske, fordi den er meget vigtigere...

Jeg er 48 år, musiker i Frederiksberg-bandet Fire På Stribe og selvstændig kommunikationsrådgiver med firmaet First Link. Jeg bor sammen med min voksne søn i en afdeling under Frederiksberg Forenede Boligselskaber, og jeg sætter stor pris på den mangfoldighed, man er en del af, når man bor i almennyttigt byggeri. Jeg har tidligere arbejdet som journalist samt været kommunikationschef i en kommune med 80.000 borgere. Fra mine bestyrelsesposter i bl.a. erhvervsforeningen Frederiksberg Erhverv og musikerforeningen START Frederiksberg ved jeg, hvor vigtigt det er at kunne samarbejde på tværs af forskellige interesser. Jeg vil arbejde for, at kommunen bliver den bedste samarbejdspartner for alle i byen.

Hvor enig er du med Henrik Kragelund?

Svar på 25 spørgsmål og få svaret.

Tag testen